ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Zware gevechten van Caen tot Avranches :h aan liefst n den 5evr. bi T, Vlij ette dii d. oog'e le JAARGANG No. 162 DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Jongen itoor •f tijd 1 dipt Br °fe MANS IN GEALLIEERDE n mei it v. HANDEN DUITSCH aangek WEERMACHXSBERICHT. en „In Normandië zijn thans langs s rfe t geheele front. Zuidelijk van )G L 'en Oostelijk van Avran- orschoies' zeer zware gevechten gaan- I. Met zeer groot gebruik van paar ateriaal liep de vijand, ge- ïren, ïund door talrijke tanks en np ho;rke luchtstrijdkrachten, steeds n°°Jeer storm tegen ons front. Hij nddoetagde er echter alleen ten Zui n van Caen en ten Zuiden van re in, in ons front binnen te r. een ingen. Vijandelijke aanvals- de ha iggen werden echter in de diep DEVE der stellingen opgevangen, 5 In de overige sectoren bleven vijandeijlke aanvalsgroepen tl/IKet de zwaarste verliezen aan xftllpoden en gewonden reeds voor landaPze stellingen steken. In het ge- getrpd van Le Mans kwam het gis- :inderen tot verbitterde gevechten, en welker verloop de vijand de n|ad zelf binnendrong, icht Bretagne werden de naar cii(orient en Brest aanvallende ■vjmerikaansche formaties afge slagen en talrijke vijandelijke mks vernield. Om St Malo oek yordt nog steeds hard gevochten. m Gevechtsvliegtuigen vielen de rede Lnvoerbases Avranches en Bre- v%y met goed gevolg aan. In de uiteren voor Avranches werd a J11} den naoht van 7 op 8 Augus- belaas een vijandelijk koopvaardij- ie vjhip van 10.000 ton door bom- uitljeffers tot zinken gebracht. Bo- bitn Normandië en het Westelijke hersfczette gebied verloor de vijand ordj vliegtuigen. In het Fransche achterland •erden 69 terroristen in den rijd vernietigd. Het gebied van Groot-Londen !t onder zwaar vergeldingsvuur in de V. 1. In Italië ondernam de vijand plaatselijke aanvallen I iiid-Oostelijk van Florence en i het gebied Noordelijk van ine rezzo, die zonder resultaat ble- en. Bewakingsvaartuigen der brachten voor de Dalma- sche kust twee Britsche torpe- omotorbooten tot zinken. Twee igen vaartuigen gingen verlo II |ta. In het Oosten werden in het ebied van Baranof krachtig oor tanks gesteunde Sowjetaan- allen afgeslagen of opgevangen vijandelijke tanks vernield, lidoostelijk van Warka zijn ntserformaties tot den tegen- nval overgegaan en in de door n vijand hardnekkig verdedig- stellingen binnengedrongen. Ten Zuidwesten van Bialystok rvatten de bolsjewisten hun nvallen na hevige artillerie- uorbereiding met sterke forma- es tanks en slagvliegtuigen. In mige penetratieplekken duren H e zware gevechten voort Noordelijk van de Memel wer en ook gisteren weer alle door- 0. raakpogingen der Sowjets ver- deld. Bij Rasefinen binnenge- J rongen vijandelijke strijdkrach- aTen werden in den tegenaanval fgegrendeld; 66 vijandelijke -ei mks werden stuk geschoten, uil Aan het Letland-"1-n-ont jjtortten talrijke vijandelijke aan, iJallen na zwaren snijd ïnea). In scheeraanvallen mengden lagvliegtuigen zich herhaaldelijk |P doeltreffende wijze in de ge- 'eohten te land. Gevechts- en icihtslagvliegtuigen vielen met ld gevolg verkeersinstallaties steunpunten der Sowjets aan. 'erscheidene pontonbruggen •ver den Weichsel werden ver heid. Bewakingsvaartuigen van een 'uitsoh convooi en scheepsaf- uweepgeschut schoten voor de Xuidkust van Noorwegen acht Britsche vliegtuigen neer. Vijan delijke storingsvliegtuigen lieten 71 den afgeloopen nacht bommen op piaatsen in West- vuitschland en Oost-Pruisen. Te ontstond schade aan ge- pouwen". In aanvulling op het weer- machtsbericht wordt medege deeld: In den Noordelijken sec tor van het Oostelijke front heb ben zich de Noordduitsche 83ste divisie infanterie onder bevel van kolonel Goetz met daarbij gedetacheerde deelen van de Oostpruisische 61ste divisie fanterie en de 19e Letlandsche SS-divisie onder bevel van Sb Brigadefuehrer en generaal-ma joor der Waffen-SS Strecken bach bij aanval en verdediging bijzonder onderscheiden. De wachtmeester Scharf bij een bri gade stormgeschut en de Unter offizier Janko van een af deeling kustartillerie van het leger heb ben zich door bijzondere dapper heid in den strijd met Sovjet tanks onderscheiden. DE STRIJD IN NOORD- FRANKRIJK. Nog meer dan in de vroegere gevechten hebben de Canadee zen bit hun nieuwe offensief in het gebied ten Zuiden van Caen vertrouwd op de uitwerking van hun bommenwerpers en hun zware wapens. Voor de eerste maal aan het invasiefront heb ben zij getracht verscheidene honderden vliegtuigen in den strijd te werpen voor een mas salén nachtelijken luchtaanval op de Duitsche veldstellmgen. Kort daarop begon een verschei dene uren durende zware artille riebeschieting, die tegen vier uur in den ochtend gevolgd werd door een aanval van in fanterie en tanks. Uit half ingestorte dekkings holen en loopgraven werd den aanvallers een uiterst zwaar vuur toegezonden. Slechte me- ter voor meter konden.'de Ca- nadeesche tanks terrein winnen op den weg naar Falaise. Maar reeds in de ochtenduren kwa men zij na Duitsche tegenaan vallen 'niet verder meer. Tegen den middag verschenen op nieuw verscheidene honderden vijandelijke bommenwerpers. Zij plaatsten een van onafgebro ken ontploffingen vervulde zone voor de pantserformaties die voor een nieuwen aanval wa ren geconcentreerd. Wederom volgde zwaar artillerievuur. Maar evenizeer als in de ochtend uren stonden de Duitsche infan teristen opnieuw uit de granaat trechters op en sloegen hard te rug. Waar de vijand door plaat selijke concentratie van zijn strijdkrachten terrein won, gm- gen de Duitsche troepen tot te genaanvallen over. Bij Carcelles, Roquancourt en St. Aignan leed de vijand uiterst zware verlie: zen. Bij May sur Orne moest hij een hoogte zevenmaal bestor men en werd ondanks voortdu- renden aanvoer van versterkin gen vlak ten Zuiden van de hoogte bij Fontenay weer tot staan gebracht Ten Oosten van Avranches hebben Duitsche tanks door hun tegenaanvallen tusschen den Zuidelijken punt van het bosch van St. Sever en den bovenloop van de Selune een saillant in het front kunnen vormen, in de diepte waarvan, achter de te genwoordige linie de steden Sourdeval en Miortain liggen. Deze ongeveer 18 km. diepe wig is naast den sector van Caen tot een belangrijke sleutelstelling voor het front in Normandië ge worden. Hier vielen de Amen- kanen eveneens op talrijke plaat sen met sterke strijdkrachten, infanterie, tanks en vliegtuigen aan. Bij Cathemo en Ceren- ces benevens aan den weg St. Hilaire—Mortain waren de ge vechten bijzonder hard. Maar alleen daar. waar de vooruit- SDringende front-bocht naar het Noorden ombuigt om bij Vire de oude linies in den sector van het tweede Britsche leger te berei ken. kon de vijand over een ge ringe breedte de Duitsche stel lingen binnendringen. In tegen aanvallen werd hij opgevangen en afgegrendeld. Tusschen Vire en Caen tracht ten Britsche strijdkrachten zich aan te sluiten bij den aanval op de beide vleugels. Hun aanval len stortten echter met verlie zen ineen. Het directe effect van de Duitsche afweersuccessen was een merkbare vermindering van den vijandelijken druk in de ten Zuiden aansluitende sectoren van Domfront en Mayenne. Al leen ten Oosten van Laval dreef de tegenstander zijn pantserver kenning verder op in de bocht van de Sar the. In Bretagne oefenen de Ame rikanen verder druk uit op St. Malo, Brest, Lorient en St. Na- zaire. Eenheden pantserafweer- geschut en luchtafweergeschut hebben den aanvallers zoo aan zienlijke verliezen toegebracht dat zij op eenige plaatsen hun aanvallen afbraken om het arri- veeren van versterkingen af te wachten Bijzonder gevoelige verliezen leed de tegenstander ten Noord-Oosten van Brest voor hardnekkig verdedigde versper- ringssteliin-gen van Duitsche val schermjagers. ten Noorden van Lorient en in de bergen bij St. Malo. Ruim 150 Amerikaansche tanks werden de beide laatste dagen aan de Bretonsche kust tijdens gevechten vernietigd. VERKLARING VAN GENE- RAAL-VELDM A A.RSCHALK RIODEL. Generaal-veldmaarschalk Mo del, opperbevelhebber Midden, heeft, naar het D.N.B. verneemt, in een gesprek over den toe stand aan het Oostelijke front gezegd: „Na weken van terug- ijken is thans weer de tijd van de standvastigheid gekomen. Nieuwe krachten der verdedi ging stroomen in steeds sterkere mate naar het ressort van de le gergroep Midden. Ik stel vertrou wen in de inspanningen van den totalen oorlog, die aan het strij dende front reeds thans men- schen en wapenen zenden om den muur tegen den Sovjet-Rus- sischen tegenstander weer hecht en onoverkomelijk te maken". GEDEELTELIJKE EVACUATIE VAN ISTANBOEL. Het stadsbestuur van Istanboel heeft besloten, naar Radio-Anka ra meldt, om 14.000 personen naar Anatolië te evacueeren. Ook de kinderen zullen naar Anatolië worden overgebracht. De Engelsche maarschalk Tudor Boyd gesneuveld. Officieel wordt in Londen be kend gemaakt, dat de maar schalk van de Britsche lucht macht Owen Tudor Boyd gesneu veld is. Pas enkele dagen gele den was Boyd weer in actieven dienst gekomen en was hij be last met den post van bevelheb-1 ber in Normandië. 1 BINNENLAND TER DOOD VEROORDEELD WEGENS MISDRIJVEN TEGEN DE BEZETTENDE MACHT. De Hoehere SS- und Polizei- fuehrer „Nordwest" maakt be kend: Het Polizeistandgericht 's-Her- togenbosch heeft op 5 Augus tus 1944 onderstaande Nederlan ders wegens misdrijven tegen de verordening op de bescherming der orde ter dood veroordeeld: 1) den installateur Willem Santema, geb. 2 Maart 1902; 2) den winkelbediende Jan van der Laan, geb. 14 December 1914; 3) den hulpmachinist Germa- manus Mooij, geb. 30 Januari 1923; 4) den belastingambtenaar Petrus van Gils, geb. 6 Octo ber 1916; 5) den vlashandelaar Frie- drich Vogel, geb. 23 Mei 1909; 6) den student Rudolph van Baarle, geb. 31 Juli 1918; 7) den bestuursambtenaar Jo hannes Spits. geb. 18 Maart 1916; 8) den laborant Theodor Mooij, geb. 21 Februari 1920; 9) den ingenieur Jan William H. Penning, geb. 21 September 1917; 10) den boekhandelaar Douve Werkman, geb. 12 Juli 1914; 11) den winkelbediende Dio- nisius Engelsen, geb. 1 April 1921; 12) den handelsbediende Pie- ter Pleurke, geb. 1 December 1920; 13) den kantoorbediende Jo hannes Hagedoorn, geb. 2 Juni 1911; 14) den drukker Everardus Overeem, geb. 12 October 1919; 15) den conservator Stee ven Bastiaanse, geb. 7 Februari 1891; 16) den leeraar Hendrik Uit- tien, geb 16 September 1898; 17) den kantoorbediende Jo sef van dc Mortel, geb. 5 April 1910; 18) den patroonteekenaar An. dries Gort, geb 24 Januari 1914; 19) den schilder Cornelis de Graaff, geb. 3 November 1914; 20) den advocaat Louis Cor nelis Dijkman, geb. 5 Augustus 1919; 21) den student Lodewijk van Duuren, geb 5 Augustus 1917; 22) den kantoorbediende Jo hannes Rainer de Mildt, geb. 26 Februari 1914; 23) den onderwijzer Jan Nau- ta. geb. 3 Mei 1917; 24) den magazijnbediende Ar- thus Viktor Martens, geb. 27 September 1917: Alle veroordeelden waren vooraanstaande actief deelne mende leden van een organisa tie tot het verspreiden van op hitsende geschriften. Allen wa ren reeds voor de oprichting de zer organisatie werkzaam in an dere illegale vereenigingen. Vol gens een bepaald organisatieplan namen zij deel -aar, de samen stelling en verspreiding van een vrij omvangrijk illegaal ophit send geschrift, dat den laatsten tijd openlijk opriep tot strijd te gen de bezettende macht. Ook vereenzelvigt zich het geschrift met degenen, die Nederlandsche nationaal-socialisten vermoor den. Het bevatte verder zeer on behoorlijke caricaturen. die den Fuehrer van het Groot-Duitsche Rijk en zijn soldaten moeten be- leedigen, maar tegelijkertijd Stalin verheerlijken. Het Standgericht heeft gecon stateerd. dat in dezen kring van daders de auctores intellectuales moeten worden gezien van tal rijke misdaden tegen de bezet tende macht, die de laatste maanden geoleegd zijn. Op grond van deze overweging en omdat de in de verordening op de be scherming der orde genoemde strafbare feiten in meer dan een opzicht aanwezig zijn, moest de doodstraf worden uitgesproken. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie aan 23 veroordeelden voltrok ken. De Nederlander Andries Gort werd begenadigd tot 15 jaar tuchthuisstraf. WEER SCHEERMESJES. Bon R 09 van Tabakskaavt inleveren. STRIJDT IN DE WAFFEN-SS MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA KEURINGEN. Het SS.-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. (Wiking), SS. Pantzer Grenadier-brigade Nederland, SS-Pantzer Jager-Kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche SS. in Nederland. 14.8.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 14.8.44 1618 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 812 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.8.44 1618 uur, Arnhem, Café Royal. 16.8.44 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17.8.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.8.44 812 uur, Utrecht, SS.-Erzatz-Kommando Niederlanden Nebenstelle Vredenburg 19. 18.8.14 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS. kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navol gende Nebenstellen der Waffen-SS.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat .56; Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het SS.-Ersatz-Kommando Niederlanden, Den Haag Korte Vijverberg 5. In den loop van de maand Sep tember wordt wederom een aan tal scheermesjes beschikbaar ge steld voor mannelijke personen, die een tabakskaart bezitten. Men dient daartoe bon R 09 van de Tabakskaart tusschen 14 en 19 Augustus a.s. in te leveren bij zijn leverancier (detaillist). Het is daarbij niet noodig oude scheermesjes in te leveren. De leverancier geeft voor de in ont vangst genomen bonnen een ont vangstbewijs Het aantal scheer mesjes, dat men per bon ont vangt, wordt nader bekend ge maakt. In afwijking van de voorgaan de distributieperioden mag de winkelier niet eerder overgaan tot aflevering van scheermesjes tegen inlevering^ van het ont vangstbewijs vóór een bepaal den nog nader bekend te maken datum. Het ontvangstbewijs dient men zorgvuldig te bewaren, daar men slechts onder inlevering daarvan de scheermesjes zal kun nen verkrijgen. Op verzoeken om beschikbaarstelling van scheer mesjes in gevallen, dat het ont vangstbewijs is verloren gegaan, dan wel, dat men verzuimd heeft zijn bon tijdig in te leveren, zal niet kunnen worden ingegaan. In het belang van een zoo vlot mogelijk verloop van de distri butie ievere men de bonnen in bij winkeliers, die dit artikel re gelmatig verhandelen. Bij onze vrijwilligers. Goed gecamoufleerd, verscholen ach ter struiken en bloemen, wordt het terrein afgezocht naar den vijand S S PK Abfel/O/H.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1