De groote strijd om Caen Verdedigers van Wilna handhaven zich 1- JAARGANG - No. 136 DINSDAG 11 JULI ^44 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin epganemam DE LEIDSCHE COURANT. NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODB Kantoor: Papengracht 32 Giro 103003 LelOSChe Editie Telef. Adm. 20935 Tel. Red. 20015 DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. De groote afweerslag in het gebied van Caen is gisteren in den loop van den dag op de stad zelf overgeslagen. Na verbit terde straat- en buitenge vechten, waarbij onze troe- pen den vijand uiterst zware verliezen toebrach ten, drukte de vijand onze linies tot den Zuidrand van Caen terug. Bij Grain- ville mislukten vijandelij ke pantseraanvallen. In een j^enetratieplek aan weersziiden van den weg Caumont-Caen zijn de ge vechten nog niet afgeloo- pen. Tusschen Airel en Saint Eny kon de vijand slechts geringe terrein- i winst behalen. Ten Zuiden van La Haye du Puits werden verscheidene vijan delijke aa' vallen afgesla gen, ten Westen van deze plaats werden vijandelijke concentraties door gecon- centreerd artillerievuur uiteengeslagen. Bij de gevechten van de I vorige week in het Zuid- Westelijke deel van het schiereilaftd Cherbourg hebben zich de gevechts groep van de 77e divisie in- fanterie onder den kolonel der reserve BWherer en de gevechtsgroep van de 343e divisie infanterie onder koloneWClosterkemper bij zonder onderscheiden. In het -Frpnsche gebied wer den weer 239 terroristen en saboteurs in gevechten vernietigd. Voor de Nederlandsche en Noord-Fransche kust brachten beveiligingsvaar tuigen van de Duitsche ma rine in den nacht van 8- op v Juli twee Britsche tor- pedomotorbooten tot zin- ren. beschadigden vier booten ernstig en plaat- iten talrijke treffers op verscheidene andere beo- en. Een eigen vaartuig [ing verloren. In de Golf an St. Malo dwongen pa- j-ouillebooten vijandelijke r>rpedojagers den steven 5 wenden en beschadigden en daarvan. Het V-l vergeldingsvuur p Londen duurt met echts geringe onderbre- ingen voort. In Italië hebben zich on- aan den Westelijken ustweg bij Volterra, Pog- gibonsi. Arezzo en aan de Adriatische kust opgestel de troepen gisteren op nieuw door bijzondere standvastigheid onderschei den. Ondanks het in den strijd werpen van over machtige infanterie- en pantserstrijdkrachten, die door sterke artillerie en voortdurende luchtaanval len wedden ondersteund, gelukte het den vijand ner gens de verhoopte door braak door ons front te be reiken. In eenige plaatse lijke penetraties duurden de gevechten gisteravond nog voort. In het Oosten zijn de aan vallen van de bolsjewieken bij Kowel na het voortref felijke afweersucces van onze troepen in hevigheid afgenomen. Hernieuwde doorbraakpogingen werden verijdeld. -Ten Westen van Baronowicze vingen onze divisies de met sterke in fanterie- en pantserstrijd krachten opdringende bols jewieken ,aan weerskanten van Slonim, op. De verde digers van Wilna handha ven zich in de stad on danks talrijke door tanks ondersteunde aanvallen van den vijand en brach ten hem zware verliezen toe aan dooden en gewon- den#i Ten Noord Westen van Wilna werdén de Sov jets in een tegenaanval te ruggeworpen. Aan den weg Kauen Dunaburg zijn bij Otena hevige gevechten aan den gang. Tegenaanvallen van onze troepen hadden suc- c Ten Noord-Westen van Polozk zijn de doorbraak pogingen van verscheidene Sovjet-Russischj divisies infanterie mislukt door den taaien tegenstand van onze troepen. Bij de zware afweergevechten in het- ge- bi -d van Orsja heeft zich majoor Lamprecht, kom- mandeur van een Ham- burgsche afdeeling licht luchtdoelgeschut, door voorbeeldige dapperheid onderscheiden. Sterke eskaders slagvlieg tuigen mengden zich in on afgebroken optreden in de gevechten te land. stelden talrijke bolsjewistische tanks en kanonnen buiten gevecht en vernietigden verscheidene honderden voertuigen. Des nachts on dernamen gevechfts- en slagvliegtuigen doeltref fende aanvallen op het Sovjet Russische ravitail- leeringsvex'keer. Vooral in de druk bezette stations Koro$ten, Olewsk en Row- no oritstonden groote bran den in opslagplaatsen van materiaal en hevige explo sies. Een formatie Ameri- kaansche bommenwerpers heeft gisteren verspreid bommfen geworper in het gebied van Ploesti. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen ir. den afgeldopen nacht bommen in het Rijn land sch-Westfaalsche ge bied. Zeestrijdkrachten, lucht doelgeschut aan boord van koopvaardijschepen én ma- rineluchtdoelartillerie scho ten in den strijd van 1 tot 10 Juli 66 vijandelijke vliegtuigen omlaag". 'De strijd in Finland. In het Finsche weer- machtsbericht van Maan dag wordt gemeld, dat de Sovjets op de Karelische landengte Zondag weer met steun van artillerie en scheepsgeschut getracht hebben op twee landtongen der Viipuri-baai aan land te gaan. Hij werd echter in zee geworpen. In Vuosal- mi werden hevige gevech ten geleverd met de over de Vuoksen gezette vijan delijke strijdkrachten. Alle aanvallen van den vijand, -waarmede hij zijn brug genhoofdposities trachtte te verbreed en, werden af geslagen of in een tegen aanval teruggeslagen. Taai strijdend trokken onze tróepen zich terug op het bruggenhoofd van Aeyrae- paeae. Geallieerden roepen Nor- mandische bevolking op De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Naar hier vernomen wordt, heb ben de geallieerden de ge- heele mannelijke bevolking tusscnen 18 en 45 jaar in het door hen veroverde Normandische gebied dienstplichtig verklbard. Een groot aantal personen, dat, naar het oordeel van den bezetter, gevaar ople vert voor de algemeene veiligheid en de geallieer de operaties, is gearres teerd en zal voor inmiddels opgerichte- standgerechten terecht mopten staan. La Haye du Puits. De plaats La Haye du Puits in het Zuiden van het schiereiland Cotentin is Zondagochtend voor de vierde maal van eigenaar BERICHT Het Persgilde heeft be schikt, dat gezien de situa tie van het courantenpa pier alle dagbladen in Ne derland nog meer zullen moeten bezuinigen. Wij zijn hierdoor voor groote moeilijkheden ge plaatst en hebben ten slot te de volgeryle oplossing gekozen. Het Zuid-Hol- landsch Dagblad verschijnt voortaan voor alle abonné's op Dinsdag in een pa gina op Vrijdag in twee paginafs, op Maandag, Woensdag. Donderdag en Zaterdag in 2 pagina's. Op deze laatstgenoemde da- gea zal echter telkens 25 van onze abohné's een dag geen courant ontvan gen. Hierdoor komen wij aan de ons voorgeschreven papierbezuiniging. Wij doen een beroep op onze abonné's om elkaar de krant ter inzage te wil len geven indien overge slagen abonné's daarom verzoeken. Wij begrijpen, dat deze maatregelen, waartoe*" wij verplicht worden, voor onze abonné's onaangenaam zijn. Voor ons is dat niet min der het geval en vertrou wen, dat deze noodregeling spoedig moge worden opge heven zoodra de verwach te verbetering in de pa piersituatie zal^zijfi inge treden. DE DIRECTIE. verwisseld. De Amerika nen zijn de plaats binnen gedrongen, waar thans he vige gevechten aan den gang zijn Ten Westen van de stad hebben de troepen van Bradley een nieuw aanvalszwaartepunt ge- voimd tusschen Montgaf- don en de .kust. In 24 uur tijds hebben de Duitsche troepen 12 vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bonomi verplaatst regeeringszetel naar Rome. Na langdurige onderhan delingen tusschen Londen, Washington en Moskou heeft Bonomi thans ein delijk verlof gekregen den regeeringszetel van de Zuid-Italiaansche stad Sa lerno naar Rome te ver plaatsen. De officieele ver plaatsing is vastgesteld op 15 Juli. Gelijk met de re geering zouden ook de ex- kroonprins Umberto als Stadhouder-generaal van Italië en de geïnterallieer- de commissie naar Rome verhuizen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1