Zware strijd aan drie fronten DINSDAG 4 JULI 1944 Té JAARGANG - No. T30 ZUIDHOLLANOSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LcSdschs Edliifi Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 SIENA GESPAARD DUITSCH WEERMACHTS BERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- rioht van Maandag luidt: „In Normandië deed de vijand gisteren ten gevolge van de zwa re verliezen welke hij de vori ge dagen had geleden, slechts enkele aanvallen ter sterkte van een bataljon. Bij den geslaagden afweer werden den vijand bui tengewoon zware verliezen toe gebracht. In Zuid-Frankrijk wer den verscheidene groepen terro risten tot den strijd, gedwóngen en vernietigd. Londen ligt onder een zwaar vergeldingsvuur. In Italië woedde de verbitter de af weerslag ook gisteren met buitengewone hevigheid tusschen de kust en het Trasimeensche meer. De vijand viel den gehee- 'len dag onze dapper strijdende 'divisies aan, die na verbitterden 'strijd enkele kilometers naar het 'Noorden uitweken. Daar de ge vechtshandelingen zich uitstrek ten tot het gebied dicht ten Zui den van Siena en derhalve het 'gevaar bestond, dat zeer kostba re cultuurmonumenten der oude historische stad vernietigd zou den worden, zijn onze troepen vrijwillig en zonder vijandelij ken druk naar het gebied ten Noorden van Siena teruggeno men. Aan de Adriatische, kust ging de vijand met sterke strijd krachten tot den aanval over en kon hij onze vooruitgeschoven beveiligingspos ten naar de hoofd gevechtslinie terugdringen, In den centralen sector vffl het Oostelijke front werden Wes telijk van Sloezk krachtige aan vallen der bolsjewisten in zwa re gevechten afgeslagen. In het gebied van Ossipowitsji en aan den middenloop van de Berezina .distancieerden zich onze divi sies in verbitterde gevechten ■met den opdringenden vijand naar het gebied om Minsk. Ten Zuid-Westen van Polozk mislukten door tanks en slag vliegtuigen gesteunde Sovjetaan- vallen 'bij Gloebofcoje. Om de stad Polozk wordt verbitterd ge vochten. In de zware afweergevechten hebben de commandeerende ge neraals generaal der artillerie Martinek en generaal der artil lerie Pfeifer alsmede luitenant generaal Sehuenemann. striidend aan het hoofd van hun corps, trouw aan hun eed op het vaan del. den heldendood gevonden. Formaties slagvliegers meng den zich met goed gevolg in de gevechten te land en vernietig den tcflrijke-: vijandelijke tanks, kanonnen en 260 voertuigen. Zware gevechtsvliegtuigen on dernamen in den afgeloopen nacht een geconcenteerden aan val op Sloezk. "Een sterke formatie Ameri- kaansche bommenwerpers deed gisteren een terreuraanval op Boedapest. Er ontstonden scha de in woonwijken en verliezen onder de bevolking. Duitsche en Hongaarsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten vernietigden 45 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 34 viermotorige bommen werpers.'' OVERZICHT VAN DE FRONTEN. De A. N. P.-correspondent meldt: Na het dramatische verloop, dat de ontwikkeling aan het Oostelijke front de vorige week dreigde te nemen, was men aan het einde dezer week in Duit sche militaire kringen geneigd, het groote gevaar voorloopig be zworen te achten, in zooverre, dat de siuatie na de ingrijpende frontwijzigingen, die de eerste stormloop der Sovjet-Russische aanvalsdivisies had veroorzaakt, weer iets overzichtelijker is ge worden.. Het slagveld tusschen Duna en Pripjet is van gewel dige afmetingen en mede hier door zijn na de hevige gevech ten dei eerste dagen van het offensief hergroepeeringen, zoo wel aan Duitsche als aan Sovjet- Russische zi.ide, noodig gewor den, Voor zoover het roode le ger nog verder kon oprukken, is dit alleen met voorhoeden ge schied. Nadat het front eerst in een halven cirkel rond de stad Minsk liep, hebben de Duitsehers zich teruggetrokken op stellingen, die enkele kilometers voor de stad zijn gelegen. Het front loopt thans van een punt ten Westen van Lepel, dat de Duitsehers hebben prijsgegeven, ten Oos ten van Minsk en van daar naar Sloezk. De bolsjewisten hebben deze laatste stad kunnen be zetten en rukken thans, in hun streven Minsk in het Noorden en Zuiden te overvleugelen en het daarmede in een tang te ne men, op naar den spoorweg van Minsk naar Baranowice, dien zij kennelijk willen afsnijden. Daar naast teekent zich een nog groo- tere tangbeweging af. De Noor delijke arm van deze tang wordt gevormd door de Sovjet-Russi sche formaties, die op de Noor delijke flank van het Wit-Russi- sche front tot voorbij Polozk trachten door te dringen. De stad zelf is tot dusverre nog steeds in handen der Duitsehers, hoewel zij uit het Oosten, Zuiden en Westen wordt aangevallen. De strijdkrachten .van het roode I ger. oie op de Zuidelijke flank van het aanvalsfront langs de Fup.iet in de richting van Pinsk trachten op te rukken, vormen de anaerr- arm van de tang. Een Duitsche oorlogsverslaggever schrijft de Sovjet-RussischeIe- gerleiaing het plan toe, een reusacmigen omsiogeringsrmg rond de Duitsche divisies in Wit- Koetüeniii te leggen, teneinde deze vervolgens in de pan te hakken. Tot- dit doel wordt, naar Lij schrijft, een breed scherm van benden in 'den rug van het front gevormd, die thans sterke Duitsche formaties in hevige ge vechten wikkelen. Aan het invasiefront is het na den uantserslag. die 48 uur lang ten Zuiden en Westen van Ca en heeft gewoed, vrij rustig gewor den. Aan deze tankslag, die zich heeft afgespeeld in het gebied tusschen ae wegen, die van Caen resp. raar Villers-Bocage en Aunay sur Odon leiden, werd van geallieerde zijde door En- gelsch-Canadeesche divisies ver sterkt met enkele Amerikaan- sche tankformaties, deelgeno men. Hier hebben de geallieer den een bruggenhoofd op den rechteroever van de Odon ge vormd, dat zich uitstrekt tot Evrecv, gelegen aan den weg van Caen naar Aunay. Rommels tankdivisies hebben dit brug genhoofd in een tegenaanval, hoofdzakelijk van het Zuid-Wes ten uit eenigszins terug kunnen dringen De strijd speelt zich hier nog steeds af binnen het bereik van het geallieerde scheepsgeschut, dat weer in de gevechten heeft ingegrepen. De toebereidselen der geallieerden op deze Oostelijke Ornemonding schijnen er op te wijzen, dat Caen thans ook van het Noorden uit krachtiger zal worden aan gevallen. De Amerikaansche di visies. die bij Cherbourg zijn vrijgekomen, worden thans ge leidelijk naar het Zuidelijke deel van het schiereiland Coten- tin gedirigeerd, zoodat men van Duitsehen kant. ook hier nieuwe aanvallen verwacht. Tot dusver re hebben de Amerikanen nog slechts enkele verkenningsaan- vallen ten Noord-Westen van Saint Lo ondernomen, die door de Duitsehers werden afgesla gen. De betrekkelijke rust aan het invasiefront is-een gevolg van het feit, dat beide partijen hun strijdkrachten op het oogenblik hergroepeeren. De strijd in Italië heeft een meer stationnair karakter. De geallieerden trachten op de bei de vleugels van het front op te rukken naar de beide belangrij ke havensteden Livorno en An- cona en vooral' op den Westelij ken vleugel, tusschen de zee en het Trasimeensche meer, heb ben zij bijzonder hevige hgnyal- len ondernoihen. Het feit. dat men in Duitsche kringen ge waagt van een hoofdgevechtsli- nie, waarbij de Duitsche achter hoede in den Adriatischen sec tor zich terugtrekt, zou een aan wijzing kunnen zijn. dat het de bedoeling van de Duitsche le gerleiding is, in het gebergte der Apenijnen versterkten tegen stand te bieden. AMERIKAANSCHE AANVALLEN AAN NORMANDISCHE WESTKUST. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt: Terwijl het gisteren aan het invasiefront van het tweede Britsche leger den geheelen dag betrekkelijk rustig bleef, heb ben de Amerikanen in den loop van den middag hun aanvallen aan het front tusschen Carentaa en de Westkust-van Normandië aanzienlijk versterkt. Op eeni- ge plaatsen werden de beveili- gingsposten in het Duitsche voorterrein £enige kilometers te ruggenomen, om den Duitsehen afweerwapenen een volledige uitwerking te verschaffen. De Amerikanen leden buitenge woon zware verliezen aan doo- den en gewonden. DE GEVECHTEN IN ITALIë. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de ge vechten in Italië onder meer, dat de ontwikkeling der gevechts handelingen op het Italiaansche oorlogstooneel in den loop van gisterochtend er toe geleid heeft, dat het gebied van Siena, met inbegrip van de stad, door de Duitsche troepen werd opgege ven, teneinde dit centrum van cultuur en -kunst in Midden-lta- lië niet aan de verwoesting bloot te stellen. De Duitsche verdedi gingsstrijdkrachten betrokken ten. Noorden van de stad goede, domineerende stellingen, van waaruit zij verscheidend malen hevige aanvallen van Gaullisti sche soldeniers, gesteund door Amerikaansche formaties tanks, met succes afsloegen. Den aan vallenden troepen werden zware verliezen aan dooden en gewon den toegebracht. Wat het verloop van den strijd aan het Italiaansche front be treft, de Amerikanen zijn er door krachtige concentratie van hun troepenformaties in geslaagd via Cecina flaar het Noorden op te rukken en eenige plaatsjes op enkele kilometers teil Noorden van Cecina te bereiken. Ook in het gebied ten Zuidoosten van Volterra konden de Amerikanen na verbitterde gevechten vai) verscheidene uren eenige kilor meters terrein winnen, hetgeen zij echter moesten bekoopen met hét verlies van 19 tanks, ver scheidene stukken stormgevechts geschut en bijzonder zware ver liezen aan dooden en gewonden. Bij Siena duurden de zware afweergevechten Zondag bij het vallen van den nacht nog voort. Hoewel de Duitsche troepen er in geslaagd waren zich met suc ces in al hun afweerposities te handhaven en alle aanvallen te doen mislukken, werd de stad tenslotte met het .oog op haar kunsthistorische beteekenis in den loop van Maandagochtend zonder strijd ontruimd, waarna het Duitsche afweerfroht verder naar het Westen volledig her steld werd. Ook ten Westen van het Tra simeensche meer duurde gisteren de verbitterde strijd den gehee len dag voort en nadat de Duit sche divisies overdag biizopdere zware tankaanvallen hadden af geslagen, hadden zij in den nacht de gelegenheid zich ie distan- cieeren naar heuvelstellingen ten Noorden van het meer, van waar uit Maandagochtend het verder opdringen der Amerikaansche tankstrijdkrachten doeltreffend kon worden verhinderd. De Duitsche afweer heeft weliswaar aan weerzijden van het Trasi meensche meer de aansluiting op den meeroever opgegeven, maar heeft thans de voordeelen van domineerende stellingen, die het opvoeren van de afweerkracht ten goede zullen komen. VOORBEREIDINGEN IN ZUIDOOST-ENGEL AND? In Berlijnsche militaire krin gen Iaat men doorschemeren, dat aan beide zijden met uiter ste energie de voorbereidingen getroffen wórden voor een ma teriaalslag van de allergrootste afmeting in Normandië. Vdorts houdt de Duitsche leiding reke ning met andere factoren. In dit verband wordt te kennen gege ven, dat men van Duitsche zijde bepaalde voorbereidingen van den vijand in Zuidoost-Engeland zeer nauwkeurig gadeslaat. Het invasiefront. Deze vijandelijk# pantserverkanningswagen, dia voor het eerst in dan strijd kwam, werd onmiddellijk door een Duitsch Sturm* geschütz onschadelijk' gemaakt PK Scheek/O/H/P m DE STRIJD IN FINLAND. In het Finsche weermachtsbe- richt van Maandag wordt o.m. gerrreld: Op de Karelische landengte ondernam de vijand in het ge bied tusschen de baai van Kari- salmi op verscheidene plaatsen met betrekkelijk zwakke krach ten aanvallen en overzetpogin- gen, die overal wei-den afgesla gen. Zuidwestelijk van Ihantala was de vijandelijke druk giste ren den geheelen dag sterker dan op de andere plaatsen. Op een plek drong de vijand onze stel lingen binnen, maar werd in een tegenaanval verdreven. In de richting Aunus woedden eveneens hevige gevechten, hoofdzakelijk in het. gebied Ra- jakontu en Salmi, waar de vij and des nachts met sterke strijd krachten op onze stellingen los stormde. Op een plek gelukte ,t hem, onze linies binnen te drin gen. Hij werd echter in een te genaanval verdreven. De vijan delijke aanvalsactie was ook in de richting Vieljaervi heftig. Den aanvallenden vijandelijken strijd krachten werden daar zware ver liezen -toegebracht. In de richting Maaselkae sloe gen onze troepen in taaie gevech ten talrijke aanvallen Westelijk 'van Juustjaervi en Munjaervi af en brachten den vijand zware verliezen toe. Paatene werd prijsgegeven. MONTGOMERY OVER DUUR VAN DEN OORLOG. Men meldt uit Berlijn: Generaal Montgomery heeft tegenover een vertegenwoordiger van Exchange Telegraph ver klaard, dat volgens hem de oor log spoediger afgeloopen zal zijn dan menige strateeg op grond van deu stand der gevechten in Normandië berekent. Deze uitlating is volgens Ber lijn geïnspireerd door politieke angstgevoelens. Het is opvallend, dat Montgomery eerst sprak over het ijzeren verzet van de Duitsehers en over zi.in ouden tegenstander Rommel en daar na zeide, dat hij zich moeilijk kon voorstallen, dat Berlijn den oorlog nog lang zou kunnen voortzetten. Een Berliinsch blad, dat in groote lijnen 'dit inter view weergeeft, schrijft, dat de oorlog zoo lang zal duren tot En geland inziet, dat het Duitsch- iand niet kan overwinnen, Mont gomery's hoop is gesteld op het vijfde oorlogsjaar en op eew mo- reele ineenstorting van Duitsch- land. Daar de Britsche generaal zijn toevlucht tot politieke fra sen heeft moeten ijemen. schijnt hem het geloof in eon militaire overwinning te ontbreken. Als de zolder ontruimd is. is het brandgevaar geringer. Zorg er voor. dat hoeken en muren be reikbaar zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1