ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Ie 'JAARGANG No. 157 VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 HEVIGE AANVALLEN IN NORMANDIË DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. „In Normandië zette de vijand gesteund door heftig artillerie vuur cn talrijke jachtbommen werpers zijn hevige aanvallen in het centrale en het Westelijke deel van het landingshoofd den geheelen dag voort. Hij werd op de meeste plaatsen met aan zienlijke verliezen, maar in zware gevechten afgeslagen en kon slechts op enkele punten successen behalen. Daar zijn on ze troepen tot den tegenaanval overgegaan. Zuid-Oostelijk van Villedieu bevinden eigen pant serformaties zich in een zich ontwikkelden aanval naar het Westen. De over Avranches naar hei Zuiden en Westen op gedrongen vijandelijke strijd krachten vielen met haar pant- eervoorhoeden Rennes en Dinan aan, waar zij werden afgeslagen. Slagvliegtuigen verstrooiden vijandelijke marschcolonnes in hét gebied ten Zuiden van Avranches en vernielden een vrij groot aantal tanks, kanonnen en voertuigen. Boven Normandië en het bezette gebied in het Wes ten werden 18 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In het Fransche gebied wer den 118 terroristen in den strijd vernietigd. Bij deze zuiverings operatie hebben de bandieten sedert 6 Juni ongeveer 7300 doo. den en 4700 gevangenen verlo ren. Het gebied van Grot-Londen ligt nog steeds onder zwaar ver- geldingsvuur van de V I. In Italië hebben onze troepen ook gisteren alle vandelijke doorbraakpogingen in de rich ting van Florence met zware ver liezen verijdeld. Zij blijven den vijand Westelijk en enkele kilo meters Zuidelijk van de stad hardnekkigen tegenstand bieden Op de Noordelijke helling der Karpathen mislukten talrijke door tanks gesteunde Sovjetaan- vallen. Door tegenaanvallen, vooral Oostelijk van den Bes-ki- denpas, werd de vijand verder teruggeworpen. In de groote bocht van den Weichsel werd de vijandelijke druk Westelijk van Baranof ster ker. Verder naar het Noord-Oos ten stortten talrijke aanvallen der bolsjewisten met zware ver liezen ineen. Verscheidene po gingen om de rivier over te ste ken werden verijdeld. Noord- Oostelijk van Warschau kwam het tot zware heen en weer gol vende gevechten. De stad Radzy- min werd in een tegenaanval door onze tanks heroverd. Terwijl aan den Midden-Boeg en ten Zuiden van Augustow herhaalde vijandelijke aanvallen mislukten, zijn in den sector SeinenWilkowisj en bij Mi- tau verbitterde gevechten gaande. In het gebied van Bir- sen namen onze grenadiers bij TURKIJE'S HOUDING REDE VAN SARADJOGLOE. De Turksche minister-presi dent Saradzjogloe heeft in zijn rede voor de groote Nationale Vergadering, welke voorafging aan Turkije's besluit om de be trekkingen met Duitschland te verbreken, o.m. verklaard: De Turksche buitenlandsche politiek is steeds vreedzaam ge weest. Turkije was van opvat ting met vreedzaam overleg al les te kunnen bereiken. De ge beurtenissen in de wereld heb ben hierin wijziging gebracht. Spr. vermeldde in dit verband den Italiaanschen oorlog tegen Abessinië, dien hij het uitgangs punt voor het Turfesch-Engelsche verdrag noemde. Voorts noemde hij alle wijzigingen op de kaart van Europa zooals de aanslui ting van Oostenrijk enz. „drei gende wolken aan den politieken horizont". Ten aanzien van den Duitschen opmarsch in het vroe gere Zuid-Slavië en in Grieken land sprak Saradzjogloe de mee ning uit, dat Turkije ieder of fensief op den Balkan als een gevaar aanvoelt". Op 12 Mei 1939 is Turkije zoo ging de spr. verder reeds uit zijn neutrali teit getreden, door het pact met Engeland te onderteekenen, waarop in Juni een overeen komst met Frankrijk volgde, waarna, bij het uitbreken van den oorlog het Driemogendhe- denverdrag met Engeland en Frankrijk werd gesloten. Duitsch land is toen tot een overeen stemming gekomen met Roeme nië en begon „den Balkan te be dreigen". Turkije stond plotse ling alleen tegenover de Duit- schers. Duitschland heeft ge vraagd, of Turkije oorlog tegen Duitschland wilde voeren. Tur kije heeft daarop geantwoord, dat dit van de Duitschers afhing. Daarop heeft Duitschland zijn troepen van de Turksch-Bulgaar- sche grens teruggetrokken. Aan het vriendschaps- en niet-aan- valsverdrag met Duitschland is voorafgegaan, dat. Turkije zich tot de geallieerden heeft gewend en de uitdrukkelijke voorwaarde gekregen heeft, dat het verdrag niet in tegenstelling mocht staan tot het bondgenootschap van het Drielandenpact. Thans is Tur kije door de geallieerden uitge- noodigd de diplomatieke betrek kingen met Duitschland af te breken. De geallieerden hebben den Turken beloofd hen met alle financieele en militaire hulp schadeloos te stellen. Turkije heeft den geallieerden dus me degedeeld, dat het de diploma tieke betrekkingen met Duitsch land vanaf 24 uur in den nacht van Woensdag op Donderdag als verbroken beschouwt. Dit be sluit. is geen besluit tot oorlog. De beslissing over oorlog en vre de is afhankelijk van de houding, die de tegenpartij zal aannemen. De scheeva toren van Pisa, welk be roemd bouwwerk, zooalt het weer- machtsberleht meldde, door Amert- kaantch artillerievuur beschadigd is Atlantie/Holland/Pa* m tegenaanvallen verscheidene plaatsen. Oostelijk van de Du- na en op de landengte van Nar- \va werden krachtige door braakpogingen der Sovjets in zware gevechten verijdeld. In den grooten afweerslag j tusschen de Karpathen en de Finsche Golf zijn in de maand Juli alleen al door troepen van het. leger en de Waffen-SS 3908 vijandelijke tanks stuk gescho ten: 250 andere vijandelijke tanks werden door de lucht- macht vernield. In dezelfde periode verloren de Soviets in luchtgevechten en door afweer- 1 geschut der luchtmacht 1329 vliegtuigen." Ter aanvulling op het weer- machtsbericht wordt meegedeeld dat de tweede pantserdivisie on der leiding van haar comman- I deur, luitenant-generaal Frei- herr von Luettwitz van 13 Juni tot 30 Juli de volgende successen heeft behaald: 180 tanks vernie tigd, een tank buitgemaakt, 28 Vliegtuigen neergeschoten, 27 pantserauto's vernietigd, 52 pant- serafweerkanonnen vernietigd, 20 vrachtauto's buitgemaakt en 668 gevangenen binnengebracht. MAARSCHALK GRAZIANI COMMANDANT VAN DUITSCH-ITALIAANSCHE LEGER. Uit het Italiaansche hoofd kwartier wordt gemeld: De mi nister van oorlog, maarschalk Graziani, heeft het bevel over een Duitsch-Italiaansch leger op zich genomen en naar aanleiding daarvan een dagorder tot de troepen gericht, waarin hij zich tot de Duitsche en Italiaansche kameraden richt. Hij neemt, naar in de dagorder wordt gezegd, het bevel over het leger op zich, dat volgens den wil van den Fuehrer en van den Duce uit Duitsche en Italiaan sche eenheden is gevormd voor den strijd aan het front tegen den gemeenschappelijken vijand. De opstelling van dit leger sym boliseert de wapenbroederschap en kameraadschap der beide vol ken en is van groote ideëele en geestelijke beteekenis. Het léger, dat onder het opper bevel van veldmaarschalk Kes- selring en onder diens recht- streeksche commando staat, zal de geheele wereld bewijzen, dat de Italianen der socialistische republiek getrouw aan het pact, dat beide volken vereenigt, thans aan de zijde van den Duitschen bondgenoot den strijd tot aan de zekere overwinning beginnen. De vorming van een Duitsch- Italiaansch leger en het aanvaar den van het commando daarover door maarschalk Graziani ver oorzaakt in alle kringen der Ita liaansche socialistische republiek zeer groote voldoening. De pers publiceert in grooten opmaak de dagorder van maarschalk Gra ziani en een dagorder van gene- raal-veldmaarschalk Kesseiring en wijst er op, dat thans in het teeken der oude wapenbroeder schap de soldaten van de in Duitschland opgeleide derde en vierde divisie strijden aan de zijde van den Duitschen bondge noot, ten einde de smaad van het Badoglio-verraad uit te wisschen. „Een nieuwe faze begint" zoo verklaart ^eneraal-veldmaar- schalk Kesseiring o.a. in zijn dag order, „op het moment, waarop de nieuwe Italiaansche divisies schouder aan schouder met mijn Duitsche troepen onder het bevel van maarschalk Graziani in den strijd gaan en aldus de on ver breekbare verbondenheid der bei de volkeren symbolisch tot uit drukking brengen. Soldaten der derde en vierde divisie, de oogen van Italië en Duitschland, ja, die der wereld richten zich op u. On verbrekelijk verbonden zullen wij in den strijd voor Italië, voör Duitschland en voor ons Europa de overwinning bevechten". HET WEKELIJKSCHE ARTIKEL VAN DR. GOEBBELS. Rijksminister dr. Goebbels verklaart in zijn artikel van deze week in „Das Reich", dat het Duitsche volk op 20 Juli en de daarop volgende dagen groote besluiten heeft genomen en dat zijn leiding dralen kon noch wilde om die zoo snel mogelijk te verwezenlijken. Geen enkele van deze besluiten, zoo schrijft de minister onder meer, kwam neer oo een verzwakking. Alle hadden zij slechte een concen tratie en versterking der Duit sche oorlogsinspanningen ten gevolge. Een welsprekender tee ken voor het hooge peil van het Duitsch oorlogsmoreel kan men zich niet voorstellen. Een volk, dat aan het einde van het vijfde jaar van zoo'n oorlog geen an dere gedachte voedt, dan nog vlijtiger te werken er. nog dap perder te strijden dan tot dus verre, en dat zoo'n aanslag op het leven van zijn Fuehrer en J daarmede op zijn eigen leven met zoo'n golf van vertrouwen en geloof beantwoordt, is er toe voorbestemd de overwinning te behalen. Dr. Goebbels wijst dan op een heele reeks maatregelen, die betrekking hebben op de reorganisatie van het staatsap paraat en van het geheele open bare leven. Men kan niet ver wachten. zoo zei hij, dat deze maatregelen in een handom draaien getroffen worden, en dat de vaak becritiseerde mis standen morgen reeds zijn ver dwenen. Tiet geheele reorgani satieproces moet weliswaar snel, maar organisch voltrokken wor den. Met één woord, zoo besluit de minister, wij allen willen zonder eenige uitzondering den oorlog als een gegeven en voor eerst onveranderlijk feit erken nen en iedere poging achterwege laten om hem te ontwijken. Zoo zullen vrij dan ook alle moei lijkheden, die in den loop van den oorlog voor ons zullen op komen. meester worden. UIT HET FINSCHE VVEERMACHTSBERICHT. In het Finsche weermachtsbe- richt van Donderdag wordt ge meld: Op de Karelische land engte het gewone storingsvuur der zware wapenen. Bij Vuosal- mi vernielde de artillerie een vijandelijk munitiedepot. De Finsche stoottroepen in de richting van Ilomantsi, die in den rug van den vijand operee- ren, raakten op eenige plaatsen in hevige gevechten met vijan delijke afdeelingen. Daarbij leed de vijand zware verliezen aan menschen, terwijl hij drie tanks verloor. In de richting van Rukajaervi zijn de gevechten tegen een vij andelijke afdeeling, die een wa terlinie heeft overschreden, nog gaande. SAUCKELS PROGRAM VOOR DE TEWERKSTELLING. De „Voelkischer Beobachter" bespreekt een program van 15 punten voor de tewerkstelling, dat door gouwleider Sauckel is opgesteld. Dit program behelst o.a. het opnieuw overbrengen van talrijke werkkrachten uit bedrijven der civiele productie naar de wapenproductie volgens de z.g. uitkamming (niet de stillegging,. Om een tegenwicht te verkrijgen tegenover de werk krachten. die als reserves voor de weermacht gebruikt worden, is bepaald, dat o.a. in een korte maar intensieve opleiding be gaafde werkkrachten tot vak werklieden voor de voornaamste takken der wapenindustrie zul len worden opgeleid. Vooral zal hierbij gestreefd worden naar het gebruik van oorlogsslachtoffers. Daarnaast loopen de reeds be kende maatregelen, die behalve tot het verwerven van nieuwe werkkrachten vooral dienen tot het bereiken van een grooter economisch prestatie-effect. Een derde groep van maatregelen omvat de nog sterkere inschake ling van het ambacht in op drachten, die voor de oorlogvoe ring van belang zijn. het inten siever betrekken van jeugdige personen bij dringende opdrach ten dei- oorlogseconomie en de uitbreiding van de maatregelen der loonordening, die reeds zijn toegepa t in den mijnbouw en de groep ijzer en metaal, tot de bouwbedrijven. Met de hiermede omschreven maatregelen is het program echter nog volstrekt niet uitgeput. PLEGERS VAN AANSLAG OP v. PAPEN VRIJGELATEN. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: Uit Ankara wordt gemeld, dat de Sovjet-Russen, die indertijd een moordaanslag op den Duit schen gezant von Papen onder namen en daarna door een Turk sche rechtbank tot gevangenis straffen werden veroordeeld, op staanden voet in vrijheid zijn gesteld. In Berlijn karakteriseert men deze handeling der Turksche regeering als veelbeteekenend voor de toekomst. SCHEEPS VEELIEZEN IN DE SEINE-BAAI. De geallieerden hebben in de vroege ochtenduren van 3 Aug. door strijdmiddelen van de Duit sche marine de volgende scheeps- verliezen geleden: Tot zinken ge bracht werden 1 kruiser van de Fiji-klasse, een torpedojager van dt Ashanti-klasse en twee ande re torcedojagers van onbekend Type, voorts twee korvetten, alsmede 7 transportschepen, vrachtschepen of landingssche pen met een gezamenlijken in houd van 40 tot 50.000 br. Over het lot van zes andere eveneens getroffen schepen, die alle zwa re ontploffingsverschijnselen ver toonden, is nog geen definitief rapport ontvangen. DE FRACTIEVERGADERING DER TURKSCHE VOLKS PARTIJ. De fractievergadering van de Turksche Volkspartij is Dinsdag om 17 uur begonnen en heeft met een onderbreking van een uur geduurd tot Woensdagmor gen vier uur. President Ineunu verbleef verscheidene uren in zijn werkkamer in het parle mentsgebouw en hoorde de de batten door middel van een mi crofoon aan. Ongeveer midder nacht verliet de staatschef het parlement, terwijl de discussies over de uiteenzettingen van den president nog voortduurden. In Ankara en Istanboei is se dert verscheidene dagen in het zakenleven een bijna volkomen stilte ingetreden, In het koopen van levensmiddelen heerscht evenwel een hausse. Tegelijker tijd vragen de menschen con tant geld op hij de banken. MYRON TAYLOR BIJ DEN PAUS Z H. paus Pius XII heeft gis teren, naar de zender van het Vaticaan meldt, den persoonlij ken ambassadeur van den pre sident der Vereenigde Staten, Myron Taylor, in bijzondere audiëntie ontvangen. Op da centrale markthallen te Am sterdam werd de heer Ruckert ter gelegenheid van zijn 60 jarig jubileum als koopman op deza markt gehuldigd CNF/De Haan/Pax m BINNENLAND Postverzending naar Frankrijk. Poststukken en pakjes boven 20 gram zijn niet meer toegela ten naar een aantal departemen ten aan de Fransche westkust. Nadere inlichtingen verstrekken de postkantoren. Enorme voorraad goederen in beslag genomen. De econ. dienst heeft, in samenwerking met de landwacht, bij den win kelier Meerten Luursema in Ap- pingedam een grooten voorraad levensmiddelen, welke was ach tergehouden, inbeslaggenomen. Deze goederen, welke of zeer schaarsch of in het geheel niet meer te krijgen zijn, betroffen o.m. vruchten, vleesch in fles- schen of blik, gecondenseerde melk en melkpap, wijnen, likeu- ren, limonades, custard- en pud- I dingpoeder en bouillonblokjes, alles van vooroorlogsche kwali teit. Vijf groote vrachtauto's moesten worden gerequireerd om ze te vervoeren. Thans zijn al deze levensmiddelen onder toezicht van de politie ver kocht. Luursema zal zich dezer dagen voor den inspecteur van de prijsbeheersching moeten ver antwoorden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1