ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Groote aanval ten Z.W. van Gaen Ie JAARGANG No. 142 NS DAG 18 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LElDSCHE COUtfANf, NltUWË DELFTSCHE COU.frt.-tl en Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfiidschs Editifi Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Grodno ontruimd DUITSCH WEERMACHTSBERICHT ,,Ten Zuidwesten van Ca en gingen Engelsche divisies gisteren opnieuw tot den grooten aanval over. Het zwaarste artil lerievuur van land en van zee uit ondersteunde de vijandelijke aanvallen. Het gelukte den vijand, eenige dicht achter onze linies liggende plaatsen binnen te dringen. Onverwijlde tegenaanvallen van onze reserves wierpen hem te rug. In één penetratieplek wordt nog gevochten. 58 Tanks werden daar stuk geschoten. In. het gebied van Saint Lo en in den sector ten Westen van de Vire ondernam de vijand als gevolg van de zware verliezen van de vorige dagen slechts betrekkelijk zwakke aanvallen, die vruchteloos bleven. Voor de Nederlandsche kust beschadigden pa trouillebooten een Brit- sche torpedomotorboot ernstig. De boot moet als verloren beschouwd wor den. Bij een zuiveringsactie in het gebied van Zuid- Frankrijk werden 460 ter roristen in gevechten ver nietigd. Het zware vuur van de V. 1 blijft op het gebied van Groot-Londen liggen. In Italië lag het zwaar tepunt van de gevechten gisteren ten Noordoosten van Volterra, bij Arezzo en aan weerskanten van den Tiber. Terwijl alle met geconcentreerde krach ten ondernomen aanvallen met zware verliezen voor den vijand werden afge slagen, gingen de puin- hoopen van de stad Arez zo na verbitterden strijd verloren. Beveiligingsvaar tuigen van de Duitsche marine schoten voor de Italiaansche Westkust een Britsche torpedomotorboot in brand en dwongen an dere booten den steven te wenden. In den Zuidelijken sec tor van bet Oostelijke fr%nt nam de afweerslag ten Oosten van den bovenloop van den Boeg irt hevigheid toe. In zware, wisselval lige gevechten werden de uit het gebied van Tarno- pol en Loezk aanvallende Sovjet-Russische pantser strijdkrachten opgevan gen. De beide laatste da gen werden hier 125 vijan delijke tanks vernietigd. Tusschen Pripjet en Duna hielden de harde gevech ten over een breed front aan. Aan den Njemen ver ijdelden onze divisies ver scheidene doorbraakpogin gen van de bolsjewieken. Bij Grodno hebben onze troepen zich na stelselma tige ontruiming van de stad op den Westelijken oever van den Njemen ge distantieerd. In het me rengebied ten Zuiden van de Duna stortten herhaal de aanvallen van den vij and met zware verliezen ineen. Tusschen Duna en Peipusmeer mislukten ook gisteren talrijke aanval- ien van de bolsjewieken. Alleen in het penetratie- gebied ten Zuiden van Opotscjka kon de yiiand na wisselvallige gevechten terrein winnen. De luchtmacht mengde zich op de zwaartepunten met sterke eskaders slag vliegers in den afweerslag en bracht den bolsjewie ken in scheervluchten zware verliezen toe. Tal rijke tanks, stukken geschut en meer dan 4Ö0 voertuigen van den vijand werden vernietigd. In he vige luchtgevechtten werden 88 'vijandelijke vliegtuigen en door luchtdoelartillerie nog 9 andere vliegtuigen neergeschoten. Op den Balkan werd een vrij groot centrum van benden na harde, gevechtten gezuiverd. De communisten verloren ver over de 1400 dooden en talrijke ge vangenen. Tal van lichte en zwa re wapens, 19 opslagplaatsen, alsmede groote hoeveelheden mu nitie en oorlogstuig van allerlei aard werden vernietigd of buit gemaakt. Voor de kust van Zuidelijk Noorwegen schoten beveiligings vaartuigen van een Duithes con- vooi en luchtdoelgeschut aan boord van koopvaardijschepen 6 Britsche bommenwerpers omlaag Formaties Amerikaansche bom menwerpers vielen verscheidene Blaatsen in Zuid- en Zuidwest- uitschland aan, o.a. Saarbruec- ken, Augsburg en met vrij ster ke strijdkrachten Muenchen. Vooral te Muenchen, waartegen de vijand binnen vijf dagen tijds vier groote aanvallen heeft on dernomen bij een weersgesteld heid, die ongunstig was voor den eigen afweer, werden ten deele gevoelige schade en verliezen aangericht. De houding van de bevolking was voorbeeldig. Een andere van het Zuiden komende formatie Amerikaansche bom menwerpers viel Weenen aan. Ook hier ontstond schade en werden verliezen onder de be volking in het stadsgebied ver oorzaakt. Door strijdkrachten der luchtverdediging werden 43 vij andelijke vliegtuigen vemieti/d. Des nacjits wierpen afzondér- lijk vliegende Britsche vliegtui gen bommen in het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied''. ITT HET FINSCHE LEGER- BERICHf. ,.Op de Karelische landengte sloegen onze troepen een vijan- delii'ken aanval ten Zuid-Westen van Ihantala af. Bij Vousalmi werd de vijand uit een penetra tieplek geworpen in een tegen aanval. Ook andere, met sterke strijdkrachten ondernomen po gingen van de Sovjet-Russen, hun bruggenhoofdstelling uit te breiden, werden verijdeld. Van de andere'deelen der Karelische landengte valt^n iets bijzonders te melden. Ten Noord-Oosten van het Ladogameer werden in de richting Pitkaeranta hevige suc cesvolle gevechten geleverd. In de richting Uomaa eh Loimola verbeterden onze troepen hun stellingen door succesvolle te genaanvallen in verschillende sectoren. Alleen bij Suojaervi won de vijand bij aanzienlijke verliezen eenig terrein." VERKLARINGEN VAN VON KLUGE. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alex Schmalfuss. schrijft: „Wij ver wachten de eerstvolgende dagen zware aanvallen van den vijand. Maar wij zullen hem dienover eenkomstig ontvangen en hem slagen toebrengen, waaraan hij zijn heele leven zal denken", aldus de nieuwe opperbevelheb ber van de Duitsche weermacht- deelen in het Westen, generaal- veldm gars chalk Hans Guenther von Kluge. tijdens een ontvangst die hij in ziin hoofdkwartier ge houden heeft voor Duitsche oor logscorrespondenten. Gcneraiobertt Deisioch begroet DuH- •che en Roemeensche Jachtvlieger» PK ScHeerer HH/St/P m „De situatiezoo ging de wld- maarschalk voort, „is ongetwij feld moeilijk. Maar men kan haar meester worden en wij zul len haar ook meester worden." „Het gaat om een strijd op le ven en dood. Wij weten dat en daarom doen soldaten en leiding hun best. De invasie is door ons verwacht- en al is de worsteling ook zeer, zeer hard en al zal hij waarschijnlijk nog harder wor den, wij juichen het toch toe, dat wij thans gelegenheid hebben ons in ridderlijken strijd met den vijand te meten. Wij hopen, dat het bij een ridderlijken strijd blijft". De methode van den vijand om zich met zijn mate- rieele overmacht met een bijna wetenschappelijk gefundeerde beveiliging tegen alle gebeurlijk heden een weg vooruit te banen stelt de Duitsche leiding niet voor problemen, vooral daar te verwachten is. dat de Duitsche bewapening spoedig een even wicht in het leven zal roepen. VERKLARING VAN HULL. Naar de Britsche berichten dienst meldt, heeft de Ameri kaansche minister van buiten- landsohe zaken, Huil, verklaard, dat te Washington „voorberei dende besprekingen over de or ganisatie van een lichaam voor de veiligheid der wereld" zullen worden gehouden, waarschijn lijk begin Augustus. Hij voegde hier echter aan tóe, dat aan deze conferenties geen .vertegenwoor digers van de Sovjet-Unie en Tsjoengking zullen deelnemen. REDE VAN GENERAAL FRANCO. De nationale raad der Falanx is gisteren op den vooravond van den achtsten verjaardag van het begin van de nationale weder opstanding, onder voorzitter schap van generaal Franco in Madrid bijeengekomen. Franco hield een rede. waarin hij o.a. zeide: Spanje is bereid met alle naties samen te werken. Het weigert echter met andere volken oorlog te voeren. Een verstandig? ordening dient haar basis te vinden in de vrijheid en onafhankelijkheid van elk volk. De economische politiek van de afzonderlijke volken moet een nationale economische poli tiek zijn. want geen enkel volk is bereid methodes te aanvaar den, die niet zijn belang zijn. Internationale conferenties in den ouden stijl zouden ieder plan om tot een nieuwe vorm van de internationale samenlevig te komen, doen mislukken. Spanje is, of het nu gevraagd wordt deel te nemen aan internationale conferenties of niet, bereid voor den vrede der volken en voor zijn eigen zaak het zijne te doen. HET FRONT IN ITAL BINNENLAND Maatregelen tegen de verwor ding der jeugd. De secretaris generaal van het departement van Opvoeding. Wetenschap en Kuituurbescherming schrijft in een circulaire aan de burge meesters: Ter beteugeling van de jeugd- baldadigheid en de criminaliteit onder de jeugd heeft de Neder landsche Unie van Speeltuin Or- 'ganisaties mijn bemiddeling in geroepen voor haar actie „de jeugd van de straat". De N.U. S.O.. die ik als overkoepelingsor- ganisatie bij de jeugdzorg, spe ciaal voor wat betreft het speel tuinwerk. heb ingeschakeld, be ijvert zich om de jeugd buiten den schooltijd door middel van de bij haar aangesloten speel- tuinvereenigingen nuttig en aan genaam bezig te houden Des zo mers in de speeltuinen door het vriie spel aan speeltuinwerktui gen en in de zandbakken, als mede door de beoefening van spelen onder deskundige lei ding. Des winters in de clubge bouwen door daartoe gevormde clubs voor muziek, zang, volks dans. gymnastiek en handen arbeid. De N.U.S.O. is met de bij haar aangesloten vereenigingen reeds begonnen om de speeltuinen, ook in de avonduren, voor de jonge kinderen en de rijpere jeugd open te stellen. Verschillende bal- en andere spelen worden daarbij beoefend. V/il men echter een sterken dam opwerpen tegen de groeien de baldadigheid der jeugd, dan zal in vele gevallen moreele en daadwerkelijke steun van de overheid, i.e. van de gemeente besturen. onmisbaar zijn. o.m. door: le. Het oprichten van speel- tuinvereenigingen in samenwer king met de N.U.S.O. daar waar deze nog niet of slechts in ge ringen getale bestaan door het beschikbaar stellen van terreinen of reeds bestaande projecten spoedig tot uitvoering te bren gen. 2e. Door het beschikbaar stel len van lokaliteiten voor club werk, in het bijzonder voor gym nastiek. volksdansen, zang enz. 3e. Door, voor zoover noo- dig, materieelen steun te verlee- nen aan het speeltuinwerk, e.q. het zonder vergoeding beschik baar stellen van de onder 1 en 2 bedoelde lokalen en terreinen. Het bureau van de N.U.S.O., dat gevestied is te Amsterdam. Plantage Parklaan 12. verstrekt gaarne alle gewenschte inlichtin gen en voorlichting. Coloradokever gevonden. Tijdens een excursie van land- bouwonderwijzers op het Rijks proefveld van aardappelen aan den Nieuweweg te Eemnes, vond de heer G. J. Morren den colora dokever met zijn eieren. Oogen- blikkelii'k is daarop bericht ge zonden aan den Plantenziekten- kundigen Dienst te Wageningen, zoodat uitgebreide maatregelen te wachten zijn. Tot dusver is de coloradokever nog niet gesigna leerd boven de groote rivieren in ons land. Vermoedelijk is het ge vonden exemplaar met een Zui- .denwind meegewaaid. Bekendmaking De höhere SS- und Polizei- führer en Generalkommissar für das Sicherheitswesen maakt be kend: Wegens den laffen moordaan slag op 15 Juni 1944 te Amster dam op leden van de bezettende macht is op 16 Juli 1944 een aan tal gearresteerde terroristen en saboteurs standrechtelijk dood geschoten. De höhere SS- und Polizei- führer und Generalkommissar für das Sicherheitswesen maakt bekend: Wegens den laffen moordaan slag op den afdeelingsleider van het bureau van den burgerlijken stand van Daalen op 15 Juli 1944 te Rotterdam is op 17 Juli 1944 een aantal gearresteerde terro risten en saboteurs standrechte lijk doodgeschoten KERKNIEUWS Pater Balduinus van Pop- pel, van de Orde der Trappisten, afkomstig uit Eindhoven, thans vertoefende in he* Missiehuis te Stei.il, zal op 24 Juli a.s. zijn dia manten priesterfeest vieren. LITURGIE Donderdag 20 Juli. Mis v. d. H. Hieronymus Aemilianus, Belijder: Effusum. Gloria. 2e ge bed v. d. H. Margarita. Maagd en Martelares; 3e v. d. vrede. Geen Credo. Gewone Prefatie. He* wapenbord ean de Oude Waag te Hoorn moest dringend hersteld worden. O.a. had de zich In het •child bevindende eenhoorn zijn hoorn verloren, welke thans weer Is aan gebracht. Het voorwerp wordt ge monteerd CNF/Kyiper/Pe* m Gemengde Berichten Moordaanslag. -Gisteravond heeft een 18-jarige jongen te Hengelo een moordaanslag ge pleegd op den minnaar van zijn moeder, waarbij hij zijn slacht offer ernstig verwondde en ver minkte. De vrouw .leeft niet meer met haar man en kinderen samen, doch woonde sedert eeni- gen tijd in een woning aan den Tar.veweb, waar de chauffeur K.. die een verhouding met haar had, haar ook gisteravond bezocht. Met de bedoeling den chauffeur te vermoorden is de zoon. gewapend met een scherp geslepen mes, naar het huis van zijn moeder gegaan, waar hij K. te spreken vroeg. De moeder wil de een ontmoeting beletten, doch desondanks kwam het tot een worsteling, waarbij den chauf feur eenige vingers werden af gesneden en waarbij hij door tal van sneden en steken ernstig werd gewond. In zorgwekken- den toestand werd hij naar een ziekenhuis vervoerd. De dader werd gearresteerd en legde een volledige bekentenis af. Pseudo-politiemannen plegen overval. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben twee in uniform gekleede man nen een bezoek gebracht aan de woning van den poelier W. Boks- ma te Achtkarspelen. Nadat zij den man en zijn vrouw hadden wakker gemaakt, zeiden zij van de politie te ziin en het huis te moeten doorzoeken. De men sdien konden intusschen wel gaan slapen. De geheele woning en de schuur hebben zij vervol gens doorzocht, waarna zij ver dwenen met 200. twee rijwie len en eenige wolien dekens. Toen de bewoners bemerkten, dat zij bestolen waren, volgde onmiddellijk aangifte bij de po litie. Tot nu toe leverde het on derzoek geen resultaat op. Doodeli.jke ongelukken. Gis termiddag is het zesjarig doch tertje van de familie Thomas sen uit Weurt, gemeente Beu- ningen, voor de ouderlijke wo ning door een auto aangereden. Het kind was op slag dood. Bij het verzetten van een stroo-persmachine on het em placement der fa. Th. Moor- mann te Goor geraakte de elec- trische kabel defect, waardoor de machine onder stroom kv.-nm te staan. Het gevolg hiervan was, dat de 51-jarige firman* de heer J. C. Moormann met don stroom in aanraking kwam c middellijk werd gedood slachtoffer was gehuwd en va- r van acht kinderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1