Zware gevechten op aile fronten Ie JAARGANG - No. 133 VRIJDAG 7 JULI 1944 1 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L@idschG Editie Telef. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 Sabotage-groep in Frankrijk vernietigd DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Donderdag luidt: „Ten Noord-Westen van Caen heeft de vijand na de zware ver liezen van den vorigen dag zijn aanvallen niet voortgezet. In den sector ten Zuid-Westen van Ca- rentan tot aan de Westkust van het schiereiland Cherbourg vie len Amerikaansche formaties den geheelen dag met krachtige ondersteuning van artillerie en tanks aan. In het verloop van de hevige gevechten werden onze gevechtsvoorposten op de hoofd gevechtslinie teruggenomen. Waar de vijand ook in deze li nie penetreerde, zijn onze troe pen tot den tegenaanval over gegaan. De gevechten duren nog voort. In Zuid-Frankrijk werd een Engelsche sabotagegroep in een gevecht vernietigd. De lucht macht viel des nachts met ster ke formaties slagvliegers vijan delijke troepenbewegingen met goede uitwerking aan. Bij den gisteren gemeldeii aanval van zware gevechtsvliegtuigen op vijandelijke scheepsconcentraties in den nacht van 4 op 5 Juli werden .volgens aanvullende be richten nog 1 vrachtschip van 7.000 b.r.t. tot zinken gebracht, 1 torpedojager zwaar bescha digd en I passagiersschip van 10.000 b.r.t. in brand geworpen. Boven de bezette Westelijke gebieden verloor de vijand 57 vliegtuigen, waaronder 44 vier motorige bommenwerpers.' In verscheidene gevechten te gen vijandelijke zee- en lucht strijdkrachten brachten beveili- gingsvaartuiger van de Duitsche marine voor de Nederlandsche en Fransche kust drie Britsche torpedomotor'booten tot zinken. Voorts schoten zij een torpedo jager in brand en beschadigden drie andere torpedo motorbooten door artillerievoltreffers. Boven dien werden 13 vijandelijke iachtkruisers omlaaggeschoten. Vijf eigen vaartuigen gingen verloren. Door strijdmiddelen van de Duitsch.. marine werden in de wateren van het invasie front twee volgeladen transport schepen met een inhoud van 15.000 b.r.t., 1 torpedojager en 1 fregat tot zinken gebracht. Een ander transportschip van 9.000 b.r.t. werd zwaar beschadigd. Ons vergeldingsvuur ligt met slechts géringe onderbreking op Londen. In Italië waren gisteren voor al in den Westelijken en Ooste- lij'ken kustsector zware gevech ten aan den gang. Met gebruik making van nieuwe infanterie- en pantserstrijdkrachten pro beerde de viiand steeds wèêr door ons front heen te stooten. Alle aanvallen bleven echter met zware verliezen voor onze stel lingen liggen. Talrii'ke vijande lijke tanks werden daarbij stuk geschoten. In het gebied ten Noorden van Siena werd' ons front ter verkorting enkele kilo meters naar het Noorden terug genomen. De 287e divisie infanterie heeft zich onder bevel van den luite nant-generaal Hoppe in voort durende aware afweergevechten tegenover een overmacbtigen vijand bijzonder dapper geweerd en hem zware verliezen toege bracht. Alle vijandelijke door braakpogingen mislukten, dank zij de standvastigheid van deze divisie. Des nacbts opereerende slagvliegtuigen veroorzaakten in vijandelijke opslagplaatsen van materiaal in den Adriatischen kustsector groote branden en ontploffingen. Italiaansche tor pedovliegtuigen vielen voor Bari vijandelijke scheepsconcentraties aan en troffen twee koopvaardij schepen van 13080 b.r.t. ernstig. In het Zuiden van het Ooste lijke front is de gevechtsactivi- téit tusschen den bovenloop van den Dnjestr en Kowel opgeleefd. In den centralen sector wordt op de landengten van Barano- wicze en Molodeczno nog steeds vebitterd gevochten. Bij Bara- nowicze sloegen Duitsche en Hongaarsche troepen talrijke aanvallen van de bolsjewieken in harde gevechten af. Ten Wes ten van Molodeczno stortten vij andelii'ke doorbraakpog ingen met verliezen voor de bolsjewie ken ineen. Afdeelingen cavale rie en pantserstrijdkrachten, die in den versperringsgrendel wa ren binnengedrongen, werden uiteengeslagen. Ten Noord-Wes ten van het Naroczmeer werden bolsjewistische aanvalsspitsen opgevangen. Tusschen Dunaburg en Polozk werden talrijke aan vallen van den vijand afgesla gen. In één penetratieplek zijn nog "hevige gevechten aan den gang. Ten Noorden van Polozk ondernamen de bolsjewieken verscheidene vruchtelooze aan vallen. Aanvallen van formaties Duitsche slagvliegtuigen waren vooral gericht op vijandeliike marschcolonnes. Hierbij werden weer talrijke tanks, stukken ge schut en verscheidene honderden voertuigen, alsmede eenige brug gen vernield. Des nachts vielen zware gevechtsvliegtuigen de vijandelijke ravitailleering, voor al het station Kritschef aan, waar uitgebreide branden en zware ontploffingen ontstonden. Een andere geconcentreerde aan val was gericht op het vliegveld van Minsk. Groote verwoestin gen en talijke branden werden waargenomen. Enkele Britse-he vliegtuigen lieten in den afgeloonen nacht bommen vallen op plaatsen in het Rijnlandsch Westfaalsche ge bied." VERTRAGING VAN DEN SOVJET-RUSSISCKEN OPMARSCH. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: Het verloop van den strijd in den centralen sector van het Oostelijke front vormt een aan eenschakeling van flankeerende bewegingen, die het roode leger, dat in dat opzicht veel van de Duitsche weermacht heeft ge leerd, met sterke tankformaties heeft ondernomen, waardoor sterke bolwerken als Witebsk, Orsja, Mogilef, Babroeisk en ten slotte ook Minsk, die ten de-ele aan frontale aanvallen langen tijd weerstand hadden geboden, door de verdedigers moesten wor den prijsgegeven in dien zij niet ingesloten wilden worden. Het succes, dat de Sovjet-Russische strijdkrachten sedert den aan vang ven het zomeroffensief op 22 Juni hebben behaald, is groo- tendeels-een gevolg van het feit. dat zij een sterk materiaal-over- wicht hadden, dat. naar de mee ning van Duitsche militaire krin gen, mede dank zij groote Ame rikaansche leveranties kon wor den verkregen. Door een sterke motoriseering*dfer strijdkrachten was het mogelijk, in den aan vang behaalde tactisohe succes sen snel uit te buiten. - Intussehen zetten de Sovjet- Russische strijdkrachten de aan vallen onverpoosd voort in de richting van de spoorlijn, die achter het Duitsche front loopt, doch het tempo van den op- marsch is aanzienlijk vertraagd. De strijd is 'het gebied van de aan deze spoorlijn gelegen ste den Dunaburg, Wilna en Bara- nowiee reeds vrij dicht gena derd, zij het ook, dat het vaak nog slechts voorhoeden der Sov jet-Russische strijdkrachten be treft. Zoo ziin deze voorhoeden tot op 50 k.m. van Wilna door gedrongen, doch daar tot staan gebracht. Van een frontlijn is tot dusverre nergens sprake, daar alles nog in beweging is. De voornaamste stoot van het roode leger richt zich naar het Wes ten, doch het moerassige terrein' begunstigt de verdediging. Door de moerassen tusschen Barano- wice en het halverwege tusschen Minsk en Wilna gelegen en tot dusverre hevig omstreden Mo- lodesjno loopen twee begaanba re wegeh, waar de Duitschers met behulp van reserves krach tige grendelstellingen hebben ingericht, waarop alle aanval len tot nu toe zijn afgestuit. Hoewel men te Berlijn dus over het algemeen een versterking van den tegenstand constateert, houdt men van Duitsche zijde ook in de naaste toekomst met zware gevechten rekening. Op de Zuidelijke flank van den centralen sector heeft het roode leger de laatste daten weinig vorderingen kunnen maken. Echter ziet men hier in de ont ruiming van Kowel een aandui ding, dat de strijd zich eerlang verder naar het Zuiden zal uit breiden. VAN HET FRONT IN FINLAND Uit het Finsche weermachts- foericht van Donderdag: Op de Karelische landengte wordt in Aeyraepaeae nog altijd hevig gesteden, sterke vijandelij ke strijdkrachten vielen onver poosd onze bruggenhoofdstelling aan. Ondanks den dapperen te genstand van onze troepen ge lukte het den vijand met onder steuning van zware artillerie en tanks eenige steunpunten in te nemen. De gevechten, waarlbij de vijand in de laatste 48 uur al leen meer dan 2.000 man aan ge sneuvelden verloor, duren voort. In de andere sectoren van de Ka relische landengte vond hoofd zakelijk wederzijdsoh artillerie- en granaatwerpersvuur plaats. Ten Noordoosten van het Lado- gameer zette de vijand zijn door slagvliegtuigen en tanks onder steunden aanval op Salmi voort. Hij leed zware verliezen. Woensdagochtend hervatte de vijand met ondersteuning van krachtig artillerievuur en lucht bombardementen zijn aanvallen op Teikari en Melansaari. Tei- kari moest als gevolg van dén overmach tigen vij andelij ken druk ontruimd worden. Ten Noorden daarvan werden vijan delijke landingspogingen op twee kleinere eilanden bij Uuras ver ijdeld. De vijand zette ondanks zware verliezen sinds den vroe gen ochtend zijn aanvallen op eeiiige andere eilanden voort. SCHEEPSCONCENTRATIES VOOR DE ORNE. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alex Schmalfuss meldt: Voor den Or- nemond duiden vrij sterke scheepsconcentraties, waaronder ziCh kruisers en torpedojagers bevinden, op den nieuwen aan voer van troepen en materiaal voor het gebied van het brug genhoofd van het tweede En gelsche leger. De teekenen duiden er op, dat de vijand binnenkort in de rich ting Caen opnieuw tot den aan val zal overgaan. De gevechten op het schiereiland Cotentin hebben geleid tot onbeteekenen- de vijandeliike penetraties, die echter in harde wisselvallige ge vechten werden afgegrendeld. VON RUNDSTEDT VERVANGEN DOOR VON KLUGE. Om gezondheidsredenen is ge- neraal-veldmaarschalk von Rund stedt in het opperbevel in het Westen opgevolgd door gene- raal-veldmaarschalk- von Kluge. De Fuehrer heeft in een har telijk gesteld eigenhandig schrij ven veldmaarschalk von Rund- stedt, die zich in de moeilijkste situaties hoogelijk heeft onder scheiden, zijn bijzonderen dank uitgesproken,- en het voornemen te kennen gegeven van zijn diensten gebruik te maken voor speciale opdrachten. Cliurchil over de vliegende bommen DAGELIJKS 100 TOT 150. Naar de Engelsche nieuws dienst meldt heeft Churchill gis teren in zijn verklaring voor het Lagerhuis over de aanvallen met vliegende bommen op Engeland, als zijn meeningAe kennen gege ven, dat het van de regeering juist was gezien voorloopig geen groote uitbreiding te geven aan de inlichtingen over het nieuwe Duitsche projectiel. Churchill zette uiteen hoe men van Engelsche zijde geprobeerd heeft, inlichtingen te krijgen over het nieuwe Duitsche wapen voordat het in gebruik werd ge steld. Churchill schilderde ver der, hoe men getracht heeft door sterke formaties van het com mando bommenwerpers de plaat sen te treffen, die naar Engelsche opvatting proefstations waren voor het nieuwe Duitsohe wa pen. Deze aanvallen, zoo zeide hij, hebben als gevolg van den grooten afstand zware verliezen gekost, die Engeland zich echter heeft moeten getroosten. Chur chill beweerde, dat indien den Engelsche en Amerikaansche ter- reuraanvallen op Frankrijk en Duitschland niet hadden plaats gehad, het bombardement van Londen waarschijnlijk reeds een half jaar eerder zou zijn begon nen. Het aantal vliegende bomrnn, dat dagelijks „van Frankrijk uit" naar Engeland komt, bedraagt, volgens Churchill, ongeveer 100 tot 150. Hij stelde voor de ver liescijfers niet geheim te houden, daar deze strijd wel eens een aangelegenheid zou kunnen zijn, die wellicht van langen duur is. Een groot percentage van de ver liezen wordt geleden door Lon den. Voorzoover de ouders zulks wenschen, worden de kinderen uit de gevaarlijke zone geëva cueerd. Churchill gaf met nadruk te verstaan, dat Groot-Brittannië de maatregelen, die het in zijn land neemt, moet voegen in de uitgebreide plannen van de krijgsoperaties, daar de gevechts handelingen in Normandië of de aanvallen op doelen in Duitsch land niet daaronder mogen lij den. Wat de evacuatie betreft, ieder moet zijn dagelijksche plicht doen. Hun echter, die geen voor den oorlog belangrijken arbeid verrichten, wil de regeering. niet afraden op eigen kosten uit Lon den te vertrekken. Zij zouden de politiek van de regeering steunen wanneer zij een dergelijken stap ondernamen Voor menschen met geringe middelen, die vertrek ken willen, zijn lijsten openge steld en men zal maatregelen ne men om hen zoo spoedig mogelijk te verplaatsen naar minder in gevaar zijnde gebieden. De kin deren worden reeds in geval de ouders het wenschen uit de ge vaarlijke zones, welke geenzins hoofdzakelijk tot de hoofdstad beperkt zullen blijven, wegge zonden. Het ligt niet in het voor nemen moeders te scheiden van haar kinderen, behalve op uit drukkelijk verlangen. Er is een speciaal comité gevormd om te genmaatregelen van offensieven en, defensieven aard voor de be strijding van de vliegende bom men te bestudeeren en voor te stellen. V I ARSENALEN NOG NIET OP MAXIMALE CAPACITEIT. De invasiemaand heeft niét alleen de oprichting van een te gen Duitschland bestemd front in het Wekten gebracht, doch sinds drie weken wordt het mi litaire ravitailleeringscentrum van de geallieerden in Zuid-En- geland tot een front, dat in steeds grooter gevaar begint te ver- keeren. aldus het D.N.B. Toen op 15 Juni om 23.40 uur de eerste vliegende bommen En geland troffen, liet Churchill te gen het V 1-front alleen zijn journalisten en ziin minister van AMERIKAANSCHE AANVALLEN OP DE BONIN- EILANDEN. Alle fror.tberichten van het Midden-Westen van den Stillen Oceaan constateeren, dat de ge vechtshandelingen daar geleide lijk een dramatisch verloop ne men. Terwijl de Japansche leger en marine-eenheden, die op het eiland Saipan in den Noordoost hoek zijn teruggedreven, nog verbitterden strijd leveren aan den in aantal en materiaal over- machtigen vijand, hebben de Amerikanen de laatste drie da gen hét zwaartepunt van hun of fensief verlegd naar de eilan dengroep Bonin, die nog slechts 1000 Km. ten Zuiden van Tokio is gelegen. Daar vielen zij op 3 en 4 Juli met verscheidene hon derden vliegtuigen, vooral het Volcanö-eiland en het eiland Tsjitsjijima (Beechey) aan. In -den middag van 4 Juli versche nen ook vijandelijke formatie torpedojagers en kruisers in de wateren van het eiland Tsjitsjiji ma en beschoten dit met bun scheepsgeschut. Vooral op den ochtend van den volgenden dag ontstond er een hevig vuurge vecht tusschen deze Amerikaan sche vlootformaties en Japansche kustbatterijen op het eiland. Naar uit de verschillende frontberichten blijkt, hebben de Amerikanen bij al deze operaties weer zware verliezen geleden. Daar zij echter in dit deel van den Stillen Oceaan over sterke strijdkrachten beschikken, ver dient de verdere ontwikkeling hier de allergrootste aandacht De huidige aanvallen van de Amerikanen schijnen vooral ge richt te zijn op de havenwerken van Foetamiko en op de vesting werken van het eiland Tsjitsjiji ma. Of de Amerikanen hier even tueel een landing willen onder nemen, kan nu nog niet beoor deeld worden. In ieder geval hecht men in Tokio aan de ge beurtenissen in het gebied van de Bonineilanden de allergroot ste beteekenis. binnenlandsche zaken optreden. Na 21 dagen en nachten zag de Britsche premier zich genood zaakt talrijke divisies luchtdoel geschut naar het V 1-front te sturen en alle beschikbare bal- lonversperringen tegen de V 1 op te stellen. Het aantal jacht- eskaders, dat door den onver poosden V 1-aanval wordt ge bonden, neemt sprongsgewijs van week tot week toe. Bovendien wordt een aanzienlijk deel der bommenwerpers van andere ta ken weerhouden en tegen de V 1 in den strijd geworpen. In totaal vecht, volgens betrouwbare ra mingen, een volledig leger te land, te water en in de lucht aan het V 1-front met tot dus ver absoluut negatief resultaat. Van Duitsche zijde wordt ver klaard, dat de V 1 arsenalen nog niet hun maximale prestatieca paciteit hebben bereikt. Naar verluidt maakt de dagelijksche practische ervaring met het nieu- we wapen een steeds betere be stemming van het doel en een steeds grootere controle mo gelijk. Verder wordt verklaard, dat de weg van het artillerieprojeo tiel tot aan het geheime wapen V 1 zeer moeilijk was, maar dat de weg naar de volgende ver rassing waarschijnlijk kort zal zijn, aangezien de ontwikkeling met enorme stappen vordert. ,1 BINNENLAND R Ambtsperiode burgemeesters beëindigd. Bii besluit van den secretaris-generaal van het de partement van Binnenlandsche Zaken is de ambtsperiode-- van den burgemeester der gemeenten Hedel en Kerkwijk, H. Dron- kers, met ingang van 1 Juli 1944, beëindigd. Eveneens is de ambts- periode van den burgemeester van Buurmalsen, F. W. baron van der Borch tot Verwolde met ingang van 1 Juli 1944 b^ëin-i digd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1