Cherbourg thans geheel in geallieerde handen Ie JAARGANG - No. 12\ MAANDAG 3 JULI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD wasrin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lsidschs Eciltl© Tsïef. Adm. 20935 Te'af. Red. 20015 ZWARE STRIJD IN HET OOSTEN DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag'. Het Duitsche weermachtsbe- •fcht van Zaterdag luidt: In de Noordwestpunt van het chiereUand Cherbourg zetten inze zwakke strijdkrachten, op ■en nieuw gebied sataengedron- ;en, hun verbitterden tegenstand egen de vijandelijke overmacht [oort. Tot het laatste toe strij end brachten zij den tegen- tander nog zware verliezen toe. Ten Oosten van de Orne on- .ernam de vijand verscheidene •ergeefsche aanvallen. In het enetratiegebied ten Zuid-Wes- en van Caen werd de tegen- tander in de verdediging gedre- en en beperkte hij zich tot laatselijke verkenningsaanvaN ;n. die voor onze afigrendelings- •onten ineenstortten. Onze te- enaanvallen van het Zuid-Wes- :n uit wonnen aan weerszijden an de Odon, ondanks taai ver- ;t en sterk vijandelijk artille- evuur vooral van zee uit, lang- tam verder terrein. Ten Noord- osten van St. Losgingen Aime- kaansohe troepen, gesteund tK>r krachtige artillerie-, pant- :r- en luchtaanvallen, tot den inval over. Zij werden in het ïconcenteerde afweervuur met :oote bloedige verliezen afge- agen. 19 vijandelijke pantser- agens werden vernietigd. De luchtmacht ondersteunde et sterke slagvliegtuig-forma- 2S de gevechten van. het leger het Normandische landings- >ofd. Boven het landingshoofd i de bezette gebieden in het 'esten werden 25 vijandelijke iegtuigen, waaronder 15 vier- otorige bommenwerpers ten il gebracht. Luitenant Schenk, igfuehrer bij een pantserregi- gnt, schoot den 27sten Juni ten lid-Westen van Caen 12 vijan- lij'ke pantserwagens stuk. In gevechten rond Cherbourg eft zich een regiment luCht- elartillerie onder bevel van lonel Hermann bijzonder on- erscheiden. Kustlbaltterijen n het leger plaatsten ver beid ene treffers op vijandelij- landingsbooten voor den and van de Orne en dwongen n torpedojager den steven te mden. In Bretagne werd een andelijke sabotagegroep in n strijd vernietigd. /Zwaar vergeldingsvuur ligt 'Londen. Dp den Westelijken vleugel n het Italiaansche front viel vijand van de kust tot aan het asimeensche meer met gecon- ïtreerde infanterie- en pant- striidkraohten verder aan. In /echten, die bijzonder rijk wa- 1 aan verliezen, gelukte het vijand in den kustsector in het gebied ten Zuiden van ■na, verder op te dringen. De rechten duren hier met onver- aderde hevigheid voort, n de Adriatisehe Zee bracht htdoel-artillerie aan boord i een Duitsch stoomschip een andelijke motortorpedoboot zinken. n den centralen sector van Oostelijke front zijn onze 5pen nog steeds in een zwa- afweerstriid gewikkeld. In stad Sloezk worden straatge- hten geleverd. Ook in het ge- ji van Ossipowitsji en bij Be- if vinden vrij sterke door itserwagens ondersteunde aan (en der bolsjewisten plaats. 1 den bovenloop van de Be- ina. alsmede ten Westen en p-Westen van Polozk werden l/ijandelijke aanvallen in har- gevechten opgevangen, ft de afweergevechten kwa- l eskaders Duitsche slagvlieg- [en met goed resultaat tus- schenbeide. Zij brachten den vijand zware bloedigeen mate- rieele verliezen toe. Beveili gingsvaartuigen der marine brachten in de Finsche Golf bij het eiland Narvi drie aanvallen de Sovjet-Russische motortorpe- dobooten tot zinken en brachten gevangenen binnen. Een sterke formatie Ameri- kaansche bommenwerpers wierp Vrijdag verspreid bommen in het Hongaarsche gebied.. Duit sche en Hongaarsche jagers scho ten 13 vijandelijke, vliegtuigen waaronder 12 viermotorige bom menwerpers, neer. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen in het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. In den strijd tegen de vijande lijke invasievloot en de ravitail leering over zee. brachten lucht macht, marine en kust/batterijen van het leger en de marine in de maand Juni 51 vracht- en trans portschepen van tezamen 312.600 b.r.t. tot zinken. 56 andere sche pen van tezamen 328.000 b.r.t. alsmede talrijke kleinere trans- portvéartuigen en landingsfooo- ten werden ten deele zwaar be schadigd. Aan vi( andelijke oor logsschepen werden 2 zware en 3 lichte kruisers, 22 torpedoja gers. 15 motortorpedobooten, 1 duikboot. 3 landingsbooten en 1 bewakin.gsvaartuig tot zinken gebracht. Verscheidene slagsche pen. waaronder 1 schip van de ,,Nelson"-kl^sSe, 21 kruisers. 22 torpedojagers, 26 speciale lan dingsschepen en 12 motortorpe dobooten werden door bom-, tor pedo- en artillerietreffers zwaar beschadigd. Aangenomen kan worden, dat een deel- van deze schepen vernietigd zijn. De vijan delijke scheensverliezen worden door mijntreffers nog grooter. Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: In het penetratiegebied ten Zuid-Westen van Caen heeft de tegenstander zijn doorbraakpo gingen na uiterst sterk trommel vuur van artillerie Zaterdag in de middaguren hervat. Alle aan vallen zijn daar mislukt, even als ten Noord-Oosten van St. Lo. Formaties slagvliegers hebben ook Zaterdag de geveohten op den grond met succes onder steund. In den nacht hebben forma ties gevechtsvliegers vijandelijke concentraties van schepen voqr het landingshoofd aangevallen. Zware ontploffingen werden waargenomen. Bii verscheidene zuiverings acties in het Fransche gebied zijn 80 terroristen geliquideerd. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen. In Italië lag het zwaartepunt der vijandelijke aanvallen in den Westelijken kustsector en in het gebied ten Zuid-Oosten van Volterra. Onze troepen hebben zich hier onder den sterken vijandelijken druk op den Ceci- nasector gedistantieerd. Ook ten Zuid-Oosten van Volterra kon de vijand naar het Noorden' ter rein winnen. In het gebied van S'iena ten Westen van het Tra- simeensche Meer lilebben onze dappere divisies alle vijandelij ke aanvallen onder zware ver liezen voor den tegenstander af geslagen. Een vijandelijk batail- lon en 29 tanks werden vernie tigd. Aari het Centrale Oostelijke front hebben onze dappere divi sies den met overmachtigen strijdkrachten aanvallenden bols jewieken ook verder hardnek kig verzet geboden. In het ge bied van Sloetsk hebben de bolsjewieken eerst na zware ge vechten terrein kunnen winnen. De plaats werd opgegeven. Bij Ossipowitsj hebben onze troe pen hun stellingen gehandhaafd tegenover alle vijandelijke aan vallen. De gevechtsgroepen uit het gebied van Bobroeisk heb ben zich een weg gebaand naar onze voornaamste strijdkrach ten. Aan den middenloop' van de Beresina zijn zware gevech ten aan den gang met de onaf gebroken aanvallende bolsjewie ken. In het gebied ten Westen van Polotsk duurt de vijandelij ke druk voort. Ten Zuid-Westen en Zuiden van Polotsk zijn ster ke vijandelijke aanvallen afge slagen of in grendelstellingen op gevangen. Slagvliegers hebben voortdurend ingegrepen in de gevechten op den grond en den vijand zware verliezen toege bracht. In het hooge Noorden zijn in den Kandalaksjasector verschei dene door sterke artillerie onder steunde aanvallen der bolsjewie ken in harde gevechten onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. In den afgeloopen nacht heb ben afzonderlijke Britsche sto- ringsvliegtui?en bommen gewor pen in het Ri.insch-Westfaalsche gebied. DE LAATSTE STRIJD OM DE HAVEN-CHERBOURG. Interinf meldt omtrent den toestand aan het invasiefront: De gevechten om Cherbourg en het Noordelijke deel van het schiereiland Cotentin hebben in den loop van Vrijdagnacht hun einde gevonden. Nadat des mid dags ca. 30 tot 40 mijnenvegers en andere kleine vaartuigen de haven van Cherbourg waren bin nengedrongen zij konden door de Duitsche steunpuntbezettingen wegens volledig gebrek aan mu nitie niet meer bestreden wor den is de - haven Cherbourg thans in geallieerde handen. Volgens de oorspronkelijke aan wijzingen, die Montgomery had meegekregen, moest de haven reeds op 9 Juni veroverd zijn geweest. Het termijpprogram van het geallieerde opperbevel is door den taaien en handigen Duitschen 'tegenstand drie we ken vertraagd. Ook op het schiereiland Jobourg en op Kaap de la Hague zijn de gevechtshan delingen gestaakt. Dat het een gevechtsgroep van nauweliiks 2000 man gelukt is, zich verscheidene dagen lang te handhaven tegen den druk van twee voortreffelijk bewa pende Amerikaansche divisies, vormt een prachtig getuigenis van den strijdgeest der Duitsche soldaten. Deelen van de gevechtsgroep van It.-kol. Keil. die zoojuist het Ridderkruis vanhet IJzeren Kruis heeft gekregen, hadden zich,-nadat zij Vrijdag terugge drongen waren naar het Noord- Westelijke deel van het schier eiland Jobourg, na de radio-in stallaties in de lucht te hebben laten vliegen en'de door gebrek aan munitie waardleoos gewor den kanonnen te hebben ver nield, in de bosschen aan den Kaap de la Hague aaneengeslo ten tot verschillende nesten van weerstand. Geheel op zichzelf staande handhaafden zij zich ook nog den geheelen Zaterdag tegen de sterke vijandelijke stoottroe pen en brachten den Amerika nen nog gevoelige verliezen toe. De zeer vérstrekkende ver woestingen van'alle installaties der haven van Cherbourg heb ben bewerkstelligd, dat de ha ven thans niet meer dat is, wat de Engelschen en Amerikanen er van gehoopt hadden. Langen tijd zullen zij noodig hebben, om haar weer zoover te hersteller, dat zij onafhankelijk van het weer groote contingenten zware wapens en invasietroepen daar aan land kunnen brengen. DE STRIJD IN FINLAND. Het Finsche legerberieht van Zondag meldt o.m.: In het Westelijke deel der Ka- relische Landengte hebben onze troepen op verscheidene plaat sen de vijandelijke aanvallen af geslagen, dan wel de vijandelijke afdeelingen reeds bij de concen tratie vernietigd. In Reyraepaeae en aan de Vuosken-linie hoofd zakelijk vuur van artillerie en granaatwerpers. In de richting van Aunus heeft de vijand ver der aangevallen met stérke strijdkrachten en met steun van formaties vliegtuigen en tanks in het gebied tusschen Rajakon- tu en leru. Onze troepen boden taaien tegenstand en brachten den vijand groote verliezen toe. De vijand slaagde erin eenig ter rein te winnen. Talrijke tanks werden vernietigd. Teru werd opgegeven. In de richting van Maaselkae leverden onze troe pen ook verder feaie gevechten bij Juustjaervi enuvïunjaervi. In de richting van Rukajaervi heeft de vijand met ondersteuning van fel artillerievuur met afdeelingen die ongeveer twee bataillons sterk waren, onze stellingen aan gevallen. De aanval werd door tegenaanvallen en het vuur on zer troepen afgeslagen. Iets ver der naar het Noorden werd even eens de aanval van een vijande lijke compagnie op een onzer steunpunten afgeslagen. GENERALOBERST DIETL OMGEKOMEN OFFICIEELE STAATSPLECHTIGHEID. Generaloberst Dietl is op 23 Juni 1944 bij een vliegtuigonge val om het leven gekomen. In den dagorder van den Füh- rer ter gelegenheid van den dood van Generaloberst Dietl wordt o.a. gezegd: „Als voortreffelijk soldaat in den strijd om het na- tion.-socialistische Groot-Duitsch- land heeft Generaloberst Dietl zich vooral in den strijd om Noorwegen en Finland onder scheiden en zijn mannen van de eene overwinning naar de an dere geleid. Onvergetelijk zal zijn strijd om Narvik blijven tegen de sterkste overmacht van den vijand en in de hardste omstan digheden. Op 19 Juni 1940 werd hem als eersten soldaat der Duitsche weermacht het Eiken loof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Zijn naam zal voortleven in zijn fiere bergleger en bovendien verbon den zijn met dien van de dappe re Finsche bondgenooten. Hij zal gelden als symbool van deze wapenbroederschap. Als huldi ging voor zijn voortdurend held haftig optreden verleen ik den Generaloberst Dietl het Eikenloof met Zwaarden bij het Ridder kruis van het IJzeren Kruis. In een officicele staatsplech- tigheid, waaraan behalve de Fuhrer aanwezig waren gen.- veldmaarschalk Keitel als chef van het opperbevel der weer macht, de Rijksminister van bui- tenlandsche zaken Von Ribben- trop, grootadmiraal Dönitz, de Reichsführer-SS Hi mier, gen.- veldmaarschalk Milch, alsmede talrijke Rijksministers, Rijksiei- ders, gouwleiders, generaals van het leger, van de luchtmacht en van de Waffen-SS, voorts admi raals van de marine en wapen- attaehé's van de verbonden en bevriende naties, naast andere vertegenwoordigers uit weer macht, partij en staat, heeft de Duitsche natie Zaterdagmiddag afscheid genomen van den door een hard lot plotseling uit het leven weggeruken Generaloberst Dietl. Generaal-veldmaarschalk Keitel heeft een herdenkingsrede ge houden. De Führer spreekt. Ook de Führer heeft in de plechtige herdenking voor den overleden General-oberst Dietl dezen in gevoelvolle bewoordin gen een laatsten groet gebracht. Hij schilderde de taak, welke Dietl volbracht heeft in Narvik. Van alle verbindingen afgesne den, zonder proviand, zonder munitie, zonder zware wapens, stond deze man met 2500 solda ten. zijn bergiagers en later nog 2000 man matrozen en zee-offi cieren die zichzelf moeizaam als drenkelingen hadden geréd, ge heel alleen tegenover een sterk overmachtige vijandelijke macht. Hoe hij dat toen heeft klaarge speeld en hoe hij eindelijk die situatie definitief ten gunste van Duitschland heeft kunnen koe ren is een wonder niet alleen van groote militaire bekwaam heid. doch ook van menschelijke persoonlijkheid. Generaal Dietl heeft wellicht het duidelijkst in zijn persoon de synthese gevonden, aan den eenen kant onverbiddelijk hard te zijn in het eischen en aan den anderen kant toch op te gaan in de bezorgdheid voor zijn man nen. Hij heeft daardoor eigenlijk het type van den nationaal-so- cialistischen officier geschapen, van een officier, die niet week is in het eischen en verlangen, niet zwak om zijn menschen te laten optreden, doch die nauwkeurig weet, dat voor dezen strijd geen offer te groot of te duur is om niet gebracht te worden, van den officier, die aan den eenen kant deze harde en uiterst harde eischen stelt, aan den anderen kant echter het lot van zijn on dergeschikten als hun ware vriend en vader tot zijn eigen lot maakt. Dat ik reeds om dien reden persoonlijk een bijzonder nauw contact met dezen officier onder hield, was vanzelf sprekend. Hij is \'oor mij de eerste officier van de Duitsche weermacht, die mijn gedachtenwereld was ingegaan en zich blindelings en zonder compromissen daarvoor uitsprak. Mijn persoonlijke vriendschap jegens hem maakt 't mij derhal ve bijzonder smartelijk, hem te herdenken. Wanneer ik van de zen vriend thans afscheid neem, gebeurt het derhalve met de bit terste gevoelens van een diep getroffen man, aan den anderen kant evenwel met het onbuigza me fanatisme, dat ook dit offer op het altaar van het vaderland voor ons allen slechts een nieu we verplichting is''. Te Muenchen bijgezet. Zaterdagochtend is het stoffe lijk overschot van General-oberst Dietl te München aangekomen en in tegenwoordigheid van ver tegenwoordigers van weermacht en partij op het Nordfriedhof bijgezet. EIKENLOOF VOOR DOLLMANN EN VON RUNDSTEDT. De Führer heeft het eikenloof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan den opperbevelhebber van het zeven de leger, General-oberst Frie- drich Dollmann, als posthume onderscheiding, en aan den op perbevelhebber West, generaal- veldmaarschalk Gerd von Rund- stedt. Nederlandsche Vrijwilligers bij da Kr|egsmarine. Zin na zin zeggen de Nederlanders de beëedlgingslormule der Duitsche weermacht na Eko/Stapf/Pex m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1