ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Zware aanvallen in West-Frankrijk. Ie JAARGANG No. 160 DINSDAG 8 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en üc w^itRBODE (antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 Ook in 't Oosten wordt verbitterd gevochten. DUITSCH i WEERMACHTSBERICHT. •8 Het Duitsche weermachtsbe richt van Maandag luidt: s „Westelijk van de Orne onder nam de vijand, om onze strijd krachten te binden, over een breed front talrijke plaatselijke aanvallen, die na zware gevech Ii ten werden afgeslagen. In het gebied ten Westen en ten Zuidwesten van Vire en Oos telijk van Avranches ging de vij and vervolgens met in totaal on geveer negen divisies en met Jkrachtigen steun van zijn lucht W macht over tot zware aanvallen _l die in den loop van den dag ,J voortdurend in heftigheid toena- rj men. Pas na urenlangen strija ?w| slaagde de vijand er met zware verliezen in, in onze stellingen binnen te dringen. De penetratie plekken werden afgegrendeld. Onverwijld ingezette tegenaan- 'E vallen maken goede vorderingen tj Bij Mayenne en Laval leveren !9| onze garnizoenen strijd met vi.j- tel andelij ke gemotoriseerde strijd ta krachten. Ook Zuidoostelijk van ei St. Malo en in het gebied der ves ïlj ting zelf zijn zware gevechten 6; ontbrand. Alle vijandelijke aan- a vallen werden hier uiteengesla gen; onze steunpunten in Bretag- Q' ne bleven den vijand vastbera den tegenstand bieden, j Torpedovliegtuigen brachten in l! de baai van de Seine dri" vijan delijke torpedojagers tot zinken j' Twee lichte kruisers, een torpe dojager en een troepentransport i, schip van 4000 ton werden zwaar tl beschadigd. In het Fransche achterland e werdej- 260 terroristen in den 9 strijd vernietigd. Londen ligt onder zwaar ver- geldingsvuur der V. 1 j In Italië trachtte de vijand meermalen vergeefs, in het ge bied van Florence den Arno over te steken. Zwakke strijd krachten, die erin geslaagd wa ren vlak ten Oosten van de stad over te steken, werden uiteen geslagen. Bij verschillende zuiveringsac ties in het Italiaansche gebied werden in de periode van 1 tot 5 Augustus 1212 terroristen en saboteurs in den strijd vernietigd. Duitsche mijnvegers brachten voor de Dalmatische kust twee vijandelijke motorzeilvaartuigen tot zinken en beschadigden een Britsche torpedomotorboot. In het Oosten werden aan weerskanten van Mielec en ten Noordwesten van Baranof krach tige Sowjetaanvallen afgeslagen en naar het Noorden opgedron gen vijandelijke strijdkrachten in den tegenaanval verstrooid. Zuidoostelijk van Warka wier pen onze pantserwagens de bol sjewisten naar het Oosten terug Ten Noordwesten van Bialy- stok werd een na krachtige ar tillerievoorbereiding ondernomen Sowjetaanval in een strijd op korten afstand uiteengeslagen Noordelijk van de Memel ver ijdelden onze troepen de ook gis teren voortgezette doorbraakpo gingen der bolsjewisten en ver nielden daarbij 78 tanks. In Letland kwam het bij Bir- sen en Oostelijk van de Duna tot verbitterde gevechten. Hier werden alle vijandelijke door- braakaanvallen opgevangen en twee vijandelijke regimenten vernietigd. Formaties vijandelijke bom menwerpers deden gisteren ter- reuraanvallen op Berlijn en Hamburg en op eenige plaatsen in het Oostzee-gebied. In den af geloopen nacht lieten afzonder lijke vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op het Rijn landsch-Westfaalsche gebied. Bo ven Duitschland en het bezette gebied in het Westen werden 57 vijandelijke vliegtuigen, waaron der 45 viermotorige bommenwer pers, neergeschoten. Duikbooten brachten vijf sche pen met een gezamenlijken in houd van 31000 ton en twee tor pedojagers tot zinken." In aanvulling op het weer- machtsbericht wordt medege deeld; Bij de afweergevechten der laatste dagen aan den Weich sel heeft zich de Ober getreiter Schneider van het 253ste regi ment artillerie bijzonder onder scheiden, door na het uitvallen van den vooruitgeschoven waar nemer en den tweeden radiotele grafist uit eigen initiatief het vuurcommando over zijn batterij op zich te nemen en in zijn stel ling, omringd door' den vijand verscheidene uren stand te hou den. Door het welgerichte vuur kon een eigen tegenaanval met succes ten uitvoer gelegd wor den DE STRIJD IN NOORD FRANKRIJK. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de ge vechten in Noord-Frankrijk: Het zwaartepunt der gevechts handelingen in het Normandisch Bretonsche gebied is de laatste dagen verscheidene malen vol komen naar het Westen verscho ven, terwijl het op den Ooste lijken vleugel, dus ten Oosten van de Orne, en in het gebied van Caen, betrekkelijk rustig bleef. De hoofdmacht der Ame- rikaansche aanvalsformaties ope reert op het oogenblik in Bre tagne met het volkomen duide lijke doel de geheele Noordkust van Bretagne met inbegrip van den zeehaven Brest in handen te krijgen. Partieele Amerikaan sche strijdkrachten vielen Zon dag de vesting St. Malo aan doch moesten afdeinzen. Andere partieele strijdkrachten bestor men even vergeefs de stad Mor- laix. Een tweede groote gevechts groep der Amerikanen opereert uit het penetratiegebied ten Zui den van Avranches ter sterkte van minstens vijf pantserdivisies en vier 'tot vijf groote formaties infanterie in algemeen Zuidwes telijke richting, waarbij zij er in slaagde Mayenne te veroveren. Om de Zuidelijker gelegen stad Laval wordt nog gestreden. De in het gebied Vire-St. Pois- Mortain staande Duitsche troe pen hebben Zondag bijzonder zware afweergevechten moeten leveren. Nadat de stad Vire in den loop van den dag verschei dene malen van bezitter was veranderd, bleef zij bij het aan breken van den nacht in handen der Amerikanen. Een tweede Amerikaansche penetratie, en kele kilometers ten Westen van de Vire, die bereikt was door bij zonder sterke pantserformaties werd in een tegenaanval door Duitsche infanterie met steun van stormgeschut weer ongedaan gemaakt, waarbij hier 28 Sher- mantanks in Duitsche handen vielen. In het geheele overige gebied stortten alle aanvallen voor de Duitsche linies ineen onder uiterst zware verliezen voor den aanvaller. DE TOESTAND AAN HET OOSTELIJK FRONT. Het Internationale Informa tionsbuero meldt over den toe stand aan het Oostelijk front o.m., dat de voornaamste zwaar tepunten der bolsjewistische ac tiviteit ook gisteren gelegen wa ren in de gebieden van Baranow, Bialystok en de streek ten Noor den van Memel, waar pogingen in het werk werden gesteld om het front te doorbreken en open te scheuren. Als vierde gebied van groote aanvallen kan men nog gebieden aan den Noordelij ken vleugel met als zwaartepunt Birsen noemen. In het voorterrein der Karpa- then hield de bolsjewistische druk op eenige pas-wegen aan De Hongaarsche Honvedforma- ties konden echter verscheidene zeer sterke aanvallen met af grendeling van een penetratie opvangen. Bijzonder verbitterd werd gestreden in de bolsjewis- ti/ -he penetratieruimte van Ba ranow, waar den geheelen dag buitengewoon hard werd gevoch ten met als resultaat dat de naar het Zuiden gerichte bolsjewisti sche tankaanval op een breedte van drie kilometer eenige meters terrein kon winnen zonder het Duitsche front open te scheuren. De naar het Noorden gerichte aanvallen mislukten. Terwijl het aan het lange Weichselfront ten Zuidoosten van Warschau gisteren betrek kelijk rustig was. ondernamen de bolsjewieken uit hun bruggen hoofd bij Magnuszen ten Zuiden van Warschau met 5 divisies in fanterie en steun van tanks een hernieuwden doorbraakaanval Opgerukte Sowjetformaties wer den echter afgeknepen en vernie tigd, terwijl het bruggenhoofd ernstig kon worden ingedrukt. Aan de fronten van Warschau en ten Oosten van Warschau ver liep de dag zonder belangrijke gevechtshandelingen, daarente gen zetten de bolsjewieken ten Noordwesten van Bialystok weel een groeten aanval in, drongen tijdelijk de Duitsche linies bin nen, doch werden teruggewor pen. Ten Noordoosten van Su dauen en bij Wiikowisjken kwa me - slechts plaatselijke ge vechtshandelingen voor. Ten Noorden van de Memel daarentegen kwam een groot af weerslag tot ontwikkeling met een Sowjetrussisch aanvaïslege van ongeveer 9 divisies infanterie r wee brigades tanks. Na lang- durigen strijd wisten de bolsje wieken een penetratie te berei ken, doch de Duitsche afweer- troepen slaagden er in deze af te grendelen, zoodat men hier ka spreken van een volledig af weersucces. te meer daar 83 sow jettanks werden vernield, prac tisch het geheel der beide in het veld gebrachte pantserbrigades. De gevechten in het gebied Bauske-Birsen waren bijzonder zwaar. De Duitsche verdedigings strijdkrachten moesten eenige ki lometers terrein afstaan doch wisten iedere penetratie te ver hinderen, terwijl 36 Sowjetrus- sische tanks vernietigd werden Ten Zuidwesten van Pleskau werden twee regimenten Sow- jetrussische infanterie afgesne den en vernietigd. Aan het front van de Narwa verliep de dag zonder belangrij ke gevechtshandelingen. jeugd namen aan het werk deel. Zoo was het ook in alle admini stratieve bureaux en in de be drijven. Sedert 16 Juli werkt de geheele bevolking van Oost- Pruisen hard en ingespannen met volledige toewijding aan de bescherming harer grenzen Reeds binnen 24 uur was vrijwel ononderbroken een eerste linie van honderden kilometers lengte voor de grenzen opgeworpen". DAGORDER VAN MAARSCHALK MANNERHEIM Een aantel ooi-omgewonden was deier dagen gast van den Rijkscom missaris en mevrouw Seyss-lnquart. De Rijkscommissaris onderhoudt riek met eenige gewonde militairen CNF/Meljer/Pax i* BESCHERMING DER GREN ZEN VAN OOST-PRUISEN. De „National-Sozialistische Par teikorrespondenz" meldt onder meer: „De militaire gebeurtenis sen zijn voor de bevolking van Oost-Pruisen het signaal voor een waarlijk totale krachtsin spanning geworden, die in de geschiedenis van Duitschland nauwelijks haar weerga heeft Honderdduizenden hebben ge hoor gegeven aan den oproep van gouwleider Koch en hebben houweel en schop ter hand ge nomen voor de bescherming van de grens. - Binnen drie uur bij voorbeeld vertrok de universi teit te Koningsbergen met alle professoren en studenten. Ook 30.000 jongens van de Hitier- De opperbevelhebber van de Finsche weermacht, maarschalk Mannerheim. heeft gisteren de volgende dagorder tot het leger gericht: Krachtens de door den Fin- schen Rijksdag aangenomen wet heb ik het hooge ambt van pre ident der republiek op mij ge nomen. Volledig bewust van de groote verantwoordelijkheid, heb ik dat gedaan door hetzelfde plichtgevoel, dat de Finsche sol daten bezielt. Soldaten! De strijd om het be staan en de toekomst van het, land wordt voortgezet. In mijn kwaliteit van opperbevelhebber der weermacht doe ik een beroep op uw uithoudingsvermogen en standvastigheid. Een onwrikbaar wederzij dsch vertrouwen en de eenheid van ons volk zijn de sterkste bescherming van het land. ACAD. EXAMENS IN ITALIë. De regeering-Bonomi heeft naar de Italiaansche omroep melut bevolen, dat alle academi sche examens en promoties der afgeloopen 20 jaar aan een on derzoek moeten worden onder worpen Gemengde Berichten Chauffeur gestikt onder ge kantelde auto. Gistermorgen reed in Buitenpost een wagen met rasterwerk van konijnen hokken door een scherpe bocht, waarbij het voertuig te sterk overhelde en in den sloot kan telde. Twee der inzittenden kon den zich nog bijtijds redden, maar de bestuurder, de 36-jari gen D. Roozendaal uit Zwager veen en een 6-jarig jongetje kwam onder den wagen. Slechts met veel moeite konden beiden bevrijd worden. Het knaapje was bewusteloos, doch Roozendaal bleek inmiddels te zijn gestikt. Verdronken. Zondagmiddag is te Eefde, gemeente Gorssel, de 19-jarige de Jager bij het zwemmen in de IJssel verdron ken. De 29-jarige Wiggers te Oud-Schoonebeek is Zondag avond bij het zwemmen ver dronken. In Drogeham is de negen jarige A. Zwaagstra Zondag middag bij het zwemmen ver dronken. - Bij het zwemmen in het Muggenheuvelsche wiel onder de gemeente den Dungen Vrijdag de 10-jarige Chr. Klaas- sen uit Den Bosch verdronken OMGEVING TER AAR. Eerste plechtige H. Mis. Na een rustperiode van ruim vier jaren had onze paro chie thans weer het bijzonder voorrecht een van zijn zonen te zien uitverkoren tot het H. Priesterschap. Vorige week Zon dag mocht de weleerw; heer Henk Otto, missionaris van de H. Familie, de H. Wijding ont vangen te Oudenbosch, nu Za terdagavond, onder stralend zo merweer, werd de Neomist af gehaald vanaf de Groote Brug. Het was onze Burgervader, de edelachtbare heer B. J. Hogen- boom, die hem het eerst als priester verwelkomde. In een vlug tempo werd de stoet opge steld, een veertigtal ruiters, jon gens en meisjes van de congre gaties,- eenig fanfaremuziek, dan een landauer waarin gezeten de Neomist met z'n ouders en de zeereerw. heer pastoor B. Hos- man en in het volgende rijtuig de burgemeester, kapelaan Bijl, kapelaan de Jong en dc theolo gant, de eerw. heer J. Hooger- vorst. Tot slot eenige versierde fietsen. Het was een pracht ge zicht de stoet door het dorp te zien trekken, terwijl van bijna alle huizen de vlag met wimpel wapperde. Door een haag van bruidjes, die op het kerkplein was opgesteld, schreed de neo mist naar de drempel van het groote kerkportaal en mocht daar een eerste kinderhulde in ontvangst nemen. Hierna begat de feesteling zich naar het hoog altaar. Den herder der parochie was het een groot genoegen voor het eerst tijdens zijn pastoraat te Langeraar een pasgewijden priester te verwelkomen. Hierna celebreerde pater Otto een plech tig Lof, geassisteerd door den weleerw. heer de Jong (kape laan der parochie) en den eerw. heer Verburg, student van de Congr. der H. Familie, van De Kwakel. Na het Lof werd ge zongen „Hulde aan Christus Ko ning". Door een kleine groep bruidjes vergezeld, trok de neo mist naar het ouderlijk huis. Vanaf den weg naar het woon huis hadden de buurtbewoners mooie slingers gehangen en een pracht van een poort opgeslagen. Zondagmorgen kwart voor 10 uur droeg pater Otto plechtig het H. Misoffer op in zijn paro chiekerk, bijgestaan door den zeereefw. heer pastoor als pres- byter-assistens. voorts door den weleerw. heer N. Bijl, als dia ken, de weleerw. heer Verburg. sub-diaken en den eerw. heer J. Hoogervorst, als ceremonia- rius. Op het priesterkoor hadden plaats genomen de oud-kape laans Groen, Switsar en Schoon- derwoerd, voorts de priesterzo nen der parochie, dr. Snabel. Kruisheer, en pater Leovigild v. d. Hoorn, Franciscaan. Door het zangkoor werd de vierstemmige Missa in honorem Scti. Frederici van Jos. Gruber gezongen. De feestpredikatie werd gehouden door den zeer eerw. heer pastoor, die als tekst had gekozen: „Ik zal opgaan naar het Altaar Gods". Onder het communie uitreiken zong de directeur van het zangkoor, de heer C. van Dam, Panis Angeli- cus. Na het plechtig dankoffer zong het koor de Priestercantate van den Eerw. Broeder Antoninus Bocxe, een oud-parochiaan. Des middags om kwart voor twee werd de officieele receptie gehouden in het Parochiehuis, waaronder de zeereerw. heer pastoor den neomist het paro chiecadeau overhandigde, n.l. de benoodigde gelden om een com plete Miskoffer aan te schaffen. Verder kwamen er gelukwen- schen binnen van de H. Familie, jongemannen-congregatie, meis jes-congregatie, jongens-congre gatie, schoolkinderen, Edelwacht jongens en meisjes en tot slot de bewaarschoolkinderen. Van de gelegenheid om den jongen priester persoonlijk te feliciteeren werd een groot ge bruik gemaakt en de jongens van de propagandaclub die de organisatie keurig hebben gg- leid deelden gedachtenisplaat jes uit. Des avonds om zeven uur ce lebreerde de jonge Leviet een plechtig Lof met assistentie van kapelaan Tweehuizen en den weleerw. heer Verburg. Het zangkoor zong een meerstemmig Te Deum. De pastoor dankte allen voor hun medeleven en be langstelling. terwijl de neomist dit des middags had gedaan bü de officieele receptie. HILLEGOM. Het personeel der N.V. van Til Hartman had een kwantum gerooide aardap pelen op den tuin achter een riet- schelft geplaatst om dat den vol genden dag te vervoeren. Des morgens waren 6 volle zakken verdwenen en 2 leege werden mede vermist. Daar bleek dat door buitenstaanders nog een hoek was gerooid, ligt het voor de hand, dat deze de gerooide aardappelen in die 2 zakken heb ben meegenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1