De ontwikkeling der oorlogs techniek fë - - ,1e JAARGANG - No. 132 DONDERDAG 6 JULI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeidscHe Editie Te lel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Rede van den Führer VOOR GEEN ENKELE MOEILIJKHEID WORDT GECAPITULEERD. Op een vergadering, die Rijks minister Speer had bijeengeroe pen om den verantwoordelijken mannen der Duitsche wapen- en oorlogsproductie verdere richt snoeren voor hun arbeid te ge ven, hebben Rijksminister Speer en de bureauchefs van zijn mi nisteries het woord gevoerd, terwijl in opdracht van Rijks minister Baoke staatsminister Ricke sprak over de voedselpo sitie van het Duitsche volk. Het hoogtepunt der bijeen komst werd gevormd door een ontvangst der deelnemers dooi den Führer in zijn hoofdkwar tier. De Führer' gaf den verant woordelijken mannen van de Duitsche bewapening en oor logsproductie een overzicht van de-' taak van het Duitsche be drijfsleven in oorlog en vrede. Deze oorlog, aldus zeide de Führer, kan niet worden afge meten naar gebeurtenissen van den dag. In een zoo geweldige, historische worsteling speelt een voorbijgaand succes of een voor bijgaande tegenslag ge'en beslis sende rol. In dezen grootsten strijd om het lot van het Duit sche volk. die beslist over zijn of niet zijn van vele geslachten, heeft el'k slechts den plicht, on vermoeid voor de overwinning te strijden en te werken. Ik weet, dat een ongekende zenuw kracht en een ongekende vast beslotenheid noodig zijn om in tijden als deze te volharden, maar boven ons^staat als de ster, die ons handelen leidt, het eene beginsel, dat voor geen enkele moeilijkheid gecapituleerd wordt. De Führer wees op den hel denmoed aan het front, waar zooveel dappere soldaten dag aan dag het schijnbaar onmo gelijke mogelijk maken en ook voor onoplosbaar lijkende moei lijkheden niet "terugdeinzen, maaj* ze toch steeds weer mees ter worden. Als gij dezen heldenmoed ga deslaat. dan begrijpt ge ook mijn onwrikbaar vertrouwen. Zou tegenover een dergelijk helden dom een leiding als de onze, die kck? gelukkig is te kunnen zeg gen, dat zij vier jaar lang slechts successen heeft behaald, in eenig opzicht falen? Neen. Wij zullen dezen tijd doorstaan en ten slotte dezen oorlog winnen. De overwinning zal ons eens al len schadeloos stellen voor on- 'lü offers, onze zorgen en ons fdoec. Deze oorlog is niet alleen een oorlog van de soldaten, maar vooral ook van de technici. Technische uitvindingen hebben van het begin af haar stempel op hem gedrukt. In den loop van den strijd zijn de vijanden er in geslaagd, van onze 'erva ringen te leeren, onzen voor sprong op menig gebied in te halen en op enkele terreinen ons voorloopig voorbij te streven. De Duitsche uitvindersgeest ech ter is bezig het technische even wicht te herstellen om zoo de voorwaarden te scheppen, waar door het stuur van den oorlog voor goed zal worden omge gooid. Aan het slot van zijn toe spraak betuigde de Führer Rijks minister Speer en zijn medewer kers zijn bijzonderen dank voor hun voortreffelijke prestaties op het gebied der Duitsche bewa pening en droeg hij hun op, de zen dank ook over te brengen aan alle arbeiders in de Duit sche waoenibedrijven. NAAR EEN STRAFFERE KOERS IN DE OORLOGS- PRODUCTIE. De A.N.P.-correspondent meldt: Hoe denkt Duitschland de enorme belasting, waaraan het als gevolg van de concentrische aanvallen van de tegenstanders op het oogenbilk. blootstaat, te boven te kunnen komen? Deze vraag kan als beslissend gelden voor den afloop van jien oorlog en is* als zoodanig van kardinaal belang. De beantwoording daar van houdt verband met het ma- teriaalvraagstuk. In de Duitsche pers wordt het Duitsche volk de ernst van den toestand geenszins verheeld. Doch tegelijkertijd be vatten de commentaren aandui dingen, hoe de Duitsche leiding den tegen wooïdigen toestand meester hoopt te kunnen worden waarbij het kernpunt is, dat door een nog totaler krachtsinspan ning dan tot dusverre het Duit sche volk den voorsprong, die de tegenstander op materiaal gebied heeft weten te verwerven, moet inhalen. Dit was ook de tendenz van het artikel van dr. Goebbels in het jongste nummer van „Das Reich?', dat algemeen wordt uitgelegd als de aankondiging van eeii nog strafferen koers, die tot een ver dere concentratie der krachten in het belang der oorlogvoering moet leiden. Het valt niet te loochenen, dat Duitschland een moeilijken tijd meemaakt. De belastingproef, waaraan wij blootstaan, is thans grooter dan in het begin van den kt 'rü? wi v - A i' J? 1 a Do vernietiging tegemoet. Het overladen van voertuigen-der 4de Ameri kaansche infanteriedivisie uit een speciaal transportschip aan boord van een lichter. De lichter werd door de Duitsche kustertillerie onder vuur genomen en vernietigd De opname, die werd gemaakt door een Amerl- kaanschen fotograaf, luitenant Lederhandler van de 4de Amerikaansche divisie, werd gevonden opaten postduif, die volkomen uitgeput In Duitsche handen viel Seherl/CNF/Pax m GEVECHTEN VOOR DE NEDERLANDSCHE KUST. Voor de Nederlandsche kust zijn gisterochtend tusschen 2 en 5 uur yerscheidëne gevechten ontstaan tusschen Duitsche be veiligingsstrijdkrachten en Brit- sche torpedomotorbooten. Daar bij werd voor IJmuiden tegen 3 uur een aanvallende formatie torpedomotorbooten zwaar be schoten. Twee der booten werden tot zinken gebracht. 20 Leden der bemanning, waaronder de com mandant, werden gevangen genomen. Hierbij ging een eigen patrouilleboot verloren, De bemanning hiervan kon bijna voltallig gered worden. Voor Vlieland werden verschei dene malen vruchteloos aanval lende torpedomotorbooten ver dreven en werd een boot door voltreffers zwaar beschadigd. Hierbij werd aan Duitsche zijde geen schade geleden. Hoewel de vijandelijke formatie geprobeerd had om met een geldig herken ningssignaal door te gaan voor een Duitsche formatie torpedo motorbooten, werd de formatie zwaar getroffen en met talrijke treffers op de vlucht gedreven. Nadere bijzonderheden ontbre ken nog. oorlog, zoo schrijft de „Berliner Boersenzeitung" in een hoofdar tikel. In het Oosten is een strijd gaande, tegen welke geen ander volk in den afweer opgewassen zou zijn. In- Midden-Italië voert de tegenstander steeds nieuwe strijdmiddelen uit vier wereld- deelen tegen een handvol Duit sche divisies aan. Op technisch gebied heeft de oorlogsindustrie van den tegenstander verbazing wekkende prestaties geleverd om het welslagen dei invasie in Frankrijk te waarborgen. De luchtmacht, de marine en het le ger van Engeland en Amerika hebben de élite beschikbaar moe ten stellen om de bliksemsnelle beslissing van den invasieslag te bewerkstelligen. Andere Duitsche bladen schrij ven in denzelfden zin en trach ten hun lezers niets te verbloe men. In het bijzonder de ontwik keling van den strijd in het Oos ten wordt in de commentaren als ernstig gekenmerkt en hoe wel het front in het Westen van Duitsche militaire zijde steeds het belangrijkste is genoemd, schijnt het Oostelijke front in verband met het verloop, dat de gevechten daar nemen, in de be oordeeling van deze kringen langzamerhand een minstens even belangrijke plaats te gaan innemen. In verband hiermede wordt er nog eens aan herinnerd, dat de opzet der Duitsche strategie te genover het concentrische offen sief der tegenstanders steeds hierop gericht geweest is een be slissing in het Oosten voorloopig te ontwijken om in het Westen een beslissenden slag te kunnen slaan en vervolgens weer alle aandacht aan het Oostelijke front te schenken Terwijl Duitschlands tegen standers, wier productie aan oorlogsmateriaal een in de krijgs geschiedenis ongekend hoogte punt heeft bereikt, ook volgens hun eigen verklaringen, naar een zoo snel mogelijke beëindiging van den oorlog streven, tracht Duitschland, terwijl het zich tot de verdediging beperkt, in storm achtig tempo zijn achterstand op materieel gebied in te halen, ten einde tijdig gereed te zijn om met nieuwe en beter» wapens de krijgskansen te doen keeren Dit was het belangrijkste van de rede, die de Fuehrer voor de kopstukken van de oorlogsindus trie heeft gehouden en waarin hij zeide er van overtuigd te zijn, dat het Duitsche vernuft er in zou slagen de Puitsche wapenen een voorsprong te geven, in de eerste plaats in kwalitatief op zicht, waardoor de oorlog een wending ten gunste van Duitsch land zou nemen. DE STRIJD IN NORMANDIë. De Britten hebben, blijkbaar wegens de groote verliezen aan menschen en materiaal, Woens dagochtend den Dinsdag begon nen grooten pantseraanval aan weerskanten van den weg Ba- yeux-Caen niet voortgezet. Ook de aanvalsformatïes, die in den naar het Noorden aansluitenden sector verzameld waren, hebben volfeens totdusver ontvangen be richten den aanval in de rich ting van Caen nog niet geopend Sleohst bij Carpiquet werd in den loop van gisterochtend nog ver bitterd gestreden. Onder mas saal'gebruik van artillerie maak ten de Britten, die oprukten langs een beek, zich meester van het grootste deel der puinhoopen van het dorp. De Duitsche hoofd- gevechtslinie, die eerst langs den Westrand van Carpiquet liep, sluit thans aan den Oostrand aan,, hetgeen voor de Britten een ter reinwinst ih de richting van Caen beteekent van 600 tot 800 meter. Het dorp ligt in het dal, terwijl de dorhineerende hoog ten ten Noorden en ten Zuiden nog steeds in Duitsche handen zijn Aan het front van het eerste Amerikaansche leger, dat nog steeds tracht den moerasgordel van het Normandische schier eiland door een aanval in Zuide lijke en Zuidwestelijke richting achter zich te lëten, heersohte Woensdagochtend wederom le vendige geveohtsactie. Een na hevige artillerievoorbereiding ondernomen aanval der Ameri kanen werd in een tegenaanval opgevangen en de Amerikanen naar de uitgangsstellingen terug geworpen. Daarbij maakten de Duitschers gevangenen. Ten Zuidwesten van het Boui Limors brachten de Amerikanen twee plaatselijke penetraties tot stand in de Duitsche beveiligingen in het voorterrein. Deze werden door plaatselijke reserves afge grendeld. DE TAAK DE DUITSCHE TROEPEN IN ITALIë. De harde afweergevechten, die de Duitsche legers op het Ita^ liaansche 'oorlogstooneel nu se dert bijna twee maanden moe ten doorstaan, worden nog steeds gekenmerkt door de taaiheid, waarmede de Duitsche gevechts leiding om iederen terreinsector van eenige beteekenis strijdt. In overeensteipming met den alge- meenen militairen toestand is het Italiaansche front thans een oorlogstooneel van de tweede rang, d.w.z. dat de Duitsche lei ding niet voornemens is hier den toestand door het aanvoe ren van nieuwe strijdkrachten binnen afzienbaren tijd grondig te wijzigen. Daarentegen moe ten de hier strijdende Duitsche formaties in 'het kader van de geheele oorlogvoering de belang rijke en eventueel beslissende taak vervullen een zoo groot mo gelijk deel vans het Anglo-Ame- rikaansche aanvalspotentieel te binden en den geallieerden divi sies en haar Franschen, Pool- schen en anderen huurlingen formaties, eigen gevechtskracht zooveel mogelijk sparend, zoo groot mogelijke verliezen toe te brengen. Deze gezichtspunten zijn allegn beslissend voor de Duitsche operaties in Italië en dat zij met succes worden toe gepast heeft het verloop van de gevechten van Dinsdag bewe zen. Het geallieerde opperbevel had Dinsdag in feite vier zwaar tepunten gevormd, aan de Th'yr- reensche kust, ten 'Noord-Wes ten en ten Noord-Oosten van het Trasimsensche meer en in den Adriatischen sector, waar de aanvalsacties der door Brit- sche pantserwagens gesteunde Poolsche huurlingenformaties bijzonder hevig waren. Het ge lukte den Duitschen grenadiers in het verloop van de gevech ten. die den geheelen dag aan hielden, iedere doorbraak te ver»-, hinderen. De beide Poolsche dw visies verloren daarbij verschei dene duizenden man. Ten Noord Oosten van het Trasimeer.sche meer werden de Duitsche linies na langdurigen heen en weer golvenden strijd eenige kilome ters naar het Noorden op nieuwe heu velgroepen teruggedrongen. Pogingen van de Britten om door concentratie van hun pantser- formaties penetraties in de nieu we linies tot stand te brengen, werden met succes verhinderd. Ten Noord-Westen \>an het Tra- simeensche meer lag het zwaar tepunt- der Anglo-Amerikaansche aanvallen in het gebied ten Zui den van Arezzo. Nadat tot het middaguur alle aanvallen ten deele voor de Duitsche stellin- 'gen. gedeeltelijk in tegenaanval waren afgeslagen, besloot de Duitsche leiding, om krachten te sparen, de eigen linies enkele ki lometers naar het Noorden ach teruit te leggen. Herhaaldelijke pogingen der Anglo-Amerika- r.en om in de avonduren de nieu we linies onder de voet te loo- pen, mislukten. Daarbij konden opgestelde pantserwagens door zware Duitsche houwitserbatte rijen voor de Duitsche stellingen met succes uiteengeslagen wor den. In den kustsector aan de Thyrreensche Zee en aan weers kanten van Volterra. werden al le aanvallen der Amerikanen af geslagen. VAN HET FINSCHE FRONT. ^Tet Finsche w%ermachtsbericht van Woensdag meldt o.m.: „In het Westelijk deel der Ka- reüsche landengte werden vijan delijke aanvallen op verscheide ne plaatsen afgeslagen. In de laatste 24 uur woedden harde gevechten in Aeyrepaerae, waar aanzienlijke vijandelijke strijd krachten met ondersteuning van tanks, en krachtig artillerievuur en onder gebruik van luchtstrijd krachten herhaaldelijk op onze stellingen losstormden. De vijand leed zware verliezen en werd in een tegenaanval verdreven; met uitzondering van één penetratie- plek, waar de gevechten nog aan den gang zijn In de richting Aunus was de vijandelijke druk ten Westen van Sakmi en Viljaervi het krach tigst. Onze troepen sloegen hier verscheidene hevige vijandelijke aanvallen af. Op eenige plaatsen slaagde de vijand er echter in onze stellingen binnen1 te drin gen, zoodat onze troepen iets werden teruggetrokken. Ook bij Saeaemaejaervi werden de vij andelijke aanvallen deels in het aanvangsstadium door het vuur van onze troepen, deels door te genaanvallen afgeslagen. Gisterochtend ondernam de vijand met aanzienlijke strijd krachten een landingspoging in de bi^ii van Vjipuri. De vijande lijke kustbatterijen en lucht strijdkrachten ondersteunden tal rijke vaartuigen, dien het onder bescherming van kunstmatlgen nevel gelukte, op eenige eilanden troepen aan land te zetten. In harde gevechten, die volle 24 uur duurden, wierpen onze kustfor- maties den vijand van de eilan den Teikari en Melansaari in de zee terug. Onze kanonneerboo- ten en lichte vaartuigen, alsme de de kustbatterijen en lucht strijdkrachten hebben met suc ces aan den afweer van den aan val deelgenomen en hebben den. vijandelijke vlootafdeeling, die in den mond van de baai van'Vii- puri opereerde, verdreven. Op zijn minst acht vijandelijke vaar tuigen van verschillende groot ten werden tot zinken gebracht. De vijand leed .bovendien zware verliezen arm manschappen. De vijandelijke landingspoging in de baai van Viipuri wordt voortge zet". Voetgangcrslantaarns mogen al leen blauw licht uitstralen, fiet sen en voertuigen voeren een witte verlichting door een nauwe spleet, het rootte achterlicht van de fiets moet naar boven afge schermd zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1