Plv. Hoofdred.T T- W. d« Vrlea, Den Haag: Red. Baitenland: Mr. H. Gels*. Leiden: Red Binnenland, Stad en Sport: M. Zonderop. Leiden Red. Omgeving: L. Rooien. Leiden. VeranLwoor tlclijk voor de adv.: C. de Heiden. Leiden. K 1669 Abonnementsprijsvoor Leiden, per kwartaa 1 2.63; per weck 20 cent. Per agent, per kwartaa 12.73; per week 21 cent. Franco per poet 13.10 Losse nommcre 5 cent. VERDUISTERINGSTIJDEN van 2 tot en met 8 Juli van 22.00 tot 5.30. Zon op en onder: Vrijd. 7.7; 5.26 op, 22.03 onder Zat. 8.7: 5.27 óp, 22.03 onder. Zend. 9.7: 5.23 op, 22.02 ondeT MAANSTANDEN. Vrijd. 7.7: 6.45 onder. 23.09 op. Zat. 8.7: 8.0 onder, 23.46 op. Zond. 9.7: 9.23 onder. Japansehe verklaring inzake China DOEL VAN JAPANSCHE OPERATIES. „Japan streeft ernstig naaf een blijvend contact tusschen Japan en China op de basis van betrek kingen van goede nabuurschap, opgebouwd op de achting der souvereiniteit en onafhankelijk heid der beide mogendheden en in overeenstemming met het Ja pansoh-Chineesche pact van bondgenootschap". Dit is de quintessens cenef verklaring van de Japansche re geering, waarin de doelstellingen der Japansche operaties in China worden uiteengezet. De verkla ring vervolgt daj» aldus: „Sinds het uitbreken van den oorlog in het. gebied van Groot-Oost-Azië koesterde Japan den vurigen wensch, Groot-Oost-Azië te be vrijden en de orde in dit gebied te herstellen. Het doel van onze militaire operaties in China is heel eenvoudig, de pogingen vah de Engeischen en Amerikanen te verijdelen, het Chineesche gebied aan te vallen en te beheerschen. In dien strijd is het Chineesche volk onze vriend. Met het oog op de tegenwoordige oorlogssituatie, dié de beslissing gaat brengen, is Japan besloten, dezen strijd met inspanning van de uiterste krachten tot aan de eindoVer winning voort te zetten". Met bétrekking tot boven staande officieele verklaring der Jaoansche regeering aangaande haar politiek jegens China heeft de woordvoerder der regeering, Okazaki, aan persvertegenwoor digers meegedeeld, dat Japan noch het Chineesche volk noch de strijdkrachten van Tsjang Kai Sjek,als vijanden bëschouwt. Dc strijd gaat alleen tegen Engel- Haar cersta kersenpluk CNF/W. P. Zaijlemaker/Pa» m Eerste Leidsche Begrafenisonderneming v. Roomsch Katholieken GEVESTIGD 1882 G. H. KLEIN HANS PIETER DE LA COURTSTRAAT 22 TRANSPORT - TELEFOON 21455 Tarief en uitvoerin in overleg met U 747b BEVAT PERIDON-BEVAT I BEVAT PERIDON» BEVAT I BEVAT PE^LON-BEVAT I BEVAJ-^BEVAT I BEK"BEVAT I Br Jr %AL^eiati BEV-s CE" BEVAT Pta_.vATI BEVAT PERlDON BEVATJ schen en Amerikanen, die poog den China voor hun eigen oor logsdoelen te spannen en aldus een pacificatie van Oost-Azië te verhinderen. Alleen door het uit den weg ruimen van den Anglo- Amerikaanschen invloed zal het gelukken den Vólkeren van Groot-Oost-Azië den verdienden vrede, de rust en orde te herge- 'Wn. HEVIGE STRIJD OP SAIPAN. Het Japansche hoofdkwartier maakt bekend: „De gevechtssituatie op het eiland Saipan is op het oogen- blik als volgt: De in aantal sterk overmachtige vijandelijke troe- pèn zijn onder bescherming van vliegtuigen en scheepsgeschut met talrijke tanks de Japansche stellingen in het Noordoostelijke deel van het eiland binnenge drongen. Het front bevindt zich in verwarring, en er vinden oo het oogenblik hevige gevechten plaats". i Andere frontberichten doen zien, dat de Amerikanen de luchtheerschapij boven Saipan bezitten Er kan geen twijfel aan bestaan, dat de toestand voor de Japanners op Saipan buitenge woon ernstig is. BENJ AMINO GÏGLI OVERLEDEN? De Italiaansche pers publiceert een bericht uit Londen, volgens hetwelk de beroemde Italiaan sche tenor Bertjamino Gigii in Rome zou zijn gestorven. Bij Italiaansche instanties is noch een bevestiging noch een tegen spraak van dit bericht te ver krijgen. BINNENLAND IN NED.-INDIë GEÏNTER NEERDE NEDERLANDSCHE BURGERPERSONEN. Het Nederlandsche Roode Kruis ontving wederom opgavei^ van in Nederlandsch-Indië geïn terneerde burgers van Neder landsche nationaliteit. Van de navolgende geïnter neerden konden tot op heden de adressen der naaste familiebe trekkingen of van andere belang hebbende hier te lande niet wor den opgespoord. J. K. van den Booren, 44, ac countant; Johannes Hamaker, 54, zonder beroep; P. P. H. Hambour, 27, ingenieur; F. L. Hamel, 55, verpleger; H. van Hamel, 57, werkzaam op een fabriek; J. J. den Hamer. 51, gepensionneerd; J. H. H. Hansen, 33. handelsman; W. L J. Hansen, 55, werkzaam bij een mij.; G. J. Harding, 27, machine werkman; -X. J. Harent, 50, voorman; J. B. F. van Harme ien, 51, zonder beroep; J. F. T. Harsmen, 52, werkzaam op een fabriek; J. R. Harmsen,-56. plan ter;. W J. E: de Harn, 41, leeraar; C. J. van Harse. 53, administra teur; J. Khartgens 57, ambtenaar; M. G. den Hartogh, 46, stuurman stoomvaart; Louis Hartz, 28, koopman; J. G. Haseloop. 39, klerk; J. J. 'Hasselaar, 41. han delsman; A. van Hasselt, 39, werkzaam bij filiaal scheepv. mij; A. J. Hassink, 38, student; F. W. Hattink. 57, hotelhouder; W. D. van Hattum, 61, directeur; A. Hayf, 58, werkzaam bij gevange niswezen; Johannes vander Ha- va, 54. handelsman; S. L. Haver. 50, ambtenaar; J. H. Haye, 55 werkzaam bij cultures; J. Haze- bos. 33, werkzaam bij bakkersbe drijf; M. de Heer, 51, schoolhoofd; Matthijs Heere, 57, zonder be roep; J. M. Hehenkamp, 53, inge nieur bij een mij.; F. A. E. van der Heide. 41, apotheker; Klam- mert vander Heide, 53, gepen sionneerd; P. A. Heiligers, 48, ge pensionneerd; H. Heimers. 24, schepeling; Johanna Hendicus Heimich, 59, gepensionenerd; W. H. Heinecken, 59. zonder beroep; A. H. Held, 59, handelaar; C. E. van Hemert, 56, werkzaam bij een mij.; B. A. L. Hendrik, 42, werkzaam op een fabriek; J. Hendriks, 56, gepensionneerd; P G. Hendriks, 50. werkman; P. J. A. Hendriks. 55, letterkundige; G. W. Hengst, 39, schrijver; T. L. Henrotte, 52, bankemployé; D. H. de Herder. 45, werkzaam bij kan toor voor openbare werken; W. H. Herfs, 41, werkzaam bij een mij.; W. P Herman, 53, employe bij een mij.; E. J. N. Hermans, 51, assistent apotheker; Jacobus Hermes, 34, apotheker; J. A. B. Hermes, 51, kok; Louis Hermsen, 50. zonder beroep; A. L. Hertog, 57, werktuigkundige; J. F. van Hes, 58, leeraar; J. S Heskes, 53, gepensionneerd; Hendrik Hester, 54, gepensionneerd; Adolph Het- tinga, 46, directeur van ëen mij.; Andries Heukelom, 42, werkzaam bij een mij.; A. J.-H.-van Heus- den, 53, werkzaam bij hotelbe- drijf; Christiaan van Heusden, 46, apotheker; P. J. van Heuts, 58, werkzaam bij cultures; 3. van der Heuvel. 52, hoofd politiepost; L. W. vander Heuvel, 41, klerk; Grieto van Heuven, 57, gepen sionneerd; P. J. Heuijerjass, 23, werkzaam bij politie; A. A. W. van der Hejyden, 27, werkzaam bij een mij.; J. W. P. van der Heyden, 53. werkman; P. F. N. Heye, 50, winkelbediende; D. G. Heyligers, 60, beheerder eethuis; Willem Heyman, 57, mosseur; Lo- dewijk van Heyningen, 32. com missionair; A. J. van der Heyteen, 36, schepeling; F. F. van der Hey teen, 38, werkzaam bij een mij.; G. A. van HeZik, 50, werkzaam b'j verzekeringsbedrijf; F. W. van der Hidde, 37, autohersteller; Theunis Hidma, 46, landbouw- consulent; C. J. Hiele, 55, gepen sionneerd; J. W. Hilbrander, 19, machinewerkman; N. Hleswijk, 44, klerk; H. E. A. Kilhorst, '60, klerk; H. J. Hille, 29, werkzaam bij een fabriek; Frans Hillebrant, 53, gepensionneerd; T. M. A. Hoe bink. 60, werkzaam bij drukkers- bedrijf; A. J. Hoeslo-ot. 27, werk tuigkundige; Johannes Hoek, 27, geestelijke; P. A. J. Hoek, 57, dokter; C. van bet Hoff, 53. apo theker; A. J. H. Hofman, 55, em ploye op een fabriek: F. M. Hof man, 31, beroep onbekend; J. den Hollander, 37, schepeling; Anna Bernhardina Marie Holleman, 42. huisvrouw; Eric Holleman, 5; Frederic Arnold Holleman, 42, in genieur of machinist; Titia Marij ke Holleman. 2; A. E. ten Horst, 51, leeraar: J. W. Hartman. 59. restaurateur; Alexander Frans Joseph, 77, zonder beroep; Har ry van Romntert. 19 zonder be roep en Leopold Wilhelm Zerner, 44, koopman. Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere inlich tingen te wenden tot de 5e afdee- ling Van het informatie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis. Juliana van Stolberglaan 27-29, 's-Gravenhage, onder op gave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent naam, voorna men, geboortedatum, beroep, werkgever en laatste bekende adres der geïnterneerden. Gemengde Berichten LAFFE MOORD OP POLITIEMAN. In ëen stad in het Oosten van het land is dezer dagen op een Nederlandse-hen politieman een lafl'emoord gepleegd. De politie man voerde een onschuldig ge sprek met een winkelier. Een jongeman, die hierop kwam, na derde den politiebeambte van achteren, trok een pistool, druk te dat tegen het achterhoofd van den agent en gaf vuur, voordat deze gewaarschuwd kon worden Onvoorzichtigheid niet projec tiel. Te Bergen op Zoom be ging Dinsdagavond de 12-jarige jongen Verhezen de onvoorzich tigheid een projectiel op te ra pen, dat hij op een voor hom verboden terrein zag liggen. Het projectiel ontpiofie, tengevolge waarvan hem enkele vingers werden afgeslagen en hij'nog eenige andere verwondingen op liep. SPORT WIELRENNEN. Revanche wedstrijden der baan kam pioen- se happen. Gisteravond wer den op de Stadionbaan te Am sterdam onder groote belang stelling de revanches verreden van de Nederlandsche baan- Kampioenschappen. Bij den sprint der amateurs was de groo te verrassing dat de algemeen kampioen van Nederland, Krop man, in Bijster zijn meerdere moest erkennen. In de finale moest Kropman van den kop vertrekken en in de laatste 200 meier ging Bijster met een for- midabelen sprint over hem heen, zoodat de kampioen hem niet kon houden. Bij de beroepsrenners was de spiint niet minder fel. Hier ein digden drie renners n.l. de kam pioen Remkes, van de Vijver en Smits gelijk. Dit kwam mede dpor het feit, dat Remkes in zijn rit tegen Smits meende, dat hij gehinderd werd. Hij stapte af en protesteerde. De jury wees dit protest echter af en kende Smits de overwinning toe. In de extra rit betrok Rem kes den kop gevolgd door Smits en van de Vijver. Op ongeveer 250 meter voor de eindstreep viel van de Vijyer fel aan en ging over zijn beide concurren ten heen. Remkes zette echter op zijn beurt scliejp aan en Smits hield hierbij zijn wieltje. Van de Vijver had spoedig ziin kruit verschoten en moest zich terug laten vallen, waarop zich de eindspurt ontspon tusschen Rem kes en Smits. Verder da* het voorwiel van Remkes kwam Smits echter niet, zoodat de kampioen op prachti ge wijze bewees zijn Titel waar dig té zijn. De revanche van het kam pioenschap over 50 k.m. voor profs was weinig emotioneel. Van Amsterdam behaalde een prachtige overwinning door in een feilen eindsprint allen van zijn wiek te schudden. Dé voornaamste uitslagen lui den: Sprint "voor amateurs finale: 1. Bijster 13 sec.. 2. Kropman, 3. Bontekoe, 4. Duyns. Sprint voor beroepsrenners. Finale: 1. Remkes 12.6 sec., 2. Smits, 3. Van de Vijver. 50 k.m. voor beroepsrenners: 1. Van Amsterdam. 1 uur 5 min., 50 sec., 2. Middelkamp, 3. Schulte, 4. Franken, 5. Pronk, 6. Hes'lhga, 7. Van Gent en 8. de Best. Wedstrijd voor amateurs over 8 k.m. in vier klassementen: 1. W. van Laar 11 min. 28 sec. (20 punten). 2. Kleefstra 10 p„ 3. Neeft 7 p., 4. Van der Vliet 5 p. Ploegachtervolging voor ama teurs over 4 k.m.: gewonnen door het kwartet Bamimens, Bós- ke-mper, Van der Kaa en de Kort, die Van Beek, van Za- linge. Kuilman en Kroon met 125 meter versloegen. De tijd was 5 min. 10.1 sec. Handicapwedstrijd voor ama teurs over 1 ronde (550 meter). Deze werd gewbnnen door Kleefstra. gevolgd loor Van der Vliet. De Kort en Bafnmens. Hieraan namen ook alle andere amateurs deel, doch de voor gift welke zii moesten geven bleek over het algemeen te groot te zijn. WATERPOLO'. De Zijl 1- Poelmeer 1. (7-1), Voor de competitie van den N.Z.R.B. speelde gisteravond de Zijl 1 te gen Poelmeer 1. Het begin was voor de Zijl, doch doellat of paal brachten redding. Door goed sa menspel van van Weizen beland de de bal bij van Egmond en de stand is 1-0. Poelmeer komt nu wat meer opzetten, maar keeper Dragt is op zijn post. Even later weet van Egmond door goed spel van Blansjaar de stand op 2-0 te brengen. Even later is liet Rooyakkers van Poelmeer die een mooi tegenpunt scoort 2-1. Direct daaiop weet Prevoo de stand op 3-1 te brengen. Hierna breekt dé rust aan. Na de rust zijn beide doelen om beurten in gevaar. Nog weet de Zijl te doel punten 1 maal door Kraaienbrink 1 maal door Prevoo en 2 maal door van Egmond. Scheidsrech ter H. v. d. Reyden leidde tot icdérs tevredenheid. De Zijl 3-S.V.G.T." Rust 2-1. Eindstand 4-2. Reeds geplaatst in een gedeel- te onzer vorige oplage). r KOWEL ONTRUIMD HET DUITSCHE WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachSsbe- richt van heden luidt: In Normandië is de vijand gis termorgen aan weerszijden van den weg Bayeux-Caen na zwaar voorberei<iend vuur met sterke infanterie- en pantserstrijd krachten tot den aanval overge gaan. Er ontwikkelden zich he vige gevechten, in welker ver loop de vijand overal bloedig werd afgeslagen. Ook ten Zuid- Westen van Tilly stortten ver scheidene vijandelijke aanvallen in ons afweervuur ineen. Op den Westelijken vleugel van het landingshoofd duurden de zware afweergevechten ook gisteren den geheelen dag voort. Alle aanvallen mislukten met zware verliezen aan dooden en gewonden voor den vijand. Waar de tegenstander onze linies kon binnendringen, werd hij door tegenaanvallen terstond weer naar zijn stellingen van uitgang teruggeworpen. Zware gevechtsvliegtuigen vielen des nachts vijandelijke scheepsconcentraties voor de Norm and ische kust aan en brach ten 1 torpedojager en 1 koop vaardijschip van 5000 brt. tot zinken. Een kruiser werd zwaar beschadigd. Boven het landings hoofd en de bezette Westelijke gebieden werden gisteren 62 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 45 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. In Midden-Frankrijk werd een aan valschermen neergelaten Britsche sabbtagegroep ter sterk te van 43 man geliquideerd. 108 andere gewapende terroristen werden doodgeschoten. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen. In Italië lag het zwaartepunt van de gevechten gisteren in het gebied ten Zuiden van Arezzo en ten Noorden van Siena. Na ver bitterde, wisselvallige gevech ten kon de vijand daar eenige kilometers naar het No-orden op rukken. Zijn pogingen, een door braak te bereiken, mislukten. Aan den Westelij-ken en Ooste lijken kustweg sloegen onze gre nadiers, door artillerie en zware wapens voortreffelijk onder steund, alle ook met tanks on dernomen vijandelijke aanvallen uit elkaar. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front werd de stad Kowel ten behoeve van de plaatselijke frontverkorting Vol gens de plannen en zonder Vijan delijken druk ontruimd. In den centralen sector duurt de zware strijd om de landeng ten tusschen de moerassen in het gebied van Baranowicze en Molodeczno voort. Ten Oosten en Noorden van Baranowicze werden de bolsjewiekenna zwa re gevechten in grendelstellin gen opgevangen. Ten Zuiden van Minsk banen zich onze forma- ATHLETIEK. Na eenigen tijd van afwezigheid heeft de beken de sportarts der N.A.U., dr. D. Verrijp uit Oegstgeest. zich we derom bereid verklaard de keu ring der wedstrijd-athleten van „Holland" op zich te nemen, v.-aarmede aan een dringende behoefte naar deskundige keu ring is tegemoetgekomen. DAMMEN. „Bullerbeker". In Leiden werd Zondag de 2e ronde van dezen belangrijken wedstrijd gespeeld. Van de Lei- denaars wist Wim Huisman te gen de Kluyver (Alblasserdam) in een schiterend gespeeld eind spel te winnen. Voor onze dam liefhebbers volgt hier de stand, waarin hij geforceerd de winst behaalde). Wit (Huisman) schij ven op 15 en 20» dammen op 24 en 35. Zwart (de Kluyver) schijf op 4 en dam op 46. Wit aan zet wint. A. Pronk verloor door een door hem te riskant ge speelde partij. B. J. Ouwerker-k verloor eveneens. L. F. v. Steen bergen won reglementair wegens het niet opkomen van zijn te genstander. Huisman plaatste zich reeds in de finale. Pronk is uitgeschakeld Terwijl v. Steen bergen en Ouwerkerk nog een kans hebben. De 3e ronde wordt a.s. Zondag in Rotterdam ge-1 speeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 2