ZUIDHOLLANDSCtf DAGBLAD mMjg Slag In Normandië uitgebreid sp 'LEMoit .ÖREiÏTAtt ie JAARGANG No. 138 DONDERDAG 13 JULI 1944 waarin opgaxomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT an DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L@5C§$chs Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Zware gevechten aan het Oostelijk front DUITSCH WEERMACHTSBER1CHT. Het Duitsche weerimachtsbe- richt van Woensdag luidt: ,,De slag in Normandië is nog tot andere sectoren uitgebreid, het artillerievuur is nog toegeno men. Ten Oosten van de Orne v ierpen onze troepen den bij Co- lomlbelles doorgebroken vijand op zijn uitgangsstellingen terug. Ten Zuid-Westen van Caen heeft onze tegenaanval verder terrein gewonnen. Om Eterville wordt verbitterd gevochten. Ten Zui den en Zuid-Westen van Tilly zijn sterke vijandelijke aanval len met zware verliezen ineenge stort. Ook in den sector ten Noord-Oosten en ten Noorden v. St. Lo zijn de over een breed front ondernomen vijandelijke doorbraakpogingen mislukt. In eenige penetratieplekken wordt nog gestreden. Ten Westen van Airel wierpen Duitsche pantser troepen den vijand naar het Noorden terug. Tusschen Vire en St. Eny, ten Noord-Westen van Le Plessis- en in den sector La Haye du Puits duren de verbit terde afweergeveehten voort, zonder dat de viiand er tot dus ver in geslaagd is successen van eenige beteekenis te behalen. In het Fransche gebied werden wederom 66 terroristen in den strijd vernietigd. Zwaar V.-l vergeldingsvuur blijft op het gebied van Groot Londen liggen. In Italië zette de vijand zijn krachtige aanvallen van de West kust tot in het gebied van Pog- gibonsi voort. Hij werd met zwa re verliezen aan dooden en ge wonden afgeslagen. Het zwaarte punt van de gevechten lag giste ren aan weerskanten van .den Tiber in den sector ten Zuiden van Citta di Castello. Na een op trommelvuur gelijkend artille rievuur gelukte het den vijand in gevechten, die met zware ver liezen gepaard gingen, ons front eenige kilometers naar het Noorden terug te drukken. Ten Oosten an den Ti^-r brachten tegenaanvallen van^onze troepen het vijandelijke optreden tot staan. Aan de Acjriatische kust -tte de vijand zijn aanvallen gistermiddag. niet voort. In het Zuiden van het Ooste lijke front heerschte gisteren slechts plaatselijke gevechtsacti- viteit. Hongaarsche troepen on dernamen in het voorterrein van de Karpathen een succesvolle aanvalsonderneming. In den ge- heelen centralen sector van de Sczcara tot Polozk hield de ster ke vijandelijke druk aan. Onze divisies hebben zich in het Zui delijke deel van dit front onder voortdurende zware gevechten verder naar het Westen gedistan- eieerd. In het gebied van TSaranowicze heeft zich de Silezische 28ste di visie jagers onder bevel van den generaal-majoor van Ziehlberg in aanval en verdediging voor treffelijk geweerd. Ten Oosten van Oiita werden de aanvallen de bolsjewieken door onze pant serdivisies in een tegenaanval opgevangen. De verdedigers van Wilna hebben in het Westelijke deel der stad herhaalde aanval len der bolsjewieken uiteenge slagen en talrijke vijandelijke tanks stukgeschoten. In het ge bied tusschen Oetena en Polozk zijn krachtige aanvallen der bolsjewieken in nog voortduren de zware gevechten met zware verliezen ineengestort. Ook ten Zuiden van Noworsjef zijn nog verbitterde gevechten aan den gang. Eskaders slagvliegers mengden zich vooral ten zuid westen van Wilna en ten zuid westen van Dunaburg doeltref fend in de gevechten te land.en brachten den viiand in scheer- vluchten zware verliezen toe aan m-nschen en materiaal. Ben stei-ke formatie Ameri kaansche bommenwerpers on dernam gisteren onder be scherming van'dichte bewolking een terreuraanval op Muênchen. Door luchtdoelartillerie werden 27 vliegtuigen, waarvan 24 vier motorige bommenwerpers ver nietigd. Des nachts wierpen en kele Britsche vliegtuigen bom men op Rijnlandsch-Westfaalsch gebied." DE GEVECHTEN AAN HET INVASIEFRONT. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alex Schmalfuss, meldt, dat overal, waar de vijand aan het Norman- dische bruggenhoofd tot den aanval was overgegaan, hij in de laatste twaalf uur is teruggesla gen of kleine penetraties onmid dellijk zijn opgeheven. Daarme de is langs het geheele front van het gebied Zuidelijk van Caen tot de Westkust van Cotentin een goed. Duitsch afweersucces behaald, dat niet gering moet worden geacht. Alleen al omdat Montgomery bij den aanvang van de zesde invasieweek klaar blijkelijk een veelbelovende on derneming ten uitvoer wilde leg gen. want in het vijandelijke hoofdkwartier zal men bij de be rekening van het tot dusverre bereikte waarschijnlijk niet over het hoofd kunnen zien, dat de verliezen in geen redelijke ver houding staan tot de behaalde terreinwinst. De vijandelijke di visies staan nog steeds, waar zij de eerste dagen der invasie stonden. United Press meldt, aldus „Nya Dagligt Allehanda" over de toe standen in het door de Ameri kanen veroverde La Haye du Puits, dat militair gezien geen les l/ays Kt" - /GrandcampfesfW OPNIEUW TERREURAANVAL OP MUENCHEN. Amerikaansche terreurbommen- werpers hebben Woensdagmid dag bij gesloten wolkendek op nieuw een terreuraanval gedaan op het gebied van Muenchen. Door het. neerwerpen van bri sant- en brandbommen zonder zicht op den grond werden op nieuw uitsluitend woonwijken getroffen, waaronder kerken, ziekenhuizen en cultuurmonu menten. Batterijen luchtdoelge schut schoten door geconcen treerd vuur vijandelijke vlieg tuigen neer. -Yff/r StpnWM !T L^^fPÉRTERsV^) la Meauife W .^St.Clair 1U(£> jO^Baiieroy .ff,! ®öe?'fès3es ILlstSflUVEUR- "ORDE COmgeving van ar$ terreinen enkele beteejcenis heeft, het vol gende: La Haye du Puits is het too- neel geweest van een „waar bloedblad". In iederen hoek ble ven de Duitschers met automa tische pistolen en mitrailleurs verzet bieden en een Ameri- kaansch kolonel alsmede talrijke Amerikaansche soldaten zijn ge sneuveld. In een rapport van het kloos ter der Carmelieten van Lisieux in Normandië wordt o.a. gelegd, dat drievierde deel der stad door de Engelschen en Amerikanen is verwoest. Alleen de kerk van het klooster der Carmelieten steekt nog boven de verwoeste huizen uit. Bijzonder zwaar getroffen is een nonnenklooster van de orde der Benedictijnen. 20 nonnen zijn hier onder de puinhoopen verbrand. In drie aanvallen zijn duizend bommen op de stad ge worpen. Van de 18.000 bewoners hebben 3800 den dood gevonden en zijn 10.000 dakloos geworden. REPRESAILLES VOOR TE RECHTGESTELDE FASCISTEN Berichten uit het bezette Ita lië melden, dat na de bezetting van Rome de politie talrijke per sonen wegens fascistische gezind heid gearresteerd en in de ge vangenissen opgesloten heeft. Zes jeugdige fascisten, die tij dens het onderzoek openlijk zei den fascisten te zijn, zijn dood geschoten. Het nationale directorium der fascistische republikeinsche par tij heeft reeds enkele dagen ge leden via den omroep een ern stige waarschuwing tot den vijand gericht en er. op gewezen, dat in geval van terechtstelling van fascisten onverwijld drasti sche tegenmaatregelen genomen zouden worden. De fascistische regeering beschikt over een aan tal gijzelaars en zal voor de noodzakelijke represailles niet te rugschrikken. Naar gepield wordt zijn thans, na bevestiging van het fusilee- ren der zes jonge fascisten, de aangekondigd tegenmaatregelen bevolen. VAN HET FINSCHE FRONT. Het door de bolsjewieken ge hoopte snelle succes tegen Fin land is uitgebleven. De reden daarvoor is „in de eerste plaats de Finsche, door de Duitsche gewapende hulp versterkte, te genstand. De bolsjewieken zijn, naar het D.N.B. verneemt, nog steeds niet verder gekomen dan de dagen gelden bereikte Ile- renlinie benoorden Viipuri. Om deze linie door omsingeling te overwinnen trachten de bolsje wieken thans den kustweg naar Helsinki van zeezijde te berei ken. Bij de gevechten in de baai van Viipuri heeft de wapenhulp van het Duitsche leger uitge munt, toen de bolsjewieken met sterke strijdkrachten, gebruik makende van talrijke slagvlie- gers, zware artillerie en vele granaatwerpers trachtten van af de. eilanden het vasteland te be reiken. De eei'ste aanval op het schiereiland -Harjuniemi werd reeds tijdens de ontwikkeling bloedig verstikt. Bij de met on geveer 250 man op een vrij groot aantal door nevel gedekte lan dingsbooten tegen het eiland Haarpenensaari ondernomen aan vallen gelukte het den bolsje wieken eerst de in aantal veel minder sterke, kustverdediging onder den voet te loopen. De aanvoer van verdere strijd krachten werd echter door het vuur der Duitsche pantseraf- weerkanonnen verijdeld. Ver scheidene vrij kleine landings booten met troepen en een groote landingsboot met munitie wer den in den grond geboord. Bij verdere landingsonidei'nemingen tegen het eiland Hanustiensaaxa werden vex-scheidene volledig be zette booten vernietigd. De rest der bolsjewistische landingsboo- ten wendde daarop den steven. Nog detfzelfden nacht werden de bolsjewieken, die zich genes teld hadden op het eiland Haar penensaari door twee Pom- mersch-Mecklenburgsche grena dierscompagnieën tezamen met Finsche soldaten in een tegen aanval na een korten hai'den strijd vernietigd. Edouard Herriot overleden. Naar de Aujour d'hui" meldt, is de Francshe oud-px"emier Edouax-d Hei-riot op 72-jarigen leeftijd overleden. Herriot was meex-malen minis ter en enkele keeren minister president. Bovendien was hij geruimen tijd voox-zitter der Fransche Kamer en president der radicaal-socialistische partij. BINNENLAND Toegestane renten ingevolge de invaliditeitswet en ouder domswet 1919. Op 1 April 1944 werden 56.475 weduwenrenten en 18.590 weeze'nrenten krach tens de invaliditeitswet genoten, tei'wijl op den genoemden da tum 111.681 personen, die uit hoofde van de invaliditeitswet, vóór 1 Juli 1922 onder de ver plichte verzekering vielen, zfch in het genot van een ouderdoms rente van drie gulden per week bevonden. Voorts ontvingen 96.198 per sonen een rente wegens blijven de of tijdelijke invaliditeit. Van degenen, die in het tijd vak 19191923 gebruik hebben gemaakt van de voor hen ge opende gelegenheid om, tegen een wekelijksche premie van 39 cents, op grond van de ouder domswet een vedzekering aan te gaan. wai-en op 1 April j.l, 73.972 personen in het genot van een ouderdomsrente van drie gulden per week. Ten slotte waren op 1 April j.l. van degenen, aan wie in 1919, bij de inwerkingtreding van de ouderdomswet, of reeds daar voor. een kostelooze oudex-doms- rente van drie gulden werd toe gekend. nog 4566 personen in het genot daarvan. Tijdelijke sluiting Nationale Bibliotheek. De Nationale Bi bliotheek te 's-Gravenhage zal in verband roet de jaarlijks.che schoonmaak voor het publiek ge sloten zijn van 24 Juni t.m. 5 Augustus a.s. Ontslagen burgemeesters. Bij besluit van den comm.-gen- voor Bestuur en Justitie zijn ont slagen: met ingang van 7 Juni 1944: jhr. H. van den Bosch als burgemeester van Amerongen en Leersum, met ingang van 10 Juni 1944: mr. J. M. Ravesloot als burgemeester van Avereest, H. M. Goossens als burgemeester van Kessel; met ingang van 17 Juni 1944: A. C, Willemsen als burgemeester van Wemeldinge, mr. F. J. de Bruyn Tengbergen als burgemeester van Ophemert, mr. F. R. Crommelin als burge meester van Vollenhove, P. Kik kert als burgemeester van Pur- merend, J. de Boer als burge meester van Obdam; met ingang van 24 Juni 1944: J. H. W. Ver- kouteren als burgemeester van Doniawerstal, J. W. van 't Hoff als burgemeecster van St. Lau rens: mr. H. J. M. Loeff als bur. gemeester van Vught; met ingang van 30 Juni 1944: P. A. Colijn als burgemeester van A 1 p h e n a. d. R ii n. Bij besluit van den secr.-gen. van het Dep. van Binnenl. Zaken is G. W. Kampschoër op zijn ver zoek met ingang van 9 Juli 1944, als burgemeester der gemeente Monster eerwol ontslagen. Verboden handel in visch. Uit Spakenburg wox'dt aan het ,,Nat. Dagbl." gemeld, dat we gens vei-boden handel in visch op de meest uitgebreide schaal de geheele Spakenburgsche vloot gedurende veertien dagen niet mag uitvaren. Hoewel de statistiek kan be ween, dat Spakenburg in vroe gere jaren nxaandelijksche omzet ten van 90.000 pond aal kende, levex'de de vloot van meer dan hondex-d botters den laatsten tijd slechts twintig a dertig pond visch per week en per schuit op den vischafslag af. Gi'oote hoe veelheden aal verdwenen in den zwarten handel, die door jong en oud, groot en klein in het plaatsje werd uitgeoefend. Door dat bovendien herhaaldelijk* Spakenburgers met kbpschuiten het IJselmeer opgingen om van Urkers en Volendamimers aal op te koopen, werd Spakenburg de gx-oote sluis, waardoor enorme kwantum IJselmeervisch in den clandestienen handel werden ge loosd. Al geimimen tijd oefenden politie en ambtenaxen van den JJ.C.D. in het plaatsje dat als gevolg van een en ander in de wereld van visscherij en visch- handel den bijnaam kreeg van het „Ninivé' der Zuiderzee" een scherpe controle uit, dodh ze slaagden er niet in het kwaad afdoende te bestrijden en wel op grond van het feit. dat bijna de geheele visschersbevolking, soms met groote vindingrijkheid, aan de duistere pactijken deel nam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1