ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD isiukte aanslag op den Führer in zijn hoofdkwartier Verscheidene zijner medewerkers ernstig gewond De Führer zelf kreeg slechts lichte schrammen en kneuzingen ladio-toespraken van den Führer en van Goering en Doenitz Ie JAARGANG No. 145 VRIJDAG 21 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NiEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WÉSTERBODE (antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Uil het hoofdkwartier van den Fuehrer wordt gemeld: Op den Fuehrer is Donderdag een springstofaanslag gepleegd. Uit zijn omgeving werden hierbij zwaar gewond: It. generaal Schmumdt, kol. Brandt, medewerker Berger. Jchtere verwondingen bekwamen lt. generaal jodl, de generaals Korten, Buhle, Bo- denschatz, Heusinger, Scherff, de admiraals Voss, von Puttkamer, Kapitein zur See Ass- mann en lt. kol. Borgmaan. De Fuehrer zelf heeft behalve lichte brandwonden en kneu zingen geen verwondingen bekomen. Hij heelt onverwijld daarop zijn werk hervat en volgens program den Duce ontvangen voor een vrij langdurige gedachtenwisse- ling. Korten tijd na den aanslag arriveerde de Rijksmaarschalk bij den Fuehrer. De Fuehrer spreekt De Fuehrer heeft hedennacht voor de Duitsche radio de vol- zende toespraak gericht tot het Duitsche volk. Duitsche volksgenooten. Ik weet. niet, voor de hoe veelste maal thans een aanslag on mii beraamd en uitgevoerd is. Wanneer ik thans tot u spreek, dan geschiedt dit echter voora! om twee redenen: :1. Opdat gij miin stem hoort en weet. dat ik zelf ongedeerd en gezond ben. 2. Opdat gij echter ook nadere bijzonderheden verneemt over een misdaad, die in de Duitsche geschiedenis haar weerga niet vindt. Een zeer kleine kliek eerzuch tige. gewetenlooze en tevens misdadige, domme officieren heeft een complot gesmeed, om mij uit den weg te ruimen -en om tegelijk met mii den staf van de Duitsche weermachtsleiding uit te roeien. De bom. die door kolonel graaf Von Stauffenberg was neergelegd, kwam op twee meter afstand aan miin rechter zijde tot ontploffing. Zii heeft een aantal mijner dierbare me dewerkers zeer zwaar gewond, één is gestorven. ïk zelf ben vol komen ongedeerd tot op zeer kleine schaafwonden, kneuzingen of brandwonden na. Ik vat dit op als een bevestiging van de opdracht der Voorzienigheid om mijn levensdoel te blijven nastre ven zooals ik tot dusver gedaan heb. Want ik kan ten overstaan van de geheele natie plechtig be kennen, dat ik sedert den dag, waarop ik in de Wilhelmstrasse miin ambt aanvaardde, maar één enkele gedachte heb gehad, naar beste weten en geweten mijn Plicht te vervullen en dat ik. se dert het mij duidelijk werd, dat de oorlog onvermijdelijk was en niet meer kon worden uitgesteld eigenlijk alleen maar zorg en ar beid heb gekend en in tallooze dagen en doorwaakte nachten alle'r voor miin volk heb ge leefd. Er is in een tijd, waarin de Duitsche legers de zwaarste wor steling doorstaan, evenals in Ita lië nu ook in Duitschland een zeer kleine groep geweest, die nu geloofde, evenals in 19X8, den dolkstoot in den rug te kunnen toebrengen. Zij heeft zich dit maal echter zwaar vergist. De bewering van deze usurpators, dat ik niet meer leef, wordt thans op dit oogenblik weerlegd, waar in ik tot u, mijn beminde volks- genooten, spreek. De kring, dien deze usurpators vormen, is zeer klein. Deze heeft met de Duit sche weermacht en vooral ook met het Duitsche leger niets te maken. Het is een zeer kleine groen misdadige elementen, die thans onbarmhartig worden uit geroeid. Ik beveel derhalve oo dit oogenblik: Ten eerste, dat geen enkel ci viele instantie een of ander be vel mag aanvaarden van een dienstinstantie, die deze usurpa tors zich aanmatigen. Ten twee de, dat geen enkele militaire in stantie, geen enkele leider van een troep, geen enkele soldaat mag gehoorzamen aan een of ander bevel van deze usurpators, dat in tegendeel een ieder ver plicht is. den overbrenger of den gever van een dergelijk bevel of onmiddellijk te arresteeren, of bij verzet oogenblikkeliik te ver nietigen. Ik heb. om definitief orde te scheppen, tot bevelheb ber van het leger in het vader land Rijksminister Himmler be noemd. Ik heb Generaloberst Guderian benoemd tot lid van den generalen staf. om den door ziekte op het oogenblik afwezi gen chef van den generalen staf te vervangen, en een tweeden beproefden leider van het Ooste lijke front tot zijn assistent be noemd. In alle andere dienstbu- reaux van het Rijk komt geen wijziging. Ik ben ervan overtuigd, dat wij met het vernietigen van deze zeer kleine kliek van verraders en samenzweerders nu eindelijk ook in den rug van het vader land de atmosfeer scheppen, die de strijders aan het front noodig hebben. Want het is onmogelijk, dat terwijl aan het front hon derdduizenden en millioenen brave mannen tot hun laatsten ademtocht strijden, in het va derland een zeer kleine groep eerzucMige erbarmelijke creatu ren deze houding voortdurend tracht te dwarsboomen. Dit keer wordt hiermede nu zoo afgere kend. als wij dat als nationaal- socialisten gewend zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat iedere fat soenlijke officier, iedere dappere soldaat dit in dit uur zal begrij pen. Welk lot Duitschland getroffen zou hebben, wanneer de aanslag vandaag gelukt zou zijn. daar van kunnen zich misschien maar zeer weinigen een voorstelling maken. Ik zelf dank de Voorzie nigheid en mijn Schepper niet omdat hij mii behouden heeft mijn leven is alleen zorg en is alleen arbeid voor miin volk doch ik dank hem alleen omdat hti mij de mogelijkheid gaf om deze zorgen te kunnen blijven dragen en met mijn werk verder door te gaan zoo goed als ik dat voor mijn geweten kan verant woorden. Iedere Duitscher, geheel on verschillig wie hij is, heeft den plicht meedoogenloos tegen deze elementen op te treden, hen óf onmiddellijk te arresteeren óf, wanneer zii op welke wijze dan ook verzet zouden bieden, zon der meer te vernietigen. De be velen aan alle troepen zijn uit gevaardigd Zij worden blinde lings uitgevoerd overeenkomstig de gehoorzaamheid, die het Duit sche leger kent. Ik begroet in het bijzonder u, mijne oude strijdmakkers, nog eens van harte, nu het mij weer vergund is geweest aan een lot te ontkomen, dat niet voor mij iets vreeselijks in zich verborg, doch dat voor het Duitsche volk verschrikkingen gebracht zou hebben. Ik zie hierin ook een vingerwijzing van de Voorzienig heid. dat ik miin werk moet blij ven voortzetten en derhalve zal blijven voortzetten. TOESPRAAK VAN RIJKS MAARSCHALK GOERING TOT DE LUCHTMACHT. Rijksmaarschalk Goering heeft de volgende toespraak tot de luchtmacht gericht: Kameraden der luchtmacht. Een ongelooflijk gemeene moordaanslag is vandaag dooi den kolonel graaf von Stauffen berg, in opdracht van een erbar melijke kliek voormalige gene raals, die wegens hun even laf fe als slechte leiding wegge jaagd moesten worden, op onzen Fuehrer gepleegd. De Fuehrer is door de almachtige Voorzie nigheid als door een wonder ge red. Deze misdadigers probee- ren nu als usurpators door ver- valschte bevelen de troepen in verwarring te brengen. Ik beveel derhalve: in het Rijk leidt op mijn lastgeving Ge neraloberst Stumpf als opperbe velhebber van de ..Luftflotte Reich" alle formaties van de luchtmacht binnen de grenzen van het Rijksgebied. Uitsluitend mijn en zijn bevelen moeten worden uitgevoerd. De Reichsfuehrer SS Himmler moet door alle bureaux van de luchtmacht op verzoek zoo krachtig mogelijk gesteund wor den. Koeriers vluchten, onver schillig met welke vliegtuigen, mogen alleen met mijn of zijn verlof worden gemaakt. Officie ren en soldaten, onverschillig van welken rang, evenals bur gers, die voor deze misdadigers werken en die bij u komen om u te overreden om aan hun erbar melijke plannen deel te nemen, moeten onmiddellijk gearres teerd en neergeschoten worden. Wanneer u zelf wordt uitge stuurd om deze verraders uit te roeien, moet gij meedoogenloos doortasten. Het zijn dezelfde armzalige lieden, die het front probeeren te verraden en te saboteeren. Officieren die aan deze misdaad deelnemen, plaatsen zich buiten het volk, buiten de weermacht, verazken iedere spldateneer en verzaken iedere sbldateneer en vernietiging zal ons nieuwe kracht geven. Tegenover dit verraad plaatst de luchtmacht haar gezowren trouw en innige ljefde jegens den Fuehrer en haar gezwaren trouw en innige voor de overwinning. Leve onze Fuehrer, dien de almachtige God vandaag zóó zichtbaar heeft gezegend! TOESPRAAK VAN GROOT ADMIRAAL DOENITZ TOT DE MARINE. De opperbevelhebber van de marine, groot-admiraal Doenitz, heeft tot de soldaten van de ma rine de volgende toespraak ge richt: Soldaten van de marine. Een heilige toorn en een mate- looze woede vervult ons door den misdadigen aanslag die aan onzen beminden Fuehrer het le ven had moeten kosten. De Voorzienigheid heeft anders ge wild. Zij heeft den Fuehrer be hoed en beschermd en zoodoen de ons Duitsche vaderland in zijn lotsstrijd niet verlaten. Een krankzinnige kleine kliek van generaals, die met ons dappere leger niets gemeen heeft, heeft in laffe trouweloosheid deze moord beraamd, hiermede je gens den Fuehrer en het Duit sche volk het gemeenste ver raad plegend. Want deze schur ken zijn alleen de handlangers van onze vijanden die zij in een karakterlooze, laffe en valsche berekening dienen. In werkelijk- heid is hun domheid grenze loos. Zij gelooven door den Fuehrer uit den weg te ruimen ons van onzen harden doch on- veranderlijken lotsstrijd om het bestaan te kunnen be- vriiden en' zij zien in hun verblinde angstige geborneerd heid niet, dat zij door hun mis daad ons in een ontzettende chaos zouden storten en ons weerlr os aan. onze vijanden z ju- den uitleveren. De uitroeiing van ons volk, het tot slavernij brengen van onze mannen, hon ger en een naamlooze ellende zouden de gevolgen zijn. Een on zegbare rampzalige tijd zou ons volk beleven. oneindig veel vreeseiilker en zwaarder dan de hardste tijd maar zijn kan, üe onze huidige strijd ons kan bren gen. Wij zullen dezen verraders verder werken onmogelijk ma ken. De marine staat haar eed ge trouw in beproefde trouw rond om den Fuehrer en zal onvoor waardelijk optreden en strijden. Zij aanvaardt alleen van mii, den opperbevelhebber der ma« rine. en haar eigen militaire lei ders bevelen, ten einde iedere misleiding door vervalschte op drachten mogelijk te maken. Zij zal onbarmhartig iedereen ver nietigen. die zich als verrader ontpopt. Leve onze Fuehrer, Adolf Hitler! HET COMPLOT DER OFFICIEREN VOLKOMEN MISLUKT. Naar het Duitsche nieuwsbu reau verneemt, is het complot van de misdadige officierskliek volkomen mislukt. De aanstich ters hebben, na het mislukken van den aanslag deels zelfmoord gepleegd, voor het overige wor den zij door bataljons van het leger gefusilleerd. Onder hen, die doodgeschoten zijn, bevindt zich ook de pleger yan den aan slag kolonel graaf voh Stauffen berg. Nergens zijn incidenten voorgekomen. De overige per sonen, die door hun houding aan deze misdaad Schuldig zijn. zul len ter verantwoording worden geroepen. Eénmanstorpeda (Tpl.loto PK B&lit/HH/St/P m) EXTRA KEURINGEN voor VVaffen-SS (Wiking), SS-Wachtbataillon, Landstorm Neder land, Germaansche SS in Nederland. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op: Maandag 24 Juli 8-13 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15 Dinsdag 35 Juli 8-13 uur-, Amsterdam, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt me® betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen voor gratis reisbil- ten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46, en Enschede, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marineannahmestelle West, Utrecht, Plom- petorengracht 24.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1