ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD e! woedt de stnjd In het Oosten Ie JAARGANG No. 151 VRIJDAG 28 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. A dm. 20935 Telef. Red. 20015 LUBLIN VERLOREN, NARWA ONTRUIMD DUITSCH WEERMACHTSBERÏCHT. „Ten Zuiden van Caen werden (ze gisteren herwonnen stellin- in versterkt en tegen her- euwde plaatselijke aanvallen in izit gehouden. Tankconcentra- ;s ten Oosten van Caen wer- !ii door geconcentreerd axtil- rievuur uiteengeslagen In het bied ten Westen van Caumont ■haaide de vijand enkele plaat- lijke penetraties, die na het aInschieten van 45 tanks wer- n afgegrendeld. Amerikaansche rmaties zetten in het gebied n Westen vai\ St. Lö haar aan dien met sterke strijdkrachten lort. Aan één vijandelijke aan- ilsgroep van 20 tanks met daar- i zittende infanterie, gelukte t, tot in het gebied van Canisy por te dringen. 5 tanks werden "™1 jukgeschotcn. Zoowel hier als in j et gebied van Marigny duren evige gevechten voort. Ten j [oorden van Periers wisten onze J foepen zich tegen alle vijande- jke aanvallen in hun stellingen i handhaven. Doeltreffende aan- pllen van onze gevechtsvliegers laren des nachts gericht op ij andelij ke concentraties in het pbied van Caen en op schepen U >n Noordoosten van Cherbourg. e vijand verloor 11 vliegtuigen luchtgevechten. In hei Fran- he gebied werden 40 terroris- :n in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Lon- ;n duurt voort. In Italië bleef den vijand in het :bied ten Zuiden van Florence ik gisteren elk succes onthou- >n, ondanks alle pogingen om Dor ons front heen te stooten. A et gebruikmaking van sterke I i fanterie- en pantserformaties ormde de vijand steeds weer, >or artillerie én zware luchtaan- allen ondersteund, op onze stel- igen los, doch bleef met zware erliezen liggen. Een plaatselijke metratie, die de vijand pas na :er zware gevechten ten Zuid esten van Figline kon behalen, erd afgegrendeld. Aan het Oostelijk front werden den sector StanislausLem- :rg talrijke aanvallen van de jlsjewieken met verliezen afge- agen. Onze grenadiers weten ch ondanks alle bolsjewistische invallen nog steeds in het stads- intrum van Lemberg te handha- en. In het gebied van Jaroslau n Lublin duurt de sterke vijan- lijke druk voort. De stad Lu- in ging na verbitterden strijd irloren. Aan weerskanten van rest-Litowsk, bij Bialystok en :n Oosten van Kowno werden ie doorbraakpogingen van de jlsjewieken verijdeid, en wer en plaatselijke penetraties afge- tepdeld. Bij Ponewisj zijn ge- feehten met vijandelijke verken- ings- en pantserspitsen aan den png. -Tusschen Dunaburg en de Fin- :he Golf zijn ook gisteren weer ilrijke aanvallen van de bolsje- ieken bloedig ineengestort. De i een vooruitspringende front- >cht gelegen stad Narwa werd i uitvoering van de sinds gerui- en tijd voorbereide verwoes- ng van alle voor de oorlogvoe- ng van belang zijnde installa- es, volgens bevel ontruimd, .anvallen van den vijand op onze erkorte, enkele kilometers ten festen verloopende nieuwe stel- ngen bleven vruchteloos. Bij 'de vare gevechten in het gebied an Ludsen heeft zich het batail- in fuseliers 32 onder ritmeester on Heydebreck door bijzondere Jandvastigheid onderscheiden. Pe dappere commandeur vond in Ie voorste linie den heldendood. ,In den tijd van 24 Juni tot 24 pdi werden in den Noordelijken Retor van het Oostelijke front (oor troepen van het leger en fan de Waffen SS, alsmede door 'liegende formaties en luchtdoel- trtillerie van de luchtmacht 924 '.owjet-Russische tanks vernie- igd. Formaties zware slagvliegtui gen mengden zich in de voor naamste sectoren doeltreffend in de gevechten te land en sloegen vijandelijke colonnes uiteen. Hierbij werden 35 vijandelijke tanks en meer dan 400 voertuigen vernield. Des nachts ondernamen zware gevechtsvliegtuigen aan vallen op vijandelijke concentra ties in het gebied van Lublin. Amerikaansche bommenwer pers vielen plaatsen in Zuidoost- Duitschland en Roemenië aan. Door strijdkrachten der luchtver dediging werden 42 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 35 vier motorige bommenwerpers, ver nietigd. Roemeensche jachtvlie. gers schoten in gevechten met een formatie Amerikaansche ja gers negen vijandelijke jagers omlaag. Des nachts wierpen vijandelijke vliegtuigen bommen in het gebied van Hamburg en op de stad Tilsit. Zes vliegtui gen werden neergeschoten". DE STRIJD BIJ NARWA. Zooals reeds gemeld is, is het gebied der stad Narwa volgens de plannen ontruimd ter verwer ving van plaatselijke reserves. In den hier geleverden "strijd hebben zich Nederlandsche pantser-SS- grenadiers, die belast waren met de dekking van de Duitsche dis- tancigeringsbeweging, bijzonder onderscheiden door uitmunten den strijdgcest. Zij handhaafden zich in de voorste Duitsche linies tegen herhaalde Sowjet-Russi- sche tankaanvallen, waarbij zij met pantserafweergeschut en wapens voor den strijd op korten afstand 29 tanks buiten gevecht stelden. VAN HET FINSCHE FRONT. Het Finsche legerbericht van gisteren, meldt o.a., dat ten Noordoosten van het Ladoga- meer de vijand Woensdag met verscheidene regimenten over een breed front aanviel. Door sterke artillerie- en v luchtstrijd krachten ondersteund, trachtte hij de Finsche ^tellingen ten Oos ten en Zuidoosten van Loimo- lanjaervi te bestoken. Behalve een geringe penetratieplek wer den 'alle 'aanvallen afgeslagen. Ten Noordoosten van Loimolan- jaervi en ten Oosten van Tolva- jaervi duren de zware gevechten voort. DE STRIJD OP DEN STILLEN OCEAAN. Volgens een Japansch front- bericht zijn Amerikaansche slag formaties thans ook de groep der Palau-eilanden genaderd. Nadat ongeveer 20 vliegtuigen op 23 Juli een^nkelen aanval hadden ondernomen op het eiland Peli- lioe, welke waarschijnlijk meer een verkenningsvlucht was, heb ben op 25 Juli 100 machines, die opgestegen waren van Ameri kaansche vliegdekschepen, een tweeden aanval op dit eiland ge richt. Zeven van deze toestellen werden neergeschoten. Ook het eiland der Marianen-groep Rota, is op 25 Juli wederom door vlieg tuigen aangevallen, terwijl het eiland den volgenden nacht door scheepsartillerie onder vuur werd genomen. Bij deze onder nemingen verloor de tegenstan der 2 vliegtuigen, terwijl de dag tevoren van 30 vliegtuigen bij een aanval op Truk 4 toestellen werden neergeschoten. Rabaul is op 25 Juli den geheelen dag door 90 vijandelijke machines aangevaUen, OOK IN JAPAN TOTALE MOBILISATIE? In verband met de rede van dr. Goebbels, die door de Japan- sche bia-den uitvoerig wordt weergegeven, schrijft het blad „Tokio Sjimboen", dat ook voor Japan het tijdstip is gekomen, om tot een totale mobilisatie over te gaan. - Het blad meent voorts, dat de verschillende din gen, die in Duitschland aan een hernieuwd onderzoek resp aan een reorganisatie worden onder worpen, op dezelfde wijze moe ten gelden voor Japan. HET WEKELIJKSCHE ARTIKEL VAN DR. GOEBBELS „Het voorbijstrevenvan den voorsprong", aldus de titel dien dr. Goebbels plaatst boven zijn artikel in het nieuwste num mer van het weekblad „Das Reich". Hij zet uiteen, dat Duitschland in September 1939 toen het door zijn vijanden tot den oorlog werd gedwongen, be schikte over een nieuw opge bouwde, modern uitgeruste weer macht en daarmede een aanzien lijken technischen voorsprong bezat, die mede tot de snelle overwinningen van 1939, 1940 en 1941 bijdroeg. De Fuehrer, die de volkomen nieuwe methode van oorlogvoering uitgevonden en voor de eerste m-aai practisch toegepast heeft, is daarmede een revolutionair vernieuwer van de militaire strategie geworden Deze strategie vertoont in haar historische ontwikkeling ner gens zoo'n plotselingen breuk met verouderde denkbeelden als in de jaren 19391940. Hier be gint een ander hoofdstuk in het operatieve denken in het alge meen. De minister wijst er ech ter ook op, dat de tegenstanders zich bij een langeren duur van den oorlog de ervaring der z.g. Duitsche bliksemstrategie eigen hebben gemaakt, waarbij zij ge lijke of toch soortgelijke midde len en methodes der oorlogvoe ring toepasten. Dit is in hoofd zaak de reden voor den achter uitgang der Duitsche militaire successen sedert 1942. Door den dwang der omstandigheden heeft de tegenstander een voorsprong gekregen, doordat hij op vele gebieden van voren af aan moest beginnen en aan niets gebonden was, dat al aanwezig was, het geen voor Duitschland helaas niet meer het geval was. Daarbij zijn aan den kant van den vijand enkele zeer diepingrijpende tech nische uitvindingen gekomen, die bepaalde gebieden der mo derne oorlogvoering van den grond af revolutioneerden. In dit verband wijst dr. Goeb bels vooral op de uitvinding van het z.g. Rotterdam-werktuig, dat voor Duitschland tamelijk ver rassend is gekomen. Aan Duitsche zijde heeft men, toen men de tijdelijke technische overmacht van den vijand inzag, op bepaalde gebieden van voren af aan moeten beginnen. Daarbij was het zeer spoedig duidelijk geworden, dat men de tegenpar tij niet door overtreffing van de eigen, maar alleen door het cre- eeren van nieuwe middelen en mogelijkheden kon verslaan Het gaat er dus niet zoo zeer om den voorsprong in te halen, als veel eer voorbij te streven. Dat is gebeurd in de afgeloo- pen twee jaar op de meest ver schillende gebieden. Beslissend in deze ontwikkeling is, dat zij zich geheel in een nieuw kader beweegt, weshalve ook met recht verwacht kan worden, dat zij den vijand ook voor volkomen nieuwe feiten plaatst en dus ta melijk onvoorbereid zal treffen. DE DEELNEMERS AAN DE PUTSCHPOGING VAN 20 JULI. De door Rijksminister dr. Goeb bels in zijn radiorede van 26 Juli gebrandmerkte deelnemers aan de Putschpoging van 20 Juli wa ren: 1. de generaal der infanterie Olbricht, die standrechtelijk is doodgeschoten, 2. de vroegere chef van den generalen staf, ko lonel generaal Beck, die zich bij de arrestatie zelf doodschoot, 3. kol.-generaal Hoeppner, die ge arresteerd werd I AARTSBISSCHOP VAN WESTMINSTER BIJ DEN PAUS De aartsbisschop van West minster, mgr. Griffin, is, vorens een Reuterbericht, Donderdag in Rome aangekomen voor een audiëntie bij den Paus. Amerikaansch luitenant-generaal gesneuveld. Reuter meldt uit het opperste hoofdkwartier van de geallieer de expeditiestrijdkrachten, dat luitenant-generaal' Lesley Mc Nair van het Amerikaansche le ger in Normandië gesneuveld is. Joannes Bernardus Wilhelmus Marie Mölier -f Zondagmiddag wandelde hij nog opgewekt in den tuin van de Wassenaarsche St. Willebrordus- stichting, maar 's avonds vond men hem daar dood voor ziin bed en had een beroerte een einde gemaakt aan zijn leven. 's Middags nog had hij blij toegegeven, dat hij zich veel be ter voelde en zelfs weer licht schouwde in zijn ziel, maar des avonds was hij bij Vader thuis en schouwde hij met zijn open kinderoogen laat het ons maar menschelijk zeggen in het ge weldige Mysterielicht, dat hij hier al zoo diep heeft gepeild en stond hij naast Sinte Lidwina wie zijner vrienden twijfelt daar aan? God te verheerlijken als een blijmoedig kind, verlost van alle aardsche lijden, van alle fol teringen des geestes, van allen twijfel en gewetenangst. Zoo is hem het béste deel verkoren en terwijl zijn vrienden vaak be zorgd waren om de toekomst, had God in Zijn barmhartigheid Zijn liefdebesluit reeds genomen. Hoe diep heeft de samensteller van het bidprentje, ter nage dachtenis van den dierbaren doode gedrukt, dit aangevoeld, toen hij uit St. Lucas den vol genden tekst overschreef: „Men zeide hem, dat Jesus van Naza reth voorbijging en hij riep, zeg gende: Jesus, Zoon van David, ontferm U mijner. En toen hij genaderd was, vroeg Jesus hem: Wat wilt gi.i, dat ik u doen zal? En hij sprak: Heer, dat ik zien moge! En Jesus zeide hem: Word ziende, uw geloof heeft u gezond gemaakt. En terstond zag hij en God verheerlijkend, volgde hij hem". In den nacht van zijn aardsche lijden, waarin hij zelfs de blind heid zijner oogen als het ware vergat, heeft hij al zijn vertrou wen gesteld op Hem, die geen enkel waarachtig vertrouwen be schaamt en schreef Mölier schoon over Christus, Christus laat zich in edelmoedigheid niet overtreffen en Hij schonk hem het licht, dat eeuwig ziende maakt. Waarom dan getreurd in den vriendenkring? Waarom dan ge sproken over een tragisch pries terleven? God heeft toch zoo duidelijk gesproken in dit leven: moest alles niet kennelijk gaan, zooals het gegaan is den weg van alle goed, den weg van vernede ring en lijden, door den nacht tot het licht? Heeft hij zijn roe ping niet ten volle kunnen ver vullen, heeft hij niet gewerkt als edelmoedig, sociaal-voelend pries ter, als gaaf en eerlijk mensch? Heeft hij zich niet kunnen uit schrijven? Heeft hij katholiek Nederland, heeft hij alle Neder landers niet verrijkt mt prach tige boekwerken, van den tijd en voor den tijd en nochtans vol eeuwigheidswaarden, van alle tijden voor alle tijden? 'En nog liggen machtige ma nuscripten klaar voor den druk ker, waarin Mölier naar de laat ste gronden blijft boren, aan de voeten van de grootste denkers aller eeuwen. En nog wacht op den vrede een andere Navolging, doorleefd in smarten en pijnen, oermenschelijk en diep-christe- lijk, een gaaf getuigenis van een gaven priester. In een hooggestemde lijkrede heeft prof. A. Vollaerts van Ha- geveld Donderdagmorgen tijdens de plechtige Requiemmis in de Voorburgsche St. Martinuskerk (gecelebreerd door den hoog- eerw. héér mgr. J. M. v. d. Tuyn, deken van 's-Gravenhage en bij gewoond door een groote schare vrienden uit den priesterlijken en den ieekenstand) er terecht op gewezen hoe Mölier van God met alleen groote gaven heeft gekregen, maar ook de kans om deze te benutten voor zijn broe ders, de menschen. En wij zou den zeggen, niet in het minst juist in zijn boekwerken, die hij schier gejaagd heeft geschreven, bang het wérk niet te voltooien. Toen zijn laatste nog niet ge publiceerde 3-deelige werk ge schreven was ..Denkers over tijd en eeuwigheid" was ziin werk kennelijk volbracht en juist op tijd: de blindheid overviel hem; de geestelijke smarten werden zijn deel; hij ging den donkeren nacht in. waaruit hij op deze aarde niet meer zou ontwaken. Van tragiek kan nu geen spra ke meer zijn; dit leven is waar achtig leven geweest voor God en voor de menschen, leven dat liefde was en vergeeft ons het pleonasme dienende liefde. Leven nochtans dat menigmaal feilen strijd bracht tusschen vrees en liefde, maar waarin de liefde toch immer het pleit won. En al had ook hij als alle vleesch en bloed, zijn fouten en tekortkomingen, laten wij blijde gedenken het woord dat Chris tus sprak over de boetvaardige zondares: Omdat zij veel heeft liefgehad, is haar ook veel ver geven: En wat wil dit anders zeggen, dan alles? DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH. Ie Engelsche oorlog 16521654, 2e Engelsche oorlog 1665 1667, 3e Engelsche oorlog 16721674, 4e Engelsche oorlog 17801784en ook nu weer denzelfden vijand, Neer- lands erfvijand ter zee. Evertsen, Tromp, De Ruyter,zij gingen oqs voor, Zij stierven als heidenwij strijden door! ?.skKo^i,SC^ ,.°rped°'a8®r in Noordelijke IJszee een landelijk, duikboot ontdekt en da strijd neemt onmiddellijk een aanvang. De eerste .waterbom wordt den tegenstander tegemoet geslingerd O H/P m Aanmelding aLs vrijwilliger bij de Kriegsmarint staat open voor iederen Nederlander van 17—45 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle-West, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, bij alle Marinedienststellen, Hafen- en Ortskom- mandanturen en bij de verschillende Nebenstellen der Waf fen SS, alwaar tevens alle gevvenschte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1