ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD lechttrekking van het front Ie JAARGANG No. 152 ZATERDAG 29 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 AFWEERSLAG TUSSCHEN KARPATHEN EN FIN- SCHE GOLF DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsohe weermachtsbé- icht van gisteren luidt: „In het strijdgebied aan weers- ijden van St. Lö hebben de iinerikanen hun grooten aanval en geheelen dag voortgezet, 'erwijl zij ten Oosten van St. 0 er slechts in slaagden, eeni- e onbelangrijke penetraties te ereiken, werden onze troepen :n Zuid-Westen van de stad in eibitterde en voor beide par- jen met zware verliezen ge aard gaande gevechten verder aar het Zuiden en Zuid-Westen ruggedrongen. De tegenaan- allen tot sluiting van het op enige plaatsen opengescheurde :ont zijn aan den gang. 75 Tanks werden stukgescho- ;n. In den sector van Caen on- ernam de vijand slechts vruch- looze aanvallen van geringen mvang. Formaties jacht- en agvlieg'tuigen schoten in lucbt- evedhten tien vijandelijke vlieg- jigen omlaag. Torpedovliegers rachten in den nacht van 26 tp 27 Juli in de Seinebaai een ijandelijke tankboot van 4.000 r.t. tot zinken en beschadigden ier transportschepen met een ïhoud van 25.000 b.r.t. alsmede en torpedojager ernstig. In het tostelijke deel van de Seinebaai laatste een kustbatterij van het !ger verscheidene treffers op sn vijandelijk slagschip. Bevei- gingsvaartuigen van een uitsch konvooi schoten voor en mond van de Loire van acht invallende vijandelijke jacht- ruusers zes omlaag. In het Fran- :he gebied werden 42 terroris- >n in den strijd vernietigd. Bijna onafgebroken ligt zwaar -1 vergeldingsvuur op het ge- ied van G-root-Londen. In Italië tastte de vijand ons eheele front door talrijke plaat- si ij ke aanvallen af. Het zwaar- ipunt van de vijandelijke ver- ;enningsoperaties lag in den sec- )r ten Zuiden van Florence en de Adriatische kust. Alle anvallen werden voor onze stel- n'gen afgeslagen. Sinds de vroe- e ochtenduren is de vijand over en breed front ten Zuiden van lorence opnieuw tot een groo- ;n aanval overgegaan. Er zijn levige gevechten ontbrand. Aan het Oostelijke front is de roote afweerslag tusschen de "arpathen en de Finsche Golf 1 hevigheid toegenomen. Nadat e vijand er in verschillende sec oren in geslaagd was. ten dee- diep in ons front binnen te ringen, werden ter besparing an strijdkrachten in eenige sec toren vooruitspringende front- lochten teruggenomen. In het lader van deze rechttrekking fan het front werden na ver pesting van alle voor de oor- bgvoering 'belangrijk zijnde in lichtingen de steden Lemberg, jlrest-Litowsk, Bialystok en Du- lafourg ontruimd. In Galicië zijn onze troepen iolgens bevel naar nieuwe stel ingen in het voorterrein der farpathen uitgeweken, waarna jij alle aanvallen van de sterk pdringende bolsjewieken af- loegen. Ten Westen van de San ijn wisselvallige gevechten iet opdringende vijandelijke ianvalsspitsen aan den gang. Tusschen den bovenloop Van de !oeg en de Weichsel werden anvallen der bolsjewieken, die loor tanks waren ondersteund, o een verbitterden strijd afge- lagen, nadat talrijke vijandelij- te tanks waren vernietigd. In en sector Bialystok en Kowno ijn plaatselijke aanvallen der [olsjewieken mislukt. Ten Noor- len van Kowno zijn hevige ge rechten met vijandelijke pant er- en verkenningsstriidkrach- en aan den gang. Aan het front usschen Dunaburg en de Fin- che Golf ziin wederom talrijke 'ware aanvallen met groote ver lezen voor den vijand ineen gestort. Sterke formaties slag- vliegtuigen ondersteunden de afweergevechten van het leger en vernietigden in scheervluch- ten 71 vijandelijke tanks en meer dan 400 voertuigen. Des nachts waren het station van Wilna en Sovjet-Russische troepenconcen traties ten Westen van Lublin het aanvalsdoel van zware Deut sche gevechtsvliegtuigen. AmerikaansChe bommenwer pers hebben een terreuraanval uitgevoerd op Boedapest. Door strijdkrachten der Duitsche en Hongaarsche luchtverdediging werden 29 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 26 viermoto rige bommenwerpers, neerge schoten. In den afgeloopen nacbt wierpen vijandelijke vliegtui gen bommen op eenige plaatsen in West-Duitschland en in Oost- Pruisen. In de stad Insterburg ontstond schade en vielen slacht offers. Drie vliegtuigen werden neergeschoten." HET FINSCHE LEGER- OBERICHT. „Op de Karelische landengte werden op eenige plaatsen vijan delijke stoottroepenafgeslagen. In de Zuidelijke sectoren van het front, ten Nooldoosten van het Ladogameer van weerszijden le vendiger vuur van artillerie en granaatwerpers. Ten Oosten van Üuksujaervi werd een aanval van den vijand ter sterkte eener compagnie afgeslagen en op eenige plaatsen werden op marsch zijnde colonnes uiteen geslagen. Bij Loimolanjaervi ver nieuwde de vijand gisteren met sterke strijdkrachten zijn aanval, die overal werd afgeslagen. De vijand leed verliezen van ver scheidene honderden manschap pen aan gesneuvelden. Drie tanks werden onklaar geschoten. Ook in het verlaten gebied tusschen Loimalonjaervi en het Tolva- meer werd hevig gestreden. Alle vijandelijke aanvallen konden afgeslagen of gestuit worden. Ten Noorden van het Tolvameer leed de vijand in de wisselvalli ge gevechten zware verliezen aan manschappen. In de richting Ilomanski duurde de vijandelijke druk voort, zoodat onze troepen zich in de' daarachter liggende stellingen moesten terugtrekken. In de richting Rukajaervi -mets bijzonders te melden. De lucht macht bombardeerde met succes vijandelijke concentraties artil lerie en granaatwerpers, alsmede legerkampen aan het Oostelijke front. Duitsche jachtkruisers op de Karejissche landengte' vielen vijandelijke spoorwegbatterijen aan en plaatsten voltreffers op spoorweggeschut en munitiewa gons. Twee vijandelijkë vliegtui gen werden neergeschoten". HET ROEMEENSCHE LEGERBERICHT. Het Roemeensche legerbericht van 28 Juli luidt: „Aan den benedenloop van den Dnjestr in Midden-Bessarabië en aan het front van de Moldau valt geringe gevechtsactiviteit te be speuren. In den nacht van 27 op 28 Juli ondernam de vijandelijke luchtmacht een terreuraanval op de Roemeensche hoofdstad, waar bij lukraak bommen over de ge- heele stad geworpen werden. Er werden ziekenhuizen, kerken, openbare gebouwen en vele woonhuizen getroffen en vooral in arbeiderswijken werden vele slachtoffers gemaakt. Op 28 Juli bombardeerden sterke formaties van de Britsch-Amerikdansche luchtmacht de stad Ploesti. Der tig vijandelijke vliegtuigen, mee- rendeels viermotorige bommen werpers werden door den' Duitsch-Roemeensche afweer neergeschoten". AMERIKAANSCHE BOMMEN WERPERS BOVEN MANDSJOERIJE. Naar de Britsche berichten dienst uit Washington meldt, hebben Amerikaansche viermoto rige bommenwerpers bij Moekden in Mandsjoerije aanvallen onder nomen. DE IN LONDEN AANGERICHTE SCHADE. De commissie voor den weder opbouw van de Londensche City heeft, naar de „Daily Mail" meldt, medegedeeld, dat de we deropbouw van dezen kern van LondeiS al vijftig tot honderd jaar/zal duren. Men raamt de kosten op 150 millioen pond ster ling of misschien zelfs nog meer. Sedert den grooten brand van 1666 is de Londensche City nog nooit zoo zwaar verwoest als thans. De voorzitter van de com missie van erfpacht en financiën der Londensche City heeft ver klaard, dat de zware Duitsche luchtaanvallen van 1940/41 de door de vliegende bommen aan gerichte schade even buiten be schouwing gelaten de City een verlies aan inkomsten uit hoofde van erfpacht hebben doen derven van 26 procent, of per jaar rond een milliard pond ster ling. TEGEN SCHIJNARBEIDS- OVEREENKOMSTEN. In overeenstemming met den Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeids krachten voor den oorlog, Rijks minister dr. Goebbels, heeft gouwleider Sauckel als alge meen gemachtigde voor het ge bruik van arbeidskrachten een verordening uitgevaardigd ten aanzien van de werkzaamheid van arbeidskrachten in schijn- arbeidss vereen komsten De ver ordening heeft betrekking op al die arbeidsplichtigen, die alleen naar den schijn voldoen aan hun arbeidsplicht, d.w.z. die zich met gebruikmaking van familie- betrekk.ngen of andere relaties een arbeidsverhouding hebben verschaft, die hun een gemak kelijk leven mogelijk maakt ver van de gemeenschappelijke oor logsinspanning der natie en die slechte naar den schijn voldoet aan de wettelijke bepalingen. Alle Duitschers, die zich op het oogenblik in een dergelijke schiinaibeidspaeitie bevinden, worden uitgenoodigd zich aan te meiden od de arbeidsbureaux, die hun een voor den oorlog be langrijke werkzaamheid over eenkomstig hun krachten en hun kennis zal verschaffen. Voor 15 Augustus 1944 moeten alle schijnarbeidsoosities ontbonden ziin. Na dien termijn worden scherpe strafbepalingen van kracht voor degenen, die geen gevolg geven aan deze verorde ning EEN JAPANSCH PROGRAM VAN 4 PUNTEN. Tijdens een kabinetszitting, die gisteren te Tokio is gehou den in de ambtswoning van den Japanschen premier in aanwe zigheid van het geheele ministe rie. 'werd het kernstuk der agenda gevormd door een pro gram van vier punten van ge- neraal-veldmaarschalk Soegija- ma en admiraal Yona,. In den loop van de kabinetszitting verklaarden Soegijama en Yonai, dat het leger en de vloot een spoedige verwezenlijking van het program wenschen, op grond waarvan een energieke voort zetting van den oorlog tot aan de duidelijke overwinning doel treffend samengevat kan wor den. Zij zeiden, dat het leger en de marine volkomen aansge- zind zijn in de ondersteuning van de maatregelen. Het plan behelst de volgende punten: 1. Energieke voortzetting van den oorlog door de regeering tot aan de ondubbelzinnige overwinning in hecht geloof aan het eindre sultaat. 2. Grootere zorgen der regeering ten behoeve van een vrijere meeningsuiting in het publiek met het doel de stem ming en den strijdgeest der be volking op te voeren. 3. Uitvoe ring van alle mogelijke maatre gelen tot een spoedige vergroo ting der gevechtskracht, in het bijzonder die van de lucht vloot. 4. Zorg der regeering voor een krachtig en vereenvoudigd bestuur der staatsaangelegenhe- den met het doel de politieke macht der regeering in alle volkslagen te laten doordringen. KERKNIEUWS Z. H. Exc dr. J. de Jong. Donderdag werd in de nabij heid van Apeldoorn de auto, waarin zich Z. H. Exc. de Aarts bisschop van Utrecht bevond, tengevolge van het slippen van den wagen aangereden door een van de andere zijde passeerenden auto. Tengevolge van den schok liep Z. H. Exc?., naar „de Tijd'' meldt, een lichte hersenschudding op. Hij is opgenomen in bet St. Liduinaziekenhuis te Apeldoorn. Zijn toestand is alleszins bevre digend. Zijn chauffeur bleef on gedeerd. BINNENLAND Nieuwe burgemeesters. Het rijkscommissariaat maakt be kend: de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz heeft be noemd: W. B. van der Werff te Maastricht tot burgemeester van Vaals; H. R. B. Groenewold te Marum tot burgemeester aldaar: W. Grasma te Wonseradeel tot burgemeester van Idaarderadeel; A. F. de Jong te Akkrum tot burgemeester van Utingeradeel; C. van Duyse te St. Jansteen tot burgemeester van Clinge; J. E. Tuin te Veendam tot burgemees ter van Gasselte en A. C. van Driel te Middelburg tot burge meester van Wemeldinge. Tariefloonen-oogst akkerbouw producten. De Gemachtigde voor den Arbeid heeft de navol gende tariefloonen voor het oog sten van bepaalde akkerbouw producten voor het jaar 1944 voor de provincie Zuid-Holland vastgesteld: het loon bedraagt voor vlastrekken, bandmaat" 55 cm. per 100 schranken 5 handen vol 1,40 tot 1,50; voor vlas- binden met enkelen band en op- hokken in hokken van 8 schran ken pgr 1000 schranken f 3, voor vlasbinden met kruisband en ophokken in hokken van 8 schranken per 1000 schranken 3,30; voor vlas schelven per 1000 schranken 1.50; voor zich ten, binden en ophoopen van tar we, gerst en haver 35,— tot 45,per HA.; voor ophopen achter den zelfbinder van tarwe, I gerst en haver 4,tot f 6,I per HA., mits het aantal losse schooven niet meer dan 100 per HA. bedraagt (voor kantenzich- j ten geldt een toeslag van maxi- maal 10 pet.); voor zichten van 1 erwten 18,tot f 24,p. HA. Geen telefonische oproepbe richten. De mogelijkheid tot het aanvragen van telefonische oproepberichten is thans voor het geheele land opgeheven. DE STEM DER SS. In de uitzending van de stem der SS zal Zondag 30 Juli a.s. 11.30 uur over den zender Hil versum I worden gesproken over het onderwerp: „Hun leven voor Hitler". Niemand mag ongeraffineerde olie in zijn bezit hebben. Bij verordening van het bedrijfschap voor margarine, vetten en oliën is het voorhanden hebben van ongeraffineerde olie thans ver boden. Ieder, die in 't bezit is van ongeraffineerde olie, die alleen langs sluikwegen verkregen kan zijn, pleegt daarmede een straf baar feit. Ned. Petroleum Mij. In plaats van J M. de Booy, die se dert 1 Januari 1937 directeur was van de Ned. Petroleum Maatschappij en sedert het uit breken van den oorlog te Londen vertoeft, werd tot „managing di rector" benoemd B. Th. W. van Hasselt. De heer Van Hasselt, die in 1896 te Leiden werd geboren, was reeds zeer geruim en tijd bi) het concern werkzaam, o.m. ver tegenwoordiger van de „Bataaf- sche" in Ned. Oost-Indië. Den laatsten tijd als manager van de Venezuelan Oil Concessions Ltd. te Caracas. Bureau ontruiming,afd. eva cuatie. Met ingang van 31 Juli a.s. is de-afdeeling evacuatie van het bureau ontruiming van het rijksbureau voor de voedselvoor ziening in oorlogstijd verplaatst van Bezuidenhoutscheweg 30 naar Hooge Nieuwstraat 6a, 's-Gravenhage, tel. 180101. Radiopraatje Max Blokzijl. Maandag 31 Juli spreekt Max Blokzijl om 18.45 uur via Hil versum I in zijn politiek week- praatje over het onderwerp: „Geallieerde waardeering voor nationaal-socialistische voorlich ting". r tl Tomatenkweek op den kouden grond. De tomatenplanten worden aan ge spannen ijzerdraad opgebonden. In dikke bossen hebben de binders en bindsters het touw om hun hals hangen CNF/Kulper/Pa* m DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH. Ie Engelsche oorlog 16521654, 2e Engelsche oorlog 1665 1667, 3e Engelsche oorlog 16721674, 4e Engelsche oorlog 17801784en - ook nu weer denzelfden vijand, Neer- lands erfvijand ter zee. Evertsen, Tromp, De Ruyterzij gingen ons voor, Zij stierven als helden,wij strijden dotofr! Geronk van vliegtuigen is draadloos gemeld Sfi direct worden de posten aen het lutsterappareet betrokken O-H/P m Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle-West, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, bij alle Marinedienststellen, Hafen- en Ortskom- mandanturen en bij de verschillende Nebenstellen der Waf- fen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden veins trekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1