ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Uitbreiding van den strijd in Normandfë Ie JAARGANG No. 153 MAANDAG 31 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCKE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsch@ Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Nieuwe Sovjet-aanval bij Kowno DUITSCHE YVEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. „In het Westelijke deel van het Normandische landingshoofd .heeft de groote vijandelijke aan val zich gisteren nog verder uitgebreid. Ten Oosten van St. Ló werden sterke plaatselijke aanvallen, geringe penetraties uitgezonderd, afgeslagen en wer den ten Zuiden van de stad bij Moyon en Villebaudon vijande lijke aanvalsspitsen in een te genaanval verdreven. Ten Wes ten daarvan gelukte het den vijand met gebruikmaking van nieuwe strijdkrachten, na ver bitterde gevechten verder naar het Zuid-Westen op te dringen. Op den Westelijken vleugel van het landingshoofd hebben onze divisies zich in den strijd met den sterk opdringenden viiand naar het gebied aan weerskan ten van Coutances gedistan- cieerd In de nieuwe stellingen werden vervolgens alle vijande lijke aanvallen afgeslagen. Voor het landingshoofd heb- ■ben torpedo vliegers en vijande lijk vrachtschip van 6.000 b.r.t. zwaar beschadigd. Torpedomo- torbooten hebben in den nacht van 26 op 27 Juli voor Le Havre twee Britsche motortorpedoboo- J? '.n, ^en grond geboord en ver scheidene andere booten bescha digd. 1 Eigm boot ging verloren. In het Fransche gebied wer den wederom 189 terroristen in den striid vernietigd. Het vergeldingsvuur op Lon den duurt voort. In Italië is de tweede groote vijandeliike aanval op Florence bloedig ineengestort. Met circa 0 div. is de viiand. dor zeer krach tig artillerievuur ondersteund, steeds weer op ons front losge stormd. zonder eenig succes te behalen. Na uiterst zware ge vechten. bij tropische hitte, wa ren de stellingen des avonds ste vig m handen van onze troe pen. 20 Tanks werden stukge schoten. Aan de rest van het front benerkte de viiand zich tot betrekkelijk zwakke aanvallen ten Westen van den Tiber en in den kustsector T>eze aanvallen bleven vruchteloos. In het Oosten werden hevige' aanvallen der bolsiewieken in 't voorterrein der Karoathen ten deele m te«enaanvallen afgesla gen. Ten Onsten van de groote Weichselboeht nadert de viiand met sterke striidkrachten de ri vier. Een overzetnoging over de rivier werd veriideid. Ten Zuid- Onsten van Warschau en bij Siedle duren verbitterde gevech ten voort. Tusscben den midden loop van den Boeg en Kowno hebben onze troepen alle door braakpogingen van den viiand afgeslagen. In den sector Kowno -Riga is de viiandeliik® druk sterker geworden. Ondanks 'taaien tegenstand van het gar nizoen is de viiand de stad Sehau. lon binnengedrongen. Viiande- lijke striidkrachten die naar Mi- tau optrokken werd err in een te genaanval uit de stad gewor pen. Aan het front ttsss-hen de Du- na en de Finsche Golf ziin ook gisteren talrijke aanvallen der bolsiewieken mislukt. 43 viian- deliike tanks werden stukge schoten. Formaties slagvliegtui gen vernietigden 40 andere tanks, talriike stukken geschut en yerscbeidene honderden voer tuigen. Des nachts ondernamen zware gevechtsvliegtuigen een geeoncentreerden aanval op het station Molode 4:no. die zware branden en hevige ontploffingen onder geparkeerde transporttrei nen veroorzaakte. Bii den af weer van een Sovjet-R"=sischen luchtaanval op de stad Kirkenes schoten onze jachtvliegers 12 viiandeliike vliegtuigen omlaag. Amerikaansche bommenwer pers vielen ové'-dag plaatsen in Midden, en West-JQuitschland aan, waaronder Wiesbaden en Merseburg. Des nachts waren Stuttgart en Hamburg het doel van vijandeliike tereruraanval- len. Striidkrachten der lucht verdediging haalden 97 viiande liike vliegtuigen waaronder 95 viermotorige bommenwerpers, naar beheden. Van Zondag. „De doorbraakpogingen der Amerikanen duurden gisteren aan weerszijden van de Vire. bil Movon en in den sector Beau- coudrayPer.oy den geheel en dag voort. Zij werden in verbit terde gevechten overal bloedig verijdeld Daarbij werden door afdeelingen van het leger 28 tanks stukgeschoten en 7 vlieg tuigen neergehaald. Aan den Westelijken vleugel braken onze divisies, die tijdelijk van de hoofdkrachten waren weggedrongen, van Coutances uit door de vijandeliike limes naar het Zuiden en betrokken nieuwe stallingen in het gebied GavrayTrellv. Aan de rest van liet front op bet landingshoofd deed do viiand alleen ten 7uiden van Juvigny een vruchteloozen nlaatseliiken aanval. Formaties jagers en slagvüeg- tuigen scbot°n in luchtgevechten 'es viiandelüke vliegtuigen neer. Des nachts deden sterke forma ties zware gevechtsvliegtuigen doeltreffende „aanvallen on vii- andojiike concentraties Zuidoos telijk van Ca en en in bei gebied ten Zuidwesten van St. Lo. In het Fransche achterland werden 27 terroristen neerge schoten. Londen en ziin buitenwijken liggen nog altiid onder een zwaar vrn-gel dings vuur der V. 1. In Italië sloegen onze troenen ook gisteren weer allo aanballen uiteen, die de vüand met Britscb Indische. Z.-AfrikaansChe. Nieuw Zeelandsche en»Engelscke divi sies ondernam dm naai- Flnrormo door te breken. Vijandelijke troenen. die Zuidwestelijk van de stad in onze stellingen waren binnengedrongen, werden na he- vigen striid in den tegenaanval teruggeworpen. Bii zuiverings- operaties achter bet Itallaansche front verloren de tewnristen in de periode van 12 Mei tot 24 .Tuli 8300 man aan dooden en 7500 aan gevangenen. Aan het. Oostelijke front wer den in het voorterrein der Kar oathen. alsmede Zuidelijk^ en Noordelijk van Reicbshof. vijan deliike aanvallen afgeslagen of in den tegenaanval tot staan ge bracht. In de groote bocht van den Weichsel wiemen onze troenen den vijand, die de rivier was overgestoken, in den tegenaan val terug. Tusschen Warschau en Siedlce rün troenen van het leger en de Waffen-SS nog steeds in zware gevechten met opdringende pov- jet-striidkrachten. Het tüdeliik afgesneden garnizoen van Brest- Litowsk baande zich met mede neming van de gewonden een weg naar onze linies Tusscben den middenloop van den Boeg en Olita vingen onze troenen he vige aanvallen der bolsjewisten bij Bialystok en Noordoostelijk van Augustow op. In het gebied van Kowno ging de vijand tot den verwachten grooten aanval over. In verbitterde gevechten werden verscheidene penetraties door tegenaanvallen onzer .nant- serformaties afgegrendeld. In Letland leverden aanvallen der Sovjets op de stad Mitau en Noordoostelijk van Ponewitsj geen resultaat <5p. Tusschen de Duna en het Peipusmeer hand haafden onzegrenadiers hun stellingen tegen krachtige, door tanks gesteunde aanvallen. Op de landengte van Narwa liep de vijand met sterke strijd krachten storm tegen onze stel lingen. Formaties van het leger en Germaansche vrijwilligers der Waffen-SS bevochten hier een volledig afweersucces, brachten den vijand zware verliezen toe en schoten 58 vijandelijke tanks stuk. Formaties slagvliegtuigen brach ten op den Weichsel verscheidene volgeladen veerbooten en lan- dingsbooten van den vijand tot zinken. Des nachts vielen zware gevechtsvliegtuigen vijandelijke troepenconcentraties en gereed staande troepen ten Oosten van de groote bocht van den Weich sel aan. Amerikaansche bommenwer pers ondernamen terreuraaanval- len in Midden-Duitschland en op de stad Bremen. De bevolking leed verliezen. Door luchtverde digingsstrijdkrachten werden 34 vijandelijke vliegtuigen, waaron der 31 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht lieten Britsche stool-vliegtuigen bom men op plaatsen in West-Duitsch land vallen". DE STRIJD IN NORMANDIë. Op den Westelijken vleugel van het invasiefront hebben de Duit- schers den geheelen Westelijken vleugel van hun front naar ver der Zuidelijk gelegen verkorte linies verplaatst. De opperbevel hebber van de Amerikaansche le gergroep probeerde door nieuwe versterkingen van zijn formaties deze bewegingen te belemmeren, resp. onmogelijk te maken. Deze manoeuvre mislukte echter, om dat generaal-veldmaarschalk Rommel reeds oj5 den dag vóór het begin van den Amerikaan- schen aanval besloten had zijn troepen uit het gebied LessaySt. Ló. in een betere Zuidelijke po sitie tè brengen. De Duitsche westelijke groep is nu met al haar bestanddeelen van haar ge vechtskracht in het voorloopig opgegeven gebied aangekomen. HAVEN VAN CHERBOURG GEDEELTELIJK IN GEBRUIK. Het Internationale Informatie bureau verneemt van zijn marine medewerker, dat de geallieerden, die klaarblijkelijk door den nood gedwongen zijn hun buitenge woon zware verliezen aan het front aan te vullen door versterk ten aanvoer, sedert twee dagen behalve de open Normandische kust ook de vernielde haven van Cherbourg gebruiken voor het ontschepen van materiaal en troepen. Door verkenningen is vastgesteld, dat kleine en mid delmatige transportschepen de haven hebben aangedaan, waar zij naar gelang van hun grootte voor of achter de pieren resp. aan de provisoir gerepareerde ge deelten der kaden liggen. DE HOUDING VAN TURKIJE DEZE WEEK VALT DE BESLISSING. Aan den woordvoerder van het Auswaertige Amt te Berlijn werd Zaterdag op de persconferentie verzocht, een verklaring af te leggen over den huidigen stand der betrekkingen tusschen Duitschland en Turkije. De woordvoerder beperkte zich tot de mededeeling, dat hij ten aan zien van den tegenwoordigen stand der ontwikkeling van den druk van Engeland, de Ver. Sta ten en de Sowjet-Unie op de Turksche regeering. om bepaalde redenen geen standpunt kon in nemen. De Bulgaarsche correspondent van het „Maandagochtendblad" meldde evenwel Zondagavond: De Turksche aangelegenheid schijnt nu dan toch zeer binnen kort te worden beslist. A.s. Woensdag, 2 Augustus, komt de nationale vergadering bijeen, om haar stem te geven over het af breken van de diplomatieke en economische betrekkingen met Duitschland. Dat op grond van de informa ties, welke hier uit Ankara zijn binnengekomen, ook aan Duit- schen kant geen twijfel meer be staat ten aanzien ^-an het resul taat van de stemming, blijkt wel uit het feit, dat de Berlijnsche pers Zondagavond voor het eerst, sedert het begin van de bespre kingen in de Turksche hoorfdstad daarvan gewag maakt en tevens in haar commentaren het Duit sche volk op een totale wijziging in de relaties met Turkije voor bereidt. Over hetgeen men ech ter behalve het afbreken van de betrekkingen nog verwachten moet, tast men klaarblijkelijk ten deele in het duister. De Duitsche pers geeft verder een melding weer (uit Sofia) waarin tot uiting komt. dat het besluit van Turkije, hetwelk, zooals blijkt, met zekerheid wordt verwacht, van Engelschèn en Sowjet-Rus- sischen kant als de eerste stap op den weg naar de intreding in den oorlog wordt beschouwd. In dit bericht valt verder te lezen, ten eerste, dat Turkije niet op eenige territoriale garantie van Enge land en Amerika zou kunnen re kenen en ten tweede, dat niet, zooals aanvankelijk verluidde, de Sowjet-Unie; dóch Engeland evenals in de kwestie van de chroomleveranties ultimatie- ven druk heeft geoefend, welke (nadat de geallieerden onderling een principieel accoord ten deze hadden bereikt) door Amerika en de Sowjet-Unie werd bekrach tigd. Voorts wordt in het licht IN 'T VERLEDEN LIGT HET HEDEN, IN 'T NU WAT WORDffil -ZAL. (Bilderdijk) JoViao Evertsen 1 600M-8 1 666. Slag bij Roehelle 1625. W.-Indiè 1626, Slaak 1631, Duinkerken 1636, Vice- Adm. 1637, slag bij Duins 1639, Sas van Gent 1647, Dover 3-daagsche zeeslag, Ter Heijde 1653, Sont 1658. Sneuvelde 4 Augustus 1666 bij Schoo- neveld O-H/P m Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee in trouwe verbondenheid met hun Duit sche kameraden O-H/P m GOED VOORGAAN DOET GOE Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat oipen voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kaïn geschieden bij de Marine-Annahmestelle West- Zweigistelle Niederland te Utrecht, alle Hafen- en Ortscom- mandaturen en bij de Nebenstelle der Waffen SS, alwaar tevens ade geweniohte inlichtingen worden verstrekt. gesteld, dat binnenkort de geal lieerden stappen zullen onder nemen opdat Turkije tot een ver zwakten vorm van actieve oor logvoering overgaat, d.w.z. steun punten voor het luchtwapen en de marine, die de geallieerden voor operaties in ds Egeïsche Zee en op den Balkan noodig heb ben, ter beschikking, stelt Uit dit stadium van de passieve oorlog voering zou Turkije automatisch tot een actieve deelneming kun nen overgaan. Geletop deze overwegingen is het zeker be langwekkend, dat als gevolg van een beschikking van den alge- meenen directeur van de Turk sche scheepvaartlijnen sedert Za terdag j.l.. nu oók het scheep vaartverkeer in de Egeïsche Zee is gestaakt, het Turksche zeever- keer in zijn geheel stilligt. De schepen van de Zwarte Zee-vaart liggen voor het grootste deel reeds aan de monding van den Bosporus, in de Zee van Marmo ra: de schepen uit de Middel- landsche Zee gencentreeren zich eveneens geleidelijk in Turksche territorial^ wateren In de mo tiveering heet het, dat zulks in samenhang staat met de a.s. groote, „zomermar.oeuvres", waarmee men ook de in den laat- sten tijd waarneembare omvang rijke mobilisaties in verband brengt. DE „SUMATRA" AAN DEN GROND. Aangespoelde scheepspapieren en scheepsakten, zooals deze ge woonlijk in reddingsbooten wor den meegevoerd, vormden eeni- gen tijd geleden de eerste aan knoop ingspunten, die leidden tot de conclusie, dat een kruiser van de Java-klasse beschadigd was. De kruiser Sumatra werd reeds bij het begin van de invasie voor de kust van Normadië gesigna leerd. Naar Interinf thans uit den „Führungsstab des Marinegrup- penkommando's" verneemt, zit de kruiser Sumatra in het gebied van de monding van de Orne be wegingloos aan den grond. Klaar blijkelijk zijn de beschadigingen en de daardoor ontstane vermin dering van de drijfkracht dus zoo groot geweest, dat den tegenstan der geen andere keuze bleef dan het schip op het strand te zetten. DE TOTALISEERING DER DUITSCHE OORLOGS INSPANNING. Na de verordening op den schijnarbeid wordt vandaag een tweede maatregel tot totalisee ring der Duitsche oorlogsinspan ningen van kracht. In overeen stemming met den Rijksgevol machtigde voor het totale ge bruik van arbeidskrachten voor den oorldg, Rijksminister dr. Goebbels, heeft de algemeene gevolmachtigde voor het gebruik van arbeidskrachten, gouwleider Sauckel. een verordening uitge vaardigd, die den leeftijd van de aanmeldingsplichtige vrou welijke werkkrachten verhoogt van 45 op 50 jaar. VAN ALGIERS NAAR ITALIë? De correspondent van het Spaansche blad ABC meldt uit Noord-Afrika, dat de Engelschen en Amerikanen hun hoofdkwar tier in de Middellandsche Zee van Algiers naar Italië, waarschijn lijk naar Napels verplaatst heb ben. Gemengde Berichten Auto-ongeval. Oo den weg van Meppel naar Havelte slipte de auto van den heer H. Wiers- ma. bestuurd door den heer Sint. Met volle kracht stiet de achter kant van de auto tegen-een boom waardoor de wagen geheel ver nield werd. De drie inzittende!?, de heer Sint. mevr. SnelMar kus en mej. Harry van uit Aio- sterdam werden zwaar gewond. Beide dames werden in het Dia conessen-ziekenhuis te Meppel opgenomen. Vooral de toestand van mej. H. is zeer zorgelijk. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1