Zware worsteling inNormandië Ie JAARGANG - No. 134 ZATERDAG 8 JULI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103G03 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 TeleL Red. 20015 OM HET BOSCH BIJ LA HAY DU PUITS DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. „In het Normandische lan- dingshoofd lag het zwaartepunt der gevechten ook gisteren in het gebied Zuid Westelijk van Ca- rentan tot aan de Westkust van het schiereiland Cherbourg. In het onoverzichtelijke terrein van bosschen en struikgewas ont stonden vaak verbitterde gevech ten op korten afstand, waarbij onze troepen alle vijandelijke aanvallen, die door sterke lucht aanvallen werden ondersteund konden afslaan. Bij Le Plessis en ten Zuiden van Montgardon werd de binnengedrongen vijand in een tegenaanval verdreven. De zuivering van het boschgebied ten Oosten van La Haye du Puits vair den daarbinnen gedrongen vijand is nog aan'den gang. In het Fransche gebied werden 157 terroristen en aan valscher men neergelaten Britsche sabo tagegroepen in een gevecht ver nietigd. Boven het landingshoofd en de bezette Westelijke gebieden wer den 22 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Door strijdmiddelen van de Duitsche marine werden in de wateren van het invasiefront op nieuw 1 kruiser, 3 torpedojagers en 6 geladen transportschepen met een inhoud van 32.000 brt. tot zinken gebracht en werd een andere kruiser zwaar beschadigd. Ten Noorden van de Seinebaai brachten beveiligingsvaartuigen in den afgeloopen nacht een Brit sche artillerie-torpedomotorboot tot zinken en beschadigden ver scheidene andere booten .In de wateren van Brest ontstond in den nacht van 5 op 6 Juli een gevecht tusschen 4 Duitsohe pa trouillebooten en 4 vijandelijke torpedojagers. Twee torpedoja gers werden in brand geschoten. Een eigen boot ging na heldhaf- tigen strijd verloren. Deelen van haar bemanning werden gered. Zwaar vergeldingsvuur blijft op het gebied van Londen liggen In Italië viel de vijand giste ren, door talrijke tanks onder steund bijna aan het geheele front aan. Na harde gevechten aan de Ligurische kust, bij Vol- terra, ten Noord-Westen van Sie na, in het gebied van Arezzo, aan weerskanten van Umbertide en aan de Adriatische kust werd de vijand, afgezien van geringe plaatselijke penetraties, niet ver hezen afgeslagen. Aan de Adria tische kust zijn de gevechten nog aan den gang. Des nachts ope- reerende slagvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht weer het vijandelij ke ravitailleeringsver- keer aan de Adriatische kust met goede uitwerking aan. In de ge vechten van de laatste weken heeft zich een brigade luchtdoel geschut onder kolonel Mtiller in den strijd te land bijzonder on derscheiden. In het Zuiden va nhet Oostelijk front ondernam de vijand tus schen den bovenloop van den Dnjestr en Kowel verscheidene vergeefsche aanvallen. In den centralen sector duren de zware ■gevechten op de tot dusver be staande brandpunten van den grooten afweerslag voort. Op de landengte van Baranowicze wer den vijandelijke, door tanks on dersteunde aanvallen, ten Oostén van de stad opgevangen. Ook in het gebied ten Westen van Molo- deczno wordt verbitterd gevoch ten. Ten Noorden daarvan zijn vijandelijke aanvalsgroepen in opmarsch naar Wilna. Ten Noord-Westen van het Na- rocz-meer, waar talrijke aanval len van de bolsjewieken misluk ten, heeft zich de Beiersche 212e divisie infanterie, onder bevel van generaal-majoor Sansfuss, bijzonder geweerd. Ten Noorden en Noord-Westen van Polozk on dernamen de bolsjewieken giste ren slechts vrij zwakke aanval len, die voor onze stellingen in eenstortten. Formaties slagvlieg tuigen mengden zich doeltref fend in de gevechten te land en sloegen talrijke vijandelijke co lonnes uiteen. Zware gevechts vliegtuigen zetten den strijd te gen de bolsjewistische ravitail leering des nachts met goede uit werking voort door aanvallen op stations en spoorlijnen. Amerikaansche bommenwer pers ondernamen gisteren een terreuraanval op de stad Kiel. Des nachts wierpen enkele Brit sche vliegtuigen bommen in het Rijmandsche-Westfaalsche ge bied. Bovendien viel een zwak ke formatie vijandelijke bom menwerpers het gebied van Wee- nen aan Door nacht jagers wer den 12 vijandelijke vliegtuigen omlaaggeschoten". DE GEVECHTEN IN NORMANDIë. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt aangaande den toestand aan het invasiefront, dat de Amerikaansche formaties Donderdag-over een breed front den Duitschen afweergrendel tusschen Carentan en de West kust van Normandië hebben ge tracht te verbreken. Vooral aan weerskanten van den weg Ca- rentan-Periers bracht het Ame rikaansche opperbevel sterke in fanterie- en pantserformaties in den strijd, teneinde in de eerste plaats in Zuid-Westelijke rich ting op te dringen. De aanvallen werden ondersteund door voort durende' aanvallen van slagvlieg tuigen. Desondanks wist de Duit sche verdediging zich ten volle te handhaven en tijdelijke pene traties door onmiddellijken te genaanval op te ruimen. De ge vechten duurden hier den gehee- len nacht vbort en herleefden Vrijdagochtend in volle sterkte. In derf tegenaanval brachten Duitsohe valschermjagers groo- te deelen van het Foret de Mont Castre, dat tijdelijk verloren was gegaan, weder in Duitsche han den. Zij veroverden een belang rijke hoogte ten Noorden van het bosch in stormloop. Aldus werd het doorbraakgevaar, dat in dit gebied tijdelijk bestond, weder opgeheven. Ook het we genknooppunt La Haye du Puits bevindt zich weder hecht in Duit sche handen In het gebied van het tweede Engelsche leger verliep de dag Donderdag betrekkelijk rustig. De Britten brachten naar het ge bied van Caen talrijke nieuwe aanvalsformaties, waaruit de ge volgtrekking kan worden ge maakt. dat zij binnenkort tot een concentrischen aanval op de stad Caen willen overgaan. In de zen frontsector werden nl. tot dusver ongeveer 15 vijandelijke infanterie- en pantserdivisies waargenomen. Dit is een onge woon sterke krachtenconcentra tie op een zeer smal gebied. De groot opgezette poging van het opperbevel van het eerste Amerikaansche leger om het Duitsche afweerfront op het schiereiland Cotentin te verbre ken en in de diepte te doorstoo- ten werd Vrijdag voortgezet met grooter gebruik van strijdkrach ten en gelijktijdige uitbreiding der aanvallen tot nieuwe secto ren. Reeds in den vroegen och tend ontwikkelden zich vooral aan den weg Carentan-Periers, in het bosch van Mont Castre en rond het knooppunt van wegen La Haye du Puits verbitterde gevechten, die op het oogenblik •nog aan den gang zijn. Ondanks het massale gebruik van slag vliegtuigen en formaties andere vliegtuigen gelukte het den Ame rikanen nergens den Duitschen tegenstand te overwinnen en de Duitsche verdediging uit te scha kelen. De aanvallende Amelri- kaansche troepen leden opnieuw zeer groote bloedige verliezen. DE LUCHTOORLOG. Aanval op Midden- en Zuidoost- Duitschland. Naar het Internationale Infor- mationsbuero van zijn lucht- machtcórrespondent verneemt hebben de Amerikaansche for maties, die in de ochtenduren van den 7den Juli boven Midden- en Zuidoost-Duitsohland opereerden belangrijke verliezen geleden. Ondanks de zeer krachtige be scherming door jachtvliegtuigen, ontstonden hevige luchtgevech ten met de viermotorige bom menwerpers. Boven Oppersile- sisch gebied in de omgeving van Gleiwitz en Neustadt werden zeer hevige luchtslagen gevoerd. Op het oogenblik is bekend, dat alleen door Duitsche jachtvlieg tuigen meer dan 79 Amerikaan sche vliegtuigen, waaronder zeer vele viermotorige, zijn neerge schoten. Het is aan te nemen, dat de vijandelijke formatie door de verdediging boven het Duitsche gebied Hongarije en den Balkan nog meer verliezen hebben ge leden, die op het moment nog niet vallen te overzien. Uit het Kroatische gebied wordt melding gemaakt van verscheidene nood landingen. Door het geconcen- treérde vuur der luchtdoelartil lerie, dat in verschillende gebie den op den vijand werd g&rieht, werden eveneens een aantal Amerikaansche vliegtuigen neer gehaald. Ook liepen verscheidene bommenwerpers beschadigingen op. Het is te verwachten, dat de ze vliegtuigen nadat zij de for maties moesten verlaten latei- neergestort zijn. Op het oogen blik zijn bergingsgroepen bezig een onderzoek in te stellen op de plaatsen waar Amerikaansche vliegtuigen werden neergehaald Britsche storingsvliegtuigen boven Berlijn. Naar het Internationale Infor- mationsbuero verneemt, zijn Britsche storings vlieg tuigen die in den nacht van 7 op 8 Juli kort na 12 uur naar het stedelijk ge bied van Berlijn zijn gevlogen door zeer geconcentreerd afweer- vuur bestreden. De vijandelijke vliegtuigen bleven slechts enkele minuten boven Berlijn en wier pen hier en daar bommen op woonwijken. HET FINÏjCHE WEERMACHTSBERICHT. In het Finsche weermachtsbe- rieht van Vrijdag wordt gemeld: „Op de Karelische landengte in de baai van Viipuri werden vijandelijke aanvallen op eenige eilanden afgeslagen. Minstens 2 vijandelijke motortorpedoboo- ten werden in brand geschoten. Westelijk van het Ihantalameer viel de vijand na hevige artille- rievoorbereiding - aan. Het ge lukte hem op eenige plaatsen on ze linies binnen te dringen. Door tegenaanvallen werd hij na har den strijd in zijn uitgangsstel lingen teruggeworpen. In Ayrae- paeae kon de vijand na onver- KEURINGEN Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen- SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestr. 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet. kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.7.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 14.7.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 14.7.44 1518 uur, Venlo, Deutsehes Haus, Egmondstraat 16. 15.7.44 812 uur, Arnhem, Café Royal. 16.7.44 812 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 17.7.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.7.44 8—12 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 18.7.44 1517 uur, Amersfoort, SS-Wachtbatl. 3 Leusderweg. poosde met tanks öndernomen aanvallen zijn penetratieplek iets uitbreiden. Hij leed ook giste ren zware verliezen. 4 tanks wer den vernietigd. Op de Vuoksen verhinderden onze troepen een overzetpoging met betrekkelijk zwakke strijdkrachten. In het gebied van Kaesnaestelkae won de vijand eenig terrein In onaf gebroken gevechten brachten onze troepen door gaaien tegen stand den vijand aanzienlijke verliezen toe en vernietigden minstens 6 tanks. Ook in den sector Saeaemaejaerve leed de vijand zware verliezen. In de richting Porajaervi werd een kleine aanval op een meerland- engte afgeslagen." E*n prachtigs prestatie der Duitsche pioniers. Binnen de twee uur bouwden pioniers In den Noordelijken sector ven het Oostelijk front deze schipbrug PK Bachem/Sch/CNr/P m BESCHIKKING VAN DEN GENERAL- KOMMISSAR FUER DAS SICHERHE1TSWF.SEN INZAKE HET VERKEER IN DE GEÏNUNDEERDE GEBIEDEN. Op grorid van art. 52 der Ver ordening van den Rijkscommis saris voor de bezette Nederland- sche gebieden No. 1 43 (Ord- nungsschutzverordnung) wordt het volgende beschikt; Art. 1. Het is aan alle personen ver boden zich zonder bijzondere vergunning op te houden jn de om militaire redenen geïnun deerde gebieden in de bezette Ned&rlandsche gebieden. In het bijzormer is het toetreden, rij den, Baden, bevaren en het er heen drijven van vee verboden. Onder het verbod vallen ook de zich in het geïnundeerde ge bied bevindende en dit gebied omgevende dijken, straat- en andere wegen. Voor kinderen tot en met 13 jaar zijn de ouders verantwoor delijk. Art. 2. Uitzonderingen van het ver bod van art. 1 kunnen de Orts- kommandanten voor het ressort van hun Ortskommandantur toe laten, wanneer een dringende behoefte aanwezig is. Er moet een strenge maatstaf worden aangelegd. Het verlof moet schriftelijk worden verleend en moet door den rechthebbende bij zich gedragen worden en aan tot controle toevoegde organen op verlangen worden vertoond. Wanneer men zich niet houdt aan de in de toestemming ver melde beperkingen van tijd en gebied of andere verplichtingen, zooals b.v. het op een bepaalde wijze kenmerken van het ge bruikte vaartuig niet nakomt, dan valt het verblijf onder het verbod van art. 1. KENNISGEVING In den laatsten tijd hebben burgers herhaaldelijk letsel opgeloopen wanneer zij aan de sommaties van patrouilles te blij ven staan ter controle van hun persoonsbewijs niet voldeden en trachten te ontvluchten. Patrouilles van - de weer macht, de Waffen-SS en politie worden er op uitgestuurd, om- laaggesprongen vijandelijke vliegeniers, die. ten einde hun Vlucht te vergemakelijken, meestal burgerkleeding dragen, op te sporen. Wie een poging doet. zich aan de controle van het persoonsbe wijs te onttrekken door te ont wijken of te vluchten, stelt zich aan het gevaar bloot, voor een vluchtend vijandelijk vliegenier te worden aangezien en als zoo danig te worden behandeld. In het eigen belang van ieder verdient het aanbeveling, op aanroep van een patrouille on middellijk te blijven staan en zich te legitimeeren. De patrouil les hebben strenge orders, elke poging tot ontvluchten door het onmiddellijk gebruik van wape nen te voorkomen. Art. 3. Het verbod van art. 1 geldt niet voor leden van de Duitsche weermacht, de Waffen-S.S. en de Duitsche poltitie. Verder geldt het niet voor leden der Neder- landsche politie in dienst en vcor vaartuigen, die van een Wehrmachtsdienststelle opdracht tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden in het geïnun deerde gebied hebben gekregen en waarvan de verantwoordelij ke inzittende een schriftelijk be vel daaromtrent bi' zich heeft. Art. 4. Overtredingen van deze be schikking worden volgens art. 52 der Ortnungsschutzverordnung gestraft met gevangenisstraf tot zes maanden en met boete tot 2.000 gulden of met een van deze straffen, voor zoover niet vol gens andere bepalingen een zwaardere straf kan worden op gelegd. Art. 5. Deze beschikking treedt met liaar afkondiging in werl-ing. De GenerallkommissaF fuer das Sicherheitswesen. RAUTER. SS.-Obergruppenfue'nrer und General der Polizei. DE STEM DER SS. Luister op Zondag 9 Juli van 11.30 uur tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der SS. Onderwerp: „Dappere jeugd".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1