ZUIDHQLLANDSCH DAGBLAD De zware afweerslag in Normaradfë Ie JAARGANG No. 137 WOENSDAG 12 JULI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT an DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Isadsche EditÜe Adm. 20935 TeleL Red. 20015 Drukkende hitte aan het Oostelijk front DUITSCH WEERMACHTSBERICHT,. „In Normandië is thans aan groote deelen van het front van het vijandelijke bruggenhoofd de afweerslag aan den gang. Met massaal gébruik van artillerie, tanks ën luchtstrijdkrachten trachten de Anglo-Arnerikanen steeds weer opnieuw ons front open te scheuren, om daarna dj?p in het Fransche gebied te kunnen doordringen. Met voorbeeldige dapperheid houden onze troepen stand tegen den vijandèlijken stormloop. De verliezen van den vijand zijn zeer zwaar. Op 8 en 9 Juli werden alleen al ipl het ge bied van Caen 102 vijandelijke tanks stukgeschoten. Gisteren ging de vijand ten Oosten van de Orne over tot den aanval in Oostelijke richting en werd hij afgeslagen. Ten Zuid westen van Caen kon de vijand dicht achter onze voorste linie de plaats Maltot nemen. Door een tegenaanval onzer pantser grenadiers werden de vijandelij ke aanvalsgroepen weer terugge worpen. Westelijk daarvan werd verbitterd gevochten om een do- mirreerende hoogte, die in den loop van den dag meermalen van bezitter wisselde, tot zij des avonds definitief in onze handen bleef. Bij Tessel-Bretteville werden meermalen herhaalde vijandelijke tankaanvallen uiteengeslagen. Aan weerszijden van den straat- weg Carentan-Periers viel de vijand over een breed front aan_ Na zware gevechten werd hij even ten Zuiden van onze oude stellingen opgevangen. Ook in het gebied van La Haye du Puits werd verbitterd gevochten: onze troepen handhaafden daar over al hun stellingen. In Frankrijk werden gisteren meer dan 50 terroristen in den strijd vernietigd. De V. 1 blijft een zwaar ver- geldingsvuur op het gebied van —Londen richten. In Italië zette de vijand op de zelfde zwaartepunten zijn door braakpogingen voort. Hoewel hij sterke pantserstrijdkrachten in den strijd bracht, bleef hem elk succes van beteekenis ontzegd. In het gebied van Kowel heb ben troepen van het leger en de Waffen-SS in zware afweerge- vechten, die 4 dagen duurden, "den stormloop van 10 Sowjet-in- fanteriedivisies, een pantsercorps en 2 pantserbrigades afgeslagen en den vijand daarbij aanzienlij ke verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. Bij deze gevechten werden door samen werking van alle wapenen voor het front en in het achterterrein 295 vijandelijke tanks vernietigd. De Rij nlandsch-Moezellandsche 342e infanteriedivisie onder bevel van generaalmajoor Nickel, de Rijnlandsch-Westfaalsche -26e in fanteriedivisie, onder bevel van kolonel Bromberger, en een ge vechtsgroep van de 5e SS-pant- serdivisie „Wiking" onder bevel van Obersturmbannfuehrer Muelenkamp hebben zich door voorbeeldige standvastigheid on derscheiden. In den centralen sector van het Oostelijke front leveren onze troepen bij drukkende hitte ge vechten met sterke vijandelijke strijdkrachten, die ook ons ver liezen brengen. Het heldhaftige garnizoen van Wilna sloeg giste ren in verbeten strijd den van alle kanten aanvallenden vijand bloedig terug. Voorbij de stad dringt den vijand verder naar het Westen en het Zuidwesten op. Ten Westen van de spoorlijn Wilna-Duenaburg werden talrij ke aanvallen der bolsjewieken afgeslagen. Zuidelijk van, Dunaburg zijn hevige gevechten met verschei dene bolsjewistische infanteriedi visies en pantserformaties aan den gang. Noordelijk van Polozk herhaalde de vijand na de zware verliezen aan dooden en gewon den, op dc vorige dagen geleden, zijn doorbraakpogingen gisteren niet meer. Daarentegen slaagde de vijand er in, Zuidoostelijk van Noworsjef een plaatselijke pene tratie te bewerken. Hier zijn nog gevechten gaande. Eskaders slagvliegtuigen steun den in talrijke vluchten onze he vig vechtende troepen, vooral in het gebied van Wilna. Zij ver nielden talrijke tanks en stukken geschut, alsmede ruim 200 voer tuigen der Sowjets. Enkele Britsche vliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen op Berljin vallen DE DEUTSCHE GRENDELLINIE AAN DF, ODON HIELD STAND. De Britten hebben gisteren, naar het D.N.B. verneemt, hun hoofdaanvallen verplaatst naar den sector Zuidwestelijk vj>n Caen, Door aan te vallen uit het gebied van Baron sur Odon trachtten zij over Eterville en Maltot de Orde te naderen, om zoo de Duitsche kernstellingen aan de Odon uit te schakelen. Na aanvankelijke terreinwinst strandden de Éngelsche aanval len op een Duitschen tegenaan val, die na dg herovering van Maltot nog verder vordert. In weerwil van een trommelvuur uit 85 batterijen, dat vier uur duurde, hield de Duitsche afslui tingslinie aan de Odon stand. DE STRIJD IN FINLAND. In het Finsche weermachtsbe- richt van Dinsdag wordt o.m. ge meld, dat in Vu.osalmi de harde gevechten voortdu ren. De pogingen van den vijand, zijn bruggenhoofd uit te-breiden, bleven zonder resultaat. In de richting Pitkae- rana, Uomaa en Loimola werden verscheidene aan vallen van den vijand anet zware verliezen voor hem afgeslagen. De Fin sche afdeelingen, die zich bij Suo- jaervi terugtrok» ken. staan in hevi ge gevechten met vijandelijke strijd krachten, dien aan zienlijke verliezen worden toege bracht. In de rich ting Porajaervi .werden de pogin gen vgn den vijand, een waterlinie over te trekken, afgesla gen. In de richting Rukajaervi wer<^ een opmarchecren- Te Hoogeveen werd dezer dagen door de vereeniging van warmbloedpasr- den-fokkers in Zuid Drente en Noord Overijsei een fokdag gehouden, waar voor ruim 200 paarden werden aan gevoerd. Drentsche boerinnen toonen veel belangstelling voor de fraaie dieren CNF/v. Buiten/Pa* m de vijandelijke afdceling in 'n te genaanval verdrever. en wer den aanvallen ter sterkte van 2 compagnieën verijdeld. SUENDERMANN OVER HET OOSTELIJKE FRONT. De plaatsvervanger van den perschef der Rijksregeering, Stabsleiter Suendermann, heett gisteren voor vertegenwoordi gers van de buiteniahdsche pers te Berlijn gesproken over de gebeurtenissen aan het Oostelij ke front. De Stabsleiter wees op de ont zaglijke overdrijving der "feiten, die van Britsche zijde over de oorlogsgebeurtenissen in het Oosten verspreid worden en die volkomen bezijden de waarheid zijn. Zoo heeft b.v. Er-hange Te legraph op 30 Juni gemeld, dat 50.000 Duitsche soldaten gevan gen genomen waren. Op 3 Juli waren het volgens hetzelfde bu reau reeds 85.000 man en op 5 Juli werd zelfs hej» getal 200.000 genoemd. De onzinnigheid van deze beweringen blijkt reeds uit de verklaringen van het inlich tingenbureau der Sovjets Dit bureau kon op 10 Juli slechts hef vierde deel van het door Exchange genoemde cijfer opge ven, n.l. 50.312. Als een bijzon der treffend voorbeeld van Én gelsche overdrijving noemde Stabsleiter Suendermann het op 7 Juli verspreind cijfer inzske de gevangenen, dat volgens Fxchange 10 000 man bedroeg, terwijl de bolsjewisten op dien zelfden dag melding maakten van slechts 3.000. Zeer verhel derend voor de willekeurige^En- gelsc'he goochelarij met cijfers is' ook de wijze, waarop zij met de z.g. vernietigde Duitsche di visies omspringen. Zoo waren b.v. op 5 Juli 25 Duitsche divi- siès vernietigd. Op 10 Juli was het aantal vernietigde diVisies reeds ïot 40 gestegen. "Vanzelfsprekend, 'zoo verklaar de Suendermann, gaan ook de door de bolsjewisten opgegeven cijfers de werkelijke Duitsche verliezen ver te boven. Bij al deze overdrijvingen van den vijand is echter de wensch de vader der gedachte geweest. Toonaangevend hiervoor zijn bij de Engelschen de moeilijkheden nen de critieke situatie, waar voor zij in het Westen geplaatst zijn. Bij dit alles bestaat echter de wensch om doorheen dramati sche weergave van "de gebeurte nissen in het Oosten bij de neu tralen den indruk te wekken, als of een catastrophale ontwikke ling gaande is. Iedereen weet, zoo verklaar de Stabsleiter Suendermann, dat dè vijand wil'probeeren om Europa dit jaar te verslaan. Doch het laatste woord hierover is nog niet gesproken. DE REGEERING BON03II. Uit Rome wordt vernomen, dat de regeering t^onomi haar voornaamste taak thans ziet in het voeren van een z.g. politieke zuiveringsactie. Alleen uit. het stadsbestuur van Rome zijn reeds 1300 ambtenaren verwij derd en aan de universiteiten van Zuid-Italië zijn 800 hoog leeraren ontslagen. BINNENLAND Invoering gaslooze uren. - Met het oog op de noodige kolen- besparing zullen o.a. in de ge meenten 's-Gravenhage, Haar lem en Gouda, en in de gemeen ten, die gas betrekken van gas-- productiebedrijven, die gevestigd zijn in de genoemde gemeenten, de uren, gedurende welke dage lijks gas wordt geleverd, met in gang van Donderdag 13 Juli 1944 worden beperkt tot: van o tot 9 uur v.m., 11 v.m. tot 14 uur n.m. en 17 uur tot 20.30 uur n.m. Inmaakglazen voor bijzondere gevallen. Onder vergrijzing naar het eir.d Juni in de bladen gepubliceerde bericht betreffen de distributie van inmaakglazen van het Rijksbureau voor glas, keramiek en houtproducten, Hcoftskade 1 te 's-Gravenhage,. wordt er op gewezen, dat de sluitingsdatum voor het inzenden van aifhvragen voor inmaakgia- glazsn voor bijzondere gevallen is vastgesteld op 15 Juli a-s. Na dien datum worden de aanvra gen terzijde gelegd. Knoeierijen op een landbouw bedrijf. Herhaaldelijk consta- teeren ambtenaren van den C.C.- D. overtredingen van ernstigen aard. Bij controle van den C.C.D. in samenwerking met de mare chaussee op een bedrijf in Gel derland werden diverse knoeie rijen van een landbouwster-vee houdster aan het licht gebracht. Op dit bedrijf werd. verborgen in een gecamoufleerd hok, pen stierkalf van pl.m. 6 weken oud aangetroffen, dat administratief op geenerlei wijze was verant woord. Bij verdere controle in de bedrijfsgebouwen werden nog respectievelijk 1280 kg. rogge en 5$0 kg. gerst aangetroffen, welke kwanta niet op de dorschbriefjes waren verantwoord. Voorts werd nog pl.m. 12 liter zure melk, alsmede een onver- zegeld karnwerktuig ontdekt. Hoewel verdachte volhield, dat zij slechts één a tweemaal per week zou hebben gekarnd, kwam bij <het nagaan van de melkleve— ranties aan de fabriek vast te staan, dat den laatsten tijd ge middeld per dag pl.m. 70 liter was geleverd, terwijl de dagpro ductie 120 liter bedroeg. Voor het stierkalf is directe le veringsplicht opgelegd. De gra nen zijn in beslag genomen, ter wijl voor.alle overtredingen pro ces-verbaal is opgemaakt. De goedgeloovigheid schijnt geen grenzen te kennen. xDe Haagsche politie heeft op aan wijzing dm hand gelegd op drie individuen, die van de goedge loovigheid van eenige winkeliers misbruik maakten en hen vrij gemakkelijk konden oplichten. Zij boden o.a. een winkelier bo ter te koop aan en ontvingen een voorschot van 240.plus een paar schoenen. Bij een melkboer deden zij hetzelfde met melk- bonnen. Ook hier bedroeg het voorschot, dat zij ontvingen 240.Vervolgens speelden zij nog een dezelfde spelletje met een bakker wien broodbonnen geleverd zouden worden. het geen een voorschot van 520.— opleverde en met een slager, die den flesschentrekkers f 1075 ter- hand stelde voor te leveren vleeschbonnen. Van alles wat te koop werd aangeboden, heeft geen enkele winkelier iets ge zien. De gearresteerden zijn de 22-jarige K. van der T.. diens broer de 24-jarige-J. v. d. T„ en d# 31-jarige L. J. H.. alle drie zijn reeds ter beschikking van de justitie gesteld. Praatje Max Blokzijl. Op Donderdag 13 Juli om 18.45 uur houdt Max Blokzijl, via Hilver sum 1, in de serie brandende kwesties een praatje, getiteld: „Vliegende Jeugd". KEURINGEN Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen- SS, SS-Wachtbatai!lon in Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldm^splichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleidihg heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karaktci, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende 'Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerënstraat 46; Enschede, Hengeloschestr. 30; en het SS-Ersatekommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-W achtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.7.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberscliule, Westerlaan 1. 14.7.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord,Brabant, Markt 45. 14.7.44 1518 uur, Venlo, Deutsehes Haus, Egmondstraat lö. 15.744 812 uur, Arnhem, Café Royal. 16.7.44 812 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 17.7.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.7.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 18.7.44 1517 uur, Amersfoort, SS-Wachtbatl. 3, Leusderweg. t*- Py&f: Bij onze Vrijwilligers. Onder zeer moeilijke omstandigheden wordt aen gewonde-kameraad met de grootste zorg in veiligheid gebracht 44 PK Cantzler/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1