ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD gebod ïc JAARGANG Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 ware strijd aan invasiefront n war-aSS?8 i Drass) M0 159 amerstt 100, gr<; f 30, ht gai waarin opgenomen: )rimutrantoorPapengracht 32 - Giro 103003 MAANDAG 7 AUGUSTUS 1944 DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT an DE WESTERBODE J. L0| ïweteri rdag S VOO! café man et op Florence ontruimd DUITSCHE PEERMACHTSBERICHTEN. e^B 3j Van Zaterdag:, 1. gejln Normandië ondernam de e D, Ifand gisteren ten Noorden van Are. He alsmede ten Noordoosten ie Nota Avranches krachtige door 91ptserwagens ondersteunde Ti vallen, die na een harden ijid werden afgeslagen. Ver- r ctéidene achter onze linies in sloten vijandelijke gevechts- ?EN. iepen werden vernietigd. In 3 etagne boden ook gisteren de tettingen van onze steunpun- a t den verder naar het Westen 9 Au; Zuidwesten opdringenden iwwitjandeiijken gemotoriseerden Ptu; fijdkrachten hevigen tegen- me nijnd. Slagvliegtuigen kwamen ust: ft goed effect in de gevechten 'tje vjschenbeide en sloegen vijan- i- Iflijke colonnes uiteen. Des 3 thts vormden door den vijand u. ftette plaatsen en batterijen dng; thtdoelartillerie het aanvals- •omptfel van onze gevechtsvliegtui- e vé en naohtslagvliegtuigen. 91fn het Fransche achterland Veujrden 59 terroristen in den ijd vernietigd. Londen ligt onder zwaar ver- 3 Idingsvuur der V. 1. n lenfi Italië werden onze troepen 24 ci ar het gebied ten Noorden van laorence teruggetrokken, om de MERitorische stad, die de vijand Li teren den geheelen dag door 53 it zware artillerie beschoot, en rgkooar onvervangbare kunstwaar- geb. P te sparen. Ten Noorden van lorpeezzo worden hevige gevechten 53gvoerd met den vijand, die bij grijjji Monte Altuccio in onze stel- Witgen Is binnengedrongen. i0(jmi fijdens een zuiveringsactie in beiojn Ligurischen kustsector wer- I j ,n meer dan 100 terroristen ver Hoo tigd. jjStaliaansche torpedovliegtuigen jbben ten Noordoosten van ingasi een vrachtschip van 7000 t. tot zinken gebracht en twee dere van tezamen 14000 brt. aar beschadigd. [In het voorterrein der Karpa- ti en in de groote bocht van n Weichsel werden talrijke nvallen van den vijand in on- iddellijke tegenaanvallen ver- I ïeld. Alleen in het gebied van ilec en ten Zuidoosten van arka konden de Sowjets ter- lcj9 Jn winnen. Tegenaanvallen zijn Ier gaande. Ten Oosten van Warschau zet- n pantsertroepen van het leger 1 van de Waffen-SS alsmede ilschermpantserdivisie Herman bering hun aanvallen op de in- J Isloten, zich verbeten verdedi- tnde bolsjewisten, onder bevel In den generaalveldmaarschalk Q fodel met succes voort. [Vijandelijke ontlastingsaanval Y n mislukten Tusschen de Mid- én Boeg en de Memel viel de „✓pand vooral aan weerszijden ^Jn Bialystok en in den sector "^Jdeten-Schaken verder aan. Ün doorbraakpogingen werden _i zware gevechten in hoofd- t. iak verijdeld. In eenige penetra- 2 gebieden wordt nog verbit- rd gestreden. Hierbij werden gisteren alleen het gebied van een pantserle- r 119 vijandelijke pantserwa- ns stukgeschoten. Bij Mitau en Bauske werden netraties der voorafgaande agen opgeruimd. Ten Oosten lui de Duna, ten Noordoösten ttn Schwanenburg en op de indengte van Narwa werden ierke vijandelijke aanvallen in een en weer golvende gevech- [n, waarin een groot aantal antserwagens werden stukge- woten, afgeslagen of opgevan- m. 41 Vijandelijke vliegtuigen 'erden in luchtgevechten en Por luchtdoelartillerie neerge- hoten. Tijdens den aanval van vijan- bhjke jagers met grooten actie- pdius op Roemeensch gebied boten Duitsche en Roemeen- 'he luchtverdedigingsstrijd- rachten 10 vijandelijke vlieg- hgen neer. werperf |CuitschlaendPlaavooernal inBNo°^" Hamburg, Anklam^n S?h™' strijdkrachten werden^Iö gbfedVllveagntUiSf binnen" Insterburg en Gum- Zuidwesten ^fh^ffebied u ten door een schitterkV,^?1 Decker Keest onderscheiden aanvals- loopen6 cfagVe^hb? lan de a^e- zich de a?iaamschea|s-%t^eeft "v^jwilf^érfpl^tJ10'1 van de SS- brig'ade, %ede"^n^enfdiert stukschietën van 7 nad?or het «ens bijzonder onderXI^3' V au Zondag", v«Kn^herhaaldehiVCaen viel de geefsa ann„i.-'lk maar te ver- genaanvallen on ai ï.-21"1 te" den" wfdewmS57e ffiebied ^er ge vechten vermet1gdrr0riSen 111 to^divirre^techt^mef Vïand d- se1: rWier^Cxf1 SKSdelijfSJ- werdhetüdert iT Warschau sneden dlrde A,usuftus afee- zetTeSiC Weichsel ef Memel werd hn i,ke Penetraties na ^®rd hij m zwave gevechten af vechten afgeslagen 6001611 af" vere°n°ronzektrVan de Memel ie terden atriid°eD€n. een. verbit- te n n fn d r °n£: ni 6 S °^''e4 ra c h- serieger ^rden tóte^n^n" schoten. ^27 den door sla^gS^1^; del all?enriintanCL00sttKiir RU-" bio'dwa^nfm3'6 tankd0°rVedê Mitau Leiland wordt vooral bij mmm S&saS, gen Sovjets in den tegenaanval ■TB.»,» SgukT„»Lr*|tiVvfïS eenCht^viettdanksach\pavana2OT0 ton en twee transportschepen tot zinken. Twee andere sche pen werden zwaar, beschadigd. Formaties viiandelirke bom- menwerpers ondernamen ter- reuraanvallen op plaatsen in Mid den-D u itschlan d. Vooral in Maagdenburg en Brunswnk ont stonden verliezen aan men schenlevens en schade aan ge bouwen. Door luchtverdedigmgs- strij dkrachten werden30 vu an deliike vliegtuigen vermeld In den afgeloopen nacbt lie ten afzonderlijke viiandelilke vliegtuigen bommen vallen op het Rijnlandsch-Westfaalsche ge bied en op Oost-Pruisen. DE GEVECHTEN IN NOORD-FRANKRIJK. Het Internationale Informations- büro meldt over de gevechten m Noord-Frankrijk: Het beeld van den grooten slag in bet Norrnan- disch-Bretonsche gebied heeft in zijn geheel, vergeleken met de voorafgaande dagen, Keen slissende wijziging ondergaan Nog steeds ligt het zwaartepunt der Amerikaansche-Britsche ac ties op den Westelijken vleugel van het aanvalsfront Hier z.m sterke Amerikaansche tankfor maties diep doorgestooten ori het Bretonsche schiereiland, zonder dat het daarbij tot dusver lOt ge vechten van eenigen onivang u gekomen, aangezien verdedigingsstrijdkrachten na tuurlijk geconcentreerd zijn in de belangrijkste sectoren. en Vgemotork;eerd<eU infanterie lebied der stad Laval bereik e. Omtrent de gevechten met üui'- sche beveiligingsstrijdkrachten, die hier zijn ontstaan zijn nog geen definitieve berichten ont- V Ooknin den Britschen invasie- sector ligt het zwaartepunt op den Westelijken vleugel van het tweede Britsche leger, welks druk in het gebied ten Zuiden van Presles bijzonder sterk was. De nagestreefde doorbraak kon door de Duitsche grenadiers we derom verijdeld worden, z<®4^r dat het noodig was reservestrijd krachten aan te voeren. Zaterdag in den loop van den middag is het ook aan weerszij den van den weg Caen r aIa!^6, bij Tilly, bij Vernere en ten Noorden van St. Martm tot vrij levendige gevechtshandelingen gekomen. De Britten slaagden ei niet in door te dringen in het Duitsche hoofdgevechtsveld. Zij leden zware verliezen. Ook het luchtwapen heeft dag en nacht met succes m de gevech ten ingegrepen. Ten Zuiden van Avranches en in Bretagne ver nietigde het 43 tanks, 19 gepant serde transportauto s voor man schappen en een benzinecolonno. Bij nachtelijke aanvallen op de verkeersknooppunten St. Hilaire en Mortain werden zware explo sies en branden waargenomen. Het tweede Britsche leger heeft naar het D.N.B. verneemt, in het gebied tusschen Caen en Caumont zoo bu,ltenKewoon zware verliezen geleden, dat net ook nog de laatste overbluf»- len van de formaties, die tot dusver ten Oosten van de Orne lagen, naar den sector ten Zui den van Caumont heeft over geplaatst. Het eerste Canadee- sche leger heeft thans den Or- ne-sector toegewezen gekregen. Door den Duitschen tegenaan val van 3 Aug. is echter de toe stand in het gebied ten Noorden van de Vire geheel in het voor deel van de Duitsche troepen beslecht. Toen de nieuw aange komen Britsche strijdkrachten op de linie EtouvyMontchamp aanvielen, werden zij bloedjig afgeslagen. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJKE FRONT. In militaire kringen te Ber lijn wees men er Zaterdagmid dag op, dat de groote opmarsch der Sovjets aan het Oostelijke front over het algemeen tot staan gebracht werd. Slechts op twee plaatsen aan het front van het bruggenhoofd ten Wes ten van den Weichsel bij Warka uit en aan de Oost-Pruisische grens bij SudauenScharken vallen de Sovjets nog steeds met sterke strijdkrachten de Duit sche verdedigingslinies aan. Van de verschillende front- sectoren wordt gemeld, dat de bolsjewistische druk op den Tartarenpas aanhield, doch dat in het overige voorterrein der Karpathen de Duitsche divisies zich met succes konden hand haven en terreinwinst naar het Westen en Zuid-Westen der bolsjewieken konden verijdelen. Ten Westen van den boven loop van de Weichsel. waar de bolsjewieken met 4 gardepant- sercoipsen in zeer sterke con centratie oj>ereeren, slaagden zij er in met verkenningsstrija- krachten door te dringen tot in het gebied ten Noord-Oosten van ifrakau, waar zij opgevan gen werden. Aan het front aan de Weichsel ten Zuid-Oosten van Warsohau stortten alle bolsje wistische pogingen om vrij klei ne bruggenhoofden uit te brei den ineen. Ten Zuiden van Warschau maakte de aanval van een Duitsche tankformatie te gen aanvankelijk taaien Sovjet Russischen tegenstand goede vorderingen en ontrukte den bolsjewisten belangrijke ter- reinstrooken. Ten Oosten van Warschau strijdende Duitsche formaties behaalden op breed front belangrijke afweersuces- sen. Ook de bolsjewistische aan vallen ten Westen van Bialystok hadden geen succes. In de sectoren ten Oosten va:. Augustow, ten Noord-Oosten van Sudauen en ten Westen van Wilkowisjxen duurde de bols jewistische druk onverminderd voort. Met succes verdedigden de Duitsche formaties hun hoofdgevechtslinies. Ten Noord- Oosten van Wirballen werd een bres in het front gesloten. Schit terend weerden zich de ten Noorden van de Memel strij dende Duitsche formaties infan terie tegen sterke Sovjet-Russi sche tank- en gemotoriseerde formaties, die opdracht hadden in ieder geval een beslissenden doorbraak in de richting van de Oost-Pruisische grens te bewerk stelligen. Ofschoon het den bols jewieken in verbitterde gevech ten van verscheidene uren ten slotte lukt? de Duitsche linies eenige kilometers terug te drin gen, waren zij nergens in staat de Duitsche linies open te scheu ren en een doorbraak in de diepte te verkrijgen. Op den Noordelijken vleugel wisten de Duitsche strijdkrach ten zich in het gebied van Mi tau aan weerszijden van de Li- tausche rivier Aa met succes te handhaven. Ten Zuid-Vies ten van het Pei pusmeer werden de Duitsche li- lies over een breed front naar achteren verplaatst, waarbij de bolsjewieken krachtig opdron gen doch overal door de Duit sche dekkingsstrijdkrachten met secces konden worden afgeweerd. Aan het Narwafront herhaal den de bolsjewisten in den kust sector hun felle, vergeefsche aan vallen. TERREURAANVAL OP BERLIJN. Sterke Amerikaansche forma ties bommenwerpers hebben Zondagmiddag, naar het D.N.B. verneemt, een terreuraanval o.m. °,P het stedelijk gebied van Ber lijn ondernomen. Boven Noord- west-Duitschland en de Mark Brandenburg werden verschei dene felle luchtgevechten gele verd. BOEREN, UW VOLK VRAAGT BROOD, VET EN AARDAPPE LEN: SCHEURT GRASLAND.. W1LHELMTRASSE OVER DB BREUK MET TLRKIJE. In Berlijnsche politieke krin gen acht men het zwijgen, dat de Moskousche bladen överhetver- breken van de betrekkingen tus schen Duitschland en Turkije be daren zeer veelzeggend. Een zwijgen der Sowjets over een kwestie die de Sowjet-Unie raakt, zoo verklaart men, moest totdusver steeds beschouwd w or- den als een teeken >an °"teYr® denheid der Sowjete.Moskou volgt daarmede een taktiek. die reeds bij vele andere gelegenhe den is toegepast. Zoo moet dit opvallende zwijgen beschouwd worden in dien zin, dat Moskou geenszins tevreden is over den huidigen stand van ota en den wensch tot inwilliging van ver saande eischen op deze ondub belzinnige wijze tot uiting brengt Men wijst in Berlijn op de ver klaringen in de vijgndelijke en neutrale bladen, die in dit ver band de aandacht hebben geves tigd op de Dardanellen. De „Bas Ier Nachrichten" beeft inzake deze kwestie gemeld, dat lur kiie niet voornemens is aan ae geallieerden steunpunten te ver- leenen Het zal in ieder geval be langwekkend zijn zoo verklaart men tenslotte in Berlijn, de ver dere ontwikkeling van deze kwestie te volgen. Luitenant-generaal von Drabisch-Waechter gesneuveld. Bij den strijd tegen.een afdee- ling Britsche tanks, die tusschen Vire en Orne de Duitsche stelhn- «en was binnengedrongen, is. lui tenant-generaal von Diabisch- Waechter in een gevecht van man tegen man zwaar gewond. Luitenant-generaal von Dra bisch-Waechter. die tot tweemaal toe op de beslissende plaats de Duitsche grenadiers een tegen aanval heeft laten ondernemen is op weg naar de verbandplaats aan zijn' verwondingen bezwe ken. General oberst Lindemann. Op de lijst van generaals, die uit het leger gestooten zijn. komt, zooals gemeld, 0.9- de naam van generaal Lindemann als deserteur voor. In politieke kringen te Berlijn wordt er den nadruk op gelegd, dat dit niet de opperbevelheb ber van de Duitsche troepen aan het Narwa-front is. Dat is n.l. Generaloberst Lm demann. APPFRSTE COMMISSIE VOOR OORLOGSLEIDING LN JAPAN. Het Japansche Voorlichtings bureau heeft medegedeeld. Met goedkeuring van den keizei is een opperste commissie voot de oorlogsleiding gevormd diede fundamenteele P?lltiekrl vastleggen voor de oorlogvoe ring en voor het tot stand bren gen van een grootere harmonie in de samenwerking tusschen de strijdende troepen en het bur gerlijk bestuur LUCHTAANVALLEN OP BONIN EILANDEN. Naar de meening van militaire kringen te Tokio duidt een plaat selijke operatie van krachtige vijandelijke vlootformaties in het midden van den Stillen Oceaan, waarvan Zaterdag door Japan- sche frontverslaggevers melding werd gemaakt, op een offensief tegen de Bonin-eilanden en het openen van luchtaanvallen op het Japansche moederland. De eerste aanwijzingen voor de con centratie van vijandelijke vloot- eenheden in de wateren der Bo nin-eilanden waren een drietal luchtaanvallen op het Vader eiland (Tsjitsjigama) en een tweetal aanvallen op het Sulphur eiland (Yiojima) in den <*htend van den 4den Augustus. Al deze vluchten werden uitgevoerd door van vliegkampschepen opgeste gen toestellen. In den namiddag van denzelfden dag werd een vijandelijke vlootformatie be staande uit meer dan tien krui sers en torpedojagers, ten Uos- ten van het Vader-eiland waar genomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1