ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD =j Afweerslag van grootste afmeting jon. t. 12 CO-S- tcia- 7770 le JAARGANG No. 143 WOENSDAG 19 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfiidschc Editifi Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Bij St. Lo en Caen DUITSCH J WEERMACHTSBERICHT. „In Normandië heeft de af weerslag in het gebied ten Zuid- resten van Caen en ten Noord- osten van Saint Lo door het op- .eden van nieuwe strijdkrachten an beide zijden de grootste af- ïeting aangenomen. Ten Zuid- resten van Caen werden alle roote vijandelijke aanvallen tot ;aan gebracht. Waar de vijand jdelijk onze stellingen kon bin- endringen, werd hij in onver- /ij 1de tegenaanvallen verdreven, iijzonder hevig waren de vijan- elijke doorbraakpogingen in het ebied ten Noordoosten van Saint ,o, die door zeer krachtig artil- ïrievuur werden ondersteund. Iet gelukte de vijand daar pas ia uiterst zware verliezen onze inies tot den Noordelijken rand an *de stad terug te drukken. I Blagvliegers ondersteunden de ifweergevechten van het leger - h het landingshoofd Des nachts srerden vijandelijke troepencon- E dentraties en artilleriestellingen met goede uitwijking aangeval- 7 len. I In het Fransche gebied wer- Ben wederom 167 terroristen en 1 bandieten in den strijd vernie- r pgd. De verschillende malen in het veermachtsbericht gemelde ver nietiging van vijandelijke sche nen door nieuwe strijdmiddelen ran de Duitsche marine moet vorder, toegeschreven aan het (ebruik van torpedo's, die door ;én man naar den vijand ge n-acht worden. Bij dit optreden ïeeft zich de matroos-Obergefrei- te Walter Gerhold bijzonder on derscheiden. Het vergeldingsvuur op Lon- jden duurt voort. Ook in Italië namen de af- isveergevechten op de tot dusver vermelde brandpunten steeds meer in hevigheid toe. Vooral ten Zuidoosten van Livorno, ten Noorden en Noordwesten van, Volterra, in het gebied aan weerskanten van Arezzo en ten Zuiden van Ancona ondernam de vijand talrijke aanvallen waarbij hij echter slechts gerin ge terreinwinst kon behalen. In het Zuiden van het Ooste lijk front vielen de Sovjets ten Oosten van den bovenloop van den Boeg opnieuw met sterke strijdkrachten aan. In tegenaan vallen sloegen onze divisies alle vijandelijke doorbraakpogingen uiteen. In den centralen sector hebben onze troepen op ver scheidene plaatsen de bolsjewie ken, die tot den Westelijken oever van den Njemen waren doorgedrongen, over de rivier terugeworpen. Ten Westen van Wilna, in het merengebied ten Zuiden van Dunaburg, ten Noor den van de Duna, in het pene- tratiegebied van Opotsjka, als mede ten Zuiden vari Ostrof, probeerden de bolsjewieken ook gisteren door ons front heen te breken. Al hun aanvallen stort ten echter bloedig ineen. Hierbij werden alleen*in den sector ten Noorden van de Duna 62 vijan delijke tanks stukgeschoten. Slag vliegers vernietigden37 vijan delijke tanks en meer dan 300 voertuigen. Artilerielichters van de marine beschadigden'op het Peipusmeer 3 Sovjet-Russische kanonneerbooten. Bij de gevechten aan het Oos telijk front hebben zich in het Zuiden de Fraenkisch-Sudeten- Duitsche 88ste divisie infanterie onder bevel van generaal-majoor graaf von Rittberg en in het Noorden de Rijnlandsch-West- faalsche 329ste divisie infanterie onder bevel van luitenant-gene raal Mayer door bijzondere hard heid en taaiheid herhaaldelijk onderscheiden.i Des nachts werden bij een vij andelijken luchtaanval op Kir- kenes 37 Sovjet-Russische vlieg tuigen in luchtgevechten neer- - geschoten en daarmede meer dan een derde deel van de aanval lers vernietigd. In den afgeloopen nacht wier pen Britsche vliegtuigen bom men op Berlijn'', ST, LO NOG STEEDS IN DUITSCHE HANDEN. Het Internationale Informa- tionsbuero meldde vannacht: Het door Reuter verspreide bericht uit het hoofdkwartier van het eerste Amerikaansche leger, volgens hetwelk St. Lo zich hecht in Amerikaansche handen zou bevinden, is onjuist. St. Lo is niet in Amerikaansche, doch in Duitsche handen. Voorts hebben iri het Zuide lijke deel van het Britsche brug genhoofd aan de Odon de Duit sche troepen op 17 Juli den vijand weer uit Esquay gewor pen. Zij steunden daarbij op den sinds dagen fel omstreden heu vel 112, die nog altijd stevig in hun handen is. Ten Zuiden van Caen hebben de Duitsche troepen in de och tenduren van 17 Juli de puin- hoopen van de plaats Noyers heroverd. Tegen dén middag on dernamen de Britten nieuwe zware aanvallen en drongen ten tweeden male de puinhoopen van de stad binnen. De straat gevechten zijn nog gaande. EEMiVSAfóSTORPEDO DUITSCHE MARINE BRENGT NIEUW WAPEN IN DEN STRIJD. Naar het Internationale Infor. mationsbureau van welingelichte Duitsche marinezijde verneemt, is den laatsten tijd voor de Orne- monding herhaaldelijk gebruik gemaakt van Duitsche éénmans- torpedo's. Van dezelfde zijde verneemt Interinf. dat hiermede het geheim van de strijdmidde len der marine, van welker suc cessen de Duitsche weermachts- berichten van den laatsten tijd meermalen melding maaktèn, is opgehelderd. De marine medewerker van het Intern. Informationsbuero, kapitein ter zee Hansen, deelt daaromtrent mede, dat de een- manstoripedo op het oog zeer eenvoudig is, maar inderdaad een opmerkelijke constructie be- teekent. Zij bestaat uit twee ge wone torpedo's, van welke de eene, die men „drager" noemt, de gevechtstorpedo, welke onder haar hangt, naar het doel brengt. Op den kop van den drager, welke kop ongeyeer 1.50 m. lang en 0.75 m. breed is. is een koepel van onsplinterbaar glais aangebracht, waaronder de tor- pedoschutter zit. Deze ruimte is natuurlijk zeer beperkt en laat slechts de meest noodzakelijke handgrepen toe. Tusechen zijn beenen heeft de schutter de stuurinrichting. Twee kalium- patronen verver&chen voortdu rend de lucht onder den lucht en waterdichten koepel. De schutter heeft dezelfde proviand bij zich als op duikbooten ge bruikelijk is. Als de torpedo voor den aanval uitvaart, kan men behalve den lagen koepel, die meestal ook nog onder Water ligt, niets van haar zien, zoodat de schutter in alle kalmte het meest waardevolle doel kan uitkiezen en in de onmiddellijke nabijheid daarvan kan komen. Dan maakt hij met een handel die eveneens tusischen zijn bee nen is aangebracht, de gevechts- torpedc los, die, electrisch voort bewogen, met groote snelheid op haar doel aanstuurt. De schutter ademt door een masker, dat ge voed wordt door de beide ka- liumpatronen en beschikt over' een reddingsinstallatie voor dui kers, jvaaraan hij zich steeds kan toevertrouwen, nadat hij den glazen koepel heeft afgeworpen en den drager heeft verlaten. Over het doel van deze torpe do's zeide kapitein Hansen, dat men een wapen moest hebben, dat zonder veel verlies aan' tijd 's Avonds om 10 uur binnen met ingang van 25 Juli BESCHIKKING van den Commissaris-Generaal voor de vervroeging van het sluitinguur en het tijdstip waar op men zich niet in de open lucht mag ophouden voor de be zette Nederlandsche gebieden: Met ingang van 25 Juli 1944 wordt voor de bezette Neder landsche gebieden het sluitings uur vervroegd tot 21 uur en het begin van het tijdstip, waarop men zich niet in de open lucht mag ophouden, vervroegd tot 22 uur. Verdergaande plaatselijke be schikkingen, die reeds van kracht zijn worden hierdoor niet be- invloed. Den Haag, 19 Juli 1944. De Commissaris-Generaal voor de veiligheid: (get.) RAÜTER, SS-Obergruppenführer en General der Polizei, en kosten kan worden vervaar digd en gebruikt kan worden te gen seheepsconcentraties, zooals dat niet succes gebeurd is bij Anzio en de Seinebaai. Voor de bediening zijn natuurlijk flinke mannen noodig, die vrijwillig bereid zijn, al hun moed doodsverachting te geven' en hun \yapen te gebruiken tegen een reusachtige overmacht. Voor vertegenwoordigers der buitenlandsche pers heeft kapt.- lt. Weidernann gisteren te Ber lijn een uiteenzetting gegeven pver den eenmanstorpedo, waar in hij o.m. zeide: De torpedo is betrekkelijk langzaam. Uren lang is de jonge strijder aan zich zelf overgelaten. Van zijn moed, vastberadenheid en handigheid alleen is het succes afhankelijk Niemand kan hen onderweg con. troleeren. De gemelde successen bewijzen echter, dat de vrijwil ligers zich niet aan hun taak onttrekken, hetgeen tevens be wezen wordt, door het feit, dat verschillenden niet terugkeeren. Welke verliezen zij den vijand hebben kunnen toebrengen is he laas niet na te gaan. De tegen stander zwijgt daarover. Burgerlijk bestuur in België en N. Frankrijk Generaloberst von Falkeuhausen draast zijn taak over. Bij decreet van den Fuehrer van 13 Juli 1944 is het totdusver bestaande militair bestuur in België en Noord-Frankrijk door een burgerlijk bestuur vervan gen, aan het hoofd waarvan de Rijkscommissaris voor de bezette gebieden van België en Noord- Frankrijk staat. Tot Rijkscom missaris vopr de bezette gebie den van Bëlgië en Noord-Frank rijk heeft de Fuehrer den gouw leider Grohe benoemd. Voor het tot Noord-Frankrijk behoorende deel van het gebied zal een speciale, onmiddellijk onder den Rijkscommissaris voor de bezette gebieden van België en Noord-Frankrijk res- sorteerende commissaris voor het burgerlijk bestuur worden be noemd. Door deze nieuwe regeling is liet bureau van den militairen bevelhebber in België en Noord- Frankrijk komen te vervallen. De militaire bevelhebber had behalve het bestuur over het onder hem geplaatste gebied ook tot taak het uitoefenen van de militaire souvereine rechten. De uitoefening van deze rechten zal voortaan door den weermachts bevelhebber in België en Noord- Frankrijk geschieden. Tot weer machtsbevelhebber in België en Noord-Frankrijk heeft de Fueh rer den generaal der infanterie Grase benoemd. Op 18 Juli heeft de huidige mii.taire bevelhebber in België en Noord-Frankrijk Generai- oberst von Falkenhausen te Brus sel de zaken van het civiele res sort overgedragen aan den nieu wen Rijkscommissaris gouwlei der Gtohe en de zaken van het militaire ressort aan den ge neraal der infanterie Grase. DE LAATSTE STRIjn OP SAIPAN. Met een drievoudig ..bar.zai" voor den keizer nebben de op perbevelhebber van het Japau- sche garnizoen op Saipan, lui tenant-generaal Saito, en Ide opperbevelhebber der Japan- - sche marinestrijdkrachten, ce-admiraal Tsjojimoera, hun troepen op 7 Juli aangevoerd voor den laatsten grooten aan val. waaraan zelfs werd deel genomen door alle gewonden die nog konden loopen. De zwaargewonden hadden tevo ren harakiri gepleegd. Hun aantal bedroeg ongeveer 30(40. Overlevenden van den grooten aanval van 7 Juli streden nog verscheidene dagen, gedeelte li.i'k nog slechts met de een voudigste handwapens, tot ook zij in den pan werden gehakt. Tegelijk met bovengenoemde mededeeling heeft de eerste minister, generaal Tojo, Dins dagmiddag een verklaring af gelegd, welke hij aldus be-, sloot: ,,De werkelijke oorlog be gint thans. Wij willen derhalve allen, ons g-eheele volk van honderd millioen, onzen eed en onze vastberadenheid vernieu wen om het hoogste offer te brengen en den door dertig eeuwen overgeleverden traditio- neelen strijdgeest van ons land er op te concentreeren de eind overwinning te behalen en daar mede ook zijne keizerlijke ma jesteit den vrede te hergeven.' EEN, BEZOEK VAN ROOSE VELT AAN ROME? Uit Amerikaansche kcingen in Rome verneemt men, dat Roo sevelt binnenkort een bezoek aan Rome zal brengen. BINNENLAND geïnterneerde burgers IN NEDERL.-INDIë. Het Nederl. Roode Kruis ont ving wederom opgaven van in Nederlandsch-Indië geïnterneer de burgers van Ned. nationaliteit. Van de navolgende geïnterneer den konden tot - oP heden de adressen der naaste familiebe trekkingen of van andere belang hebbenden hier te lande niet worden opgespoord. Achter de namen vindt men een korte vaan duiding omtrent leeftijd en be roep. Jan van Drees 48 klerk bij een Mij., J. P. Ite, 38, machone werkman: E. Lodeizen. 50, fabr. ingenieur: J. H. Loevendie, 40, hotelhouder; J. H. Lohr, 50, werkzaam bij een Mij.; A. J. A. London, 47, handelsman: J, P. D. Lubbers. 55, hotelhouder: A. L. vah der Lugl„ 52, ambtenaar: J. A. van der Lugt, 22, student; N. Luiken. 35, leerbar, Albert Luiting, 54, gepensionneerd; B. H. Luken,' 62, fabrieksdirecteur; Jan Lqksenborg. 55. werkzaam bij cultures; H. W. E. Lybrink, 41, directeur handelszaak'. W. J. Lurken, 52, werkz. bij cultures; T. A. Luurs, 60, gepensionneerd; E. J. M. Luxemburg, 49, hande laar; S. Luxinger, 34, machine- werkman; I. T. M. Luyckx, 47, schoolhoofd; W. L. L. M. Luyckx 19, student; H. Y. Luyt, 58, werkz. bij een Mij.; A, F. van Maanen. 55, scheepsbouwem- ploye: A. M. W. Maas, 52. werk man: P J. J. Maas, 18, student; Theodorus Maaserr. 57. bouwkun dig ingenier; J. H. H. v. Maas- trigt, 33. machinewerkman; Ni- colaas Maat, 43, machinewerk- man; Cornelis Maclennan, 20, student: Jan Mager, 19, studena; C. H. K. Makier, 50, suikerem- ploye; C. P. Manders, 48. tuin- employe; J. C. E., 57, gepension neerd; N. A. Marckelhach, schepeling; E. b. Marcus, 36, wtrkzaam by cultures; A, Ma- Beelden 'jit vervlogen tijden. Een al- beelding van het stadhuis te Utrecht omstreeks 1820, welke te bezichtigen is op de tentoonstelling „Utrechtsch Stadsschoon in het Centraal Museum te Utrecht CNF/Schipper/Pax m ree, 67, tuinemploye; Noranan Markee 18 student; Cornelis Markestijn, 52. inspecteur ge vangeniswezen; F. C. Marks, 66, inspecteur; E. F. van Marle, 40, spoorwegingenieur: H. J. van Marle, 43, handelsman; p. H. Marsman, fabrieksingenieur; J. L. Martens, 55. fabrieksem- -ploye; Marten Martens, 18, stu dent; p. o. Mayer, 43. employe ijzergieterij; T. H. van der Mee, 45, gepensionneerd: F. J. Meelis, 54, employe bij een Mij.; A. A. ter Meer. 38, winkelier; L. A. van der Meer. 44, machinereparateur; J. Meeretboer. 41, ambtenaar; H. C. van der Meeren, 52, admini- srateur onderneming; G. J. Meerstadt, 46. apotheker; p. H. C. Melis. 47, electr.techn. inge nieur; W. Melis, 57, leeraar; J. R. Mellema. 17, assistent dokter; H. J. Menting. 50, leeraar; J. Merkens, o3, schoolhoofd; A. Metz, 51, werkz. in ziekenhuis; Albert van der Meulen, 34, werk zaarn bij melkbedrijf; A. J. A. J. A. ter Meulpn, 50, scheepskapi tein; J. van der Meulen, 37, schoolhoofd; O. van der Meulen, 18, handelsman; Willem van der Meulen. 53, schoolhoofd: p. W. J. Meulenaarsgraf, 19, handels man; H. T. J. M. Meuws, 43, fa- briekingenieur; A. Meyer, 56, directeur gevangenis; F. E. Meyer, 58', gepensionneerd; F. W. Meyer, 61, gepensionneerd: J. j Meyer, 66, werkzaam bij spoor- wegen; Johan Meyerink, 31. ac- j countant; G. K. Meyers, 36, ban- i delsman; H. J. Meyers, 37. em ploye bij een Mij.- A. P. F. Mi chel, 60. klerk; T. H. N. Middel dorp, 55. gepensionneerd; Gerar- dus Middelkoop, 56. gepension neerd; T. A. Middelkoop, 24, schepeling: Cornelis Mirande, 48, S. C. Moet, 64, handelsman: H. J. Mol, 44. werkz. bij een Mij.; H. F. H. Molenaar, 19. student; H. Molleman, 61, telefooninge nieur; G. Moller, 38, employe handelszaak; H. J. Molsbergen, 53, schoolhoofd: B. Mone, 19, zonder beroep; E. Mone. 62, autoreparateur: E. Mone, 18, zonder beroep; W. D. Mooi, 50, leeraar; J. E. M-ook. 41, hoofd informatiekantoor; G. J. W. Mo- ria, 61, zonder beroep; J. D. van der Mij, 58 werkzaam bij cul tures; Jan van der Mile-Rokus, 53, werkzaam bij theefabricage; O. G. Mijnhart, 53, gepension neerd: Hendrik Otten, 50. gepen sionneerd: Josephus Otten, 35, han del man; H. J. Ottenhof, 47, klerk; H. Ottes, 56. zonder be roep: J. van Rees, 18. zonder be roep; A. G. Reeuwijk, 57, gepen sionneerd; Arie Reiman, 18. stu dent- Kees Reiman, 19. student: Hugo Vasloon, 43, bouwkundig ingenieur. Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere in lichtingen 'te wenden tot de Ve afdeeling van het Informatie- Bureau van het Nederl. Roode Kruis, Juliana van Stolberglaan 29. 's-Gravenhage, onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent naam, voorna men, geboortedatum, beroep, werkgever en laatst bekende adres der geir.terneerden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1