ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Dr. Goebbels over den aanslag op den Fuehrer De gebeurtenissen spreken een ondubbelzinnige taal Ie JAARGANG No. 150 DONDERDAG 27 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LE1DSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Ldidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 NIEUWE WAPENS AANGEKONDIGD HOE DE SAMENZWERING MISLUKTE. Rijksminister dr. Göbbels heeft woensdagavond in een radiotoe spraak het Duitsche volk reken schap gegeven van en verant woording afgelegd over de ge beurtenissen van 20 Juli en de gevolgtrekkingen, die daaruit moeten worden gemaakt. Ik heb gemeend, zoo zette hij m p.m. uiteen, daarmede nog een paar dagen te moeten wachten tot ook de laatste achtergronden f tan deze beschamende gebeur tenissen zouden zijn opgehel derd. Dat is nu het geval. Er is daarbij niets te verzwijgen of te verschoonen. De gebeurtenissen fepreken een zoo duidelijk en on dubbelzinnige taal, dat men haar getroost zelf het woord kan ge- yen. Dat wil ik-doen met een nuchter en onopgesmukt verslag der feiten. Het Duitsche volk, heeft alle reden daaruit de ver sterkte zekerheid van de komen de overwinning onzer rechtvaar dige, in Gods bescherming staan de zaak te putten en ook onze vijanden zullen zich nauwelijks kunnen vleien met de haop, dat deze gemeene en arglistige streek, die tegen den Führer en [zijn staat verricht werd, hun eigen zaak ook maar het gering ste nut heeft gebracht. Toen ik in den middag van den vorigen Donderdag door een telefonische mededeeling uit het hoofdkwartier van den Führer op de hoogte gebracht werd van de afschuwelijke misdaad, die kort tevoren was ondernomen tegen den Führer en zijn intiem ste medewerkers, verging het mij, zooals het wel allen Duit- schers vergaan is tot eenige uren later het bericht daarover door den omroep verspreid werd. Ik had een oogenblik het gevoel als begon de grond onder mij te wankelen. In den geest zag ik apocalyptische beelden van een historische mogelijkheid, die zou [zijn voortgevloeid uit een wel- I slagen van dezen laffen en laag- hartigen aanslag voor ons volk, ja voor geheel Europa. Toen ech- pter werd mijn hart vervuld^door een bijna godsdienstigè, vrome f dankbaarheid. Ik had reeds vaak j maar nog nooit zoo zichtbaar en ondubbelzinnig als hier beleefd, dat de Führer zijn werk verricht j onder de bescherming der Voor zienigheid, dat geen gemeenheid en laagheid hem daarbij belem- meren of remmen kan, maar I daarmede ook een boven alle i menschelijke verrichtingen heer- schend goddelijk lot ons een vin- gerwijzing geeft, dat dit werk, ook al ontmoet het nog zoo groo- te moeilijkheden, moet worden voltooid, kan worden voltooid en zal worden voltooid Twee mijner collega's als ministers waren, juist voor een bespreking bij mij, toen het bericht uit het hoofdkwartier van den Führer kwam. Deze arglistige aanslag kon slechts door een afgronde lijk slecht en verworpen mensch gepleegd zijn en ik wist ook, in welken kring gezocht moest wor den, Hoe de aanslag in zim werk ging. Des middags om vier uur be gon de achter hem staande klei ne kliek verraders, zooals wij verwacht hadden, haar draden te spinnen. De dader van den aanslag, een zekere graaf Stauf- fenberg, was intusschen met een koeriersvliegtuig in Berlijn aangekomen en had het gelogen bericht meegebracht, dat de Füh rer tengevolge van den aanslag was omgekomen en dat thans voor deze misdadige eerzuchti- gen de weg tot handelen vrij was. Zij hadden den aanslag on dernomen om de Duitsche weer macht van haar eed vrij te ma ken en vervolgens, naar zij in hun verblinde waan geloofden, in een kunstmatig te voorschijn geroepen verwarring gemakke lijk aan hun kant te halen en te kunnen gebruiken voor hun ge meene plannen. Onder het voorwendsel, de po litieke leiding van het Rijk te moeten beschermen, gaven zij, die, zij het ook slechts heel kor ten tijd, in het bezit waren van het apparaat in de Bendlerstras- se, het Berlijnsche wachtbataljon het bevel de regeeringswijk af te zetten, waarmede toen ook tegelijkertijd hun op eenige wij ze belangrijke oproerige activi teit ten einde was. Want zij had den vergeten, dat het Berlijn sche wachtbataljon evenals alle formaties van de Duitsche weer macht bestaat uit fanatieke na- tionaal-socialisten, en dat zijn commandant majoor Remer, die zich bii het bliksemsnelle neer slaan der tegen den staat ge richte activiteit' van deze mein- eedige en trouwelooze kliek groote verdiensten heeft ver worven, in allerijl naar mij toe kwam om zich op de hoogte te laten brengen van den stand van zaken. Majoor Remer kon vanaf mijn schrijftafel terstond met den Führer verbonden worden en van hem terstond duidelijke en ondubbelzinnige bevelen in ontvangst nemen over zijn ver dere maatregelen. Dit telefoongesprek behoort tot de aangrijpendste herinnerin gen van mijn leven. Een jong of ficier van het Duitsche leger, be proefd 'in den dienst aan het front en onderscheiden met het eikenloof bij het ridderkruis heeft de eer uit den mond van zijn Führer en oppersten bevel hebber rechtstreeksche instruc ties te ontvangen en wel op een oogenElik, waarop het in hoofd zaak aankomt op koelbloedig en bliksemsnel handelen op eigen verantwoordelijkheid. De beve len komen hierop neer, dat de bende verraders terstond neer geslagen moet worden en de misdadigers moeten worden ge arresteerd. In enkele minuten is het wachtbataljon van zijn post in de regeeringswijk en in mijn tuin samengetrokken. Op ver zoek van majoor Remer spreek ik tot de verzamelde manschap pen, zet hun de feiten uiteen en beleef een uitbarsting van woe de en verontwaardiging zooals ik tot dat oogenblik nog niet had leeren kennen. Dit uur zal ik nooit vergeten. Afrekening met de daders. jTerstond na het einde van mijn rede nemen officieren en solda ten hun machinepistolen en ge weren op om zich gereed te ma ken af te rekenen. Van alle kan ten word ik bestormd met 't ver zoek geen andere formatie dan deze de eer te laten den smaad, die de bende verraders den Duit- schep soldatenrok hebben ge tracht aan te doen te mogen af- wisschen met het bloed van de verraders zelf. Intusschen meldden zich uit Berlijn zelf evenals uit de naaste en verdere omgeving de com mandanten der hier gelegerde troepenformaties, van intante- rie- en pantserscholen. van lucht afweer- en jachtgroepen, van Waffen SS en politie en andere eenheden en niemand wil den voorrang laten aan den ander om het verradersnest uit te roeien. Het wachtbataljon krijgt de opdracht. Het huizenblok in de Bendlerstrasse wordt bezet zonder dat ook maar één schot valt, aangezien daar zelf reeds alles is opgestaan tegen de groep verraders. Zij zijn reeds ontwa pend en zitten volkomen hulpe loos en verlaten opeengeperst in een dienstkamer en trachten wanhopig regeering te spelen. Een generaal, die zich tot dusver in de oorlogvoering alleen heeft onderscheiden doordat hij iedere groote beslissing placht te sabo- teeren, is het hoofd. Een kolonel- generaal, die al jaren geleden af gelost en met pensioen gestuurd moest worden, daar hij bij de ge ringste inspanning zenuwinstor tingen en huilbuien kreeg, zou de civiele leiding van het rijk op zich nemen. Daarom is hij ook in burger gekomen, de eenige za kelijke voorbereiding die hij voor zijn nieuwe functie meebrengt. Een andere kolonel-generaal, die al vrij geruimen tijd wegens een laffen terugtocht aan het Oos telijke front uit de weermacht gestooten en veroordeeld was tot ontzegging van het recht tot het dragen van een uniform is er toe uitverkoren het Duitsche leger te leiden.De misdadige pleger van den aanslag, graaf Stauffenberg, speelt den politieken adviseur. Daarbij komen nog een paar on beduidende functies en mede plichtigen, die kortweg gearres teerd worden zonder dat zij ook maar een spoor van tegenstand trachten te bieden. Een ter plaatse bijeengekomen standsgerechtshof veroordeelt de duidelijk schuldigen, de overige worden in verzekerde bewaring gesteld. Een peloton van het wachtbataljon verricht terstond de executies. De meineedige mis dadigers ondergaan beneden op de binnenplaats den verdienden dood. En daarmede is de geheele actie teneinde. Bespaart mij u verdere bijzon derheden te melden. Zij zijn voor de deelnemers aan het complot zoo beschamend, dat zij alleen de feiten op zichzelf kunnen ver warren. Van belang schijnt mij toe, dat een poging tot een putsch van een reeks misdadige eerzuch- tigen, die het aandenken van hun gesneuvelde kameraden wil len bezoedelen en het strijdende front in den rug aanvallen door het leger zelf wordt neergesla gen Geen soldaat en geen offi cier behoeft zich te schamen, dat hij dezelfde uniform draagt, die deze va banque-spelers droegen, resp. onwaardig waren te dragen. De uniform van het Duitsche le ger wordt door honderdduizen den Duitsche soldaten, die daar in voor Führer en volk den hel dendood zijn gestorven en door millioenen anderen, die daarin dagelijks en ieder uur aan het front hun leven op het spel zet ten voor het leven der natie ge representeerd en niet door deze eerzuchtigen. Geen troepenonder deel, noch aan het front noch in het vaderland, is in de kritieke uren ook maar één oogenblik gaan wankelen in zijn trouw aan Führer, aan regime, en aan het Duitsche volk. Allen, officieren en soldaten, hebben gewedijverd in het vurige streven den smaad af te wisschen en de trouwbre- kende bende verraders tegen den grond te slaan. Dat deze bende, voor zoover dit nog niet het ge val is, haar verdiende straf zal krijgen, behoeft nauwelijks nog gezegd te worden. Dat eischt het Duitsche volk, vo^al echter ook het Duitsche legt Het wil thans ook van de laatste jammerlijke overblijfselen een er reactionaire achterlijkheid bevrijd worden, die onzen volksstaat niet willen en niet kunnen begrijpen, die den Führer nooit vergden, dat hij ook den zoon van het volk den weg naar de officiersloopbaan heeft geopend, dat de soldaat wegens dapperheid dezelfde on derscheiding krijgt als 1 de offi cier en dat in ons regime ieder slechts naar zijn prestatie, en niet naar zijn naam, geboorte en vermogen wordt afgemeten. Voor ..zoover zij de hand opheffen te gen onzen nieuwen, uit de natio naal-socialistische revolutie te voorschijn gekomen staat of zelfs het leven van den Führer aan tasten, zullen zij uit naam van het volk vernietigd worden. Wij zijn dat ook schuldig aan een front, dat thans bijna vijf jaar moedig en dapper zijn zwaren plicht heeft vervuld en de ge heele natie een practisch voor beeld geeft van de nationaal-so- cialistische volksgemeenschap. Het front heeft er recht op in den rug door het geheele volk gedekt te worden. Het werk der buitenlandsche vijanden. Ai maanden was het mij on gevallen, dat de vijandelijke pers met regelmatige tusschen- poozen er op wees, dat zij nog een bijzondere pointe harer oorlogvoering opgespaard had. Steeds meer werd in Londen, Washington en Moskou be weerd, dat er in Duitschland in zekere kringen der generali teit een oppositie bestond en steeds weer werden daarbij bepaalde namen genoemd, die ook thans bij de putschpoging van 20 Juii aan den dag zijn getreden. Niet dat alleen is er bewijs voor, dat deze misdadi gers met den vijand samen- zweerden en in opdracht van hem hebben gehandeld. Duidt hierop niet ook het feit, dat bij den aanslag op den Führer En- gelsche springstof is gebruikt, dat de pleger van den aanslag verwant was met de liooge Engelsche aristocratie en de Londensche pers na het be kend worden van den aanslag uitdrukking gaf aan haar le vendige hoop, dat de gebeurte nissen van 20 Juli nu zeer spoedig zouden leiden tot de ineenstorting van Duitschland? Het was toch een aanslag uit het kamp van den vijand, ook al waren creaturen met Duit sche namen bereid hem ten uitvoer te leggen. Zij allen echter hebben zich verrekend .Zij hebben zich ver rekend in hun schatting van het Duitsche volk, van den Duitschen §oldaat en ook vooral van de na- tionaal-socialistische beweging. Tenslotte kan men met ons geen Badoglio spelen. En wat den Führer betreft, hij is in Gods hand. Ik kom zoojuist terug van een bezoek van verscheidene da gen aan het hoofdkwartier van den Führer. Ik heb het lokaal bezichtigd, waarin de aanslag heeft plaatsgevonden. Ik kan al leen zeggen, dat, wanneer de red ding van den Führer uit het hoogste levensgevaar geen won der was er in het geheel geen wonderen meer bestaan. De da. der van den aanlag was door een van de ge erde gene raals met een s*. jorstel naar de dagelijksche loestandbespre- king "ezonden. Hij had de spring stof in een actetasch in de ver gaderkamer medegenomen en onder het voorwendsel deze te willen neerzetten in een onbe waakt oogenblik den Führer di rect voor de voeten geschoven. Kolonel-generaal Korten, die vlak achter den Führer stond, werd zwaar gewond en is Zater dag overleden. Deelnemers aan de bespreking zijn door de kracht der ontploffing vele meters ver uit het venster geslingerd en hun uniformen werden in flarden gescheurd. In het geheele ver trek was er binnen de enorme ontploffingsgolf, die door de springstof werd opgewekt, slechts een enkele plek, die daar betrek kelijk onaangetast door bleef en dat was de plaats, waar de Füh rer aan de kaartentafel zat. De kaartentafel zelf werd door de ontploffing het vertrek in ge slingerd, maar de Führer bleef, behalve lichte kneuzingen, brandwonden en schrammen aan het voorhoofd, volkomen onge deerd. Ik schaam me niet te beken nen, dat ik een mensch ben, die in de geschiedenis geloof, d.w.z. ik geloof erin, dat de geschiede nis een zin en een, zij het ook vaak eerst laat duidelijk worden de logica bezit. Dit maakt mij ook immuun tegen het gevaar om, zij het ook slechts nu en dan er aan te twijfelen, dat wij, ondanks alle moeilijkheden aan het einde in dezen oorlog toch nog de overwinning zullen behalen. Mijn geloovigheid ten aanzien van den diepen zin der geschiedenis heeft op 20 Juli op nieuw een bevestiging gekregen. Materialisten ten aanzien van de historie mogen daarover glim lachen, ik ben er desondanks vast van overtuigd, dat het lot den Führer op dit tragische oogen blik in zijn genadigde bescher ming heeft genomen, aangezien het hem nog gereed wil houden voor een groote toekomst en ik heb het gevoel, dat ook ons volk in zijn geheel dezelfde overtui ging is toegedaan. Hoe zou het anders mogelijk zijn. dat. zoo'n duistere dag ons volk zoo'n ge weldige impuls kon geven. DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH. Ie Engelsche 'oorlog 16521654, 2e Engelsche oorlog 1665 1667, 3e Engelsche oorlog 16721674, 4e Engelsche oorlog 17801784en ook nu weer denzelfden vijand, Neer- lands erfvijand ter zee. Evertsen, Tromp, De Ruyterzij gingen ons voor, Zij stierven als helden, wij strijden door! Het werk is achter den rug, maar reeds wacht den mijnenvegers een nieuwe taak O-H/P m Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 17—40 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle-West, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, bij alle Marinedienststellen, Hafen- en Ortskom- mandanturen en bij de verschillende Nebenstelleri der Waf fen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1