ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD rte id- ik. le JAARGANG No. 154 DINSDAG AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en Ut WcbfERBODE antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 - leidsche Editie Tetef. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 KOWNQ PRUSüËGEVEN DUITSCH WEERMACHXSBERICHT. ,,De vijand breidde in Norman- lië zijn met groot gebruik van ïateriaal gevoerden grooten anval gisteren uit tot het ge- eele front van ten Zuid-Westen an Caen tot aan de Westkust an het schiereiland Cotentin. De evechten worden aan beide anten met steeds toenemende erbittering gevoerd. Ten Zui van Hottot werden alle iiandelijke aanvallen uiteen eslagen. Aan weerszijden van aumont kon de vijand een vrij iepe penetratie in ons front be- erken. Eigen tegenaanvallen ijn daar gaande. Noord-Weste- jk en Westelijk van Torigni- ir-Vire mislukten hevige door- raakpogingen der Amerikanen, tet buitengewone felheid woed en de gevechten Zuidelijk van ourdeval en Cerences. Pantser- irmaties zijn overgegaan tot en aanval op den ver binnen- edrongen vijand. Uit het ge- ied ten Noorden van Sourde al baande zich een pantserge- echtsgroep der Waffen-SS, die jdelijk van haar verbindingen as afgesneden, een weg naar et gros onzer strijdkrachten, es nachts vielen formaties evechtsvliegtuigen scheeps- oncentraties voor den mond an Orne en Seine aan. De vij- nd verloor elf vliegtuigen. I In het Fransche gebied wer én 97 terroristen in gevechten ïrnietigd. Duitsche torpedomotorbooten leien in den afgeloopen nacht ;n vijandelijk convooi onder de ngelsche kust ten Oosten van astbourne aan en plaatsten tor- sdotreffers op drie groote sche en. Londen ligt vrijwel ononder- roken onder zwaar vergeldings- ïur. In Italië heeft de vijand zijn rooten aanval op Florence ten -volge van de geleden verlie :n gisteren niet voortgezet. Hij ïcd alleen hevige plaatselijke invallen Zuidelijk en Zuid- ostelijk van de stad. die met rare verliezen ineenstortten. In het Oosten duurt de strijd sschen de Karpathen en de nsche Golf met de uiter- felheid voort. In het voorterrein der Karpa- en mislukten talrijke vijande ke aanvallen. Bij Sambor noot een pantserdivisie 20 van 30 aanvallende tanks stuks. In ■rschillende sectoren wierpen ize troepen den vijand in den fenaanval terug. In het gebied van Warschau erd in zware gevechten een lorbraak van sterke vijandelij strijdkrachten naar de stad Thinderd. Na herhaalde Sovjetaanvallen Siedlce te hebben afgeslagen stancieerden onze troepen zich aar nieuwe stellingen verder ar het Noorden. Tussehen den middenloop van n Boeg en Olita werd het ont gehandhaafd. Bij Kowno tten de bolsjewisten hun aan- llen voort en konden zich in eerwil van hardnekkigen te- instand van onze troepen van stad meester maken. In Letland wordt hevig ge- chten om Mitau en bij Birsen. estelijk van Ostrof werden Isiewistische aanvallen lofdzaak afgeslagen. On de ndengte van Narwa verijdel n onze divisies in samenwer- ïg met afdeelineen der mari- ook gisteren alle doorbraak- gingen van sterke Sovjet- •ijdkrachten in zware gevech- De vijand leed buitenge- GOEBBELS OVER DE TOTALE MOBILISATIE DER ARBEIDSKRACHTEN. n. aon zware verliezen aan men nen en materiaal. Eskaders slagvliegtuigen stel 'n bij aanvallen in scheer- ucht talrijke vijandelijke tanks i kanonnen buiten gevecht en rnielden verscheidene hon- jrden voertuigen. Een formatie Amerikaansche mmenwerpers viel gisteren t gebied van Boedapest en nige andere plaatsen in Hon- riie en Kroatië aan. Duitsche Hongaarsche luchtverdedi Onder voorzitterschap van den chef der Rijkskanselarij. Reichs- minister dr. Lamimers, is te Berlijn een bespreking gevoera door de Rijksministers, de lei ders der hoogste rijksautoritei- ten, de chefs van het burgerbe- stuur in de bezette gebieden en de staatssecretarissen der Rijks ministeries, in het middelpunt van welke besprekingen uiteen ze+tingen stonden van den rijks- ge v olm aebtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor dan oorlog, rijksminister dr. Goeboels. Ir, zijn inleiding wees Rijks minister dr. Lammers op het verband tussehen de eerste maatregelen, die in het voorjaar van 1943 ten uitvoer werden ge legd om te komen tot totalisee- -ing van het gebruik der natio nale arbeidskrachten voor den corloe. en de fundamenteele uit breiding die de toenmalige op dracht van den Fuherer, welke gericht was aan een commissie van drie van het Rijkskabinet, gekiegen heeft door de thans geschiede aanstelling van een rijksgevolmachtigde. Reeds dooi de toen genomen, aan de inder tijd bestaande omstandigheden aangepaste maatregelen, zijn mnlioenen Duitsehers ter aan vulling gemobiliseerd voor weer macht en bewapening. Door de, met den huidigen algemeenen toe stSnej, van den oorlog in over eenstemming zijnde nieuwe en omvattende volmachten, die de Fuehrer met zijn decreet van 25 Juli 1944 verleend heeft aan den rijksgevolmachtigde voor het to tale gebruik van - arbeidskrach ten voor den oorlog is thans een instrument in het leven geroe pen. dat de volslagen concen traties der krachten en een to tale uitbuiting der reserves van het Duitsche oorlogspotentieel waarborgt en bovendien de dy namiek van een krachtige met de volksleiding en de leiding van menschën vertrouwde per soonlijkheid in actie brengen. In uiteenzettingen, die meer dan een uur duurden en diep op het onderwerp ingingen, waar bij hij ook talrijke belangrijke afzonderlijke problemen belicht te, gaf Rijksminister dr. Goeb- bels een overzicht over de be ginselen en methodes, waarmede hij voornemens is zijn opdracht als Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeids krachten voor den oorlog ten uitvoer te leggen. Hij zeide o.m.: „Onze vaste wil om den huidi gen oorlogstoestand meester te worden dwingt ons er toe in-grij- IDende maatregelen te nemen. Moedig en zonder voorbehoud moet er een begin mee gemaakt worden het geheele staatsappa raat uitsluitend op den oorlogs- noodzaak in te stellen. Werk zaamheden die niet rechtstreeks met de oorlogsbehoeften in vel band staan, moeten stopgezet worden. Ook met de stopzetting van heele arbeidsgebieden van den openbaren dienst moet re kening worden gehouden, aan gezien «vooral door zulke diep ingrijpende maatregelen groote krachtreserves voor het recht- streeksche .oorlogsoptreden aan het font en in de bewapening worden vrijgemaakt. Rijksminis ter Goebbels legde in dit ver band opnieuw den nadruk op het beginsel, dat alle offers en lasten die het Duitsche volk daarbij zullen treffen, gelijkma tig en zonder onderscheid moe ten worden verdeeld over alle lagen der natie en door hen ge meenschappelijk gedragen moe ten worden. Aan het slot van zijn uiteen zettingen richtte hii een bijzon der beroep op alle chefs der hoogste rijksinstanties om met eigen initiatief voort te gaan in de ontwikkeling van Duitsch- land tot een waar „volk in den oorlog". Wij hebben, zoo zeide rijksminister dr. Goebbels na drukkelijk, de doeltreffendste panden der overwinning in de hand. wanneer wij ze slechts vol slagen mobiliseeren. Ik ben er van overtuigd, dat wij ook het nieuwe, door den Fuehrer aan gegeven doel bereiken en dat dit in den waren zin van het woord beslissend voor den oorlog zal zijn. Rijksminister dr. Lammers gaf in aansluiting op de uiteenzet tingen van den rijksgevolmach tigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog uitdrukking aan den wil der le den van het rijkskabinet en alle aanwezigen om rijksminister dr. Goebbels in aaneengesloten eensgezindheid te steunen zijn eischen met alle energie in de daad om te zetten. Hij her innerde aan het voorbeeld, dat de Fuehrer met zijn wilskracht aan alle Duitsehers geeft en be sloot de bijeenkomst met een trouwgelofte aan Adolf Hitler en met de uitdrukking van on buigzame vastberadenheid tot den strijd tot aan de overwin ning van de rechtvaardige Duit sche zaak. 15 vijandelijke vliegtuigen, waar onder elf viermotorige bommen werpers. Duikbooten hebben drie koop vaardijschepen met een geza- menlijken inhoud van 22.000 ton twee bewakingsvaartnifen en een mijnenveger tot zinken ge- ngsstrijdkrachten vernietigden bracht." BINNENLAND Vergunningen voor aankoop van kantoormeubelen. Blij kens een publicatie in de Staats courant van 28 Juli 1944 moe ten, in afwijking van het eerder bekend gemaakte, Nederland sche particuliere koopers, mits niet behoorende tot de categorie slachtoffers van oorlogsgeweld, aanvragen om vergunningen tot hetkoopen van kantoormeube len indienen bij het Rijksbureau voor glas, keramiek en houtpro ducten te 's-Gravenhage op bij dit rijksbureau verkrijgbaar ge stelde formulieren. Vergunnin gen tot het koopen van kantoor meubelen moeten dus door be doelde gebruikers niet bii de gemeentelijke distributiedien sten worden aangevraagd. Vervaardiging electrotechnisch installatiebuis. Volgens een in de Staatcourant van 28 Juli 1944 opgenomen beschikking is met ingang van 29 Juli 1944 de ver vaardiging van electrotechnisch installatiebuis. bekend als schuif- buis, in iedere uitvoering ver boden. Vervaardigingsbeperking van gelijkrichters. Blijkens de „Beschikking vervaardiging ge lijkrichters". opgenomen in de Staatscourant van 28 Juli 1944. is het met ingang van 29 Juli 1944 verboden, gelijkrichters voor het laden van de tractie- batterijen van niet op rails loo- pende door electriciteit voortbe wogen voertuigen in andere ty pen en uitvoeringen te vervaar digen dan in de bijlage dier be schikking zijn aangegeven. Gemeente Driel wordt Maas- driel. Bij besluit van den se cretaris-generaal van het depai" tement van binnenlandsche za ken is met ingang van 1 Augus tus 1944 de naam der gemeente Driel gewijzigd in Maasdriel WEGENS COMMUNISTISCHE ACTIE TERECHTGESTELD. Het Duitsche Obergericht in het bezette Nederlandsche ge bied heeft als Sondergericht den Nederlander Jan Postma ter dood veroordeeld. Postma was een der leidende figuren van de C.P.N. en heeft op een vooraanstaande plaats ge durende de jaren 1942 en 1943 leirïen(d functionaris der ille gale C.PN. en als uitgevër van een communistisch opruiend ge schrift geijverd. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie vol trokken. De Nederlanders: 1) Albert Huisman .kolenhan delaar te Zaandam, 2) Josephus Swolfs, laborant te Zaandam. 3) Willem van den Burgh. politiebeambte te Amsterdam, zijn bij vonnis van het Duitsche Obergericht als Sondergericht ter dood veroordeeld. De veroordeelden zijn op ille gale wijze werkzaam geweest in dienst van de verboden commu nistische partij en wel Huisman en Swolfs door deelneming aan aanslagen op verkeersinstallaties en installaties der Duitsche weer macht, van den Burgh door het doorgeven van vuurwapenen. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie vol trokken. Gemengde Berichten Doodelijk tramongeluk. Zondag is te Ter Apel een doo delijk tramongeluk gebeurd. De 42-jarige heer G. Ploeger te Win schoten wilde van een kort opont houd van de tram gebruik maken om voor zijn familie een paar ijs jes te koopen. De tram zette zich inmiddels weer in beweging. De man wilde instappen, viel; ge raakte onder de tram en was op slag dood. Tragisch ongeval. Onder de gemeente Kloetinge vond in den trein een tragisch ongeval plaats." De 14-jarige jongen P. van' Vlijmen, die met 'zijn moe der van Vlissingen naar Kapelle reisde, stond voor een coupé raampje te kijken toen een goe derentrein 'passeerde. Van eeif der wagons stond een deur open, waarvan de knaap een klap te gen het hoofd kreeg. Twee ge- neesheeren, die zich in den trein bevonden, verleenden de eerste hulp. waarna de iongen van Ka pelle uit naar het "ziekenhuis te Goes werd overgebracht. Bij aankomst bleek hij reeds te zijn overleden. Het puikje der Nederlandsche dravers kwam Zondagmiddag te Duindigt op de baan om het Nederlandsche kam pioenschap over 2400 meter te ver rijden. De eindspurt tussehen den 'winnaar .Freddy Scot" en .Evelyn", die tweede werd CNF/Meijer/Pa* m STADSNIEUWS Prof. dr. E. C. Wiersma t. Op 42-jarigen leeftijd is giste ren in het Academisch Zieken huis te Leiden overleden prof. dr. E. C. Wiersma, hoogleeraar in de afdeeling der algemeene weten schappen aan de Technische Hoo- geschool te Delft. Grooten naam heeft prof. Wiersma verworven dror zijn in nauwe samenwer king met en onder leiding van prof. dr. W. J. de Haas verrichte onderzoekingen in. het Kamer- lingh Onnes laboratorium te Lei den. Eliza Cornelis Wiersma' is ge boren te Naaldwijk den 29en September 1901. Hoewel de heer Wiersma zijn doctoraal examen in de wis- en natuurkunde, met als hoofdvak natuurkunde, den 8en October 1926 aflegde, werd hij reeds twee jaar eerder, na melijk op 1 Januari 1924, aange steld als assistent van prof. Ka merlingh Onnes, wiens laatste as sistent hij is geweest. Zijn weten schappelijke studie richtte zich in deze jaren in hoofdzaak tot de bepaling van het magnetisch mo ment van gasvormige zuurstof van hooge dichtheden, vervol gens van het magnetisch moment van zuurstof en stikstofoxyde bij lagen druk, van anhydrisch ijzer- oxyde en van samarium oxyde. Zijn wetenschappelijke werk met betrekking tot het magnetis me verrichtte de heer Wiersma in hoofdzaak tezamen met dr. H. R. Woltjer, destijds conservator aan het natuurkundig laborato rium te Leiden (het tegenwoor dige Kamerlingh Onnes labora torium). In 1929 volgde zijn be noeming tot hoofdassistent en in 1930 na de benoeming van dr. Woltjer tot hoogleeraar te Ban doeng volgde hij dezen te Leiden als conservator op. Ondanks de vele werkzaamhe den. die reeds toen op de schou ders van den jongen geleerde wa ren gelegd, wist de heer Wiersma ook nog tijd te vinden om aan zijn proefschrift te werken. Hij promoveerde aan de Leidsche universiteit den 23en Februari 1932 op proefschrift getiteld: Eenige onderzoekingen over pa- ramagnetisme. Hoewel dr. Wiersma reeds toen onder de natuurkundigen eenige bekendheid had verworven, da teert zijn groote naam vanaf den 5en Januari 1933, toen hij in nau we samenwerking met en onder leiding van prof. dr. W. J. de Haas en de andere medewerkers aan het Kamerlingh Onnes la boratorium zijn onderzoekingen begon over de magnetische af koeling. Aan de triomfen, die het Kamerlingh Onnes laboratorium de laatste jaren bp het gebied van den weg naar het absolute nul punt heeft gevierd, is de naam van dr. Wiersma onafscheidelijk verbonden. Van dr. Wiersma zijn tal van artikelen verschenen, voorname lijk in wetenschappelijke tijd schriften o.a. Hf de Communica tion van het Kamerlingh Onnes laboratorium, in de mededeelin- gen van de Kon. academie van Wetenschappen, in Phvsica enz. Op 1 September 1935 werd dr. Wiersma benoemd tot gewoon hoogleeraar in de afdeeling der algemeene wetenschappen aan de Techn. Hoogeschool te Delft om onderwijs te peven in de theoretische en toegepaste na tuurkunde, welk ambt hij op 23 November van dat jaar aanvaard de met een rede. getiteld: „Eeni ge punten uit de ontwikkeling van het temperatuurbegrip". H. Uur voor Priesterstudenten. - As. Donderdagmiddag van 3.30 tot 4.30 uur zal het H. U"r voor Priesterstudenten worden gehouden in Huize Elisabeth, Haagweg 49, te Leiden. Aanmelding verzocht. De korpscommandant van politie hier ter stede verzoekt de dame. te wier nadeele op Vrijdagmid dag 28 Juli op de Haarlemmer straat een rijwiel werd wegge nomen, welk rijwiel door den dief op de Stille Riin werd weg geworpen. zich ten spoedigste tot het geven van inlichtingen te willen vervoegen aan het bureau van politie. Zonneveldstraat 10, afd. recherche. Bij het gehouden examen door den Bond van Leeraren bii het modevakonderwijs slaagde voor het diol. coupeuze M. God- dijn Rijswijk: voor het diploma costumière (B.) de dames Bon tje, Langeraar. J. v. Mil, Zoeter- woude, T. Griffioen, Leiden. K. Geene. Leiden; voor dioloma costuumnaaien CA) G. Boom, Leiden, allen leerlingen van mej. H. M. Goddijn. alhier. RECHTSZAKEN Over den diefstal van een var ken. In ons nummer van Woensdag 18 Juli rtaat een ver slag over de berechting van een diefstal van een varken te Lei den. Daarbij staat vermeld, dat de benadeelde, de heer Kranen burg. het varken zou hebben ver voerd in strijd met de voorschrif ten. Hoe dit mogelijk is. is ons een raadsel. Want het varken werd uit de schuur van K. ge stolen toen deze nog sliep. LITURGIE Donderdag 3 Aug. Mis v. Vinding v. d. H. Stephanus, Martelaar: Sederunt. Gloria, 2e gebed A Cunctis; 3e (naar keuze d. priester: 4e) voor den vrede Gewone Pretfatie. Kleur: Rood.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1