ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Verbitterde strijd in Normandië Ie JAARGANG No. 147 MAANDAG 24 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L@£dlsch@ Editie Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 2001! Kartrijk gebombardeerd - Pleskau ontruimd DurrscHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. „In Normandië ondernam de ijand gisteren Oostelijk en Zui- elijk van Caen vrij sterke, door mks gesteunde aanvallen, waar- ij hij op eenige punten in onze oofdgevechtslinie kon binnen ringen. Reeds des avonds was chter het verloren gegane ter- ein door tegenaanvallen onzer •oepen weer in ons bezit en een ijandelijk bataljon vernietigd, terke tankconcentraties van en vijand ten Zuidoosten van Jaen werden doeltreffend door rtillerie bestookt. Noordweste- jk van St. Lo mislukten heftige plaatselijke aanvallen van den tij and. Gevechtsvliegtuigen achten Westelijk van Brest /are schade toe aan een vijan- tlijken torpedojager en schoten n Britsch escortevliegtuig neer. In het Fransche gebied werden terroristen in den strijd ver- lietigd. Bij den afweer van aanvallen an vijandelijke vliegtuigen en arpedomo torbooten op een con- 'ooi in de Duitsche Bocht scho rt mijnvegers, bewakingsvaar- uigen en afweergeschut der Eoopvaarders 5 vijandelijke jacht lommen werpers neer. Voor de Sederlandsche kust brachten zij ware schade toe aan twee Brit- che torpedomotorbooten. Drie igen vaartuigen gingen verlo- ;n. Het vergeldingsvuur op Lon en duurt voort. In Italië deed de vijand vrij- rel over het geheele front talrij- e afzonderlijke aanvallen, die hoofdzaak werden afgeslagen. Llleen aan den uitersten linker- leugel slaagde hij erin, onder ware verliezen aan dooden en ewonden, een weinig terrein te /innen. Hernieuwde aanvallen p de nieuwe stellingen misluk- en. In het Italiaansche gebied ijn den laatsten tijd 70 terroris- en in den strijd vernietigd. In het Oosten werden door te- enaanvallen onzer troepen Oos- elijk van Lemberg eenige la- unes in het front gesloten, loordwestelijk van de stad be- aalden de Sovjets verdere ter- einwinst. Aan den bovenloop an den Boeg werden de tot den Westelijken oever doorgedron- jen bolsjewisten in- zware ge- echten opgevangen. Tusschen Brest-Litowsk en frodno viel de vijand met sterke ïfanterie- en pantserstrijdkrach- en aan. Hij kon op eenige plaat- en verder oprukken, doch werd i de meeste sectoren met zware erliezen aan dooden en gewon en en met het verlies van tal- ijke tanks afgeslagen. van stellingen aan het Atlanti sche front. Het vijandelijke artillerievuur j |sn de zware luchtaanvallen der Anglo- kmerikanen maken het voor de Duit- jtche grenadiers noodzakelijk, om in et strijdgebied schuilplaatsen en ver- iterkte bunkers te bouwen, welke een geheel verdedigingssysteem vormen PK Koll/O-H/P Ten Noordoosten van Kowno duren de verbitterde gevechten voort. Tusschen het meerenge- bied Zuidwestelijk van Duna burg en het Peipusmeer werden talrijke vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor de bolsjewisten uiteengeslagen. Op eenige penetratieplekken duren de gevechten nog voort. In luchtgevechten verloor de vijand 83 vliegtuigen. In den afgeloopen nacht waren de sta tions Borissof en Orcha het aan- valsobject van zware Duitsche gevechtsvliegtuigen. Op de bran dende emplacementen vlogen verscheidene munitietremen in de lucht. Amerikaansche bommenwer pers drongen uit het Westen en uit het Zuiden het Duitsche ge bied binnen en vielen verschei dene plaatsen in Zuid- en Zuid- West-Duitschland aan. Vooral in de woonwijken van Muenchen, Mannheim, Ludwigshafen en Schweinfurt ontstonden schade en verliezen aan menschenle- vens. Luchtverdedigingsstrijd krachten vernietigden 68 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 55 viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht vlogen vijandelijke vliegtuigen boven Noordwest- en Zuidoost Duitsch- land en lieten o.a. op het gebied van Berlijn een aantal bommen vallen. Zes Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Duikbooten hebben in zware gevechten 9 schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 74.000 b.r.t. en 2 torpedojagers tot zin ken gebracht. Een derde torpe dojager en vier schepen werden door torpedo's getroffen. Boven dien schoot een duikboot een viermotorigen bommenwerper neer". Van Zondag. „In Normandië werd gisteren ten Zuiden van Caen verbitterd om eenige plaatsjes gestreden, die verscheidene malen van eige naar wisselden en tenslotte in on ze handen bleven. Bij aanvallen ten Zuid-Westen van Caen be haalde de vijand een plaatselijke penetratie, die werd afgegren deld. De 21e pantserdivisie onder bevel van generaal-majoor Feuchtinger, die sinds het begin van de invasie zich altijd weer had onderscheiden, heeft zich in de gevechten der laatste dagen opnieuw bijzonder geweerd. In Zuidoost-Frankrijk werden in een sterk door benden onveilig gemaakt gebied 268 terroristen in den strijd vernietigd. Zwaar V. 1 vergeldingsvuur blijft op het gebied van Groot- Londen liggen. In Italië ondernam de vijand cok gisteren slechts talrijke plaatselijke aanvallen, die wer den afgeslagen. In eenige secto ren waren de gevechten in de avonduren nog aan den gang. In het Oosten woedt de afweer- slag met groote verbittering voort. In het gebied van Lem berg bereikten vijandelijke aan- valsspitsen den Oostelijken rand der stad. Verder ten Noord-Wes ten stooten gemotoriseerde for maties der bolsjewieken naar den San en Westelijk van den bo venloop van den Boeg in het ge bied van Lublin door. Onze divi sies bieden hier den opdringen- den vijand overal verbitterden te genstand. Ook tusschen Brest- Litowsk en Grodno zijn hevige gevechten aan den gang. Talrij ke aanvallen der bolsjewieken werden afgeslagen. De binnenge drongen vijand werd tot staan gebracht. Noord-Westelijk van Grodno werden de bolsjewieken in een tegenaanval veder naar hetOosten teruggeworpen. Ten Noord-Oosten van Kowno vingen onze dappere grenadiers herhaal de aanvallen van de Sowjets op. Tusschen Dunaburg en het Pei pusmeer werden sterke infante rie- en pantserstrijdkrachten van de bolsjewieken in hoofdzaak af geslagen, waarbij 50 tanks wer den stukgeschoten. In twee pe netratieplekken zijn nog hevige Dagorder van den Fiihrer De Fuehrer heeft op 21 Juli, naar het DNB verneemt, na de volledige uitroeiing van het com plot in zijn kwaliteit van opper bevelhebber van het leger de volgende dagorder tot het leger gericht, die het Duitsche Nieuws bureau volledigheidshalve hier nog eens publiceert: Soldaten van het leger, Een kleine kring gewetenlooze officieren heeft op mij en den staf van de weermachtsleiding een moordaanslag gepleegd, ten einde het staatsgezag in handen te krijgen. De Voorzienigheid heeft deze misdaad laten mis lukken. Door het onmiddellijke daadkrachtige ingrijpen van trouwe officieren en soldaten van het leger in het vaderland werd de kliek verraders binnen enkele uren vernietigd of gear resteerd. Ik heb niet anders ver wacht. Ik weet, dat gij evenals totdusver in voorbeeldige ge hoorzaamheid en trouwe plichts vervulling dapper strijdt, totdat wij ondanks alles aan het einde de overwinning zullen hebben behaald." GEN. -OBERST GUDERIAN SPREEKT HET LEGER TOE. De chef van den generalen staf van het leger, Generaloberst Guderian, heeft gistermiddag voor den Groot-Duitschen Om roep den reeds gemelden dagor der voorgelezen, dien de Fuehrer op 21 Juli aan het Duitsche le ger heeft uitgevaardigd. I» aan sluiting daarop hield General oberst Gu'derian de volgende toespraak tot het leger: „Na den dagorder van den Fuehrer aan zijn leger te heb ben bekend gemaakt, voeg ik na mens het Duitsche leger daaraan het volgende toe: Enkele ten deele op non-actief zijnde officieren hadden den moed verloren en uit lafheid den weg dei' schande verkozen bo ven den weg van plicht en eer die uitsluitend den fatsoenlijken soldaat past. Het leger heeft zichzelf gezuiverd en de onbe hoorlijke elementen uitgestoo- ten. Aan alle strijdende fronten en in het vaderland wordt koorts achtig en opofferend voor de overwinning gewerkt. Volk en leger staan hecht ver bonden achter den Fuehrer. De vijand vergiste zich toen hij ge loofde. op een splitsing in de ge neraliteit van het leger te zijnen gunste te kunnen rekenen. Ik sta jegens den Fuehrer en het Duitsche volk borg voor de hechtheid van de generaliteit, van het corps officieren en van de manschappén van het leger ten aanzien van het eenige doel, de overwinning te bevechten on der de leuze, die de eerbied waardige veldmaarschalk Von Hindenburg ons vaak inprentte: De trouw is het kenmerk van de eer. Leve Duitschland en onze Fuehrer Adolf Hitler. En nu volk: aan het geweer". DE BESPREKINGEN TUSSCHEN DEN FUEHRER EN DEN DUCE. Van 16 tot 20 Juli heeft de Duce een inspectietocht gemaakt naar de Italiaansche divisies, die in Duitschland worden opgeleid. De Duce overhandigde den Ita- liaanschen regimenten hun gevechten aan den gang. Na ver woesting van alle voor de oorlog voering van belang zijnde instal laties, werden de puinhoopen van Ostrof en Pleskau ontruimd. Eskaders slagvliegers grepen doeltreffend in de gevechten te land in en brachten den vijand zware verliezen toe aan men- schen en materiaal. 59 Vijande lijke vliegtuigen werden neerge schoten. Des nachts vielen for maties gevechtsvliegtuigen het station Molodeczno aan. Er ont stonden uitgebreide branden en zware ontploffingen. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers wierp bommen in het gebied van Ploesti. Door Duitsche, Roemeensche en Bul- gaarsche luchtvérdedigingsstrijd- krachten werden 28 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. vaandels, richtte een toespraak tot de troepen en werd overal met groote geestdrift ontvangen. Aan het einde van zijn reis be zocht de Duce den Fuehrer in diens hoofdkwartier. Het onder houd tusschen den Fuehrer en den Duce werd gevoerd in den geest van de grootste hartelijk heid. De Fuehrer en de Duce be studeerden den toestand en be spraken o.a. de kwestie der Ita liaansche oorlogsgeinterneerden. Er werden richtsnoeren opge steld voor het oplossen van deze kwestie in overeenstemming met de moreele en materieele belan gen van beide landen. Deze op lossing voorziet in een overhe veling van de oorlogsgeinter neerden naar den stand van vrije arbeiders of naar den stand van hulpkrachten in het kader van de Duitsche weermacht. Aan de besprekingen in het hoofdkwartier van den Fuehrer namen rijksmaarschalk Her mann Goering. de rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentroo en generaal-veld- maarschalk Keitel en van de Italiaansche zijde maarschalk Graziani en den onderstaatsse cretaris van buitenlandsche za ken graaf Mazzolini deel. De Duitsche ambassadeur in Italië, Rahn en de Italiaansche ambas sadeur in Berlijn, Anfuso verge zelden den Duce op zijn reis. TELEGRAM VAN DUCE AAN FUEHRER. Na zijn terugkeer uit het hoofdkwartier van den Fuehrer heeft de Duce aan den Fuehrer het volgende telegram gezonden: „Nu de Voorzienigheid u voor het Duitsche volk en voor een betere toekomst van Europa heeft willen doen behouden wil ik u. Fuehrer, bij mijn terug keer naar Italië opnieuw beves tigen, dat ik uit het geloof dei- soldaten van de Italiaansche re publiek. die in Duitschland wor den opgeleid, en uit de ontem bare dapperheid van uw troe pen de rotsvaste overtuiging heb verkregen, dat het Nationaal- Socialistische Duitschland en het Fascistische Italië op de met het Bolsjewisme verbonden mo gendheden de overwinning zul len behalen. Wil, Fuehrer, de uit drukking aanvaarden van mijn onwankelbare kameraadschappe lijke vriendschap." DE RIJKSREGEERING OVER DE GERUCHTEN OMRENT DEN AANSLAG. Voor vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers is giste ren van toonaangevende zijde der Duitsche regeering mededee- ling gedaan van het voorval in de Zweedsche pers tot uiting ko mende rondstrooien van geruch ten over de mislukte poging om een aanslag op den Fuehrer te plegen. De woordvoerder van het Rijkspropagandaministei-ie gaf een bloemlezing van deze ge ruchten, vooral de berichten van zoogenaamde Zweedsche reizi gers in Duitschland, die o.a. be weerd hebben, dat in de afge loopen dagen in Berlijn geruch ten loopen volgens welke ver scheidene regimenten, die in Oost-Pruisen gemuit hadden, voor een deel van den eersten tot den laatsten man doodge schoten zijn. Dezelfs reiziger beweert, dat in Berlijn practisch de staat van beleg heerscht. Volgens een tweeden reiziger zou diegene, die Donderdag voor de Duitsche radio tot het Duit sche volk heeft gesproken, niet de Fuehrer geweest zijn. Voorts wordt op grond van deze zooge naamde getuigen beweerd, dat de verwondingen van den Fueh rer beslist niet licht, doch zeer zwaar zijn. Voorts wordt ge zegd. dat verscheidene honder den officieren terechtgesteld zou den zijn. Dit zijn. naar de -.voordvoerder vah het Rijkspropagandaministe- rie verklaarde, slechts enkele voorbeelden. Men heeft eenvou dig geen tijd genoeg, om alle be weringen en geruchten, die in. de Zweedsche pers worden ge lanceerd. te registreeren. Deze verklaringen hebben op de aanwezige buitenlandsche journalisten een zichtbaren in druk gemaakt, omdat door prac- tische voorbeelden, die zij zelf voor een deel persoonlijk kun nen controleeren, de leugenach tigheid en de tendentie van een zekere pers gekenmerkt wordt. DE BRITSCH-AMERIKAAN SCHE TANK VERLIEZEN IN NORMANDIë. Naar het D.N.B. verneemt, heeft de legergroep-Rommel in den strijd aan het invasiefront tot dusvei're meer dan 1700 vijan delijke tanks, in hoofdzaak Sherman-, Churchill- en Crom- Welltanks, vernield. Het mate riaal van 9 volledige Anglo- Amerikaansche pantserdivisies. Dit is de grootste aderlating, die den Anglo-Amerikanen in den loop van dezen oorlog is toege bracht. V 1. Een „voortdurende stroom Ro- botbommen", zoo meldt United Press uit Londen aan Nya Dag- ligt Allehanda, is den geheelen Zaterdag en Zondagochtend over het Kanaal gekomen. Men ver moedt, dat de schade zeer 9m- vangrijk is. Ook in een bericht uit Londen in Aftonbladet wordt geconstateerd, dat het bombarde ment op Londen sedert Donder dagnacht in kracht is toegeno men. In een landelijk district hebben Robotbommen bijna 2000 huizen van in totaal 6Ö00 van het geheele district „beschadigd". Deze statistiek is ingediend op een communale conferentie en kan dus als officieel worden be schouwd. EXTRA KEURINGEN voor Waffen-SS (Wiking), SS-Wachtbataillon, Landstorm Neder land, Germaansche SS in Nederland. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op: Maandag 24 Juli 8-13 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15 Dinsdag 25 Juli 8-13 uur, Amsterdam, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt inetl betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie b ij het SS-W achtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen voor gratis reisbil- ten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46, en Enschede, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marinearmahinestelle West, Utrecht, Ploin- petorengracht 24.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1