ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD De slot-acte van het drama van 20 Juli )e strijd bij Caen Ie JAARGANG 8 No- 161 WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telef. Adm. 20935 - TeJef. Red. 20015 De beklaagden voor het Volksgerecht Allen ter dood veroordeeld HET VONNIS. Het Volksgerechtshof van het Groot-Duitsche Riik heeft on 7 en 8 Augustus de zaak behan deld tegen acht uit het leger uit- gestooten verraders, die deelge nomen hadden in leidende func tie aan de misdaad van 20 Juli. De beklaagden Erwin von Witz- leben. Erich Hoenoner. Hellmuth Stieff. Albrecht von Hagen, Paul von Hase, Robert Bemardis. Friedrich-Karl Klausing en Pe ter Graf York von Wartenburg werden als meineedigen, eerloo- zen. eerzuchtigen wegens Imog en landverraad ter dood veroor deeld. Hun vermogen vervalt aan het Rijk. Het vonnis is twee uur na de uitspraak voor alle veroordeel den met den stron voltrokken. DE BEHANDELING. In de groote zaal van het Kam- mergericht te Berlijn kwam op 7 Augustus de eerste senaat van het Volksgerechtshof bijeen. De Oberreichsanwalt Lautz diende de aanklacht in met de korte motiveering, dat de be klaagden in den zomer van 1944 als deelnemers aan een kleinen kring van samenzweerders ge tracht hebben den Fuehrer door laffen moord te doodeu. om daar na door een revolte in het bin nenland de macht over leger en staat aan zich te trekken met het doel om zich smadelijk aan den vijand over te geven. Als eerste beklaagde treedt Stieff voor de tafel der rechters. Stieff geeft op desbetreffende -'vragen toe, dat hij, toen von iStauffenberg hem voorstelde den feanslag uit te voeren, weliswaar dit van de hand wees, doch de witplofbare stoffen, die voor den lanslag gebruikt werden, heeft aewaard, ofschoon hij wist, dat jij bestemd waren voor het arg listige moordplan. De president houdt den beklaagde voor, dat pij voor de politie heeft ver- klaard nooit ontplofbare stoffen in zijn bezit te hebben gehad, ten bewijze van de leugenachtig heid van beklaagde, leest de pre sident het proces-verbaal van het verhoor voor, waarin de be klaagde aanvankelijk alles ont kent om tenslotte toe te geven, dat hij het was, die de helsche machines, waarvoor een verre bloedverwant van den aanslag pleger gezorgd had, naar Stauf fenberg liet brengen. Daarbij wijst de president erop, dat hier sprake is van een ontplofbare stof van Engelsche afkomst. Als de president den beklaagde vraagt, of hij heeft geweten, cLat de ontplofbare stof gebruikt moest worden, voor een moord aanslag op den Fuehrer, ant woordt hij met een duidelijk hoorbaar „ja". Bij het verdere verhoor doet Stieff mededeelin gen over een vroeger plan, dat wel voorbereid, maar niet uitge voerd was. Bij het verdere verhoor van Stieff wordt gesproken over zijn onmiddellijken chef, den kwar tiermeester-generaal van het veldleger, den vroegeren gene raal der artillerie Wagner, die na den mislukten aanslag zelf moord 'pleegde. Hierbij blijkt, dat Stieff reeds in de laatste maanden van 1943 met Wagner over den moordaanslag heeft ge sproken en dat Wagner op de hoogte was. Onder groote spanning komt dan ter sprake, dat reeds op 6 en op 11 Juli de moorde naar, graaf Stauffenberg, die zich in het hoofdkwartier van den Fuehrer had gémeld om rapport uit te brengen, de voor den moordaanslag bestemde springstof bij zich heeft gehad. Pres.: „Waarom is de aanslag niet op dezen dag uitgevoerd?" Bekl.: „Omdat de Reichsfueh- rer-SS niet aanwezig was. Deze moest ook uit den weg geruimd worden". Dan wordt de vroegere reser ve eerstg-luitenant Albrecht von Hagen verhoord. Hij was onder geschikte van den na den aan slag naar de bolsjewisten over- geloopen majoor Kuhn, die op zijn beurt ondergeschikt was aan beklaagde Stieff. Ongeveer Hstancieering in Bretagne DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Dinsdag luidt ,Na een trommelvuur van verscheidene uren ging de vijand in de ochtenduren van heden Zuidelijk en Zuid-Oostelijk van Caen opnieuw tot den aanval over. Hevige gevechten zijn ont. brand. Westelijk van de Orne ondernam de vijand krachtige afzonderlijke aanvallen, die uit eengeslagen werden. Zuid-Westelijk van Vire en Oostelijk van Avranches zetten de Amerikanen over een breed front hun doorbraakaanvallen voort met zeer sterk gebruik van materiaal en luchtmacht. In zware gevechten, die tot in de avonduren voortduurden, wer den zij met zware verliezen voor onze tweede stelling afgeslagen.' Verder naar het Zuiden wierpen pantserdivisies van het leger en de Waffen-SS den vijand aan weerskanten van Mortain in weerwil van zijn verbeten te genstand naar het Westen te rug. Vijandelijke tegenaanval len mislukten. In het gebied ten Oosten van Laval versterkte de vijand zijn druk. In Bretagne sloegen onze beveiligingsafdeelingen vijande lijke aanvalstoppen uiteen en distaneieerden zich vervolgens volgens bevel op de sectoren Brest en Lorient. Om St. Maio wordt verbitterd gevocthen. l In den nacht van 6 op 7 Aug. werd een vijandelijke torpedoja ger in de Seinöbaai door lucht- torpedo's zwaar beschadigd. Bo ven Normandië en het Westelij ke bezette gebied werden i9 vliegtuigen in luchtgevechten neergeschoten. In het Fransche gebied wer den 80 terroristen in den strijd vernietigd. Londen en zijn buitenwijken liggen nog steeds onder het zware storingsvuur der V-l. In Italië vonden gisteren geen gevechtshandelingen van betee ken is plaats. In het Oosten mislukten Noord-Westelijk van Mielec her haalde Sovjet-aanvallen. Noordwestelijk van Baranof drong de vijand met sterke strijdkrachten onze stellingen binnen. Reserves gingen onver wijld tot den tegenaanval over. Zware gevechten zijn gaande. In Litau?n werden Noordelijk van de Memel hernieuwde door braakpogingen der Sovjets ver ijdeld, waarbij 60 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. Noordelijk van Birsen en Noor delijk van de Duna is de afweer- strijd onzer troepen met de bin nengedrongen Sovjet-strijd krachten nog gaande, terwijl aan de rest van het front tot aan het meer van Pskof alle bolsje wistische aanvallen bloedig in eenstortten. Amerikaansche bommenwer pers vielen gisteren eenige plaatsen in Opper-Silezië aan. In den afgeloopen nacht vlogen vijandelijke storingsvliegtuigen over Zuid-Oost-Duitschland. Duit sche en Hongaarsche luchtverde digingsstrijdkrachten schoten 28 vijandelijke vliegtuigen neer". eind November 1943 had majoor Kuhn hem opgedragen, twee pakjes springstof in veiligheid te brengen, die door majoor Kuhn en beklaagde in het bosch bij een stapel hout begraven werden In December 1943 kreeg hij van Kuhn naar aanleiding van een dienstreis naar het front nogmaals opdracht voor ontplofbare stoffen te zorgen, hetgeen hij ook deed. Stieff liet zich de springstof overhandigen en bewaarde haar bij zich. tot zij op zijn bevel eind Mei 1944 door von Hagen naar Berl'jn gebracht werd en aan den moordenaar Stauffen berg overhandigd werd. De president besluit het ver hoor van beklaagde met de con stateering, dat von Hagen den aanslag mede gepleegd heeft, doordat hij de springstof aan Stauffenberg heeft doorgegeven. Het verhoor van v. Witzleben Na een korte pauze gaat de president over tot het verhoo- ren van den vroegeren generaal- veld.maarschalk von Witzleben en den vroegeren generaloberst Hoeppner, die reeds in 1942 we gens lafheid en ongehoorzaam heid uit de weermacht was ge- stooten. Von Witzleben is in 1881 ge boren. In de rijksdagzitting van 19 Juli 1940 werd hij door den Fuehrer tot veldmaarschlk be noemd, doch in 1942 naar de re serve overgeplaatst. Hij geeft toe, dat hij „in de zaak verwik keld is". Het eerste zeer belas tende feit houdt in, dat von Witzleben reeds in Februari 1943 Beck in diens woning heeft be zocht en met hem heeft gespro ken „over den toestand". Zij hadden er over gesproken, dat degenen, die de Fuehrer aan het hoofd der militaire oorlog voering geplaatst had, „niet goed" waren en ..de goeden" wa ren uitgeschakeld. Op den vraag van den presi dent, wie het beter had kunnen doen, antwoordt von Witzleben met zaChten stem: ,.Wij beiden, Beek en ik". De president vraagt hem hoe men zich eigenlijk de verwezen lijking had gedacht van het plan om den Fuehrer tot aftreden te bewegen en von Witzleben en Beek opperbevelhebber en rijks kanselier te laten spelen. Daar op antwoordt von Witzleben: „Van de heele politiek en de binnenlandsche politieke aange legenheden heb ik in het geheel geen verstand. In de eerste plaats wilden wij ons natuurlijk van den Fuehrer meester maken, maar niet in den vorm van een aanslag. Men zou wachten op een tijdstip, dat de Fuehrer met zoo klein mogelijk gevolg op reis zou zijn, opdat men zich van hem meester kon maken. Wij waren van meening, dat een Fuehrer in leven nuttiger voor ons zou zijn, dan een niet-le- vende". Op 19 Juli bevond von Witz leben zich „om persoonlijke re denen" in Berlijn. Mlen zeide hem daar. dat liet „den volgen den dag waarschijnlijk voor el kaar zou zijn", waarop hij zich weer naar huis begaf, naar See- sen, district Kalau Op 20 Juli werd von Witzleben volgens zijn bekentenis te Seesen opgebeld met de mededeelihg. dat het er in Berlijn op los ging. Onder weg informeerde hij bij een mi litair bureau, maar vernam daar, dat de Fuehrer bij den moord aanslag slechts licht gewond was. Von Witzleben begaf zich naar het opperbevel van het le ger in de Bendlerstrasse en kwam daar bijeen met Beek, Hoeppner en Olbricht. Daar was graaf Stauffenberg juist na den aanslag uit het hoofdkwartier van den Fuehrer aangekomen. Beek zette in een korte toe spraak uiteen, waarom men de revolte ook zonder vaststaand bericht over den afloop van den aanslag had ontkentend. Aan von Witzleben werden thans zoogenaamde „bevelen" voor gelegd, die zijn naam droegen en waarvoor hij zich, hoewel hij zeide ze tevoren niet gelezen te hebben, thans voor het Volks gerechtshof verantwoordelijk verklaarde en wel met de op merking, dat hij deze bevelen „juist had geacht". Als z.g. „op perbevelhebben der weermacht" maakte hij in deze „bevelen" bekend, dat er een „nieuwe Rijksregeering" was gevormd. Von Witzleben was in totaal zeven kwartier in de Bendler strasse geweest. Toen bleek, dat de Fuehrer in leven was en Beck's poging zich van den om roep meester te maken was mis lukt. liet hij zijn wagen voorko men en reed naar huis. Kort daarna werd hij gearresteerd. Verhoor van Hoeppner. Vervolgens werd de vroegere kolonel-generaal Hoeppner ver hoord. Hoeppner was comman- deerend generaal over een pent- sercorps. In 1942 werd hij we gens lafheid en ongehoorzaam heid uit het leger gestooten. Zijn bekentenis behelst het vol gende: Hoeppner woonde in de buurt van Olbrich in Dahlen. Sedert September 1943 werd hij door Olbrich ingewijd in de voorbe reiding van de misdaad. Hoepp ner verklaarde, dat hij zich al leen in geval van positief sla gen der uitvoering van zoo'n onderneming ter beschikking heeft gesteld. Hij geeft toe, dat hij bij de besprekingen en rne- dedeelingen die hem gedaan wer den, ook gedacht heeft aan de mogelijkheid van een geweld daad jegens den Fuehrer en dat hij voorstander was van den scherpsten uitzonderingstoestand ten aanzien van het Duitsche volk. Hoeppner begon op 20 Juli als ..opperbevelhebber van het le ger in het vaderland" in het daarvoor aangewezen dienstver trek met de lectuur van de in- tusschen door Witzleben uitge vaardigde „bevelen". Hij had vervolgens o.m. de Gruppen'ei- ter van het opperbevel van het leger bijeen geroepen, doch was bij hen op energieke tegenstand gestuit. Hij heeft toen vervol gens tegen 18 uur officieel be kend werd gemaakt, dat de Fuehrer nog leefde, er met Beek over beraadsdaagd, of men zich niet door een „krachtproef" meester kon maken van den omroep. Het verraderlijke drijven van Beek, Witzleben en Hoeppner vond een plotseling einde, toen officieren en soldaten van het leger het dienstvertrek van Hoeppner bestormden. Bij de verdere, nog slechts minuten durende afwikkeling van de misdaad eindigde een deel van hen door standrechtelijke fisulee- ring, kolonel-generaal Beek trachtte zelfmoord te plegen en bracht zich met drie pistool schoten verwondingen toe. Om redenen die op het oogenblik nog niet opgehelderd zijn, werd hij daarop door kolonel-gene raal Fromm persoonlijk defini tief doodgeschoten. Hoeppner liet zich arresteeren. De handlangers. Na Hoeppner kwamen de handlangers voor den rechter, hl de eerste plaats graaf York von Wartenburg. neef van Stauffen berg. In het burgerlijk leven Oberregierungsrat, wilde hij thans staatssecretaris van den Rijkskanselier worden, een func tie. waarmede Goerdeler zich zou belasten. De beklaagde was re gelmatig op de hoogte gebraoht en verklaarde dat het in het voornemen lag onverwijld con tact op te nemen met den vijand in het Oosten en in het Westen. Wel koesterde, naar hij verklaar de, de samenzweerdersclique geen enkele twijfel, dat de vijan den zouden vasthouden aan een onvoorwaardeijlke capitulatie en vernietiging van het Duitsche Rijk en volk. De 24-jarige kapitein Frie- drich Karl Klausing, die als vol gende werd verhoord, is een wil loos werktuig van den voornaam- sten misdadiger geweest. Klau sing hield in het volle bewust zijn van het feit waar het om ging. wagen en vliegtuig voor den moordenaar gereed Slechts een ziekte, die hem plotseling had overvallen, had hem ver hinderd om op 20 Juli eveneens actief deel te nemen aan de uit voering van de misdaad. De beklaagde luitenant-kolonel Bemardis bekent schuldig te zijn aan medeplichtigheid. Hij had de bevelen voor de revolte doorge geven Als laatste beklaagde werd de in 1885 in Hannover geboren Paul von Hase verhoord, in 1940 werd hij benoemd tot luitenant- generaal en weermachtscomman dant van Berlijn. Hase werd op 15 Juli bij Olbricht ontboden, die verklaarde dat er iets in de hoog ste oorlogsleiding gebeuren moest. Aangezien de Fuehrer niet vrijwillig aftrad, moest hij uit den weg geruimd worden. Er waren reeds bevelen vastgelegd tegen z.g. „binnenlandsche on lusten". Ais eerste maatregel moest de regeeringswijk worden afgezet. De president heldert door ver der verhoor op. dat Hase overal IN 'T VERLEDEN LIGT HET HEDEN, IN T NU WAT WORDEN ZAL. (Bilderdijk, Maarten Harp. Tromp 1597/ 10.8.1653. De held van Duins en van den beroemden zeeslag van den eersten Engelschen oorlog. O/H P.m. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee. in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U ais vrijwilliger bij de Kriegfmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine-Annahmestelle West-Zweigstelle Niederland te Utrecht, alle Hafen- en Ortscommandaturen en bij de Nebenstelle der Waffen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1