ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD >RE| NA mislukte aanslag op den Fuehrer 6 UUR WAREN DE SAMEN. ZWEERDERS GEARRESTEERD "lemT8% Verband met vijandelijk buitenland li s (Sevr. m, le JAARGANG y. d.ME£fe No. 146 511) ZATERDAG 22 JULI 1944 nel. eveil tegen ze|A r bij The" C Luwti ONTEUI toriiande waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE ïantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeidscllS EdSll© Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 torende élementen uit den weg geruimd s,samenzwering duurde 6 uur. Van officieele zijde wordt in rliin medegedeeld, dat de duur het comnlot van het oogen van den aanslag tot de ar- itatie van de laatste samen- eerders in totaal niet langer l»n zes uur heeft geduurd. De pging van de kleine clique sa- lenzweerders om zich in het ëzit te stellen van de machts- liddelen van het Rijk, kon zon- er huln van troenenformaties emakkeliik in de kiem gesmoord porden, zonder dat een drupnel iloed. behalve dan het bloed der (en-aders, gevloeid heeft. (IJZONDERHEDEN OVER DEN AANSLAG. Jg Het Duitsche officierscorps W j§f taat, zijn eed getrouw, als éen 1 M ïian achter den Fuehrer Adolf §M Hitler. Dit is de overhearschende indruk, dien men gisteren in alle militaire kringen van het Duit sche Rijk kreeg, aldus meldt In- terinf. In deze kringen werden Bisteren ook opmerkelijke bij zonderheden vernomen over de loging van de kliek samenzweer- lers om zich door den Donder- tag gepleegden springstofaan- [ag op den Fuehrer en zijn staf 'an intiemste militaire rnedewer- cers, in het bezit te stellen van iet geheele regeeringsgezag. Volgens genoemde kringen fun deerde de nog Donderdagmiddag doodgeschoten 37-jarige Claus graaf van Stauffenberg, die. den aanslag door het neerleggen van een tijdbom in de onmiddellijke nabijheid van den Fuehrer al- Gleen heeft uitgevoerd, als tus- schenpersoon van een kleine eer zuchtige kliek, die, zooals door gevonden papieren en andere ge gevens binnen enkele uren na den mislukten aanslag kon wor den aangetoond, in nauw con tact heeft gestaan met een vijan delijke mogendheid. Bij het verhoor, kort voordat de voornaamste schuldigen wer den gefusilleerd, werd dit feit nog door verklaringen van de betreffende personen opgehel derd. De kliek "samenzweerders bestond uit enkele afgedankte generaals, die zich met een hand vol officieren in belangrijke functies bij het leger in het va derland hadden vereenigd en als inspirators van de geheele onderneming moeten worden be schouwd. Zij, die geenerlei func ties meer bekleedden en reeds ■sedert verscheidene jaren voor het uitbreken van den oorlog niet meer de geringste rol speel den in de Duitsche weermacht, waren het ook, met wie de vij andelijke mogendheid- al sedert feruimen tijd contact had ver regen. Het feit, dat de Duitsche weermacht niets te maken heeft met den aanslag, resp. met de samenzwering, blijkt in het bij zonder ook uit het feit, dat nie- tnand van de deelnemers contact had met het front, laat staan, dat Zij zelf aan het front waren, resp. onlangs zijn geweest. Hier op wijzen de Duitsche militairen in actieven dienst alsmede de leiders van alle reserveformaties natuurlijk met nadruk. Van alle fronten in Oost en West, in Noord en Zuid zijn via e commandoposten tallooze dag- rders van de opperbevelheb bers, bevelhebbers, commandan- en, alsmede van de chefs der bndere militaire eenheden ont vangen, waarin naast de absolu te trouw aan Adolf Hitler tevens de overtuiging tot uitdrukking komt, dat het front de beste ga rant is voor de onwrikbaarheid van den strijd en voor den uit eindelijken zegevierenden afloop van dezen strijd op alle oorlogs- tooneelen. Tegelijkertijd wordt aan de gelukwenschen aan den Fuehrer voor zijn behoud de vol doening vastgeknoopt, dat met Heinrich Himmler thans een man aan het hoofd van het leger in het vaderland is geplaatst, wiens militair-organisatorische be kwaamheid, die vooral tot uiting is gekomen bij den opbouw van de Waffen-SS, de garantie biedt voor een versterkte totale krachtsinspanning van de natie voor het behalen van de over winning. In dit verband is ook interes sant, wat toonaangevende Duit sche militairen verklaren, die tijdens He beslissende uren in hun bureaux aanwezig waren. Volgens deze militairen heeft de kliek verraders via een bepaald berichtenapparaat, waarover zij door de medeplichtigheid van een subaltern officier beschikten, geprobeerd bevelen te geven aan andere bureaux in het vaderland en aan het front, die echter ten gevolge van hun geheele strek king 'door alle ontvangers direct werden gebrandmerkt als open lijk verraad en dientengevolge niet werden opgevolgd. Derhal ve werd nergens ook maar een oogenblik er aan getwijfeld, waarom het hier ging. Het feit, dat men wist, dat de kliek in het bezit was van be paalde middelen voor het over brengen van berichten was on getwijfeld de oorzaak van de be treffende verklaringen van den Fuehrer, in den afgeloopen nacht. Hij zoowel als de onmiddellijk naar hem toegesnelde opperbe velhebbers van de luchtmacht en de marine, Rijksmaarschalk Goe- ring en groot-admiraal Doenitz, beschikten op het moment, waar op zij hun verklaringen afleg den, resp. hun dagorders uitga ven, nog niet over bijzonderhe den over de vraag, hoe en hoe lang de kliek zich van de haar ter beschikking staande midde len voor het overbrengen van berichten zou bedienen, resp zou kunnen bedienen. Hun verklaringen, die zonder dat zij dit wisten reeds op het oogenblik, dat zij deze aflegden, door de intusschen voorgevallen gebeurtenissen achterhaald wa ren, hadden zeer duidelijk ten doel, te verhinderen, dat de be velen van de verraders door de ontvangers eventueel voor echt zouden kunnen worden gehou den. Overal van de militaire commandoposten tot in de voor uitgeschoven stellingen aan het front, werd de stem van den Fuehrer en zijn opperbevelheb bers gevoeld als het bevrijdende oogenblik, dat de eigen houding en het eigen handelen beves tigde. De Fuehrer had tezamen met Rijksmaarschalk Goering, de Rijksministers Himmler en dr. Goebbels, generaal-veldmaar- schalk Keitel en groot-admiraal Doenitz vanaf het oogenblik on middellijk na den aanslag per soonlijk, resp. door persoonlijk gevoerde t elefoongesprekkén iedere phase van de verdere ge beurtenissen stevig in handen. BERGER OVERLEDEN. Naar gisteren in de Wilhelm- strasse werd medegedeeld, nam aan dev besprekingen tusschen den Fuehrer en den Duce ook de rijksminister van buitenlandsche zaken von Ribbentrop deel die, naar vernomen wordt, naast den rijksmaarschalk als een der eer sten gelegenheid had den Fueh rer na den op hem gepleegden aanslag te zien. Voorts wordt vernomen, dat de bij den aanslag gewonde me dewerker uit de omgeving van den Fuehrer, Berger, overle den is. Tenslotte wordt in welingelich te kringen vernomen, dat gene raal-veldmaarschalk Keitel bij den aanslag op den Fuehrer on gedeerd is gebleven. SUENDERMANN OVER DE GEBEURTENISSEN. Stabsleiter Suendermann, plaatsvervanger van den Reichs- pressechef, heeft aan vertegen woordigers van de buitenland sche pers verklaard, dat van de gebeurtenissen bij de poging om een aanslag te plegen op den Fuehrer alleen de aanslag zelf en de redding van den Fuehrer dramatisch zijn. De andere ge beurtenissen, aldus de Stabslei ter, kan men nog slechts als treu rige comedie bestempelen. De Stabsleiter verklaarde nadrukke lijk, dat aan de bevelen van de kleine verraderlijke clique geen gevolg werd gegeven. Nergens zijn ook eenigerlei incidenten ontstaan. Ten aanzien van de deelhebbende personen wees Suendermann op Generaloberst Beek, die reeds sinds jaren in vijandelijke aankondigingen over een komende Putsch van gene raals in Duitschland een rol ge speeld heeft en wiens naam in dit verband steeds weer genoemd is. Beck is niet meer onder de le venden. Over oorsprong en verband met een vijandelijke mogendheid zijn ook reeds duidelijke bewij zen voorhanden. Bij de verkla ring van deze misdaad, zoo ver klaarde de vertegenwoordiger van den Reichspressechef, moet geconstateerd worden, dat hier blijkbaar sprake was van een kaart, waarop de vijanden van Duitschland veel gezet hadden, maar die binnen enkele uren is verscheurd. Het is bepaald be- .achelijk, aan iets anders dan aan een nationaal-socialistisch Duitschland te denken. Er be staat geen verband tusschen de avonturiers en het volk. In te genstelling daartoe heeft de revo lutie van 1918 gestaan, die een zaak van partijen was, waarin millioenen Duitschers georgani seerd waren. Tenslotte verklaarde Suender mann nadrukkelijk, dat de Duit sche oorlogvoering, nu definitief alle storende elementen uit den weg zijn geruimd en nog uit den weg worden geruimd, nog slechts sterker zou worden. DE REACTIE AAN HET OOSTELIJKE FRONT, De eerste reactie bij de Duit sche troepen aan het Oostelijke front na het bekend worden van den mislukten aanslag wordt weergegeven in het volgende korte ooggetuigenverslag van een Duitschen oorlogscorrespon dent: Op een groot laad- en lossta- tion in het Oosten staan voor de barakken honderden infanteris ten, die van het front komen of die morgen naar het front gaan. Zij vertellen. Men hoort de ver schillende taleir van Europa, dat teg'en het bolsjewisme strijdt. De groep verneemt het bericht van den schandelijken aanslag op den Fuehrer. De mannen staan stil, zij kunnen het niet begrijpen. Wanneer de verlossende woorden komen, wanneer men. verneemt, dat de Fuehrer weer door de Voorzienigheid behouden is ge bleven, blijven allen ontroerd zwijgen. Zij zijn alleen door het feit, dat duistere machten den Fuehrer naar het leven hebben gestaan, diep getroffen. Een hun ner spreekt. Heeregod, zegt hij en kijkt in de verte, nu, nu, wij den Fuehrer, meer dan ooit noo- dig hebben. Uit een hospitaal- trein, die op het statkfh staat, weerklinkt plotseling de kreet: Onzen geliefden Fuehrer, Sieg Heil. En duizend monden stem men in. EEN STUK REACTIE VERNIETIGD. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: De putschpoging van een klei ne groep Duitsche generaals, waaronder de vroegere chef van den generalen staf en chef van het Truppenbuero der legerlei ding, kol. generaal Beek, tot de leidende persoonlijkheden be hoorde, is ongetwijfeld een van de groote sensaties van den oor log. In kringen, die met het hoofd kwartier van den Fuehrer con tact onderhouden, verklaarde men Vrijdagmiddag, dat Adolf Hitler slechts door een groot wonder aan der, -dood ontsnapt is. Weliswaar zijn nog geen na dere bijzonderheden over den aanslag bekend gemaakt, maar uit de tot nu toe gepubliceerde mededeelingen kan men ont- leenen, dat de daders, die in Berlijn ..grafelijke reactionnai- ren" genoemd worden, tot een groep van lieden behoorden, waarvan men in het kamp van de vijanden van Duitschland steeds oppositioneele daden ver wacht heeft. Welke beweegrede nen deze reactionaire groep tot den aanslag hebben gedreven, is nog niet duidelijk. Uit de toedracht kan men ver der zien, dat de genoemde groep inderdaad zeer zwak en onbe- teekenend moet zijn geweest, want niet alleen mislukte de moordaanslag, maar de gene raals hebben ook in geen enkele afdeeling van het leger, de luchtmacht of de marine onder steuning gevonden. Hun plan, dat voor zoover men op het oogenblik kan beoordeelen, uiterst dilettantisch uitgevoerd is mislukte en zij kregen de eenige straf, die zij in dat geval konden verwachten. Zij zijn gefusil leerd of hebben zelfmoord ge pleegd. Ook kol. generaal Beek is dood. In de Wilhelmstrasse worden de gevolgen van de putschpoging niet onbeteekeriend genoemd, want men neemt aan, dat thans een zuivering zal plaats vinden, die tot een activeering der oor logsinspanningen zal leiden. Een deel der putschisten bekleedde invloedrijke posities, welke zij, naar men hier verklaart, ge bruikt hebben om de Duitsche oorlogvoering schade te berok kenen. Dit zal thans niet meer mogelijk zijn. De eenige kleine reactie, die in Duitschland kon optreden, is thans vernietigd. Zij had absoluut geen invloed op het volk en ,óp het leger. Het is dan ook niet te verwach ten, dat de aangelegenheid sen- sationeele gevolgen op binnen- landsch of buitenlandsch politiek gebied zal hebben. TELEGRAM VAN DEN RIJKS COMMISSARIS EN DE WEER- MACHTBEFEHLSHABER AAN DEN FUEHRER. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebiedi, Rijksminister dr. Seys-Inquart, en de Wehrmachtbefehlshaber General der Flieger Fr. Chris tiansen. hebben den Fuehrer het volgende telegram doen toeko men: Mein Fuehrer! Alle leden van de partij, van de weermacht en van den Staat en alle Duitsche volksgenooten in Nederland danken uit den grond van hun hart de Voorzie nigheid, dat zij U. mijn Fuehrer, en met U den borg voor de Duit sche overwinning, bewaard heeft. Wij allen staan gereed, elk van uw bevelen in onwrikbare trouw en uiterste toewijding tefi uitvoer te brengen. Heil Deutsch- land und unserem Fuehrer! w.g. SEYSS-INQUART, Rijkscommissaris. CHRISTIANSEN. Wehrmachtbefehlshaber Niederlande. EEN MIJN VAN DE ZWAARSTE SOORT. Reichsorganisationsleiter dr. Ley heeft vandaag op een groo te bijeenkomst medegedeeld, dat voor den moordaanslag op den Führer op 20 Juli een mijn van de allerzwaarste soort gebruikt is, die uit Engeland geïmporteerd was. NIEUW JAPANSCH KABINET. Generaal Koiso en admiraal Jonai hebben den Japanschen keizer thans de namen der le den van het nieuwe kabinet voorgelegd. TERRORISTEN EN SABOTEURS STANDRECHTE LIJK DOODGESCHOTEN. De Hoehere SS- und Polizei- fuehrer „Nordwest" en General, commissar fuer das Sicherheits- wesen maakt bekend: Wegens den arglistigen moord en moordaanslag op leden der bezettende macht op 6 en 7 Juli 1944 te Nijmegen is een aantal gearresteerde terroristen en sa- boteurs standrechtelijk doodge schoten. (w.g.) RAUTER SS-Obergruppenfuehrer und General der Polizei. DE FÜHRER. Naar aanleiding van de gebeurtenissen der afgeloo pen week zal de vormingslei der der Germiaansche SS in Nederland, SS Obersturm- fuehrer Nachenius, Zondag 23 Juli 11.30 uur v.m. over den zender Hilversum I spreken over „De Fuehrer". EXTRA KEURENGEN voor Waffen-SS (Wiking), SS-Wachtbataillon, Landstorm Neder land, Germaansche SS in Nederland. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op: Maandag 24 Juli 8-13 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15 Dinsdag 25 Juli 8-13 uur, Amsterdam, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. i Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens; een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie b ij li e t SS-W achtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen voor gratis reisbil. ten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langcstraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46, en Enschede, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marineaunalnnestelle West, Utrecht, Plom- petorengracht 24.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1