Zware strijd om Caen Ie JAARGANG - No. 128 ZATERDAG 1 JULI 1944 DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfildschs Ediis@ Telel. Adm. 20935 Telsf. Red. 20015 PANTSERSLAG BIJ TILLY WOEDT VOORT DUITSCH WEERMACHTS- BERICHT. „lil Normandië zette de vijand zen geweldige inspanningen voort om de stad Caen van haar ravitailleeringslinies af te snij den en van het Zuidwesten uit in te nemen. Met het krachtigste gebruik van artillerie en lucht macht kon de vijand zijn pene- tratiegebied in verbitterde ge vechten aanvankelijk uitbreiden, totdat een sterke Duitsche tegen aanval hem in de flank trof en hem een groot deel van het ge wonnen terrein weer ontrukte. Talrijke tanks van den vijand werden vernietigd. De gevechten duren voort. Aan de overige deelen van het front van het landingshóofd, zijn nieuwe, door sterke artillerie ondersteunde aanvallen van den vijand, ten Oosten van de Orne en ten Zuidwesten van Tilly mis lukt. Ten Noordoosten van St. Lo doorgebroken Amerikaansche troepen werden in een tegenaan val weer verdreven. In het strijdgebied van Cher bourg ging de vijand thans over gen breed front ook op onze ge vechtsgroepen op de Noordwes telijke punt van het schiereiland tot den aanval over. De storm loop van den sterk overmachti- geu vijand stortte door den te genstand van de dappere verde digers; onder bevel van luite nant-kolonel Keil, met zware verliezen ineen. Sinds den öen Juni werden aan het invasie front meer dan" 900 vijandelijke tanks stukgeschoten. Bij den strijd in het gebied van Cher- gemaakt door beveilingsforma- ties van het leger en van de po litie onder leiding van den SS- Obergruppenfuehrer en generaal der politie von Gottberg. In ge vechten, die vier weken duurden, werden 342 bendekampen en 936 kazematten verwoest. De bolsje wieken leden uiterst zware bloe dige verliezen Behalve 7700 doo- den, verloren zij 5300 gevange nen; talrijke wapenen en groote voorraden levensmiddelen wer den buitgemaakt. In het hooge Noorden sloegen onze bergtroepen verscheidene aanvallen cjer bolsjewieken af. Een sterke formatie Ameri kaansche bommenwerpers viel gistermorgen plaatsen in Mid- den-Duitschland aan. Vooral in Maagdenburg en Wittenberg ont stond schade aan gebouwen en werden verlieze,. onder, de bevol king veroorzaakt. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen wierpen des nachts bommen in het gebied van Weenen. Boven het Rijksge bied en de bezette Westelijke ge bieden, werden overdag en des nachts 34 vijandelijke vliegtui gen, door strijdkrachten der luchtverdediging neergeschoten. Onderzeebooten vernietigden drie schepen met een inhoud van 13.000 brt. en een bewakings vaartuig. In den strijd tegen de vijandelijke controle ter zëe schoten zij 10 vliegtuigen om laag". GENERALOBERST DOLLMANN OVERLEDEN. Generaloberst Dollmann, op perbevelhebber van een leger, is den 27sten Juni plotseling over leden. De Fuehrer heeft naar aanleiding daarvan een dagorder uitgevaardigd, waarin o.a. wordt bourg heeft zich een comman- gezegd: „Het door onze vijanden dant van een steunpunt der Luft- kansloos beschouwde waagstuk nachrichtentruppe, den eersten Iin den aanval over den Rijn de luitenant Daimling, bijzonder on derscheiden Marinebatterijen van de Ka naaleilanden namen herhaalde lijk vijandelijke formaties- oor logsschepen ónder vuur en dwongen hen den steven te wen den. Batterijen verdragend ge schut van de marine beschadig den onder de Engelsche kust een groot tankschip, dat op strand gezet moest worden. voor onoverwinnelijk gehouden Maginotlinie te doorbreken, heeft Generaloberst Dollmann in vast vertrouwen op den opofferenden moed, de dapperheid en het kun nen van zijn le^er met succes uitgevoerd. Door zijn vccttieffelijke lei ding van een leger aan de kust van den Atlantischen Oceaan heeft hij mede de voorwaarde geschapen voor den afweer van Het zware vergeldingsvuur van, be invasie en in den afweerstrijd de „V 1" wordt voortgezet. Aan het Italiaansche front werd aan de kust van de Idguri- sehe Zee en in den sector ten Zuidwesten en Zuidoosten van Siena verbitterd gevochten. De vijand viel hier, ondersteund door sterke pantserstrijdkrachten en met concentratie van zijn ar tillerie, den geheelen dag aan. doch kon slechts weinig terrein winnen. Aan weerskanten van het Trasimenische meer zette de vijand zijn doorbraakpogingen als gevolg van de op de vorige dagen geleden verliezen, die hem dwongen tot nieuwe hergroepee ringen, gisteren den geheelen dag niet voort. Pas tegen den avond hervatte hij zijn aanvallen, die thans nog aan den gang zijn. In het centrale deel van het Oostelijk front woedt nog steeds een verbitterde strijd. Tusschen Sloezk en Bobroeisk werden vij andelijke aanvalsspitsen op eeni ge plaatsen opgevangen. Bij Bo- 'rissof en ten Zuidwesten van Po- lozk ontstonden hevige gevech ten met vijandelijke aanvalsgroe pen. Formaties slagvliegtuigen mengden zioh herhaaldelijk in de gevechten te land en sloegen vij andelijke colönnes infanterie en voertuigen uit elkaar. Ten Zuid oosten van Polozk stortten ook gisteren alle aanvallen der bol sjewieken bloedig ineen. Hier iheeft zich de Noordduitsche 290ste divisie infanterie, onder bevel van generaal majoor Hen- ke bijzonder onderscheiden. In Wit-Roethenië werd aan een bende-actie met succes een einde geholpen de verstrekkende*-plan nen van den vijand te verijdelen, zoodat het eerste doel van de landing van den vijand niet be reikt werd" OP HET SCHIEREILAND COTENTIN. Gisterochtend gingen de Ame rikanen met pantser- en infante- rieformaties ter sterkte van on ggveer twee divisies tot den al gemeenen aanval op de Duitsche beveiligingslinies- in den Noord- Westhoek van het schiereiland Cotentin over. Nadat het hun gelukt was, door massaal ge bruik van artillerie, eenige bres sen in het Duitsche afweerfront te slaan, drongen sterke, pant serwiggen op twee plekken op tot aan de plaats Jobourg. Ten Noorden van de beide door- braakpiaatsen handhaaft zich een groep stevige Duitsche steunpunten tezamen met de ma- rinekustbatterij „Andemeer" ook verder met succes tegen de tal rijke Amerikaansche aanvallen. De Duitsche tegenaanval in het gebied van den grooten pantserslag van Tilly maakte ook gisteren goede vorderingen, hoewel de Britten zich met ge bruik van alle beschikbare wa penen verbeten weerden. Door aanvallen uit het Zuid-Westen verkleinden Duitsche pantser formaties het slechts enkele ki lometers breede en diepe pene- tratiegebied gisterochtend ver der en wierpen zij jte Britten naar den Zuidrand van het dorp Baron terug. J De pantserslag van Tilly voor het Britsche leger de zwaarste aderlating sedert het begin van de invasie geworden vooral daar sterke Britsche pant serformaties, die herhaaldelijk poogden om den Duitschen te genstoot te ontloopen en in N.- Oostelijke richting naar Caen door te breken, door de bij Ver- son staande Duitsche versper ringsformaties op bloedige wijze geteisterd werden. De hergroepeeringen der Ame rikanen duiden op de vorming van nieuwe zwaartepunten der operaties. Ten Noorden van St Lp bijv. valt de concentratie van vrij sterke strijdkrachten waar te nemen. Ook in het gebied ten Zuiden van Carciitan valt de op stelling van verscheidene groo te Amerikaansche formaties te bespeuren. DE STRIJD IN ITALIë. Omtrent de gevechten in Ita lië, meldt het Internationale In fermatiebureau: Op het Italiaansche sirijdtoo- neel duurden de zware gevech ten tusschen de Thyrreensche Zee en het Trasimeensche meer Donderdag den geneelen dag voort. Daarbij konden de Ameri kanen op den uitersten Westelij ken vleugel tegen den taaien te genstand van Duitsche achter hoeden eenige K.M. terrein win nen en in de avonduren van Donderdag, optrekkend langs den kustweg, het gebied ten Zuiden van Oecina bereiken. Eenige K.M. verder ten Oosten daarvan drongen zij door tot Casali. Daarentegen werden alle Ameri kaansche en Gaullistische aanval len ten Zuidwesten, Zuiden en Zuidoosten van Siena met zeer zware verliezen afgeslagen. Ook mislukten alle aanvallen ten Westen van het Trasimeensche meer, dank zii den vastberaden tegenstand van de Duitsche gre nadiers. HET FINSCHE WEERMACHTS- BERICHT. Het Finsche weerm achtsbe- richt van Vrijdag meldt o.a.: „Op de Karelische landengte werden ten Noorden en Noord- Westen van Tali hevige gevech ten geleverd. Onafgebroken wierp de vijand claar zijn aan valsgolven met ondersteuning van sterke pantserstrijdkrachten en formaties slagvliegtuigen in het vuur. Onze taai strijdende troepen hebben den vijand, deels in tegenaanvallen, zware verlie zen toegebracht. Desondanks ge lukte het Hem. eenlg terrein te winnen. Verscheidene tanks wer den vernietigd. De harde ge vechten duren nog voort. In Aeyraepaeae drong een eigen stoottroep een vijandelijk steun punt binnen en vernietigde daar meer dan 100 man. Op de Aunus-landengte is de vijandelijke druk verder toege nomen. In de richting Vitele en Oostelijk daarvan heeft de viiand op verscheidene plaatsen met ondersteuning van sterk ar- ti'lerievuur en slagvliegtuigen hevige aanvallen uitgevoerd. De gevechten, waarbij de vijand in grooten oanva*g gebruik maakt van tanks, duren nog voort. Ook hier leed de vijand zware ver liezen. y In het kader van den stelsel- matigen aftocht van onze troe pen werd Aeaenislinna (Pe- trcskoj) ontruimd. In de rich ting van Maasetkae heeft de viiand zijn met artillerie en slag vliegtuigen ondersteunde aanval len voortgezet. Hij leed daarbij de laatste 23 uur verliezen van verscheidene honderden man schappen." HET FINSCHE KABINET. De B-correspondent van het A. N. P. meldt uit Berlijn: De veranderingen in het Fin sche kabinet zijn wel eenigszms anders uitgevallen, dan de Engel- schen en Amerikanen hadden verwacht. In plaats van een radi- kaie koerswijziging ten gunste Invasie - m ogelij khedcn langs de Middellandsche Zee De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: Bij de tallooze zinspelingen er. aankondigingen betreffende het tijdstip, plaats en omvang van het groote offensief tegen het Europeesche vasteland, hebben de geallieerden zelden het Zui delijke front genoemd en het is natuurlijk moeilijk te zeggen; of dit al of niet met opzet is ge schied om den tegenstander te misleiden. De Zuid-Europeesche kusten bieden-voor een invasie ongetwijfeld verscheidene mo gelijkheden en het is interes sant te zien, hoe deze in deskun dige Duitsche kringen worden beoordeeld. Schout-bij-nacht Ga dow, de bekende publicist op marinegebied, heeft aan deze mogelijkheden een beschouwing gewijd. Gadow begint met er aan te her nneren, dat van Noord-Afri- ka uit de eerste succesvolle aan val op het Duitsche verdedi- gingsgebied is ondernomen en dat de voortzetting en uitbrei ding hiervan verleidelijk is. Voor nieuwe landingen achter het te genwoordige Italiaansche front komen de eilanden Sardinië en Corsica als uitgangspunten in aanmerking, doch het lijkt nau welijks mogelijk, ondernemingen op groote schaal met dienover eenkomstige scheepsconcentra- ties onbemerkt uit te voeren, daarentegen wel „commando raids", die reeds op kleine schaal zijn ondernomen en waarop men van Duitsche zijde voorbereid is. De Italiaansche Westkust tus schen Napels en Genua is niet rijk aan geschikte groote havens, terwijl het bergachtige terrein niet gunstig is voor luchtlandin gen op groote schaal. Niettemin mag de Noord-Italiaansche vlak te als mogelijk doel van een in vasie zeker niet buiten beschou wing worden gelaten. Ook het Zuiden van Frankrijk heeft voor de vorming van een nieuw front iets aanlokkelijks voor de geallieerden, die bepaal de verwachtingen zouden kun nen koesteren van de medewer king der „maquis", de georgani seerde verzetsbeweging in Frank rijk. waartegenover van Duit- i sche zijde wdrdt gesteld, dat de-, ze verzetsorganisaties in het Westen een groote teleurstelling hebben beleefd en dat de maat regelen; die de.Duitsche weer macht en de militie van den Franschen politiechef Darnand hebben genomen, niet zonder uit werking op de activiteit -der maquisisten zijn gebleven. De Italiaansche Adriatische Zeekust met Aneona als eenige goede haven biedt met zijn deels door diepe kloven doorsneden, deels vlakke en zandige strand tal van mogelijkheden voor over vallen, waarvoor Bari als uit gangspunt zou kunnen dienen. Voor verder gaande strategische plannen vormen de Apennijnen een beletsel. Aan de Adriatische Oostkunst hebben volgens Gadow oor spronkelijk zeker invasieplannen bestaan, die wellicht nog steeds niet zijn opgegeven. De partisa- nenbeweging zou een zekere rol kunnen spelen bij pogingen, Kroatië binnen te dringen om vandaar uit verderop te rukken naar de Donauvlakte en even tueel op de totstandkoming van een verbinding met het roode le ger aan he sturen. Oak hier biedt het bergachtige terrein niet te onderschatten moeilijkheden, waaraan men van Duitsche zijde nog toevoegt, dat de strijd te gen de partisanen de hoop van Tito en zijn bondgenooten op verdere vorderingen een dom per heeft opgezet. In politiek opzicht is het volgens de Duit sche opvatting de weinige ge neigdheid van Moskou, de bond genooten op den Balkan toe te laten, die aan een geallieerde invasie in dit gebied in den weg staat en dit geldt natuurlijk niet alleen voor de Dalmatijnsche kust. doch ook voor de rest van den Balkan. Wat ten slotte Turkije betreft, meent Gadow in den ioenemen- den druk op dit land, en de ver sterkte militaire paraatheid van Turkije een duidelijke aanwij zing te zien, dat over zijn gebied een aanvalskoers wordt g«zocht, die het mogelijk zal maken, van het leger, dat in de Levant ge- stationneerd is. en tot dusver werkeloos is gebleven, een nut tig gebruik te maken, den weg naar Bulgarije en Roemenië te openen en de luchtsteunpunten naar voren te schuiven. van de geallieerden in te slaan, heeft het kabinet zich versterkt op het'standpunt der samenwer king met Duitschland. De politie ke achtergrond der militaire sa menwerking heeft verdere con touren gekregen. De VER. STATEN EN FINLAND Reuter meldt uit Washington, dat de Ver. Staten de diplomatie ke betrekkingen met Finland verbroken zouden hebben. Van Amerikaansche zijde en uit Fin land is tot op dit moment nog geen bevestiging van dit Engel sche bericht ontvangen. DUITSCHLAND ZAL GEEN INTERVENTIE AANVAARDEN. De B-correspondent van het A. f. P. meldt uit Berlijn: Zoowel in de Engelsche pers als ook in Liet Engelsche Lager huis is naar aanleiding van de Duitsche vergeldingsmaatregelen de vraag gesteld, of het niet wen- schelijk zou zijn dén Paus om in terventie te verzoeken. De Brit sche minister van buitenland- sche zaken, Eden, heeft deze aanvragen van de hand gewezen met de motiveering, dat het de zaak van den H. Vader is of deze wel of niet wenscht te interve- nieeren. Men kan aannemen, dat dit standpunt door Duitschland niet gedeeld wordt en wel met dien verstande, dat Duitschland zich aan welke interventie ook niets gelegen zal lateri liggen. Het is goed eraan te herinneren, dat van Duitsche zijde eenige maan den geleden officieel werd ver klaard. dat niets ter wereld En geland voor de vergelding zal kunnen bewaren. Wat op het oogenblik in Londen geschiedt, zoo meent men officieel, is nog niet erg. Het is onaangenaam om veertien dagen achtereen ieder uur een doodelijke treffer te moe ten verwachten, maar erg is het geenszins. Het werkelijke oogen blik, waarop een smeekend ap pél der Britten niet meer uitblij ven kan, komt nog. Doch ook dan zal Duitschland geen mede lijden hebben en onbarmhartig retourneeren, wat de Anglo- Amerikanen Duitschland hebben aangedaan. De woordvoerder van het Auswaertige Amt verklaarde gistermiddag aan de buitenland- sche journalisten dienaangaande: De hel, welken wij gemeenschap pelijk hebben doorgemaakt, laat geen interventie meer toe. FRANKRIJKS AANDEEL IN DE EUROPEESCHE OORLOGS INSPANNING. De B-correspondent van het A. N. P. meldt: De Fransche regeering en de Duitsche regeering schijnen op het oogenblik blijkens een aan tal desbetreffende informaties te overwegen, Frankrijk meer dan voorheen in de Europeesche oor. logsinspanning in te schakelen. Er is zelfs sprake van, dat minister president Pierre Laval deze on derhandelingen persoonlijk bij woont. Te Berlijn is men nog niet geneigd om thans reeds op de eventueele resultaten vooruit te loopen. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1