ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Te JAARGANG No. 158 ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 FLORENCE ONDER St, traufl lest. erd 1 T 151 NTIE1 ARTILLERIE-VUUR IJ/® DÜÏTSCH JTEN WEERMACHTSBERICHT. I i Het Duitsche weermachtsbe- J licht van Vrijdag luidt „In Normandië mislukten laatselijke aanvallen van den """fijand Zuid-Westelijk van Caen in na» bet gebied van Coulvain wer. 111| jen den geheelen dag hevige ge- 16 rechten geleverd, zonder dat zij jeidden tot een noemenswaardige erandering in de positie. Zuid westelijk daarvan en in het ge- iied van Vire gelukte het. den innengedrongen vijand door jen tegenaanval van Duitsche JZEfan tserformaties terug te slaan n den samenhang van het front e herstellen. Vijftig vijandelijke anks werden stukgeschoten, Sen sterke vijandelijke groep is ngesloten en wordt concentrisch langevallen. Noord-Oostelijk en Oostelijk jw;J -an Avranches stortten talrijke [oor tanks gesteunde vijandelij- re aanvallen met groote verlie ren ineen. In het Oostelijk deel van Bre- ;agne dringen de over Avran- ïhes in Zuidelijke richting door- lebroken gemotoriseerde troe- st.ben van den vijand naar het >or Zuiden en het Westen op en be- eenpuden zich op verscheidene 4-6 plaatsen in gevecht met de gar- 8. pizoenen der Duitsche steun- bun ten in dit gebied. In de beide '•laatste dagen verloor de vijand '16 tanks. Door strijdmiddelen der mari- 3 ™he en door duikbooten werden in AAce wateren voor het invasie- jront een kruiser, drie torpedo Jagers, twee corvetten. alsmede wijf transportschepen en een ,aarspeciaal schip met een gezaimen- shjijke inhoud van 36.000 ton tot kinken -gebracht. Talrijke an- '8 Idere schepen met een gezamen lijke inhoud van meer dan 56.000 eenton werden door torpedo's ge- 2ii itroffen. De ondergang van 'net r «grootste deel dezer schepen kan inglwaarschijnlijk worden geacht. jspc.Torpedomotorbooten brachten in 91 den nacht van 2 op 3 Augustus in het Oostelijke deel van de jSeinebaai een Britsche artille [riemotorboot tot zinken. j.jjM Londen en zijn buitenwijken liggen nog steeds zware vuur der V-l. onder het ,pB In Italië distancieerden onze "[troepen zich op een nauw brug- genhoofd dicht ten Zuiden van Florence. Hernieuwde vijande- rPlijke aanvallen op deze stelling mislukten. De historische stad met haar onvervangbare cul- ytuurschatten ligt onder zwaar vijandelijk artillerievuur. IQI Aan den Noord-Oostelijken rand der Karpathen is de vijan- n delijke doorbraakpoging in de richting van den Beskidenpas IJ mislukt. Daarbij is de 271ste in- |(J fanteriedivisie der Sovjets in- i gesloten en vernietigd. Ver- 91 scheidene andere Sovjetdivisies leden zware verliezen aan men- n| schen en materiaal. In de perio- uf de van 31 Juli tot 3 Augustus nj werden in dit gebied 181 stuk- ^jj ken geschut. 13 tanks, alsmede i talrijke infanteriewapenen en j auto's vernield of buitgemaakt. Herhaalde bolsjewistische aan- f vallen ten Westen van Rmchs- I hof werden afgeslagen. Weste- lijk van Baranof werden 23 ,(4 vijandelijke tanks doof storm- _7 gesehut vernield. Aan het overige Weichsel- front zijn hevige gevechten gaande in het gebied ten Oos ten van Sandomierz, aan weers zijden van Poelawy en Zuid-Oos- teliik van Warschau. Noord-Oos telijk van Warschau werden Sovjet-strijdkrachten door een tegenaanval van onze pantser wagens van haar achterwaart- sche verbindingen afgesneden en op een klein .gebied opeenge drongen; 76 vijandelijke pant serwagens werden vernield. Aan het front van Warschau tot Westelijk van Kowno mis lukten alle bolsjewistische aan vallen. Aan het front in Let land stortten in verscheidene sectoren vijandelijke aanvallen bloedig ineen. Plaatselijke pene traties werden afgegrendeld of in den tegenaanval verkleind. Op de landengte van Narwa liepen de Sovjets opnieuw met negen infanteriedivisies en vier pantserformaties storm op onze stellingen. Zij leden wederom zware verliezen zonder successen te behalen. Een vijandelijke landingsope ratie, in de ochtenduren van 2 Augustus onder de bescherming van Engelsche torpedojagers en talrijke jachtbommenwerpers ondernomen tegen het Dalmati- sche eiland Korcoela werd na een korten, hevigen strijd door het garnizoen van het eiland af geslagen. Formaties vijandelijke bom menwerpers ondernamen met schending van Zwitsersch terri torium terreuraanvallen op plaatsen in Zuid- en Zuid-West- Duitschland, vooral op Frie- drichshafen, Saarbruecken en Kempten. Door luchtverdedi gingsstrijdkrachten werden 43 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 40 viermotorige bommen werpers, neergeschoten." DE STRTjD IN NOORD. FRANKRIJK. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de ge vechten in Noord-Frankrijk. De groote slag in Normandië en het Oostelijke deel van Bre- tagne is gisteren met toenemen de felheid voortgezet, waarbij de Amerikaansche formaties klaar blijkelijk opdracht hebben het Bretonsche schiereiland af te snijden, terwijl Amerikaansche formaties, tezamen met Britsche divisies tanks en infanterie naar het Zuiden en Zuid-Oosten moe een oprukken, om zoo den rech tervleugel van het Duitsche ver dedigingssysteem te ontwrich ten. In het totale beeld van den grooten slag vallen eenige af- weersuccessen der Duitscbe ver dediging evenzeer op als de ter reinwinsten, die Duitsche tank formaties in tegenaanvallen, vooral binnen den Britschen aan- valssector hebben kunnen beha len. Zoo is ten Noorden van Vil- lers Bocage een Britsche groep strijdkrachten, die hier in de Duitsche stellingen was binnen gedrongen, in terstond onderno men tegenaanval teruggeworpen, waarbij zij zware verliezen aan dooden en gewonden leed en tal rijke gevangenen achterliet. Een andere gevechtstankgroep, be staande uit SS-vrijwilligers, be stormden ten Zuiden van St. Georges een belangrijke hoogte en kon de nieuwe heuvelstelling tegen felle Britsche aanvallen uit het Noorden en Westen met suc ces handhaven. Britsche, door vlammenwerpende tanks ge steunde tankaanvallen, zijn bij La Bigne met bijzonder zware verliezen ineengestort. 23 tanks werden vernield. Bij Montamy werden andere, belangrijke hoogtestellingen op de Britten veroverd, tegenaanvallen wer den afgeslagen. Een SS-afdeeling rukte verder naar het Westen op, heroverde eenige belangrijke terreinsectoren en sloot in de avonduren een bres in het front, waardoor de Britten den vorigen dag naar het Zuiden waren door gebroken. De J5S-pantsereenhe- den vernielden gister 53 Britsche gevechtswagens en een gepant serde batterij. Afgesneden Brit sche eenheden werden door val schermjagers gisteren in den strijd verwikkeld. Ook in den Amerikaanschen sector konden de hier opereeren- de Duitsche formaties eenige on dernemingen ter verkorting van haar front en ter versteviging van het. geheele Duitsche verde digingssysteem met succes ten uitvoer leggen, ook al lukte het niet een penetratie in de verde diging der stad Rennes te ver hinderen. Volgens tot dusver ontvangen berichten worden in het oostelijk deel van Rennes zware gevechten geleverd. DE TOESTAND AAN HET OOSTELIJKE FRONT. Het Internationale informa- tionsbuero meldt het volgende over den toestand aan het Oos telijke front: De dag van gisteren stond in het geheele Oostelijke gebied in het teeken van een versteviging der situatie, waarbij de aanvoer van nieuwe troepen en talrijke afweerwapens evenzeer zijn uit werking deed gevoelen als de su perieure Duitsche troepenleiding en de gevechtservaring der tot dusver in het Oosten staande Duitsche formaties. Op den Zuidelijken vleugel van het groote bolsjewistische offensief hield de druk op den Tartarenpas aan. De Hongaar- sche Honvedformaties wierpen de bolsjewieken echter terug. De boljewistische aanval op de Bes kidenpas moet als definitief mis lukt worden beschouwd. Duitsche pantsergrenadiers hebben in ge vechten van twee dagen de strijdkrachten van twee bolsje wistische infanteriedivisies inge sloten en vernietigd. In het ver dere voorterrein der Karpaten werden 13 bolsjewistische tanks vernield en 16 buiten gevecht ge steld. Tot een tijdelijke crisis kwam het gisteren ten Westen van de San in de nabijheid der plaatsen Rozwadow en Sandomierz. Hier waren de bolsjewieken met uiterst sterke concentratie van hun pantserformaties en ver scheidene infanteriedivisies aan getreden voor een grooten aan val naar het Westen, waarbij het hun na harde gevechten van verscheidene uren was gelukt naar het Westen terrein te win nen. De aanval ging in de rich ting van de stad Kielce. Na aan voer van reserves kon de open gescheurde bres echter in hoofd zaak weer gesloten worden, waarbij in totaal 43 bolsjewisti sche tanks vernield werden van de 4 bolsjewistische gardepant- sercorpsen. Ook ten Zuiden van Warschau ontstond door een bolsjewisti- schen aanval die uitgevoerd werd met drie divisies infan terie, tijdelijk een gespannen si tuatie. Deze kon echter nog in den loop van gistermiddag door het ingrijpen van een Duitsche pantserformatie hersteld worden. De bolsjewisten hebben giste ren geen aanvallen gedaan op het bruggenhoofd van War schau. Daarentegen moesten de ten Oosten van Warschau staan de Duitsche formaties talrijke, na sterke voorbereiding door artillerie uitgevoerde aanvallen afweren. De meeste aanvalien werden reeds in het voorterrein ineengeslagen. Eenige werden naar hun uitgangsstellingen te ruggedrongen. Ook ten Westen van Bialystok gingen de bolsje wieken na overvloedige artille rievoorbereiding over tot door- braakaanvallen naar het Wes ten. De grendelstellingen der Duitsche grenadiers hielden ech ter met succes stand tegenover alle bestormingen. Bijzonder verbitterd waren de gevechten ten Westen en Noord-Westen van Kalvarja en ten Noorden van Wilkowisjken. Op beide plaat sen hadden de bolsjewieken ster ke pantserstrijdkrachten en ver scheidene divisies infanterie ge concentreerd om met alle mid delen een doorbraak door de Duitsche linies tot iederen prijs te verkrijgen. Ondanks het groote overwicht aan strijd krachten, dat zij in den strijd wierpen, konde nde bolsjewieken zoowel bij Kalvarja als ten Noorden van Wilkowisjken slechts enkele kilometers ter rein winnen, dat hun duur te staan kwam aan menschen en materiaal. Op den Noordelijken vleugel van het Oostelijke front hielden de Duitsche grendelstellingen ten Oosten van Mitau stand te genover een vrij sterken Sovjet- Russischen' druk. Bij Birsen kon een bolsjewistische groep strijd krachten ter sterkte van onge veer een divisie infanterie defi- BESTRAFFING DER DADERS VAN DEN AANSLAG VAN 20 JULI. Uit het hoofdkwartier van den Fuehrer wordt bericht: Het leger heeft den Fuehrer den wensch doen kennen om tot een onmiddellijk herstel van zijn eer, zoo snel mogelijk door een meedoogenlooze zuiveringsactie bevrijd te worden, ook van den laatsten misdadiger, die deelge nomen heeft aan den aanslag op 20 Juli 1944. De wensch luid de, dat de schuldigen vervol gens uitgeleverd zouden worden aan de volks justitie. De Fuehrer heeft aan deze wensch voldaan vooral aangezien het snelle en krachtdadige ingrij pen van het leger zelf den volks- en hoogverraderlijken aanslag in de kiem heeft gesmoord. In bijzonderheden heeft de Fuehrer bepaald: Een eere-ge- rechtshof van veldmaarschalken en generaals van het leger moet onderzoeken, wie op eenigerlei wijze aan den aanslag heeft deel genomen en uit het leger moet worden gestooten, en wie als verdacht om te beginnen ontsla gen moet worden. In dit eere-gerechtshof heeft de Fuehrer beroepen: generaal- veldmaarschalk Keitel, generaal veldmaarschalk Von Rundstedt, kol.-generaal Guderian, generaal der infanterie Schroth, luitenant generaal Specht. Als plaatsver vangers: generaal der infanterie Kriebel, luit.-generaal Kirchhein. hein. De Fuehrer heeft zich voorbe houden persoonlijk een beslis sing te treffen over de voorstel len van het eere-gerechtshof. Soldaten, die de Fuehrer uit stoot, hebben geen gemeenschap meer met de millioenen fatsoen lijke soldaten van het Groot- Duitsche Rijk, die de uniform nitief ingesloten worden. Pogin gen om uit te breken stortten in een. De groep gaat haar vernie tiging tegemoet. Aan den linkervleugel van het Narwafront was het gisteren een groote gevechtsdag. Met niet minder dan negen divisies in fanterie en vier pantsercorpsen vielen de bolsjewisten hier aan aan weerszijden van den weg WesenbergNarwa. In verbit terde gevechten, die den heelen dag voortduurden, werden alle bolsjewistische doorbraakpogin gen bloedig ineengeslagen. van het leger dragen en met de honderdduizenden, die hun trouw met den dood hebben be zegeld. Zij zullen derhalve ook niet voor een gerechtshof van de weermacht, maar tezamen met- andere daders voor het volksge rechtshof terechtstaan. Hetzelfde moet gelden voor de soldaten, die om te beginnen uit de weer macht ontslagen worden. Het door den Fuehrer aange stelde eeregerechtshof van het leger is op 4 Augustus bijeenge komen en heeft op grond van aan de aanwezige resultaten van het onderzoek den Fuehrer de volgende voorstellen voorgelegd: Uit de weermacht worden ge stooten: a). de in arrest zijnde generaal-veldmaarschalk Von Witzleben, generaal der berich- tentroep Fellgiebel, luitenant- generaal Von Haase, generaal- majoor Stieff, generaal-majoor Von Treschkow, kolonel van den generalen staf Hansen, luitenant kolonel van den generalen staf Bernardis, majoor van den ge neralen staf Mayessen, kapitein Klausing, reserve eerste luite nant graaf Von der Schulen- burg, reserve eerste luitenant Von Hagen, reserve luitenant graaf York von War ten burg. b). De op 20 Juli standrechte lijk doodgeschoten generaal der infanterie Olbricht, kolonel van den generalen staf graaf Von Stauffenberg, kolonel van den generalen staf Mertz von Quirn- heim, reserve eerste luitenant Von Haeften. c). De verraders die zich door zelfmoord zelf schuldig ver klaard hebben, kolonel generaal b. d. Beek, generaal der artille rie Wagner, kolonel van den generalen staf von FreytagLo- ringhoven, luitenant kolonel Schrader. d). De deserteurs generaal der artillerie Lindemann. majoor van den generalen staf Kuhn (naar de bolsjewieken overge- loopen). e). Een voorstel tot uitstooting van den vroegeren kolonel-ge neraal Hoeppner is overbodig, aangezien Hoeppner daar hij in 1942 reeds uit de weermacht was gestooten niet meer tot het leger behoorde. De uitgestootenen worden ter beschikking gesteld van het volksgerecht of volksgerechtshof om terecht te staan. Het proces voor het volksgerechtshof tegen de schuldigen vindt binnenkort plaats. In 't verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. (Bilderdijk) Michiel Adriaansz de Ruyter 24.3.1607/29.4.1676, de grootste admiraal aller tijden. Beroemd door zijn vele zeeslagen in den eersten Engelschen oorlog 1652— 1654 en den tweeden Engelschen oorlog 16651667, in het bijzon» der door den stoutmoedigen tocht naar Chattam, Juni 1667, Later volgden nog de slagen bij Schooneveldt, Juni 1673 en Texel, Aug. 1673. Zwaar gewond in den slag bij Agosta, 22 April 1676, overleden 29 April 1676. Graftombe in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. O/H P.m. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee. in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOF.D VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine-Annahmestelle West-Zweigstelle Niederland te Utrecht, alle Hafen- én Ortscommandaturen en bij de Nebenstelle der Waffen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtitfcAl worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1