ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Ie JAARGANG No. 149 WOENSDAG 26 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfildschs Edslie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 STERKE DRUK TUSSCHEN BOEG EN WEICHSEL DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weegmachtsbe- tieht van gisteren luidt: „In Normandië zijn de Ameri kanen gisteren ten Noordwesten fan St. Lö en ten Zuidwesten fan Carentan na hevige vuur- foorbereiding en onverpoosde uehtaanvallen met sterke strijd- traehten tot den aanval overge- |aan. In verbitterde gevechten yerd de vijand met zware ver lezen aan dooden en gewonden ifgeslagen. In de vroege och- enduren van heden zijn Engel- che divisies in het gebied van 'aen na zeer sterke voorberei- ing door artillerie en lucht- iacht tot hun daar verwachten anval overgegaan. Er ontwikkel en zich zware gevechten, die leeds in hevigheid toenemen, (es nachts vielen zware ge- echtsvliegtuigen door den ijand bezette plaatsjes in het mdingshoofd, vijandelijke con- Sntraties en het ravitaiïleerings- erkeer met goede uitwerking an. In de wateren ten Westen an Brest werd een vijandelijke (rpedojager beschadigd. BoVen et landingshoofd en de bezette ■estelijke gebieden verloor de ijand 21 vliegtuigen. In het ransche gebied werden bij z-ui- eringsacties 75 terroristen in ge- echten vernietigd. Het zware vergeldingsvuur op onden duurt voort. In Italië ondernam de vijand isteren talrijke plaatselijke aan. allen in het gebied van Pisa, in Oosten van Pontedera en iet vrij sterke strijdkrachten ten osten en Noordoosten van Pog- ibonsi, alsmede ten Noorden in Citta di Castello. Hij werd feral met zware verliezen afge- agen. Ten Noorden van Citta di astello in onze stellingen bin- en gedrongen vijandelijke troe- m werden in een tegenaanval eer teruggeworpen. Duitsche rpedomotorbooten beschadigden tor de kust van Dalmatië een ritsche torpedomotorboot ern- ig. |In het Oosten gaat de groote •weerslag tusschen den boven op van den Dnjestr en de Fin- he Golf met toenemende hevig- iid verder. In Galicië zijn tal- ike door tanks en slagvliegers idersteunde aanvallen van de ilsjewieken mislukt door den iaien tegenstand van onze dap- ïre grenadiers. In beweeglijk jtgevoerde gevechten wierpen antserformaties vijandelijke invalstroepen op verscheidene iaatsen terug, waarbij talrijke taks werden stukgeschoten. In ït stadsgebied van Lemberg ördt nog steeds verbitterd ge- ichten. Tusschen Boeg en 'eichsel houdt de sterke vijan- ilijke druk aan. Het garnizoen in Lublin bood den met over- achtige strijdkrachten van alle mten aanstormenden vijand irbeten tegenstand. Ten Noord esten van Brest-Litovsk wer- ïn verscheidene bruggenhoof- in van de bolsjewieken op den 'estelijken oever van den Boeg een tegenaanval opgeheven, jsschen Bialystok en Grodno smede ten Noordoosten van pwno zijn alle doorbraakpogin- fn van de bolsjewieken in har- gevechten mislukt. Aan het ont van Diinaburg tot aan de psche Golf zijn talrijke door nks en slagvliegers ondersteun- aanvallen van den vijand met rare verliezen ineengestort. 56 [landelijke tanks werden stuk schoten. In eenige penetratie- fekken zijn de gevechten nog in den gang. De luchtmacht ondernam ook jsteren met sterke formaties Bgvliegtuigen voortdurend aan talen in scheervlucht ter onder- euning van de troepen te land i vernietigden daarbij nog 59 nks. Door den afweer van ja- [rs en luchtdoelartillerie vèr- or de vijand 54 vliegtuigen, es nachts waren vijandelijke 'oepenconcentraties en gereed- DE GROOTSTE SLAG VAN DEZEN OORLOG WARSCHAU VOORNAAMSTE DOEL DER BOLSJEWIEKEN. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: Uit de operaties aan de ver schillende punten van het Ooste lijke front heeft zich thans, naar men in Berlijn verneemt, de grootste slag van dezen oorlog ontwikkeld. Met ongekend ge weld stooten de bolsjewisten te gen en in de Duitsche linies. Warschau is ongetwijfeld op het oogenblik het eerste en voor naamste doel hunner operaties, welke zich vooral ten Zuid-Oos ten van de stad uitermate snel ontwikkelen en voor het cen trum van het Gouvernement-Ge neraal een toenemend gevaar gaan beteekenen. Naar de Weichsel. Hun tweede doel is klaarblij kelijk met de - pantsermassa's dwars door het vroegere Pool- sche gebied te stooten, de Weich- sellinie te bereiken, en deze, zoo mogelijk, te overschrijden. Dit blijkt uit de stootrichting van hun offensief, welke in tegen stelling tot vroeger niet meer Zuidwaarts, maar Westwaarts gaat. In het gebied van het Gou vernement-Generaal schijnen de bolsjewisten hun grooten slag te willen slaan en de Duitsche le gers te willen vernietigen. In perscommentaren stelt men vast, dat de vijand het heroverde ter rein niet zoo maar krijgt. Het is echter duidelijk, zoo zegt men, dat ook de grootste dapperheid van een leger op den duur een overmacht niet kan tegenhou den. Hieruit volgt, dat men thans niet meer genoegen kan nemen met het spaarzaam versterken der linies, maar dat grootere en vérstrekkende tegenmaatregelen genomen moeten worden en ook genomen zulllen worden. Zij zul len, schrijft de Völkischer Be- obachter, bestaan in een sterke concentratie van reserves ver achter het front. Waar de linies van deze reser ves zullen liggen, zal afhangen van den tijd, welke men noodig heeft om hen op te stellen en van de schatting van de resteerende offensieve kracht van den vijand. De voorbereidingen hier toe zijn begonnen. Snelle Russische op- marsch opgevangen. In den kring van den genera- len staf meent men te mogen vaststellen, dat de Duitsche lei ding er in geslaagd is den op- marsch der snelle Russische le gers in het Noorden van het Oostelijke front met richting Estland, Letland, Litauen en Oost-Pruisen op te vangen en het gevaar voor deze gebieden al thans voorloopig te keeren. Een andere aanwijzing voor de juistheid dezer conclusie meent men te vinden in de verplaat sing van het zwaartepunt der offensieven van het Noorden naar het midden en naar het ge bied van Lemberg, Lublin en Lukow, een verschuiving, waar toe de Russen door den sterker wordenden Duitschen tegenstand gedwongen waren. De sterkte der Duitsche troepen in het Noorden heeft de bolsjewisten bij Kun verderen opmarsch in de richting van Oost-Pruisen en de Baltische Staten verrast, zoo ver klaart men en men ziet hierin een van de redenen, die de aan vallers tot verplaatsing van het zwaartepunt heeft bewogen. staande strijdkrachten in het ge bied van Lublin het aanvalsdoel van zware gevechtsvliegtuigen. Na overdag ondernomen aan vallen door vijandelijke jacht- vliegers in het gebied van Zuid west Duitschland, heeft een for matie Britsche bommenwerpers des nachts een terreuraanval on dernomen op Stuttgart. Eenige vijandelijke vliegtuigen hebben bovendien bommen geworpen op Berlijn en op plaatsen in Oost- Pruisen. Er werden 15 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten". Hevige strijd in het Noorden. Terwijl aan het Noordelijke front gedurende de laatste da gen geen belangrijke veranderin gen hebben plaats gevonden, duurt de slag in het midden van het front met steeds stijgende hevigheid voort. De Duitsche le gerleiding probeert nog steeds, zooals ook uit de legerberichten blijkt, door bewegelijken tegen stand en plaatselijke tegenaan vallen den bolsjewistischen stormloop tot staan te brengen en de vijandelijke troepen af te matten. Men neemt aan, dat met het terugtrekken der troepen en het aanvoeren der reserves ook in het centrum een verstijving der linies zal worden verkregen. Militair gezien, wint Duitschland den oor log. In verband met de ontwikke ling in het Oosten zijn de ver klaringen van den woordvoer der van het Auswartige Arnt te Berlijn niet oninteressant. Spre ker verklaarde, dat de buiten- landsche politiek van Duitsch land steeds actief is geweest en dat zij het ook in de toekomst zal blijven. Men moet echter steeds voor oogen houden, dat de opperste wet volgens welke de Duitsche regeering handelt, een militair axioma is. Zij gaat uit van het standpunt, dat Duitschland zuiver militair ge zien den oorlog zal winnen. Slechts van dit standpunt ge zien. kan men op het oogenblik de- buitenlandsche politiek van het Rijk aan een beschouwing onderwerpen en haar activeering begrijpen. Het is duidelijk, dat ook de met Duitschland verbon den landen eenzelfden weg heb ben ingeslagen en dat maatrege len genomen zijn. die tot een verdere totaliseering van den oorlog hebben geleid. De resul taten hiervan zullen binnen zeer korten tijd zichtbaar worden. DE HOUDING VAN DE JAPANSCHE VLOOT. In een speciaal interview met den vertegenwoordiger van Do mei heeft de bekende Japansche schrijver van marinecommenta ren, Masanari Ito, de motieven besproken, waarom de Japansche vloot sedert het zeegevecht op 19 en 20 Juni nog niet is uitgeloopen om de vijandelijke eskaders in de wateren bij de Marianen aan te vallen. Ito verklaarde: „Met een machtige groep vlieg dekschepen a> voornaamste HET GEHEELE OPENBARE LEVEN AANGEPAST AAN DE OORLOGVOERING Leiding in handen van dr. Göbbels ..De Führer heeft op 25 Juli 1944 voor het gebied van het Groot Duitsche Rijk en dien overeenkomstig voor de daarbij aangesloten en de bezette ge bieden een decreet uitgevaar digd over het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog, welke essentieele bepa lingen als volgt luiden: De oorlogstoestand dwingt tot een volledige uitbuiting van alle krachten voor weermacht en bewapening. Derhalve ver orden ik: 1. De voorzitter van den ministerraad voor de rijks- verdediging, rijksmaarschalk Hermann Göring moet het ge- heele openbare leven in ieder opzicht aanpassen aan de eischen van de totale oorlog voering. Ter uitvoering van deze taak stelt hij mij een „rijksgemachtigde' voor het totale gebruik van arbeids krachten" voor. Deze moet er in het bijzonder zorg voor dra gen, dat alle openbare verrich tingen aangepast zijn aan de doelstelling van den totalen oorlog en geen krachten ont trekken aan weermacht en be wapening. Hij moet het ge- hesle staatsapparaat met inbe grip van rijksspoorwegen, rijks- post en alie openbare instel lingen, inrichtingen en bedrij ven nagaan met het doel om door een absoluut rationeel ge bruik van menschen en midde len, door stopzetting of beper king van voor den oorlog min der belangrijke taken en door vereenvoudiging der organisa tie en der procedure het ma ximum aan krachten voor weermacht en bewapening vrij te maken. Ter bereiking van deze doelstellingen kan hij van de hoogste rijksautoriteiten in lichtingen eischen en hun in structies verstrekken. De op grond daarvan door de be voegde hoogste rijksautoritei ten uit te vaardigen rechtsvoor schriften en principieele be- stuursverordeningen worden uitgevaardigd üi overeenstem ming met den rijksminister en chef der rijkskanselarij, den lei der der partijkanselarij en den algemeenen gevolmachtigde voor het rijksbestuur. 2. De leider der partijkanse larij zal de door mij veror dende maatregelen krachtda dig ondersteunen door het op treden der partij op grond van de hem verbeende volmachten. Op grond van dit decreet heeft de Führer op voorstel van den voorzitter van den ministerraad voor rijksverde diging, rijksmaarschalk Her mann Göring, rijksminister dr. Göbbels benoemd tot „rijksge volmachtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog." steun manoeuvreerden verschei dene vijandelijke commando-es kaders nog in de wateren van de Marianen. De tijd voor den aan val is voor onze vloot nog niet rijp. De factoren, die een volle dige overwinning van een vloot in een zeeslag beleven, zijn de volgende. Ie. Superieure vloot- sterkte. 2e Vervangingsmogelijk heden om na de voornaamste bot sing de 'acunen aan te vullen. 3e. Geografische overwegingen. Bo vendien moeten nog andere fac toren, zooals b.v. de gevechts techniek en het moreel in over weging genomen worden. Onze gecombineerde vloot ageert op grond van nuchtere overweging en zal beslist niet uitloopen vóór de bovengenoemde factoren vol ledig nagegaan zijn. Een opper- DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH. Ie Engelsche oorlog 1652—1654, 2e Engelsehe oorlog 1665 1667, 3e Engelsche oorlog 16721674, 4e Engelsche oorlog 17801784en ook nu weer denzelfden vijand, Neer- lands erfvijand ter zee. Evertsen, Tromp, De Ruyterzij gingen ons voor, Zij stierven als helden,.... wij strijden door! Urenlang wordt bet zeegebied op verschillende diepten en In aile richtingen op vijandelijke mijnen doorzocht en hiervan grondig gezuiverd O-H/P m Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarint staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle-West, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, ibij alle Marinedienststellen, Hafen- en Oftskom- mandanturen en bij de verschillende Nebenstellen der Waf- fen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. bevelhebber, die zijn vloot bevel geeft zonder rijpelijk overleg om op den vijand los te slaan, is mis schien een dapper commandant, maar beslist geen groot strateeg. Onze gecombineerde vloot, die nog steeds onoverwinlijk is, ver kwist geen tijd, wanneer zij op het strategisch juiste oogenblik wacht. Op het oogenblik is zij, wat de vliegtuigsterkte betreft, verre in de minderheid, vergele ken bij de vloot van den tegen stander. Een vloot, die de heer schappij in de lucht verliest, is onvermijdelijk blootgesteld aan de nederlaag en aan verdreven worden uit de gevechtszone. Stel lig stelt onze gecombineerde vloot alles in het werk om op een hoofdoorlogstooneel een su perieure luchtmacht op te bou wen voor de beslissingsslag eigenlijk begint. Ten aanzien van den tweeden factor wees Ito erop, dat een groote zeeslag steeds gevolgd wordt door een tweeden. Men moet volledig rekening houden met de noodzakelijkheid, dat men moet beschikken over vol doende vervangingsmateriaal om dat in dezen tweeden slag te kunnen werpen. De hoofdvloot mag onder geen beding zichzelf prijsgeven aan de vernieling, hoe heldhaftig dit ook moge zijn. Wat de derde factor betreft, ver. klaarde Ito: „Het tooneel van een zeeslag moet gekozen worden in wateren, waar de geografische overwegingen gewoonlijk op be slissende wijze medewerken. Na tuurlijk moet men de sterkte aan strijdkrachten, die hun steun punten op het vasteland hebben, ter beschikking stellen. Binnen het bestek van het streven om deze belangrijke factoren in het leven te roeepn. doen wij telkens felle plaatselijke aanvallen on de groepen der vijandelijke vlieg dekschepen en verzwakken zoo geleidelijk de kracht van den vijand, tot de gulden gelegenheid voor onze gecombineerde vloot naderbij komt. In zekeren zin kan men deze strategie een stra tegie van het behoud der vloot- macht noemen. Daaronder'versta ik een strategie van weloverwo gen sparen der hoofdmacht van de vloot door ,het vermijden van een slag onder ondubbelzinnig ongunstige omstandigheden". BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1