ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Amerikaansche aanvallen op St. Lo Ie JAARGANG 5 No. 140 ZATERDAG 15 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 PINSK ONTRUIMD DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- rkht van Vrijdag luidt: „In het Westelijke deel van het Normandische iandingshoofd hebben de Amerikanen nieuwe formaties in den strijd gewor pen, en hun aanvallen met het zwaartepunt in de richting van St. Lo voortgezet. In het ver loop van verbitterde gevechten heeft de vijand met zware ver liezen onze troepen in eenige sec toren in niet belangrijke mate teruggedrongen. Het gelukte hem op geen enkelen plaats de nagestreefde doorbraak te for- ceeren. De zware gevechten du- jen met onverminderde hevig heid voort. Beveiligingsstrijdkrachten der Duitsche marine schoten voor de Nederlandsche kust twee Brit- sche motortorpedobooten in brand. Een eigen patrouilleboot ging verloren. Zwaar vergeldingsvuur blijft op het gebied van Groot-Lon- den liggen. In Italië beperkte de viiand zich gisteren tot aanvallen in het gebied ten Noorden van Volter- :ra en aan weerskanten van de Tiber in den sector Citta di Cas- tello. Den geheelen dag werd hier verbitterd en met afwisse lend resultaat om eenige hoog testellingen gevochten. Ondanks krachtig gebruik van menschen en materiaal bleef de terrein- jwinst van den vijand onbeteeke- jnend. In het achterwaartsche frontgebied en in het gebied van Noord-Italië werden verscheide ne bendeeroepen en sabotage groepen vernietigd. In het Zuiden van het Ooste lijke front sloegen Duitsche en Hongaarsche formaties in het gebied van Kolomea plaatselijke aanvallen der bolsjewieken af. Ten Westen van Luzk hebben onze diviesies zich volgens bevel uit een vooruitspringende front- boog gedistancieerd en in nieu we stellingen vijandelijke aan vallen* afgeslagen. In verband met onze uitwijkbewegingen in het gebied van de Pripjetmoeras- sen, die ongestoord door den vijand verloopen, werd de stad Pinsk ontruimd. In den centra- j len sector verijdelden onze divi sies nieuwe doorbraakpogingen van de bolsjewieken. Het zwaar tepunt van den strijd lag hier ten Oosten en Noorden van Grodno, waar sterke vijandelijke pant ser-, infanterie- en cavallerie- formaties tot staan gebracht werden. I De dappere bezetting van de oude Littausohe hoofdstad Wilna onder bevel van haar comman- dant lt.-generaal Stahel is na i een tegenstand van vijf dagen tegen overmachtige vijandelijke strijdkrachten volgens bevel door den Sovjet-Russischen om- sin.gelirtgsring heengebroken en heeft zich al vechtende een weg j gebaand naar de in het Westen onder bevel van kol. Tolsdorf j gereed staande Duitsche troe pen. Plichtbetrachting en stand vastigheid van deze beide groe pen verdienen de grootste waar deering. Bij de gevechten om de stad heeft zich ook een afdee- ling luchtdoelgeschut van de luchtmacht onder kapt. Mueller voortreffelijk geweerd. Ten Zuiden van Dunaburg alsmede tusschen de Duna en het meer Peipus werden talrijke aanvallen der bolsjewieken met afgrendeling van plaatselijke pe netraties uiteengeslagen. For maties slagvliegers mengden zich ook gisteren doeltreffend in de gevechten te land en vernietig den in scheervlueht talrijke tanks, stukken geschut, en voer tuigen van den vijand. Amerikaansdie bommenwer pers richtten gisteren wederom een terreuraanval op Muenchen. Door strijdkrachten der lucht verdediging werden 29 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Afzonderlijke vliegende Brit- sche vliegtuigen wierpen des nachts bommen op Rijnlandsch- Westfaalsch gebied." RUIMTE-OPERATIES. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alex Schmalfuss, meldt: Aan het front op Cotentin heb ben de Amerikanen den gehee len dag met krachtigen steun van artillerie en vliegtuigen in ver scheidene golven aangevallen. Zij leden wederom zware verliezen aan menschen materiaal. Uit het feit, dat zij daarbij penetraties konden bewerken, blijkt, dat men aan Duitsche zijde niet aan het terrein verkleefd is, maar opereert met de ruimte, als daar door menschen kunnen worden gespaard. Als de vijand dus meldt, dat hij een of twee kilo meter heeft gewonnen, dan is dat telkens een met zeer veel bloed gekocht resultaat van betrekke lijke beteekenis. Sterke Engelsche artilleriecon centraties in het gebied Zuid westelijk van Caen wijzen op nieuwe aanvalsplannen der Brit ten, nadat zij ter aanvulling van hun zeer aanzienlijke verliezen een vrij lange rustpoos hadden genomen, die natuurlijk ook van Duitsche zijde benut is. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt voorts, dat het ten Westen van de Vire tusschen Pont Hebert en den Zuidelijken rand van het Bois de Hommet tot verbitterde gevechten kwam met opringende Amerikaansche aan- valscolonnes. Hier behaalden de Amerikanen op enkele plekken plaatselijke penetraties. Overi gens echter werd het meeren- deel der felle aanvallen reeds op het voorterrein der Duitsche li niep bloedig afgeslagen, ofschoon het opperbevel van het eerste Amerikaansche leger de aanval lende formaties door een bijzon der sterk gebruik van artillerie bad gesteund. Tusschen de Prairies Mareca- geuses de Georges en de Norman dische Westkust verliepen de concentratiebewegingen der Duit sche formaties op een verkorte linie ondanks zeer scherpen Ame. rikaanschen druk overal volgens de plannen. Pogingen aanvallen te doen in de dist.ancieeringsbe- wegingen, mislukten overal on der bloedige verliezen. In totaal werden hier 17 Amerikaansche tanks vernietigd, het grootste deel door strijdmiddelen voor den korten afstand. Carpiquet ontruimd. Bij de zware gevechten der laatste dagen is, naar het D.N.B. verneemt, het dicht bij Caen ge legen vliegveld Carpiquet ont ruimt. Alle installaties en alle vliegtuigloodsen werden tevo ren vernield. Bij de bestorming van Carpiquet leden Canadee- sche troepen zeer bijzonder zwa re verliezen. DE STRIJD IN ITALIë. In Midden-Italië hield de krachtige druk der Amerikaan sche pantserdivisies aan de Ligu- rische kust ook gisteren aan. Ver. scheidene pogingen om bij Livor- no door te breken, werden door de Duitsche beveiiigingsstrijd- krachten afgeslagen. Meer Ooste lijk ging de plaats Poggibonsi na hevige, door talrijke tanks ge steunde aanvallen aanvankelijk verloren. In een verrassenden te genaanval slaagden Duitsche val schermjagers er echter in den vijand weer terug te werpen en de .afgrendelende heuvelstellin gen ten Zuiden van Poggibonsi te heroveren. Ook aan weerszij den van den Tiber ontstonden reeds gisterochtend vroeg zware gevechten. Tot dusver werden alle aanvallen der Engelschen bloedig afgeslagen. LUCHTAANVAL, OP BOEDAPEST. De chef van den Hongaarschen generalen staf deelt mede: In de vroege ochtenduren van den 14en Juli vlogen ongeveer 600 vijan delijke vliegtuigen in drie gol ven uit het Zuiden naar Hon garije en ondernamen een ter reuraanval op de Hongaarsche hoofdstad en op enkele plaatsen in West-Hongarije. Er wordt melding gemaakt van talrijke neergeschoten vliegtui gen. AFVUURPLAATSEN DER V. 1 DIEPER HET LAND IN, Betreffende de berichten uit Engelsche bron, volgens welke het Duitsche wapen V. 1, thans uit een andere richting zou ko men, is gisteren door den mili tairen woordvoerder van de Rijksregeering te Berlijn ver klaard, dat de afvuurplaatsen van dit wapen thans veel dieper in het land liggen. Het voordeel ligt.hierin, dat men aan Duit sche zijde thans grootere en bree- dere aanvalsbasis heeft, terwijl ook de moeilijkheden tot camou flage en bescherming tegen de Anglo-Amer'ikaansche bomaan vallen veel grooter zijn dan het geval was bij de in den aanvang niet al te ver van de kust af lig gende installaties. De ervarin gen, die men heeft opgedaan se dert het eerste optreden der V. 1, hebben er thans toe geleid, dat een vergrooting is bereikt van het aantal afgevuurde pro jectielen en dat een nog betere berekening van de vliegbaan dan tot dusver mogelijk is geworden ondanks de grootere draagwijdte. KARDINAAL-STAATS SECRETARIS MAGLIONE ZIEK? Volgens een bericht uit Lissa bon zou kardinaal-staatssecreta ris Maglione zwaar ziek zijn. De leiding van het staatssecretariaat zou aan monseigneur Tardini qvergedragen zijn. Mgr. Tardini is secretaris voor buitengewone aangelegenheden. DOOD VAN HERRÏOT TEGENGESPROKEN. Verscheidene Parijsche bladen spreken het onlangs in de Fran- sche pers verschenen bericht over den dood van Edouard Her- riot tegen. GEORGES MANDEL GEDOOD. Naar de Parijsche bladen mel den heeft de voormalige minis ter Georges Mandel op weg naar een Fransch interneeringskamp den dood gevonden. In het be richt wordt gezegd, dat Mandel door ie Duitsche autoriteiten aan, de Fransche justitie was overgedragen. Op weg naar een interneeringskamp werd de auto, waarin Mandel zich bevond, aangevallen, waardoor Mandel edood werd. Korts rust bij da Duitscbe strijders gedurende de gevechten in het Wes ten. De Duitsche grenadiers, de mu nitiebanden nog omgegord, bespreken hun belevenissen van de laatste dagen. De ervaringen van den enkeling kun nen allen ten goede komen PK Koll/O-H/P m BINNENLAND HET KOOPENEN VERKOOPEN VAN LANDBOUWGRONDEN. Tegenwoordig onder toezicht van de overheid. Sedert 3 December 1940 bestaat er een wettelijke regeling, waar bij het koopen en verkoopen van landbouwgronden onder toezicht van de overheid is gebracht en met de uitvoering waarvan de Grondkamers zijn belast. Deze regeling beoogt in hoofdzaak, dat bij verkoop van gronden, waar op bodemcultuur als bedrijf wordt uitgeoefend, alleen land- gebruikers eigendomsrecht daar van kunnen verkrijgen, terwijl de prijzen die van het jaar 1939 niet mogen overschrijden. Men zal zich afvragen, waar om niet de stedeling, maar alleen zij, die het land zelf gebruiken dus in het algemeen de boeren stand het voorrecht moeten hebben landbouwgrond te kun nen koopen. Als voornaamtse re den hiervoor kan worden ge noemd. dat de landbouwer, die het vereisehte kapitaal en de noodige bekwaamheid bezit, bij verkoop eigenlijk de meest aan gewezen verkrijger is. De con trole van de overheid strekt zich echter nog verder uit: bij de overdracht van landbouwgron den wordt niet alleen nagegaan of de kooper landgebruiker is, maar ook, of de prijs niet hoo ger is dan in 1939 gold voor lan derijen van overeenkomstige kwaliteit en ligging. Dit is nood zakelijk, want een ongekende prijsstijging zou het gevolg zijn, indien de prijsvorming van land geheel zou zijn overgelaten aan de vrije werking van de wet van vraag en aanbod. De vraag is zeer groot, in de eerste plaats van de zijde van het belegging- zoekende publiek en in de twee de plaats van de zijde der land bouwers. Ongeremde prijsstijging zou funeste gevolgen hebben voor den boerenstand in het bij zonder en voor het Nederland sche volk in het algemeen, want hooge grondprijzen beteekenen hooge productiekosten en dien tengevolge hooge prijzen voor de landbouwproducten. Verkoop van grond voor andere doeleinden. Wil men landbouwgrond koo pen of verkoopen, dan moet men zich wenden tot één der onder de Directie van den Landbouw res- sorteerende Grondkamers, n.l. tot die, in welker provincie het land dat men wenscbt te koopen of te verkoopen, is gelegen. Daa rde volkshuishouding nu eenmaal niet alleen uit landbou wers bestaat en ook voor andere doeleinden dan ook den land bouw grond noodig is, kunnen in bijzondere gevallen ook degenen, die den grond voor niet-agrari- sche doeleinden noodig hebben, land koopen. Zoo dient land bouwgrond beschikbaar te wor den gesteld voor de vestiging van industrieën, voor woningbouw, voor publieke werken, enz. In deze gevallen kan de Secretaris- Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij zijn toestemming tot overdracht ver- leenen Hét spreekt vanzelf, dat alvo rens toesteming wordt gegeven om grond, zij het dan niet altijd onmiddellijk, aan den landbouw te onttrekken, terdege wordt na gegaan, of de grond ook overeen komstig de aangegeven bestem ming kan worden gebruikt. Zoo zal, indien men landbouwgrond koopt voor woningbouw, worden nagegaan, of de grond is gelegen in een goedgekeurd gemeentelijk uitbreidingsplan en dus een wet telijke bestemming als bouwter rein heeft verkregen. Anderzijds, of de kooper werkelijk de bedoe ling heeft te gaan bouwen. Be treft het geen landbouwgrond dus grond, waarop geen bodem- cultuur als bedrijf wordt uitge oefend, dan dient men het ver zoekschrift in bij het Prijzenbu- reau voor Onroerende Zaken. De publieke verkooping. In het vorenstaande is alleen sprake geweest van den zgn. on- DE STEM DER SS. Luistert Zondag 16 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golf lengte 415 meter naar de stem der SS. Onderwerp: „De plaats der SS." derhandschen verkoop van land bouwgrond. Mogelijk blijft ook nog de verkoop van land in het openbaar. Voor een publieke ver kooping is een voorafgaande schriftelijke verklaring noodig van de Grondkamer, waaruit blijkt, dat tegen de veilingsvoor- waarden geen bezwaar bestaat en dat de algemeene of bijzon dere landbouwbedrijfsbelangen niet worden geschaad. Evenals bij den onderhandschen verkoop kunnen ook bij een publiekeu verkoop slechts landgebruikera in aanmerking komen voor het over te dragen land. Het is ech ter mogelijk, dat de Secretaris- Generaal een verklaring van geen bezwaar op de veilingvoor- waarden afgeeft, waarin niet- Iandgebruikers worden toegela ten aan de veiling deel te nemen. Wanneer men in een bepaald geval over het bovenstaande nog inlichtingen noodig mocht heb ben, dan kan men zich wenden tot de Grondkamer. Roode Kruis-zusters naar Duitschland. Met den trein van 1.10 uur is gistermiddag weder een groote groep leer- lingverpleegsters naar Duitsch land vertrokken onder da auspiciën van het Duitsche Hoode Kruis. Het was haar aan te zien. dat de Nederland sche jonge meisies de moeilijke taak. die haar wacht, met groo te opgewektheid aanvaarden. Deze vrijwilligsters genoten hier reeds een korte oplei ding. Zij gingen nu naar Hah- nenklee (niet ver van Hannover) om verder opgeleid te worden, waarna zij in de practijk komen. Na dan weer een speciale oplei ding te hebben gehad, worden zij ingezet in lazaretten en hos pitalen, hetzij in Duitschland of aan het front. Vele meisies mel den zich aan voor deze mooie 1 taak, maar het is niet mogelijk allen uit te zenden. Het was op het staatsspoor een drukte van belang, want tal van familieleden en kennissen kwamen de vertrekkende zus ters, die de vlotte uniform van het Duitsche Roode Kruis droe gen. uitgeleide doen. De SS-Standarten Führer Thole, chef van het Ersatz- Konwnando, was mede bij het vertrek aanwezig. „Urkerland". De secretaris generaal van het departement van Waterstaat heeft, naar men van de zijde van de directie van de Wieringermeer mededeelt, den Noordoostpolder thans een officieelen naam gegeven, n.L Urkerland. Verder zijn de volgen de dorpsnamen vastgesteld: Em- meloord, Luttelgeest; Marknesse, Ens, Nagele, Espe en Rutten. ..Tel." De Nederlandsche Cultuurweek. Te Weenen bevindt zich bovenstaand jeugdportret van Rembrandt, door hemzelf vervaardigd In 1631. De •ignotuur staat rachts boven CNY/Stuval/Pax na

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1