Z UI D HO CLAN DSC H DAGBLAD De zware strijd In Normandië typ te JAARGANG No. 139 VRIJDAG 14 JULI 1944 iode waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE voor Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L@i(Jsctie Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Juli ïden, oude CER, eip. 5023Ten Zuidwesten van Wilna vordt verbitterd gevochten b DUITSCH ar. weermachtsbericht. jink Het Duitsche weermaehtsbe- 5091 richt van Donderdag luidt: „Terwijl de vijand tengevolge edig van zijn zware verliezen in het gebied van Caen en ten Westen -D daarvan zich gisteren slechts in beperkt heeft tot versterkte ar- kea tiUcricbedrijvigheid, heeft hij per- ten Noord-Oosten van St. Ho na 'erk urenlang trommelvuur en krach- OF pg optreden van slagvliegers 1640 ons front aangevallen. Val- schermjagers en infanterie de (jee den alle doorbraakpogingen mis lukken en brachten den tegen- Stander zware verliezen toe. Tus schen de Vire en het gebied van z;n St. Eny benevens tusschen Gor- gen £es en <fe kust is gedurende den pj r_ |geheelen dag verbitterd gestre- den. Talrijke aanvallen van den tegenstander werden hier afge- blagen, plaatselijke penetraties rii in een tegenaanval opgeheven of tl* afgegrendeld, v. Boven het landingshoofd en 34. de bezette Westelijke gebieden S50 Verloor de vijand gisteren 27 vliegtuigen. n In het Fransche gebied zijn ele 489 terroristen in den strijd ge- EN Het zware vu^ir dei' V.-l op [o_ jLonden duurt voort, no. In Italië is het gisteren alleen itot vrij groote gevechtshande- lingen gekomen aan de Liguri- pche kust en ten Zuid-Westen van Citta dit Castello. Ondanks ster ken steun van artillerie en tanks heeft de vijand slechts op enke le plaatsen geringe successen kunnen - behalen. Het meeren- jdeel van ziin aanvallen werd door geconcentreerd artillerie vuur of in een tegenaanval uit eengeslagen. j In het Zuiden van het Ooste lijke front zijn plaatselijke aan vallen der bolsjewieken afgesla gen. In het gebied van Kowel zijn herhaalde vijandelijke aan vallen met veel verliezen ineen gestort. In den centralen sector duren de zware afweergevech- ten tusschen Pripjet en Duna voort. Terwijl ten .Westen van de Szczara alle bolsjewistische door- I braakpogingen zijn verijdeld, hebben onze divisies in het ge bied- ten Zuiden van Wilna zich ,in verbitterde gevechten verder jnaar het Westen gedistaneieerd. [Bij Olita hebben zij den bolsje- i wieken in een zwaren tegenaan- Ival zware verliezen toegebracht. Het garnizoen van Wilna hand- haafde ook gistei'en het Weste- lijke deel van de stad tegen alle 4 j vijandelijke aanvallen. In het gebied ten Zuid-Westen I en Zuid-Oosten van Dunaburg i zijn onze troepen in harde ge vechten gewikkeld met sterke vijandelijke formaties. Ten Oos ten van Opotsjka zijn herhaal de vrij sterke aanvailen van de bolsjewieken afgeslagen, plaatse lijke penetraties werden afge grendeld. Formaties slagvliegers hebben den afweerstrijd van het leger ondersteund en den bolsjewie ken, vooral in het gebied Duna- burg-Wilna met aanvallen met bommen en boordwapens zware verliezen toegebracht. Een sterke formatie Ameri- kaansche bommenwerpers heeft gisteren met gebruikmaking van den weerstoestand wederom een terreuraanval gericht op Muen- chen. Door afweergeschut wer den 31 viermotorige bommen werpers vernietigd. In den nacht hebben afzonder lijke Britsche vliegtuigen bom men geworpen in 't Rijnlandsch- Westfaalsche gebied." Na urenlang trommelvuur, De oorlogsverslaggever van het D.N.B. in het Westen, Alex Schmalfuss meldde gisteren, dat terwijl in den sector van het .bruggenhoofd het tweede Engel sche leger 'in de afgeloopen twaalf uur geen bijzondere krijgsoperaties voorkwomen. de zware afweergevechten tegen het eerste Amerikaansche le ger met onverminderde hevig heid voortduurden. Na een uren lang trommelvuur ging de vijand vooral ten Noord-Oosten van St. Do in het gebied van St. George en St. Andre de l'Epine opnieuw tot den aanval over. Maar daar, evenals op alle an dere plaatsen tot aan de Weste lijke kust werd hij ondanks zijn ononderbroken artillerievuur afgeslagen, teruggeworpen of afgegrendeld. De Amerikanen probeerden eveneens aan weers- ijden van den weg Sainteny Periers aan te vallen. Maar ook hier konden zij geen successen behalen en moesten zij bii een tegenaanval -van Duitsche tanks terug. Woensdag overdag wer den weer 69 vijandelijke tanks vernietigd. Bii een onderneming tegen bendeleden in het gebied van Poitiers werden verschei dene kampen schoongeveegd en 80 bandieten gedood. WILNA ONTRUIMD. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt, dat het Duit sche garnizoen van Wilna na Vernieling van alle voor den oorlog belangrijke installaties en met medeneming van alle oor logsmateriaal voltallig een weg gebaand heeft naar het gros der Duitsche strijdkrachten. De door braak door de Sovjet-stellingen ten Westen van de stad werd Donderdag volbracht. Het garni zoen slaagde er daarbij in, deelen der vijandelijke strijdkrachten te verdrijven en een niet onaann- zienlijk aantal gevangenen en een aanzienlijken buit in de Duitsche linies te brengen. De Sovjets leden zware verliezen aan dooden en gewonden, terwijl de Duitsche verliezen gering ble ven tengevolge van de vuur kracht en het aanvalselan der volkomen intacte garnizoens troepen. jaervi na felle voorbereiding door artillerie, gesteund door tanks, op verscheidene plaatsen aanvallen, die door artillerie- en infanterievuur, resp. in een te genaanval uiteengeslagen wer den. De vijand leed ook hier groote verliezen en verloor 11 •tanks. In de richting van Pora- jaei;vi werd de aanval van een vijandelijke afdeeling afgeslagen. Tegen een vijandelijke stelling, die een waterlinie overschreed, wordt nog gestreden. DUITSCHLANDS DOELSTEL LINGEN NA DEN OORLOG VAN HET FINSCHE FRONT. In het Finsche weermachtsbe- richt van Donderdag wordt o.m. gemeld: Bij Vuosalmi viel de vijand met steun van krachtig artillerie vuur en tanks verscheidene ma len aan en drong op eenrge plaat sen onze linies binnen. Hij werd in een tegenaanval teruggewor pen. In felle, wisselvallige ge vechten leed de vijand zware verliezen. Ten Noordoosten van het Ladogameer ondernamen sterke vijandelijke strijdkrachten tusschen Pitkaermanta en Suo- Rijksminister dr. Goebbels schrijft in zijn jongste artikel in het weekblad „Das Reich", dat de oorlogsdoelstellingen van Duitschland en zijn bondgenoo- ten dichterbij de verwachtingen komen, die de geheele wereld aan het einde van dezen oorlog en den daaropvolgende!! vrede koestert, dan de oorlogsdoelstel lingen van de vijanden. Alle vol ken, koo schrijft hij, wenschen na den oorlog eeai toestand van rust en ontspanning, van natio- nalen vooruitgang, een ingrij pende sociale vernieuwing, een economische welvaart en een ge waarborgd levensgeluk der vol ken, en dat niet ten koste van het levensgeluk van andere vol ken, doch door eigen kracht. Wij hebben nooit iets anders gewild. Het kan niet ontkend worden, dat wij in onze vredesperspec- tiewen het denken en gevoelen zelfs van de ons vijandelijke volken meer benaderen dan hun eigen leiding. Wij meenen te weten wat alle weldenkende menschen aan beide zijden zich voor den tijd na den oorlog het vurigste wenschen. Deze wen schen zullen in vervulling gaan, want zij hebben in de harten der geheele wereld reeds wortel ge schoten. De geschiedenis zou haar zin verloren hebben wan neer niet voorkomen zou kun nen worden, dat ook deze oorlog met zijn ontzaglijke offers weer aan diegenen ten goede zou ko men, die hem veroorzaakt heb ben, en diegenen zou vernieti gen, die door hem een nieuw begin willen maken. Dat kan niet mogelijk zijn. De volken zelf zullen den oorlog den hem toekomenden moreelen zin ge ven. Zooals zij den oorlog thans al lijdende doorstaan, zoo zullen zij aan het einde van dezen oor log over hem triomfeeren. Is er iemand ter wereld, die dat niet zou wenschen? DE VERDEDIGING DER OOSTZEELANDEN. Voor de vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers te Berlijn heeft de militaire woord- i voerder der Rijksregeering gis- 1 teren stelling genomen tegen over zekere combinaties betref fende een z.g. rechttrekken van bet front in de Oostzeelanden. Hij zette uiteen: Een rechttrekken of verkor ting van het front in het gebied der Oostzeelanden komt in geen geval in aanmerking. Wanneer I ten Zuiden van het Baltische gebied, in de streek van Polozk het Duitsche front eenigszins te ruggetrokken wordt, gebeurt dat alleen om een aansluiting op den nieuwen toestand in den centrale» sector te bereiken, en daarmede een bescherming van het Baltische gebied beter te kunnen waarborgen. Het Balti sche gebied behoort tot de Euro- peesche ruimte. De Duitsche weermacht zal deze Europeesche ruimte zoowel in het Zuiden als in het Noorden van het Oostelijk front in ieder geval verdedigen en houden. Wanneer het terugti'ekken der Duitsche troepen bij Opotsjka ten Noorden van Polozk, zoo verklaarde de woordvoerder ver der, thans door de Russen als groote overwinning wordt ge vierd, moet vastgesteld worden, dat deze Duitsche distancieerings beweging reeds tevoren was in geleid. Het .'terugzwenken van den rechtervleugel beteekent een hechter aansluiten aan het Baltische gebied. Van een door braak der bolsjewieken kan in het geheel geen sprake zijn. De Russen zijn ook alleen in dit op gegeven gebied gevolgd. Dit front, dat zich een eindweegs heeft gedistaneieerd, heeft niet het geringste uit te staan rrtet het Baltische front. Het betee kent in tegendeel een concentree- ren van den beschermenden muur om de Baltische ruimte. Generaal Roosevelt gesneuveld. Volgens den Britschen berich tendienst is officieel mede'ge- deeld, dat de brigadegeneraal Teddy Roosevelt, een zoon van den vroegeren president Theo dore Roosevelt en plaatsvervan gend commandant van de 4de Amerikaansche divisie, aan het invasiefront is gesneuveld. REISBEPERKING IN DUITSCHLAND. Ter beperking van het reizi gersverkeer wordt Maandag, 17 Juli, van af middernacht tot nader order ingevoerd, dat men een vergunning moet aanvraagen voor het uitvoeren van een reis. In de centra'» van bloemzaadteelt staan thanc da talrijke soorten bloe men in vollen bloei. Een tuin met bloeiende lupinen in rijke schakeering CNF/Kuiper/Pax m BINNENLAND Toch een nieuw spoorboekje. Op 17 Juni j.l. berichtten wij, dat er deze maand een nieuw spoorboekje zou verschijnen. Op verzoek van de Ned. Spoorwe gen hebben we dit bericht in ons nummer van 22 Juni herroe pen, omdat het niet in de bedoe ling lag een nieuwen reisgids te doen verschijnen. Thans blijkt ons, dat met in ging van heden een nieuw spoor boekje verkrijgbaar wordt ge steld. Het wordt van kracht op Maandag 17 Juli en bevat alle veranderingen, die in de laatste maanden in de dienstregeling zijn aangebracht, dus ook de be perkingen, die door middel van rose- en oranjebiljetten op de stations bekend gemaakt zijn. Zooals reeds eerder is aangekon digd zal men alleen tegen inle vering van een oude reisgids een nieuw spoorboekje kunnen koo- pen. KEURINGEN Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen- SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestr. 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie.b ij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 14.7.44 15—18 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 18. 15.744 812 uur, Arnhem, Café Royal. 16.7.44 812 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 17.7.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.7.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 18.7.44 1517 uur, Amersfoort, SS-Wachtbatl. 3, Leusderweg. "V mgpwp m lliiiiP liÉÉlii isffi - v~ v -.IvLvJ Bij onze Vrijwilligers. Dag en nacht staan onze mannen in de voorste loopgraven gereed, om den stormloop van den vijand afbreuk te doen Vt PK Truöl/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1