Groote aanval op de stad Caen Ie JAARGANG - No. 131 MAANDAG 10 JUI C 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LE1DSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfiidsshfi Editie Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 DRUK OF WILNA STEEDS STERKER DEUTSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zaterdag luidt: „De vijand zette zijn grooten aanval op den Westelijken vleu gel van het landingshoofd met geconcentreerde strijdkrachten voort en breidde hem uit tot de sectoren tot aan de Vire. Ten Zuidwesten van Airel en ten Zuidwesten van Carentan kon hij na krachtige artillerievoorberei ding in ons afweerfront binnen dringen en een weinig terrein winnen. Tusschen Le Plessis en La Haye du Puits werd de te genstander met bijzonder groote, bloedige verliezen afgeslagen. Bij de zuivering van het bosch terrein ten Oosten van La Haye du Puits verloor de vijand in vér- bitterde gevechten op korten af stand meer dan 300 dooden en 270 gevangenen. De tijdelijk in La Haye du Puits binnengedrongen vijand werd na zware straatge vechten er wedfer uitgeworpen. In het Fransche gebied werden 213 terroristen en met valscher men neergelaten vijandelijke sa boteurs in den strijd vernietigd. Gevechts- en slagvliegtuigen vie len plaatsen met garnizoen en vliegvelden in het landingshoofd met goede uitwerking aan. Boven de bezette gebieden in het Westen en boven het lan dingshoofd werden gisteren 96 vijandelijke vliegtuigen, waaron der 73 viermotorige bommenwer pers, neergeschoten. Motortorpedobooten torpedeer den in het Oostelijke deel van de Seine-baai een vijandelijken tor pedojager, die met een krachtige explosie'in de lucht vloog. Ver der vernietigden zij een vijande lijke motortorpedoboot en bescha digden zij een andere ernstig. In hetzelfde zeegebied schoten pa trouillevaartuigen twee Britsche motortorpedobooten in brand en brachten zij een jachtbomihen- werper ten val. Troepen van het leger en van de Waffen-SS vernietigden in de eerste maand der invasiegevech ten 1059 vijandelijke pantserwa gens en schoten 237 vliegtuigen heer. In luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden bo vendien 1418 vijandelijke vlieg tuigen omlaag gehaald. In het zelfde tijdvak werden door lucht macht, marine en kustbatterijen van leger en marine 56 koopvaar dij- en transportvaartuigen met tezamen 348.600 brt. en talrijke kleinere ravitailleeringsvaartui- gen en landingsbooten tot zinken gebracht. Nog 45 handels, en transportschepen met tezamen 269.000 brt. werden zwaar be schadigd. Aan vijandelijke oor logsschepen werden twee zware kruisers, nog vier kruisers, 26 torpedojagers, een fregat en tien motortorpedobooten in den grond geboord. Verscheidene slagsche pen, 22 kruisers, 25 torpedojagers, 13 motortorpedobooten en 28 spe ciale landingsvaartuigen liepen zware beschadigingen op. Niet inbegrepen zijn de door mijn- treffers veroorzaakte vijandelij ke scheepsverliezen. Het zware vuur der V.-l ligt ononderbroken op het gebied van Londen. In Italië lag het zwaartepunt der vijandelijke aanvallen giste ren in het gebied ten Noordwes ten van Siena, waar de tegen stander, ondanks het gebruik van sterke infanterie- en pantser strijdkrachten geen noemens waardig succes kon behalen. In den Westelijken kustsector, in ■het gebied ten Zuidwesten van Arezzo bij Mentone en Gubbio, alsmede aan de Adriatische kust ondernam de vijand eveneens sterke door pantserwagens ge steunde aanvallen, die door onze divisies in harde afweergevech- tmx tot op geringe plaatselijke penetraties na, afgeslagen wer den. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front zetten de Sov.jts hun plaatselijke aanval len tusschen den boven-Dnjestr en Kowel met vrij sterke forma ties voort. Zij werden bloedig af geslagen. In den centralen sec tor bieden onze soldaten den overmachtigen vijandelijken strijdkrachten op alle plaatsen verbeten tegenstand. In het ver loop van den afweerslag werden den bolsjewisten groote verliezen aan menschen en materiaal toe gebracht, Ook de eigen verlie zen zijn aanzienlijk. Aan weerszijden van Barano- wicze duren de gevechten met onverminderde hevigheid Voort. De puinhoopen van de plaats werden aan den vijand zonder strijd overgelaten. Ten Noorden van Baranowicze sloegen onze troepen geconcentreerde aanval len der bolsjewisten in den strijd od korten afstand af. De vijande- lilke druk op Wilna wordt nog steeds sterker. Ten Zuidoosten van de stad zijn verbitterde ge- Vechten gaande. Aan den Oost- rand mislukten door pantserwa gens ondersteunde aanvallen der bolsjewisten. Aan de spoorlijn tusschen Wilna en Dunaburg werden vijandelijke aanvalstop- pen in harde gevechten opgevan gen. Ten Zuidoosten van Duna burg en aan de Duna ten Noord- westeh van Dzisna ondernam de vijand verscheidene vergeefsche aanvallen. Ten Noorden van Po- lozk stortten vrij sterke door pantserwagens ondersteunde aanvallen der bolsjewisten ineen. Formaties gevechst- en slagvlieg tuigen vielen voortdurend Sow- jet-colonnes aan gn vernietigden ineer dan 250 vijandelijke voer tuigen. Des nachts werd de strijd tegen hetvijandelijke ravitail- leeringsverkeer voortgezet. Een sterke formatie Ameri- kaansche bommenwerpers vloog gisterenmiddag naar midden- Duitschland en wierp bommen op verscheidene plaatsen. Vooral in het stadsgebied van Leipzig ontstonden schade aan gebouwen en verliezen aan menschenlevens. Andere Amerikaansche bom menwerpers vielen uit het Zui den naderend, eenige plaatsen in Opper-Silezië aan. Luchtverdedi- gingsstrijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen 92 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 71 vier motorige bommenwerpers. De onder persoonlijke leiding van hun Geschwaderkommodore ma joor Dahl strijdende stormgroep jachteskader 3 met hun komiman- deur kapitein Moritz onder scheidde zich door het neerschie ten van dertig viermotorige bom menwerpers bijzonder. Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op Berlijn en in het Rijnlandsch Westfaalsche gebied. Twee vijan delijke vliegtuigen werden ten val gebracht. Aldus verloor de vijand gisteren boven het Rijks gebied en de bezette gebieden in het Westen in totaal 188 vlieg tuigen, waaronder 114 viermoto rige bommenwerpers." Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: In Normandië ging de vijand nu ook op den vooruitspringen den sector ten Noorden van Caen over een breed front met sterke infanterie* en pantser- strijdkrachten tot den grooten aanval over. In de zware gevech ten. die in den loop van den dag steeds meer in heftigheid toena men, leed de vijand bijzonder zware verliezen aan dooden en gewonden. Het gelukte hem ten slotte, na het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten, ten- Noord-Oosten en Noord-Westen van Caen onze stellingen bin nen te dringen. Ook aan weers kanten van den weg Caumont Caen ondernam de vijaqd na he vige vuurvoorbereiding sterke aanvallen, waarbij hij plaatse lijke, inmiddels afgegrendelde penetraties kon bereiken. Tus schen Vire en Taute werd den geheelen dag verbitterd gevoch ten. Met zware verliezen gelukte het den vijand hier zijn brug genhoofd over de Vire naar het Zuid-Westen iets uit te breiden. De gevechten zijp. ook hier nog in vollen gang. Ten Noord-Wes ten van Le Plessis en ten Zuid- Westen van Le Haye du Puits viel de vijand herhaaldelijk vruchteloos aan. In het Fransche gebied werden 198 terroristen in gevechten ver nietigd. Door strijdmiddelen der Duitsche marine werden in de wateren van het invasiefront wederom een kruiser en een tor pedojager tot zinken gebracht, alsmede verscheidene andere schepen getorpedeerd. Een vijan delijk vliegtuig werd neerge schoten. Zwaar vergeldingsvuur blijft op Londen en zijn buitenwijken liggen. In Italië zette de vijand zijn aanvallen met bijzondere kracht aan de Ligurische kust bij Vol terra, ten Noord-Westen van Siena en aan de Adriatische kust voort. Hij werd echter na uiterst zware gevechten, gerin ge plaatselijke penetraties uit gezonderd. met zware verliezen afgeslagen. Bij de harde af- weergevechten der vorige week in den Westelijken kustsector heeft zich een in meerderheid uit Turkestanschie vrijwilligers bestaande divisie infanterie met het er bij behoorende Duit sche personeel voortreffelijk geweerd; In het Oosten is in het ge bied van Kowel de kracht der vijandelijke aanvallen toege nomen. De door talrijke tanks en slagvliegers ondersteunde doorbraakpogingen werden ver ijdeld waarbij een vrij groot aan tal vijandelijke tanks werd stuk geschoten. ïn den centralen sec tor van het Oostelijke front heeft zich de afweerslag ver plaatst naar het gebied ten Wes ten van de landengten van Bara nowicze en Moldeczno. Aan weerskanten van Baranowicze boden onze troepen taaien te genstand aan de met overmach tige infanterie- en pantserstrijd krachten aanvallende bolsjewie ken. In het verloop van hard nekkige gevechten om Lida ging de plaats 'verloren. Het garni zoen van Wilna sloeg herhaal de. door tanks ondersteunde aan vallen van de bolsjewieken af. Ten Noord-Westen van Wilna werden opdringende vijandelij ke strijdkrachten opgevangen. Aan het front tusschen Duna burg en Polozk ondernamen de vijand als gevolg van de z>ware verliezen, die hij de vorige dagen geleden had, slechts plaatselijke aanvallen, die werden afgesla gen. Bij de gevechten der laat ste dagen in den sector van het Naroczmeer heeft zich het leger- pioniersbataljon (Mot) 505 on der bevel van kapitein Wolf door bijzondere dapperheid onder scheiden. In den afgeloopen nacht be stookten Duitsche gevechtseska- ders de stations Korosten. Sar- ny, Rowno en Olews met talrijke brisant- en brandbommen. Een sterke .formatie Amerikaansche bommenwerpers viel gisteroch tend buitenwijken der stad Wee- nen aan.* Er ontstond schade aan gebouwen en de bevolking leed verliezen. Duitsche en Hongaar- sche luchtverdedigingsstrijd krachten vernietigden 30 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 26 viermotorige bommenwer pers. Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het Rijnlandsch-Westfaalsche ge bied. Duikbooten brachten 2 schepen met 11.000 b.r.t inhoud tot zinken. Straatgevechten in Wilna. Het Internationale Informatie bureau meldt omtrent den toe stand aan het Oostelijke front: De slag Westelijk van Kowel ontwikkeld zich steeds duidelij ker tot een nieuw zwaartepunt van den grooten afweerstrijd, waarin thans aanzienlijke dee- len van het Duitsche front in het Oosten zich bevinden. De bols jewisten trachten kennelijk in het gebied Kowel het Duitsche front naar het Westen en Zuid- Westen open te scheuren, om in de richting van Lublin en L-em- berg door te breken. In een lan gen verbitterden strijd, die giste ren van den vroegen ochtend tot in den nacht duurde, konden de Duitsche troepen evenwel on danks enkele penetraties al hun stellingen handhaven. Met de vernietiging van 172 tanks over een frontbreedte vari ca. 10 k.m. werd gisteren hier een nieuw re cord gehaald. Op de overige brandpunten van den centralen sector van het Oostelijke front duurden de verbitterde gevech ten met onverminderde hevig heid voort. De zware afweerge- vechten hebben in het Zuid-Wes ten der stad Wilna tot een pene tratie van Sovjet-Russische pant serformaties geleid. De straatge vechten waren hier Zondagoch tend in vollen gang. LA HAYE DU PUITS VERLOREN. Het Intern. Informatiebureau meldt, dat de Britten Zondag ochtend na het aanvoeren van nieuwe formaties hun aanvallen van het Noorden, Noord-Westen en Westen uit op Caen hebben hervat. In totaal staan 12 Brit sche divisies infanterie en pant serstrijdkrachten, die door talrij ke eskaders vliegtuigen worden ondersteund, in den strijd tegen Caen opgesteld'. Op den Westelijke vleugel van het Amerikaansche invasie- DE PLAATSVERVANGENDE DUITSCHE REICHSSPORT- FÜHRER IN NEDERLAND. Hedenochtend arriveerde in Nederland de plaatsvervangende Duitsche Reichssportführer Ar nold Breitmeyer in gezelschap van dr. Jensch. Deze beide hooge Duitsche sportautoriteiten brengen een. kort bezoek aan ons land en zij zullen door SS-Obergruppenfüh- rer und General der Polizei Rau- ter en den pers- en sportreferent van den Rijkscommissaris, dr. Hermann Harster, worden ont vangen. front gingen Zaterdagnacht de puinhoopen van La Haye du Puits, die den vorigen dag reeds verscheidene malen van eige naar verwisseld hadden, verlo ren. __DE STRIJD IN FINLAND. In het Finsche weermachtsbe- richt van Zondag wordt gemeld, dat de bolsjewisten in Vuosalmi in de vroege ochtenduren van 9 Juli na hevige artillerie voor bereiding en met ondersteuning van sterke formaties bommen werpers een overzetpoging over de Vuoksen begonnen. Het ge lukte den vijand, zich op een plaats in het oeverterrein te nes telen. De harde gevechten duren voort. Ten Noordoosten van het Ladogameer richten de sterke, door tankformaties ondersteun de aanvallen van den vijand zich het heftigst op de Finsche steun punten in de richting Salmi- Uuksu en Kaesnaeselkae-Nomaa. Ook Noordwestelijk van Kolat- selakae viel de vijand in de rich ting Loimola met sterken steun van tanks en artillerie aan. Het gelukte hem, hier en daar nieuw terrein te winnen BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN. KEURINGEN Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen- SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingspüchtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding lieeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestr. 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-W a c h t b a t a i 11 o n te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet. kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.7.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 14.7.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45, 14.7.44 1518 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.7.44 812 uur, Arnhem, Café Royal. 16.7.44 812 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 17.7.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.7.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 18.7.44 1517 uur, Amersfoort, SS-Wachtbatl. 3 Leusderweg. Bij onze Vrijwilligers. De strijd bij Tlily. Ons* mannen doorzoeken de omgeving naar zich schuilhoudende vijanden. Ify PK Pachnlcke/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1