ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD ^ware gevechten in Normandië 7 V Q 5 10~5 20 25 ie JAARGANG No. 155 2 AUGUSTUS 1944 WOENSDAG waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCKE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 B HEVIGE DRUK BIJ WARSCHAU DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. P0 iti Het Duitsche weermachtsbe- ru cht van Dinsdag luidt: „In Normandië hielden onze oepen tegen alle aanvallen van ;n vijand tusschen Hottot en de ire in zware gevechten stand. aarna distancieerden zij zich in Iïnige sectoren enkele kilome- xs naar het Zuiden. In de nieu- e stellingen werden alle aan- ,u' allen van den krachtig volgen den vijand afgeslagen. Ook in wsn sector ten Noordoosten van ercy mislukten met sterke antserstrijdkrachten onderno- len en door hevig artillerievuur ïsteunde vijandelijke aanvallen. j| e op onzen Westelijken vleugei t iep in onze stellingen binnen gedrongen vijand werd vlak ten uiden van Avranches in den te- enaanval opgevangen. Zware a,evechten waren langs het ge- g. eele front nog in de avonduren e^aande. In het Oostelijke deel 3, an het landingshoofd deed de !e «and zijn artilleriebedrijvig- s; eid in den loop van den nacht ,i)t een trommelvuur aangroeien. -2 Des nachts deden zware ge- echtsvliegtuigen doeltreffende anvallen op vijandelijke troe penconcentraties en gereedstaan- e strijdkrachten in het gebied :n Noordwesten van Avranches. g 'orpedovliegtuigen brachten in Z e Stinebaai schade toe aan twee 4 oopvaardijschepen met een ge- amentiiken inhoud van 15000 brt In het Fransche achterland rerden 80 terroristen in gevech- en vernietigd. Het vergeldingsvuur der V. 1 p Londen werd overdag en des lachts voortgezet. In Italië hervatte de vijand zijn ioorbraakaanvallen op Florence, lij strandden opnieuw op den «wrikbaren tegenstand van on- e pantsergrenadiers en val- chermiagers met zware verbe en aan dooden en gewonden roor den vijand. Kleine plaatse- ijke penetraties werden afge- irendeld. De gevechten, die van leide zijden met de grootste ver- littering gevoerd worden, duren roort. Op dn Noordelijke helling der Car pa then dringen vijandelijke trijdkrachten op naar den Bes- ddennas. Tegenaanvallen zijn ;aande. Tusschenhet bronge- >ied van den Dnjestr en de groo- j bocht van den Weichsel wier- 1 pen onze pantserdivisies de Sow jets in verscheidene sectoren te rug, waarbij zij een groot aan tal tanks stukschoten. Bij de groote bocht van den Weichsel werden alle bolsjewistische po gingen, de rivier over te steken, verijdeld, op één penetratie -na, waarom nog gevochten wordt. Bij Warschau houdt de hevige vijandelijke druk aan. Tusschen den middenloop van den Boeg en Augustow werden plaatselijke distancieeringsbewe- gingen in weerwil van het krach tig volgen van den vijand volgens de plannen ten uitvoer gelegd, waarbij talrijke Sowjetaanvallen werden afgeslagen. Ten Westen van Kowno viel de vijand aan weerszijden van de Memel vruchteloos aan. In Ma- riampol woeden verbitterde straatgevechten. Ook in de stad Mitau wordt hevig gevochten. In het gebied van Birsen wierpen tegenaanvallen den binnenge drongen vijand terug. Oostelijk van de Duna werden alle aanval len der bolsjewisten in tegen aanvallen uiteengeslagen. Op de landengte van Narwa zette de vijand zijn grooten aan val gisteren tengevolge van zijn zware verliezen niet voort. Zwak kere aanvallen mislukten. Aan den succesvollen afweer van de groote Sowjetaanvallen der laatste dagen heeft het der de (Germaansche) SS-pantser- corps onder bevel van den SS- Obergruppenfuehrer en generaal der Waffen-SS Steiner, met de Germaansche vrijwilligersdivi- sies SS-Nordland en SS-Neder- land, de twintigste Estlandsche vrij willigersdi visie, de 11de Oostpruisische infanteriedivisie alsmede aan het landfront in den strijd gebrachte af deelingen van marine, legerartillerie en gra naatwerpers een bijzonder aan deel gehad. In de Finsche Golf werden twee Sowjetmijn vegers en een patrouillevaartuig door mijnen vernietigd. Boven hetzelfde ge bied schoten bewakingsvaartui gen der marine en jachtvliegers tien Sowjetbommen werpers neer. Eskaders slagvliegtuigen grepen met goed gevolg op de zwaarte punten in de gevechten te land in en vernietigden meer dan 300 vijandelijke voertuigen. Amerikaansche bommenwer pers vielen gisteren Boekarest en het gebied van Ploesti aan. Door Duitsche en Roemeensehe lucht verdedigingsstrijdkrachten wer den elf vijandelijke vliegtuigen vernietigd. fpiRou 'fperiers\ /Ta, dSzvJ:JKA5 Onder de bescherming van een dicht wolkendek deden Ameri kaansche bommenwerpers ter- reuraanvallen op de steden Muenchen, Mannheim, Ludwigs- hafen en Frankenthal. In weer wil van de moeilijke afweerom- standigheden werden 15 vijan delijke vliegtuigen neergescho ten. Marine en luchtmacht hebben in de maand Juli 25 vracht- en transportschepen met een geza- menlijken inhoud van 149.000 ton tot zinken gebracht. Twintig transportschepen met een geza- menlijken inhoud van 110.000 ton werden beschadigd. Aan vijan delijke oorlogsschepen werden twee kruisers, tien torpedojagers, een fregat, een mijnveger, twee patrouillevaartuigen en elf tor- pedomotorbooten tot zinken ge bracht. Een slagschip, vier krui sers, elf torpedojagers, een tor pedoboot, twee speciale landings schepen en verscheidene torpedo- motorbooten werden deels zwaar beschadigd door bommen, torpe do's en artillerietreffers. Vloot- strijdkrachten, afweergeschut van koopvaardijschepen en lucht doelgeschut dér marine schoten in de periode van 1 tot 31 Juli 196 vijandelijke vliegtuigen neer". BRITTEN IN EET WESTEN IN HET OFFENSIEF. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt van het inva siefront: Zooals verwacht werd, zijn de Britten gisteren na een trommelvuur van verscheidene uren ten Oosten van de Orne, in het gebied russchen Bourguabus en St. Martin, tot den aanval overgegaan. Alle. in verscheide ne golven dicht op elkander vol gende aanvallen der Engelschen werden in het versperringsvuur der Duitsche artillerie ineenge slagen. Tegelijkertijd onderna men sterke Britsche infanterie- en oantserstrijdkrachten in het gebied ten Zuiden van Caumont j een met uiterst sterke concen tratie van strijdkrachten uitge- I voerden aanval in Zuid-Ooste- I iijke richting met het doel door te dringen in het gebied der Midden-Orne ten Zuiden van i Caen. Hier waren in den loop j van den middag felle, wissel vallige gevechten aan den gang. DE TOESTAND AAN HET OOSTELIJKE FRONT. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over den toe stand aan het Oostelijke front: De groote gevechtsdag van Maan dag heeft in liet teeken gestaan van doeltreffetnde tegenacties der Duitsche verdedigingsstrijd- krachten. Slechts op twee plaat sen konden de bolsjewisten win sten van eenige beteekents boe ken. Zij slaagden er in bij Ma- riampoi en Mitau de Duitsche stadsverdediging binnen te drin gen, zoodat het Maandag- er. Dinsdagochtend in beide plaat sen tot heftige straat- en huizen gevechten kwam. Alle overige terreinwinsten, die de bolsje wieken aan het Oostfront kon den behalen, zijn zonder belang. Zij worden meer dan goedge maakt door de versteviging van de Duitsche afweer in belangrij- J1 ke frontsectoren, evenals door de duidelijke aanvalssuccessen van Duitsche gevechtsgroepen, die vooral in den middensector van het Oostelijke front den Sovjet-Russischen opmarsch ten zeerste stoorden en den bolsje wieken verliezen aan menschen en materiaal toebrachten. Ook bij een uiterst voorzichtige waardeering zal men uit de hui dige situatie de conclusie mogen trekken, dat het de Duitsche leiding in -het Oosten gelukt is, door het aanvoeren van ver scheidene nieuwe formaties dei- centrale reserve en door nieu wen aanvoer van zware afweer- en aanvalswapenen, de ontwik keling van het gevechtsgebeuren weer in hooge mate onder haar controle te krijgen. MANNERHEiM PRESIDENT VAN FINLAND PRESIDENT RYTI TREEDT AF. De president van de Finsche republiek Risto Ryti heeft in een brief aan de regeering me degedeeld. dat hij zijn ambt van president der republiek neer legt. Ik ben, zoo schrijft hij in zijn brief, tot de overtuiging ge komen, dat het hoogste uitvoe rende gezag zoowel op het ge bied van het militaire alsook van het burgerlijk bestuur in dezen tijd in handen van één en de zelfde persoon geconcentreerd dient te worden. Bij het nemen van dit besluit heeft ook het feit zijn invloed doen gelden, dat mijn gezondheid als gevolg van de zware verantwoordelijke last, die gedurende vele jaren op mijn schouders heeft gerust, geleden heeft. Minister-president Linkomies heeft in een toespraak tot den Finschen Rijksdag medegedeeld, dat de maarschalk van Finland, Baron Mannerheim, zich op ver zoek van de regeering en den Rijksdag bereid verklaard heeft het ambt van president der re publiek te aanvaarden. De regeering. zoo verklaarde minister-president Linkomies ver der. is tot het besluit gekomen, dat het houden van een eigenlijke verkiezing niet noodig is, doch dat het ambt van president der republiek direct en zonder ver kiezing aan maarschalk Manner heim moet worden toevertrouwd. In den Rijksdag is diensvolgens een wetsvoorstel ingediend om het ambt van president der re publiek aan maarschalk Man nerheim toe te vertrouwen. De regeering wenscht, dat dit wets voorstel in den Pujksdag zeer snel behandeld zal worden. On middellijk na de bekrachtiging van de wet zal de nieuwe pre sident der republiek zijn ambt aanvaarden. Daar maarschalk Mannerheim als opperbevelheb ber van de weermacht een zware taak en groote verantwoordelijk heid heeft, dient, naar de minis ter-president zeide, een zoodani ge regeling getroffen te worden, dat hij in afwijking van de grond wet het recht heeft bepaalde ta ken als president van de repu bliek aan de minister-president over te dragen. Tenslotte betuig de de minister-president den af getreden president Ryti den dank van het Finsche volk voor zijn waardevolle verdiensten Finland bewezen. De behandeling van het wetsvoorstel. De Rijksdag heeft gisteren, naar het Rijksinlichtingenbureau mededeelt, vijf geheime zittin gen gehouden voor de grondwet telijke behandeling van het ge noemde wetsvoorstel. Het voor stel werd in tweede lezing aan genomen, waardoor het voor de definitieve beslissing overeen komstig reglement van den Rijksdag op zijn vroegst over drie dagen in derde lezing behandeld kan worden. DE AANSLAG OP DEN FUEHRER. Tegen den vroegeren burge meester van Leipzig, dr. Karl Goerdeler, die in 1932-1933 Rijkscommissaris is geweest voor de prijsvorming, is wegens me deplichtigheid aan den aanslag op den Fuehrer, een verzoek tot aanhouding uitgevaardigd. Zijn laatste woonplaats was Leipzig. Sedert 20 Juli is hij voortvluch tig. Voor mededeeiingen, die leiden tot zijn arrestatie, is een belooning van een millioen Rijksmark uitgeloofd. Naar voorts uit door de Duit sche pers gepubliceerde foto's blijkt heeft de Fuehrer een be zoek gebracht aan de medewer kers en leden van den Wenr- machtsfuehrungsstab die bij den moordaanslag op 20 Juli gewond werden Op de foto's ziet men den Fuehrer aan het bed van ge- neraal-maioor Scherff en aan het ziekbed van generaal Boden- schatz. DE SCHEEVE TOREN VAN PISA BESCHADIGD. Het Internationale Informa- tonsbuero meldt van het Ita- liaansche oorlogstooneel: De scheeve toren van Pisa is door Anierikaansch artillerievuur be schadigd. Door Anglo-Ameri- kaansche bomaanvallen zijn in Florence de water- en de elec- trische centrale vernield, zoo dat de bevolking niet meer kan worden voorzien van licht en water. Voor de Duitsche ge vechtsleiding is deze vernieling zonder belang, aangezien Flo rence door de Duitschers allang tot open stad is verklaard en er dus geen troepen en staven of militaire ravitailleeringsinstal- laties in de stad zijn. IN 'T VERLEDEN LIGT HET HEDEN, IN 'T NU WAT WORDEN ZAL. (Bilderdijk) Jochern Hendtick Swartenhondt '566/1627. Blokkade Duinkerken 3 588, tocht met v. d. Does naar Spanje 1599, vice-admiraal 1603. Tocht Middesllandsche Zee 1620 Lt.-admiraal 1621. Slag bij Gi braltar 1622. (O/H Pm) Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kamera den. (O/H Pm.). GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de ICriegsmarine. Aanmelding -staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine-Annahmestelle West- Zweigstelle Niederland te Utrecht, alle Hafen- en Ortscom- mandaturen en bij de Nebenstelle der Waffen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1