ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD levige gevechten ten Zuiden van Avranches Leidsche Editie Ika :het£ ner? leid on. bl. Ie JAARGANG No. 156 DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE '^■«Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 de te Br bl, een een 44. 115, DUITSCH 113 WEERMACHTSBERICHT. aatlTen Zuiden van Caen stortten ien0r tanks en hevig artillerie- C.ur gesteunde vijandelijke aan- 'rt-llen met zware verliezen in- h. Ook aan weerszijden van >yon en in het gebied Fercy- dejïedieu werden alle aanvallen r Amerikanen uiteengeslagen, Ljarbii dertig tanks werden ficgeschoten. jcjuidelijk en Oostelijk van 'ranches zijn hevige gevechten shtande met opdringende vijan- oflijke tankformaties. 34 tanks i40irden daar stukgeschoten. Jes nachts vielen gevechts- egtuigen vijandelijke pantser- prhoeden en door den vijand lette plaatsen met goed ge- Ig aan. in het Fransche gebied wer- a 102 terroristen in gevechten fnietigd. Het vergeldingsvuur op Lon- p duurt voort. pa Italië mislukten wederom e doorbraakpogingen, van den and ten Zuid-Westen en ten ïden van Florence. Vijande- fe artillerie beschoot gisteren irence, hoewel de stad, om ar cultuurgoederen te sparen, jr het Duitsche commando niet jitair gebruikt wordt en geen Iepen herbergt. Ook de histo- bhe scheeve toren van Pisa, ;wel'ks omgeving zich geener- militaire installaties Ibevin- p, werd door vijandelijk ar- .erievuur beschadigd, atsche torpedovliegtuigen vie- voor de Noord-Afrikaansche it een vijandeliik convooi 1. Vier vrachtschepen met gezamenlijken inhoud van 000 ton en een torpedojager irden vernietigend getroffen, vendien werden zeven ande koopvaardijschepen met een iamenlijken inhoud van 49.000 1 door torpedo's getroffen. Bij den strijd tegen de com- inistische benden op den Bal- ti leed de vijand in Juli bui tgewoon zware verliezen aan >den en gewonden. Behalve 000 dooden verloor hij 3800 tn aan gevangenen en over- ipers, alsmede talrijke lichte zwiare infanteriewapenen. ier dan twintig groote ravi- Ileeringskaanpen en munitie- aots werden buitgemaakt of rnietigd. Jp de Noordelijke helling der rpathen werden de naar den skidenpas opdringende vijan- lijfce strijdkrachten in een te- tiaanval teruggeworpen. Ver- r naar het Noord-Westen 'am het in het voorterrein der Irpathen, in het bijzonder in t gebied ten Westen van Sam- r en bij Reichshof. tot hevige latselijke gevechten, tn de groote bocht van den nchsel werden .talrijke viian- :iike aanvallen afgeslagen. Te- 1 een viiandelijke bruggen- ofd Zuidelijk van Warschau n tegenaanvallen gaande, tgvliegtuigen brachten op den nchsel 28 met troepen volge- len veerbooten der Sovjets tot iken. Hoord-Oostelijk van Warschau erpen troepen van het leger van de Waffen-SS, gesteund or slagvliegtuigen, de bolsje- sten in den tegenaanval terug, fusschen het woud van Augus- v en de Memel kwam het tot 'are heen en weer golvende rechten, in het verloop waar- o de plaatsen Kalvaria en Jkowisjken verloren gingen tn Letland werd het Zuidelijk el van Mitau, waarin verschei- ne dagen hevig gevochten is, truimd. nadat de bruggen rnield waren. Birsen werd in o tegenaanval heroverd. Tus- i pen de Duna en de Finsche >lf mislukten verscheidene latselijke Sovietsanvallen. In de.rc.aand Juli vernielde de tntrr. 1830 Anglo-Ameri- «Psc'. "iegtuigen, waaronder - y.'jjfcf^iorige bommenwer- fr|- Allegn boven Duitsch ge- ed wierden 804 vijandelijke Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 vliegtuigen in luchtgevechten en door luchtdoelgeschut neer geschoten." DAGORDER VAN REICHS FUEHRER SS HEINRICH HIMMLER. De Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler heeft als bevelhebber van het reserve-leger den vol genden dagorder uitgevaar digd: .,Op 20 Juli heeft onze, Fueh rer en opperste ooriogsleider Adolf Hitler mij benoemd tot bevelhebber van het resrve-le- ger en chef van de legerbewa pening. Vandaag, op 1 Augus tus, den dag waarop 30 jaar ge leden de strijd om het behoud, om het leven van ons Duitsch volk begon, wend ik mij voor het eerst tot u. Front en vader land verwachten terecht van het reserve leger de grootste verrichtingen. Wij zullen noch de kameraden aan het front, noch het dierbaarste wat ons volk heeft, kinderen, vrouwen en ouders, teleurstellen. Ik weet, dat het binnenland- sche leger voorbeeldig zal zijn in zijn trouw en gehoorzaam heid. Ik beveel, dat in garnizoenen en staven dag aan lag minstens zoolang opgeleid, dienst gedaan en plicht vervuld wordt als de wapenarbeider in zijn fabriek werkt. Ik verlang, dat officier en soldaat en alle leden van het leger zonder voorbehoud en op recht afstand doet van elke zelf zuchtigheid en van den vervloek ten étappegeest. Ik verlang, dat elke officier en elke soldaat, die in het binnenland bespaard kan worden, overeenkomstig zijn wensch naar het front gezonden wordt of, wanneer hij daarvoor niet geschikt is om redenen van leeftijd en gezondheid, -wordt vrijgegeven voor den bewape- ningsarbeid. Van de officieren en ambtenaren in het bijzonder verwacht ik. dat zij slechts ge bruik maken van het eene voor recht, meer plichten te vervul len, meer dienst te doen en aan het front nog dapperder en standvastiger dan de manschap pen te zijn. Nooit wankelend in onze trouw 'en in onze gezindheid, nooit moede in onze vlijt, nauwgezet in de vervulling van onze plich ten hebben wij ons voorgeno men, door daad en prestatie de schande van den 20sten Juli te doen vergeten en het Nationaal- Socialistische voksleger van den Fuehrer en zijn Rijk te worden." REDE VAN CHURCHILL IN LAGERHUIS. Churchill heeft 'gisteren in een Lagerhuisrede verklaard, dat tot dusver tengevolge van het vuur der Duitsche V. 1 4735 dooden en ruim 14.000 zwaar gewonden zijn gevallen. Bovendien zijn een groot aantal personen lichter verwond, 17.000 huizen zijn ver woest en 800.000 beschadigd. Vervolgens heeft Churchill zich bijna geheel bezig gehouden met het geven van een uiteenzetting over den oorlogstoestand. De quintessence van zijn uiteenzet ting was, dat de geallieerden op het oogenblik in de lucht, ter ze,e en onder water de meerder heid hebben. De verliezen door het optreden der vijandelijke duikbooten sedert het begin van 1944 noemde hij, vergeleken met die van de vorige jaren, zonder beteekenis. Hij wees er echter op, dat te allen tijde de mogelijk heid bestaat, dat het probleem van den duikbootoorlog weer acuut wordt. Voorts noemde hij het „te allen tijde mogelijk'', dat de Duitschers een relatief voor deel met hun luchtwapen kun nen behalen. Engeland mag der halve in zijn inspanningen voor zijn luchtwapen niet „onbehoor lijk verslappen" om zijn krach- tenpotentieel in andere kanalen te leiden. Wij moeten, zoo verklaarde Churchill, ten aanzien van de mo- GENERAAL VELDMAAR SCHALK ROMMEL. Generaal veldmaarschalk Rom mei heeft op 17 Juli in Frank rijk tengevolge van een lucht- aanval een ongeluk gehad met zijn auto. Hij bekwam daarbij verwondingen en een hersen schudding. Zijn toestand is be vredigend. Er bestaat geen le vensgevaar. gelijkheid van onverwachte en onzekere dingen, die in de toe komst kunnen opduiken, zeer waakzaam zijn. Voorts herinner de hij nogmaals aan de in Januari 1942 in Washington afgelegde verklaring, dat Duitschland moet worden beschouwd als de voor naamste vijand en dat slechts een minimum der noodzakelijke krachten voor de operaties tegen Japan moest worden uitgetrok ken. In dit verband bracht Chur chill groote hulde aan de Ame rikaansche inspanning in Oost- Azië. Wat den veldtocht in Bir ma betreft, verklaarde hij slechts, dat die in bijzonderheden moei lijk te volgen is. Indië is weder om een jaar met succes tegen een invasie verdedigd. Betreffende de gevechten in Europa verklaarde Churchill o.m., dat men een heel boekdeel vol zou moeten schrijven om de ge schiedenis van den overtocht over het Kanaal en de landing op Franschen bodem na te ver tellen. Aangezien hij slechts en kele minuten den tijd had, moest" hij een selectie toepassen. Uit zijn verhaal bleek, dat de keuze der kuststrook, waar zou worden ge land, reeds gedaan was bij de be sprekingen in Quebec. In Tehe ran is Stalin de belofte gegeven, dat het invasieplan eind Mei of begin Juni zou worden verwe zenlijkt. Stalin van zijn kant heeft beloofd dan alle Russische legers in den strijd te werpen, hetgeen inderdaad bij het alge- meene offensief in het Oosten ook gebeurd is. Reeds sedert meer dan een jaar zijn voortdu rend Amerikaansch oorlogsmate riaal en troepen naar Engeland getransporteerd; „maar bij het geheele groote avontuur waren wij practisch gelijkwaardig". Al le troepen zijn onderworpen aan een uiterst harde opleiding. Het is bekend, zoo zeide Churchill, dat hij er tegen was, dat de inva sie over het Kanaal reeds in 1942 zou worden ondernomen. Later was het toen wegens de opera ties aan de Middellandsche Zee onmogelijk de onderneming ten uitvoer te leggen. Hij geloofde ook niet, dat zij vroeger had kun nen worden ondernomen, dan thans is geschied. Het grootste deel der scheepstonnage voor de invasie is in de Ver Staten ge bouwd, aangezien de Engelsche werven reeds overbelast en tot het uiterste in beslag genomen waren. Ten aanzien van de Sowj et- Unie verklaarde Churchill er van overtuigd te zijn, dat het 20-jarig verdrag van Engeland mét de Sowjet-Unie een der duurzaam ste factoren zal blijken te zijn bij ..het behoud van den vrede en de orde en bij de progressieisti- sche ontwikkeling in Europa". Over de aanvallen met de V. 1, zeide Churchill, behalve wat reeds gemeld is, o.m. nog, dat bij na een millioen menschen bij de evacuatie van Londen steun heb ben gekregen. Opnieuw sprak Ghurchill het vermoeden uit, dat de Duitschers andere, nog doel treffender nieuwe wapens zouden kunnen gaan gebruiken. Wat de Russisch-Poolsche kwestie betreft noemde Chur chill de toestand voor de Polen op het oogenblik hoopvol. Voorts maakte Churchill be kend, dat Turkije op den grond slag van het Anglo-Turksche bondgenootschap de betrekkin gen met Duitschland heeft ver broken. Belangwekkend waren de uit latingen van Churchill ten op zichte van de verliezen der En gelsche luchtvloot. Zoo zeide hij. dat in verhouding tot het aantal in den strijd geworpen mannen van het vliegend personeel de DISTRIBUTIENIEUW S UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distributie diensten reiken van 7 Augustus tot en met 2 September a.s. te gen overlegging van de tweede distributiestamkaart met daarbij behoorend inlegvel GA 401, een bonkaart KA 410, aan houders van inlegvel GB 401: een bon kaart KB 410, aan houders van een inlegvel GC 401: een bon kaart KC 410, aan houders van een inlegvel GD 401: een bon kaart KD 410 en aan houders van een inlegvel GE 401: een bonkaart KE 410. Men kan zijn bonkaarten uit sluitend afhaien bij den distri- butiedienst, waarvan het kring nummer vermeld, staat op de tweede distributiestamkaart* en het bijbehoorende inlegvel. Zij, die niet in de gelegenheid zijn hun distributiebescheiden af te halen of te doen afhalen, dienen hun tweede distributiestamkaart met inlegvel aangeteekend op te zenden aan den distributiedienst van de gemeente, welke de twee de distributiestamkaart heeft af gegeven. Slechts schippers en hun ge verliezen der luchtvloot die der andere weermachtsdeelen verre zouden overtreffen. Ook de ver liezen der Amerikaansche lucht macht zijn buitengewoon zwaar. VERKLARING VAN AMERIKAANSCH GENERAAL. „Wij moeten menschenlevens sparen, als wij de overwinning willen behalen. Optimisme is een groot gevaar. Een stijging der oorlogsproductie is dringend noodig." Met deze woorden kenmerkt luitenant-generaal Somervell, de chef der Amerikaansche leger- intendance, de impasse in de hui dige Amerikaansche oorlogspro ductie. TURKIJE EN DUITSCHLAND. Op de persconferentie van het ministerie van buitenland- sche zaken werd medegedeeld, dat nog geen verklaring kon worden afgelegd over het be sluit der Turksche Nationale Vergadering tot verbreking der politieke en economische be trekkingen met Duitschland. Dit zal pas geschieden, als een offi cieel bericht, alsmede de tekst met de motiveering van den stap, te Berlijn zullen zijn ont vangen. zinsleden, die in het centraal be volkingsregister zijn opgenomen en een tweede distributiestam kaart met inlegvel hebben, voor. zien van den letter D„ kunnen hun bonkaarten bij den distribu tiedienst naar eigen keuze af halen. Bij de uitreiking der bon kaarten voedingsmiddelen wor den resp. de bonnen A 140 tot en met E 410 der inlegvellen inge houden. Tevens wordt in het vakje 410 A. van de tweede dis tributiestamkaart een diagonaal kruisje geplaatst. Bij het in ontvangst nemen der kaarten dient men terstond na te gaan. of men alle bescheiden, waarop men aanspraak kan ma ken, heeft ontvangen. Latere re clames worden niet in behande ling genomen. Bonnen voor motorbrandstof. Van 1 tot en met 31 Augus tus 1944 geeft elk der met 50ste periode gemerkte bonnen voor motorbrandstof, izoowel de A- als B-bonnen, recht op het koo- pen van de op de bonnen ver melde hoeveelheid motorbrand stof. Generator-anthraclet en -turf in Augustus 1944. Van 1 tot en met 31 Augustus 1944 geeft elk der bonnen „Generator-an- thraciet twee en dertigste perio de" recht op het koopen van 1 hectoliter (max. 75 kg.) anthra- cietnootjes 4 of 5: gedurende het zelfde tijdvak geeft elk der bon nen „Generatorturf twee en dertigste periode" recht op het koopen van 50 stuks bagger- turf. Generatorbonnen voor turf- cokes. Van 1 Aug. 1944 af tot nader order reiken de distribu tiediensten aan houders van door de rijksverkeersinspectie uitgegeven machtigingen, nieu we generatorturfcokesbonnen uit. die paars gekleurd zijn en voor zien van drie strookjes, waar op de afmeting vermeld staat, n.l. 1/5. 5/20 of 20 40. Deze bon nen geven elk recht op 10 kg. turfcokes van de op de strook jes aangegeven afmeting, voor zoover deze strookjes niet zijn doorgestreept met inkt of anili- nepotlood. Op deze bonnen kan men bij de daartoe aangestelde wederverkoopers van de vier groote benzinemaatschappijen de turfcokes betrekken. De oude groengekleurde generatorturf cokesbonnen zijn van 1 Augus tus 1944 af ongeldig. IN 'T VERLEDEN LIGT HET HEDEN, IN 'T NU WAT WORDEN ZAL. (Bilderdijk) Witte Cornelisz. de With 29-4- 1599/8-11-1658. vice-admiraal van Holland en West-Friesland. O.- Indië, West-Indië 1623, Moluk- ken. Zilvervloot, Duins, Dene marken 1644. Brazilië 1647 Sla gen bij Nieuwpoort. Texel en Ter Heijde. Sneuvelde in de Sont. Graftombe te Rotterdam. O/H P.m. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met him Duitsche kamera den. (O/H Pm.). GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine-Annahmestelle West- Zweigstelle Niederland te Utrecht, alle Hafen- en Ortscom- mandaturen en bij de Nebenstelle der Waffen SS, alwaar tevens alle gewenischte inlichtingen worden verstrekt,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1