ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Leidsc^ie Editie Lublin handhaaft zich Ie JAARGANG No. 148 DINSDAG 25 JULI 1944 waarin op^<c<io>ne.i: Us. LblUdCrtf: CQUKANIt iHicÜwb ucLHScHE CüjahkI en ju Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Tefef. Adm. 20935 .ODE - Telef. Red. 20015 DUITSCH WEERMACHTS BERICHT. Het Duitsche weermachts- bericht van gisteren luidt: „In Normandië hebben gisteren geen gevechtshan delingen van beteekenis plaats gehad. De vijand on dernam alleen ten Zuid westen van Caen verschei dene aanvallen, waarbij hij 19 tanks verloor, zonder successen te benalen. Op den Westelijken vleugel van het landingshoofd werd een plaatselijke pe netratie van de vorige da gen in een tegenaanval op- g:heven. De vijand ver loor daarbij 450 dooden en 300 gevangenen. In het Fransche gebied werden Engelsche sabota gegroepen die aan val schermen waren neergela ten en 219 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen werd overdag en des nachts voortgezet. In Italië ondernam de vijand gisteren vrij sterke aanvallen op onze achter hoeden ten Noorden van Livorno. die in het verloop van den strijd op den Noor delijken oever van den Ar no werden teruggenomen. Bijzonder verbitterd werd gevochten in het gebied ten Noorden van Poggibonsi, waar onze troepen alle vijandelijke aanvallen bloedig uiteensloegen. Ook in den Adriatischen kust- sector bleven herhaalde aanvallen van den vijand zonder succes. In Galicië en ten Wes ten van den bovenloop van den Boeg werden talrijke aanvallen van de bolsje wieken die door tanks en slagvliegers werden on dersteund, in verbitterde gevechten afgeslagen. Slechts in eenige sectoren wonnen de vijandelijke aanvalsspitsen verder ter rein. In het stadsgebied van Lemberg duren zwa re gevechten voort. Het garnizoen van Lublin hand haafde zich tegen herhaal de vijandelijke' aanvallen. Tusschen Brest-Litowsk en Grodno, alsmede ten N.- Oosten van Kowno misluk ten doorbraakpogingen van den vijand als gevolg van den taaien tegenstand van onze dappere divisies. In eenige sectoren wierpen zij de binnengedrongen Bolsjewieken in een te genaanval terug. In deze gevechten vonden de kom- mandeur van een ge vechtsgroep. luitenant-ge neraal Scheller, en de chef van den staf van een leger, gen.-majoor von Tresckow, in de voorste linie den hel dendood. Tusschen Duna- burg en het Peipusmeer werden hevige aanvallen van de Sovjets uiteenge slagen. Plaatselijke pene traties werden in harde ge vechten afgegrendeld. Een formatie Britsche bommenwerpers ondernam in den 'afgeloopen nacht een terreuraanval op Kiel. Afzonderlijke vliegtuigen vielen bovendien het ge bied van de Rijkshoofdstad aan." DE ARRESTATIE VAN DE FASCISTEN IN BEZET ITALIë. In het kader van de door de Anglo-Amerikaansche regeeringsautoriteiten in Italië sedert eenige maan den reeds begonnen actie tot zuivering van alle fas cistische elementen, heeft de leider der communisten Togliatti een verklaring af gelegd, die, naar hier wordt verklaard, duidelijk afwijkt van de verklarin- NA DEN AANSLAG DANKBETUIGING VAN DEN FUEHRER. De Fuehrer maakt bekend: ,,Naar aanleiding van den op mij en mijn medewerkers gerich- ten aanslag heb ik uit alle krin gen van het Duitsche volk, in het bijzonder van de partij en de weermacht, zoovele gelukwen- schen en betuigingen van trouw ontvangen, dat ik allen, die in deze dagen bijzonder aan mij gedacht hebben, langs dezen weg namens mijzelf en mijn kamera den hartelijk wil bedanken". DE DOOD VAN GENERAAL- MAJOOR BRANDT. De chef van den generalen staf van het luchtwapen kol.- generaal Guenter Korten, en de eerste officier van den generalen staf in de operatie-afdeeling van den generalen staf van het le ger, generaal-maj. Heinz Brandt, zijn overleden aan de verwon dingen, die z'j bekomen hebben bij den aanslag op den Fuehrer. Nog op den dag van den aanslag is, zooals al gemeld is, de zwaar gewonde medewerker Heinrich Berger overleden. De chef van den generalen staf van het leger, kol. generaal Guderian, heeft ter gelegenheid van den dood van generaal-ma- joor Brandt de volgende herden kingswoorden gepubliceerd: Aan de zijde van den Fuehrer is generaal-majoor Brandt, die op een leidende plaats in den generalen staf van, het leger dienst deed, bij den moordaan slag op 20 Juli zwaar gewond. Kort daarop is hij aan zijn-zwa re verwondingen overleden. Met hem verliest het leger een schit terend officier, die zich onder scheidde voor alle andere ande ren door onvermoeide plichts vervulling en unieke zelftucht. In onzelfzuchtige toewijding heeft hij steeds zijn geheele ar beidskracht in dienst gesteld van den Fuehrer en het vaderland. Het leger betreurt in generaal- majoor Brandt een van zijn bes te officieren, die zich in zijn me dewerking aan de leiding van den groot-Duitschen vrijheids strijd onvergetelijke verdiensten heeft verworven. In trotschen rouw laat het leger voor den dooden generaal-majoor Brandt als voor een van zijn besten de rijksoorlogsvlag zinken. DE DUITSCHE GROET BIJ DE WEERMACHT. De rijksmaarschalk van het Groot-Duitsche Rijk heeft als in rang oudste officier van de Duit sche weermacht, tevens uit naam van gen.-veldmaarschalk Keitel en grootadmiraal Doenitz, den Fuehrer gemeld, dat alle deelen der weermacht naar aanleiding van zijn redding verzocht heb ben in de weermacht den Duit- schen groet te mogen invoeren als een teeken van onverbreke lijke trouw aan den Fuehrer en van nauwste verbondenheid tus schen weermacht en partij. De Fuehrer heeft voldaan aan den wensch der weermacht en zijn toestemming gegeven. Met in gang van heden komt derhalve in de plaats van het saluut door het tikken van de rechterhand aan de hoofdbedekking het eer betoon door het brengen van den Duitschen groet. gen der regeering en van de li berale partijpolitiek. Togliatti eischte bij het uitvoeren van de zuiveringsmaatregelen stel selmatige maatregelen en be straffing alleen van de voor naamste verantwoordelijke fas cistische leiders, niet echter de vfervolging van het groote aantal middelmatige of kleine ambtenaren of >van personen die tot de fascistische partij behooren uit de laagste klas sen der bevolking. Daarentegen heeft de door de regeering ge vormde commissie onder leiding van den leider der liberale partij Sforza in de laatste maanden een meedoogenlooze bestraffing geëischt van alle fascisten. In welingelichte kringen alhier heeft men den indruk, dat de ongebreidelde jacht op fascisten, die sedert eenigen tijd in het be zette deel van Italië aan den gang is, een zoodanig sterken af weer in de geheele bevolking heeft gewekt, dat de leider der communisten Togliatti zich thans genoodzaakt ziet, een beperking van de zuiveringsactie tot de voornaamste fascistische persoon lijkheden te eischen. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN. GEVONDEN VOORWERPEN VAN NEERGEHAALDE VIJANDELIJKE VLIEGENIERS. Leden van de vijandelijke luchtmacht zijn op hun vluch ten uitgerust met zakjes, welke middelen bevatten, waardoor ont vluchten moet worden verge makkelijkt. Onder meer bevindt er zich geld in van diverse va luta's, hetwelk er toe moet die nen aan de leden van de vijan delijke luchtmacht, indien zij worden neergehaald, middelen te verschaffen, welke hun de kans tot ontvluchten geven. Er wordt op gewezen, dat toe- eigening van bedoelde zakjes alsmede van andere middelen, waardoor ontvluchten wordt vergemakkelijkt, als persoonsbe wijzen, papieren enz., volgens de verordening d.d. 1 Juni 1944 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den plicht tot het doen van aangifte bij het vinden van vliegtuigen, vliegtuigonder- d-eelen of uit vliegtuigen neer geworpen voorwerpen, ten strengste wordt gestraft. Hij die dergelijke middelen, waardoor ontvluchten wordt vergemakke lijkt, vindt, is volgens genoem de verordening verplicht deze onaangeraakt te laten liggen en van de vondst onverwijld aan gifte te doen bij de dichtst zijnde instantie van de Duitsche politie of Duitsche militaire instantie. Overtredingen zullen ten streng ste worden gestraft. Arie van Vliet nam Zondag in het Olympisch Stadion te Amsterdam voor het eerst na zijn schorsing weer deel aan wielerwedstrijden. De beslis sende rit ven het sprintnummer voor professionals won de wereldkampioen op royale wijze van Derksen CNF/De Haan/Paz m NEDERLANDSCHE JONGENS- van 1618 jaar. Doet als zoovele honderden van je kameraden en trekt er een maand op uit. Ziet eens wat van de wereld en leert eens de jeugd van andere landen kennen! Meldt je aan voor een w eersportkamp in een van de mooiste streken van Duitschland! Geniet van de ber gen, de zon, sport en water. Lijkt je dat niet!? Je patroon of hoofd der school moet je hiervoor vrij geven. Loon wordt doorbe taald, terwijl deze maand niet als vacantie gerekend mag worden De eerstvolgende keuring is: Vrijdag 28 Juli in den Haag, ge bouw Amicitia, Westeinde, van 8.3018 uur. BINNENLAND Schadepenningen voor onroe rende goederen. In de Staats courant van 21 Juli 1944 no. 141, is verschenen een bsluit van de secretarissen-generaal voor bij zondere economische zaken en van het departement van justi tie, waarbij aan onderlinge mo- lestverzekeringsmaatschappijen wordt verboden voor geheel ver nietigde of onherstelbaar be schadigde onroerende goederen, alsmede terzake van onroerende goederen, welke herstelbare schade van 500.of hooger hebben geleden, ingeval voor den herbouw of het herstel van dat onroerend goed door den al gemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouw nijverheid geen goedkeuring is verleend, meer schadepenningen uit te betalen dan 25 procent van het volgens de verzkeringsover- eenkomst uit te keeren bedrag. Ter toelichting deelt men ons terzake van ambtelijke zijde het volgende mede. Tengevolge van de bevrijdende werking van artikel 18, lid 4, van het besluit op de materieele oorlogsschaden (no. 221/1940) zal de molestassuradeur, ingeval en voor zoover door het rijk een bijdrage in het desbetreffende schadegeval wordt verleend, van den betrokken verzekerde terug gave eischen van de eventueel reeds uitbetaalde schadepennin gen. Rijksbijdragen met betrekking tot onroerende goederen blijven in het algemeen als inschrijvin gen in het grootboek voor den wederopbouw geblokkeerd, tot het tijdstip van het werkelijk herstel of den herbouw. Hieruit vloeit voort, dat de overheid als de meest wenschelijke beste- dingsmogelijkheid voor boven bedoeld (eventueel terug te be talen) schadepenningen ziet, het gebruiken daarvan tot financie ring van herstel of herbouw. Immers, dan wordt in geval het rijk een bijdrage verleent aan de voorwaarde voor het uit betalen der rijksbijdrage vol daan en kan het bedrag der ver volgens uit te betalen rijksbij drage dienen tot de alsdan wet telijk vereischte terugbetaling aan den molestassuradeur. Deze bestedingsmogelijkheid verviel chter toen het bouwver- bod van kracht werd. Een ditbetalingsverbod als in vorengenoemd besluit omsenre ven lag toen voor de hand. Daar mede wordt nu het volgende be reikt: dat de belangen van den wederopbouw zoo veel mogelijk veilig worden gesteld, doordat een bedrag, dat de overheid be paaldelijk voor den wederop bouw wenscht te zien besteed, niet in andere richting kan wor den gebruikt; dat de meergge- noemde restitutie aan de molest- assuradeuren niet in het gedrang komt, zoodat de gezamenlijke verzekerden geen schade lijden; het totale bedrag der aldus te rugbetaalde gelden komt n.l. aan hen ten goede; dat het zonder noodzaak heen en weer zenden van aanzienlijke geldbedragen wordt voorkomen. Dit verbod blijft beperkt tot het bedrag der te verleen en rijksbijdrage. In het besluit wordt deze geschat op 75 pro eent van het volgens de verze keringsovereenkomst uit te kee ren bedrag. Mocht na de verlee ning der desbetreffende rijksbij drage blijken, dat deze minder dan 75 pet. der schadepenningen bedraagt, dan zal de molestver- zekeraar een aanvullende scha devergoeding aan den betrokken verzekerde moeten uitkeeren. Hierbij zij opgemerkt, dat het besluit in eenigszins gewijzigden vorm een toestand bestendigt, welke reeds sedert 3 November 1942 bestaat. De secretaris-generaal van het departement voor bijzondere eco nomische zaken kan ontheffing van het voren (genoemde verbod verleenen. Deze ontheffingen zullen echter slechts bij hooge uitzondering worden verleend en onder geen voorwaarde in ge vallen, waarin het de bedoeling is de vrij te geven schadepennin gen aan te wenden tot het ver krijgen van een reeds bestaand onroerend goed. Gemengde Berichten Meisje bij het zeilen verdron ken. Gistermiddag was de 14- jarige Jantje Mosselaar uit Enu- matil onder Zuidhorn op het Leekstermeer aan het zeilen, toen zij plotseling de giek tegen het hoofd kreeg. Zij sloeg over boord en verdronk. Des avonds is haar lijk opgehaald. Roekelooze zwemmer verdron ken. Zaterdagmiddag is bij het zwemmen in het kanaal na bij het Trappistenklooster te Til burg verdronken de 14-jarige H. Smulders uit de Hasseltstraat aldaar. De jongen, die niet goed kon zwemmen, probeerde toch het kanaal over te zwemmen, doch verdween halverwege in de diepte. Toen hij door een voor bijganger aan land was gebracht, bleken de levensgeesten reeds geweken. Postbode overvallen en besto len. Zaterdagochtend zijn de nieuwe bonkaarten, bestemd voor Ochten (Echteld), ander maal gestolen. Ditmaal is niet het distributiekantoor overvallen, doch werd een overval gepleegd op den postbode, die postzakken, waarin zich behalve de gewone poststukken ook de van het dis- tributiekringkantoor Tiel afge komen nieuwe distributiebe scheiden bevonden, naar Ochten vervoerde. De overval geschied de door drie onbekend gebleven mannen, die per auto zijn ver dwenen. KERKNIEUWS Em.-Pastoor J. Möller. t Zondagavond is in den ouder dom van 62 jaar in het St. Wil- librorduspension te Wassenaar overleden eni. pastoor J. B. W. M. Möller. In Febr. van dit jaar na,m de thans overledene af scheid van zijn laatste parochie, de SL Martinus te Voorburg. STADSNIEUWS Aan de St. Catharinaschool voor v. g. 1. o. van het Gesticht de Voorzienigheid. Hoogewoerd 57, ziin de volgende leerlingen geslaagd: Na het beëindigen van de 7e klas, diploma lingerie: Jo ICerstens, Bep Visser, Bep v. d. Berg, Truus Kuipers. Riek Rooy- akkers, Annie Vork, Jeanne v. d. Bos, Jeanne Doove, Jannie Dribbelaar en Willie Hoppen brouwer, allen Leiden, Rietje Baak, Annie Hoogenboom en Rie Zwetsloot allen Hoogmade. Geen der candidaten is afgewezen. Na het beëindigen van het 8ste leerjaar hebben de volgende leer lingen het diploma costumiëre •behaald: Willie de Boer. Jannie Eeens. Thea v. d. Werf. Miep Rozier, Rie de Romijn, Rie Vork, Truce v. d. Bos, Grada de Blé- court. Toosje Kern en Hortense van Deventer, allen Leiden. Geen der candidaten is afgewe zen. - Voor het examen Fransch L. O. slaagde de heer B. Hil- gersom. Noordwijkerhout. Voor het Associatie-examen Duitsche Handelscorrespondentie de heer G. Posthumus, Sassenheim; As sociatie Engelsch Handelscorres pondentie de heer C. v. Oost- woude. Leiden; voor het examen Fransch Handelscorresponden tie Ver. v. Leeraren in Handels correspondentie mej. H. van Spengen. Leiden en M. van Egmond. Sassenheim: Duitsch de heer G. Posthumus; Engelsch: de dames A. Bik, M. van Weeren, Leiden, allen leerlingen van Mevr. Nell Kagie. De dames C. M. Greivc en D. Wessel, alhier, zijn te Am sterdam geslaagd voor het exa men Hoogduitsehe taal L.O.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1