ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Verbitterde gevechten in Normandlë 5 uu s EN van rel- km, akt, le JAARGANG No. 144 DONDERDAG 20 JULI 1944 waarin opgenomen: D£ LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lesdsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 na doo Jeraoo: 761; i 71 Je; bi ïrgers .5 >US 118 op. Dur ept, 425 •en- nen ids- uet rg Duitschers trekken zich achter de Arno terug DUITSCK WEERMACHTSBERICHX. „In Normandië ging de vijand na een trommelvuur van ver scheidene uren en na hevige luchtaanvallen nu ook ten Oos ten van de Orne tot den grooten aanval over. Pas na uiterst zwa re gevechten en met zware ver liezen kon de vijand onze stel lingen binnendringen, waar hij na het vernietigen van 40 tanks door onze tegenaanvallen tot Midi Staan werd gebracht. Ten Zuid- Westen van Caen zijn alle vijan delijke aanvallen mislukt. Ook in het gebied van St. Lo werd gisteren verbitterd ^gevochten. Nadat overdag alle -aanvallen op St. Lo waren afgeslagen, is de vijand in de avonduren met tanks de stad binnengedrongen, waar zich heivge straatgevech ten ontwikkelden. In luchtge vechten verloor de vijand 22 vliegtuigen, terwijl 2 andere toestellen op den beganen grond werden vernield. Bij een zuiveringsactie in het Fransche gebied werden 70 ter roristen in den strijd vernietigd. Zwaar vuur van de V.-l blijft op Londen en zijn buitenwijken liggen In Italië zette de vijand zijn grooten aanval van de kust van de Ligurisehe Zee tot in het ge bied van Arezzo alsmede in den Adriatischen kustsector voort. Terwijl hij ten Zuiden en Zuid- Oosten van Livorno werd afge slagen. hebben onze troepen zich Oostelijk daarvan al strijdende edistaneieerd naar den Noorde lijken oever van de Arno. In het gebied aan weerszijden van Pog- gibonsi bleven vrij sterke aan vallen van den vijand even vruchteloos als ten Westen van Arezzo. Ten Zuid-Westen van Ancona viel de vijand over een smal front met sterke pantser- strijdkrachten aan en bereikte hij met zware verliezen aan dooden en gewonden een vrij diepe pe netratie. De zware gevechten, in het verloo' waarvan 18 vijande lijke tanks werden stukgescho ten. namen in de avonduren nog in hevigheid toe. De volkomen verwoeste haven van Ancona werd daarop prijsgegeven en het front teruggenomen achter den Eseno-seetor, vlak ten Noorden van Ancona. In het Oosten duurt de groote afweerslag aan het geheele front tusschen Gallicië en het Peipusmeer >voort. In den Zuide lijken sector is de kracht der vijandelijke aanvallen, vooral ten Oosten van den bovenloop ,c van den Boeg. toegenomen. Hier woeden zware gevechten met den in de richting laemlberg aan vallenden vijand. Sinds den 14en Juli werden in dezen sector 431 Sovjet-Russische tanks vernietigd Ten Westen van Kowel zijn de Sovjets opnieuw tot den aanval overgegaan. Ook hier zijn hevige gevechten aan den gang. Op den Westelijken oever van den Nje- men sloegen onze troepen in het gebied van Grodno en Oliat overgezette vijandelijke strijd krachten uitêen. Ten Noord-Westen van Wil na werden alle vijandelijRe aanvallen afgeslagen. In het merengebied ten Zui den van de Dunahielden onze troepen onwrikbaar stand tegen de onverpoosd aanvallende bols jewieken. Ten Noorden van de Duna tot aan het Peipusmeer werden de aanvallen van vrij. sterke Sovjet-Russische strijd-' krachten uiteengeslagen, waar- [bij talrijke vijandelijke tanks ijverden stukgeschoten. Slechts in eenige penetratieple,laken du ren de gevechten nog voort. For maties slagvliegers vernietigden wederom een aantal Sovjet-Rus sische tanks, stukken geschut, [alsmede honderden voertuigen. In luchtgevechten en door lucht- dpelartillerie werden 57 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Een sterke, formatie Ameri kaansche bommenwerpers deed een aanval in het gebied van de Oostzee. Vooral in Kiel werd schade aangericht in woonwij ken en ontstonden verliezen on der de bevolking. Een andere formatie bommenwerpers viel plaatsen in Zuid-Duitschland aan. Des nachts vonden vrij zwakke aanvallen plaats op het gebied van Keulen, op het Ruhr- gebied' en op Berlijn. Bij al deze aanvallen werden in luchtge vechten en door luchtdoelartil lerie van de luchtmacht 89 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 69 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. De vierde storm- groep van het jachteskader 3 on der kapitein Moritz schoot alleen 49 viermotorige bomemnwerpers omlaag". ST. LO ONTRUIMD. De aanvallen van het tweede Britsche leger op den Oostelijken oever van de Orne, op de rivier de Dive en op het gebied ten Zuiden van Caen zijn totdusver nog niet ip kracht verminderd. In den loop van Woensdag zijn de Duitsche tegénmaatregelen reeds merkbaar geworden. Alle aanvallen op het Bois de Bures en Troarn werden makkelijk af geslagen. Ten Zuidwesten van dit gebied namen de Duitschers een tijdelijk verloren gegane plaats weer in bezit en zetten zij hun opmarseh voort. Ten Zuid westen van Caen is de toéstand onveranderd gebleven. Daarente gen hebben de Duitschers de ruï nes van de voormalige stad St. Lo na hevige gevechten met 'de Amerikanen ontruimd en ten Zuiden van deze plaats nieuwe stellingen betrokken, van waar uit zij alle pogingen van de aan vallers om verder in Zuidelijke en Zuidoostelijke richting gebied te veroveren op bloedige wijze afsloegen. KESSELRING ONDERSCHEIDEN. De Fuehrer heeft op 15 Juli het eikenloof met de zwaarden en briljanten bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan generaal veldmaarschalk Al- bert Kesselring, als veertienden soldaat van de Duitsche weer macht. De Fuehrer heeft de hoo- ge onderscheiding gisteren per soonlijk aan den generaal veld maarschalk overhandigd en hem tegelijkertijd de meest hartelijke gelukwenschen uitgesproken in verband met zijn 40-jarig dienst- jubileüm op 20 Juli. NIEUWE LUCHTAANVAL OP MUENCHEN. In de ochtenduren van 19 Juli hebben formaties Amerikaansche terreurbommenwerpers van het Zuiden en het Westen uit een dubbelen aanval gedaan op het gebied van de stad Muenchen. Er ontstonden verbitterde lucht gevechten. De batterijen lucht doelgeschut boven de stad zelf ontvingen de Amerikaansche es kaders ihet een vuurorkaan zoo hevig, als tot dusver boven Muenchen nog niet werd waar genomen. JAPAIJSCHE KABINET AFGETREDEN. Domei meldt, dat generaal Tojo gisterochtend het ontslag van het Japansche kabinet bij den keizer heeft ingediend, Nieuwe chef van den Japanschen generalen staf. Voorts is tot chef van den Ja panschen generalen staf be noemd generaal Joshiyiro Oemetsoe, de vroegere opperbe velhebber van het Kwantoengle- ger. Hij is 64 jaar oud. Met de benoeming van Oemet soe tot chef van den generalen staf isthans ook bij het leger weer de functie van chef van den staf en van minister van oorlog gescheiden. Daarmede BINNENLAND GEÏNTERNEERDE BURGERS IN INDIë. fc Het Ned. Roode Kruis ont ving wederom opgaven van ir Nederl.-Indië geinterneerde bur gers van Nederl. nationaliteit. Van de navolgende geïnterneer den konden tot op heden de adressen der naastefamiliebe trekkingen of andere belangheb benden hier te lande niet worden opgespoord. Achter de namen vindt men een korte aanduiding omtrent leeftijd en beroep. C. H. Berendsen, 59, oud-sol daat; J. H. G. Bongers, 20, zon der beroep; J. H. H. van Brug gen, 52, oud-soldaat; H. Brouwer, 56, militair; J. W. F. Ditmarch, 53, spoorwegingenieur; Gerrit Giesberg, 55, oud-militair; R. Halkema, 67, machinist; J. van der Horst, 60, militair; L. B. Oostervink, 61, oud-militair; H. Nieuwiland. 57, militair', C. A. B. van Rhijn, 42. klerk; R. P. J. Reiman, 59, fabrieksdirecteur; J. R. Reimer, 41, fabrioa-geinge- nieur; Diederich Reinders. 52, zonder beroep; H. O. Reinders F-ollmer, 45, bankdirecteur; T. K. Reitsma, 50, handelsman; A. Rekke, 46, schoolhoofd; G. G. Remeens, 35, werkzaam bij on- derneming'S-inspeetie; A. Rem- meltswaal, 51, inspecteur van politie; A. C. Remmelzwaai, 23 hoofdagent van politie; J. F. Rehimer, 56. zonder beroep; J. N. Rensen, 52. topograaf; Arie de Reus, 47, fabrieksingenieur; J. Reynvaan, 50, schoolhoofd; J. V. J. P rtheir.eck- -.eysius, 59, planter; C. Ribberts, 54, school- instructeuh; A. Ridder, 50, elec- trotechn. ingenieur; Jan Riemers- ma, 42, techniker; W. F. Riem- vis, 50, werkzaam bij een Mij.; D. J. Rietkerken. 47, werktuig kundig ingenieur; S. J. M. Rig- n-alda, 24, klerk; P. A. Risseeuw, .53, gepensionneerd; L. M. Rob- bem-ond, 56, hoofdinformatie bu reau; J. T. L. R-oeperbosch, 38, werkzaam op fabriek; J. G. Roes. ke, 55, werkz. bij een Mij.; F. H.^ van dar Roest 56, gepensioneerd; E. G. Rohrieh, 42, zonder beroep; R. V. Rohrieh, 34, employe radio- filiaal; J. G. Romeijn, 45, werk zaam bij een Mij.; P. A. Ron- ikel, 42, handelsman; Johannes Ronteltap. 51, leeraar; C. H. de Roo, 47. beheerder fabriek; H. G. de Roode, 54, werkzaam op postkantoor; Rijer Roodselaar, 57, gepensioneerd; Albertus Roos 56,- huisbewaarder; H. F. Roos, Roos, 52, directeur spoorw. Mij.; Jan Roos, 52, Verpleger; Willem Roosdorp, 60, zeeman; P.~ W. Roosenberg, 38, landbouwconsu- lent; Hendricus v-an Rooyen. 49, gepensioneerd-; Gerard Rose- botom, 54, fabrieksemploye; J. L. Rosenbaum, 52, maehmewerk- man; J. M. Rosenthal, 17, werk zaam -bij kappersbedrijf: M. M. Rosenthal. 19, student; Leende'",- Rosier, 52, handelsman; C, A. Rotscheid. 41, werkzaam op fa briek; A. N. E. Rotsma, 57, werk zaam -bij gevangenis; Hendrik Rbuwerd, 54, leeraar; F. A. Ro- zenveldt, 39, werkzaam bij een Mij.; W. F. Rube, 39, ebploye ruber onderneming; A. N. Ruck, 51, klerk; Herbert Rudd. 55, in genieur cartograaf; G. P. Rudi, 36, controleur nachtwacht; Jo hannes Rui-gentuin, 45, machine- werkman; Benjamin de Ruiter, 54; winkelier; Marinus de Ruiter 27, stoomschlpbediende; Dirk Ruyer, 50, gepensionneerd: H. H. A. Ruyter. 52, verslaggever; C. A, van Rijen, 60, werkz. bij ziekenhuisdienst; H. A. J. C. Rijgersberg, 55, hoofdopzichter; B. Rij,hers, 62, werkzaam -bij zee- onderzoek; P. M. de Rijk, 45, werkzaam bij -huizenverhuurbe- drijf; Cornells Rijkeboer, 41, werktuigk.; C. M. Rijkers. 61, leerling dokter; J. Rijks, 42, mis sionaris; Jan Rijkse, 56, zonder bexoep: W. J. Rijksen, 44, auto- verkooper; Barend van Rijs. 26, president vereeniging van Hol landers; Johannes van Rijsin Het fraaie raadhuis op de Markt te C-ulemborg, waarvan de restauratie thans bijna voltooid is, is dezer dagen uit de steigers gekomen CNF/Stuvel/Pax m heeft men weer den toestand, die gen, 35, waker;; J. van Rijssel. 61, vóór 21 Februari van dit jaar verpleger; Josef Ryus, 19. stu- heerschte. 1 dent; Wolter Rijzebos, 53, ge pensionneerd; Petrus Saaieman, 50, gepensionneerd; J, C. Sam son, 54 directeur van een krant; S. S. Samuels, 65, werkzaam bij een Mij.; Cornells van den San- den, 48, gepensionneerd; A. A. Sangers. 58, gepensionneerd; An- dries van der Sar, 60, zonder be roep; G, J. Schalkwijk, 37 mis sionaris; Pieten Schelvis, 34, leeraar; C. A. Schoolwerth. 56 advocaat; J. J. F. van Sclioonno. ven. 53, directeur van een Mij.; Christiaan Schraswen, 56 j., re parateur: Steingrover, 30, sche peling: G. Stolk, 58, militair; W. F. Stolk, 52, werkzaam bij een bank; J. C. Straatmane, 45, fa brieksdirecteur; J. E. C. W. van Styrum, 51, administrateur van een fabriek: K. J. Visser. 29, klerk; Geert Zuidhof, 34, leeraar. Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere - in lichtingen te wenden tot, de vijfde afdeeling v-an -het Infor matiebureau van het Nederl. Roode Kruis, Jul. van Stolberg- laan 29, te 's-Gravenhage, onder opgave van zoo volledig moge lijke gegevens omtrent naam, voornamen, geboortedatum, be roep, werkgever en laatstbe- kende adres der geïnterneerden. Gemotoriseerde compagnie te Amersfoort. Hoe dikwijls heb ben wij niet in het weermachts- 'oericht de volgende zinnen ^le zen: „Snelle troepen der Waf fen-SS hebben de vijandelijke stellingen doorbroken", of „snélle troepen der Waffen-SS namen in verrassing het dorp K". Zonder twijfel wordt er dan gesproken van volgemotoriseer- de afdeelingen van de Waffen- SS, die de opgave hebben een bepaalde stelling, stad of dorp bij verrassing te nemen. Snelheid is in dergelijke gevallen een eerste vereisehte. De Waffen-SS beschikt over speciaal voor dit doel opgeleide troepen. Het is vanzelfsprekend, dat aan de mannen, die daartoe behooren, hooge eischen gesteld worden. Het komt hier niet alleen op de motoriseering aan, maar in de eerste plaats op den man zelf, die door zijn vaardigheid het verrassingsmoment ten volle in zijn voordeel moet benutten. Zoo een gemotoriseerde com pagnie wordt thans in Amers foort opgeleid. De inzet en oplei ding vindt net als alle onder deden van het SS-wachtbataljon Amersfoort in Nederland plaats. Vrijwilligers voor deze compag nie kunnen zich melden bij het SS-Ersatzkommando en de Ne- benstellen. Rijksbeurzen behoeven niet meer te worden terugbetaald. De secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescher ming, heeft bepaald, dat de rijksbeurzen, welke tot dusver als rentelooze voorschotten wer den verstrekt, in het vervolg dit karakter niet meer zullen dra gen. Te beginnen met de voor den cursus 1944'1945 te verlee- POST VOOR VRIJWILLIGERS Het SS-Ersatzkommando Nie- derlande, Den Haag, maakt be kend, dat volgende richtlijnen voor de veldpostverzending aan vrijwilligers en frontarbeiders gelden: (alle vroegere richtlij nen zijn ongeldig). Adres: SS-Feldpost an das SS-Hauptamt, Maastricht. Zur Weiterleitung an: dienstgraad naam; veldpostnr. of adres: De afzender moet vermeld Worden. Dit geldt alleen voor post verzendingen aan SS-vrijwiUi- gers en SS-frontarbeiders. An dere postzendingen (aan leden v. d. Weermacht. Marine Luftwaffe, N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maastricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veidpostnummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. Zijn deze pakjes zwaar der dan 20 gram, dan is een „Zu- lassungsmarke" noodig. Zendin gen boven 20 gram ook met Zulassuugsmarken - naar 't West front zijn niet toegestaan. Kran ten en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen zijn, dus met een kruisband te verpakken; iedere zending mag niet meer dan 100 gram wegen. Een „Zu- lassungsmarke" is hierbij niet noodig. Luchtveldpostbrieven moeten met 2 luchtveldpostzegels voor zien zijn en het opschrift „Luft- feldpost" dragen. Aan ontvangers met een adres. Aan ontvangers met een open adres, dus geen veidpostnum mer, kunnen pakjes tot 1000 gram voor 15 cent en van 1000 tot 2000 gram voor 40 cent ge stuurd worden. Zulassungs- marke zijn niet noodig. De veldpostzendingen worden door alie Dienststellen der „Duit sche dienstpost" en de Neder- landsche post (P.T.T.) aangeno men. Geldsbedragen aan SS-vrijwil- ligers kunnen door veldposiwis- sel bij de bureaux der Duitsche dienstpost overgemaakt wordpsj. nen beurzen zullen dus geen te rugbetalingen meer behoeven plaats .te hebben. Geldigheidsduur van melkbon- nen. Van 6 Augustus a.s. af zal men op de melk- en tapte- melkbonnen niet meer, zooals tot dusverre, reeds op den Vrijdag middag waarop de bonnen wor den bekend gemaakt, doch pas op den daaropvolgenden Maan dag gestandaardiseerde melk en taptemelk kunnen koopen. Deze regeling is om redenen van prac- tischen aard gemaakt. Op de melkbonnen, welke op Vrijdag 4 Augustus worden- bekend ge maakt, mag dus eerst op Maan dag 7 Augustus melk en tapte melk worden afgeleverd en in ontvangst genomen. Voor consumenten, die gebruik maakten van de mogelijkheid om reeds op Vrijdag en Zaterdag melk op de nieuwe bonnen te betrekken, beteekent dit dus. dat zij met de bonnen, welke van 23 Juli tot en met 5 Augustus voor gestandaardiseerde en taptemelk zijn aangewezen, iets langer zul len moeten toekomen. Voor de genen, die eerst des Mïaandags op de nieuwe bonnen melk koch ten. verandert er in feite niets. Pantsergrenadiers treden aan voor den tegenaanval aan oen brandpunt van het Oostelijk front PK Scheer er/HH/StyP n>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1