erbiiterd b g svech! enbijCaen 1 e JAARGANG - No. 127 VRIJDAG 30 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE inloor: Papsngrachi 32 - Giro 1Q3ÜQ3 leidsshe Editie Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 FARE STRIJD LANGS DE BEREZINA DUITSCH H'EERMAC HTS BE RICHT, [et Duitsche weermachtsbe- „it vaii Donderdag luidt: Jïn Normandië heett de vijand sterke aanvallen tot bijna .m. breedte uitgebreid. Bij- ider verbitterd war^n de ge- ten in bet gebied ten Zuid ten van Caen, waar de ,d in het onoverzichtelijke :in vol struikgewas een smal- .jnetratie kon bereiken. De |e avonduren ondernomen te- iaanval van Duitsche gepant- He gevechtsgroepen, drong de Indelijike aanvalsspitsen op uiterst nauw terrein samen, vijand leed uiterst zware ver. aan menschen en mate- ,1. Alleen één pantserafdee- vernietigde daarbij 53 vijan- jke tanks. In dezen sector ben zich bti de gevechten der te dagen de 12de SS. pant- .ivisie (Hitlerjugend) onder ■el van Standartenfuehrer en «el der Waffen SS. Meyer, het bijzonder de gevechts iepen van d^n SS. Sturm- tnfuehrer Olb. Oetter. bi.izon- f onderscheiden, ten Oosten van de Orne zijn rhaalde door sterke artillerie lersteunde aanvallen van den and bloedig ineengestort. In gebied van Cherbourg blij- fi zich verscheidene van onze jnpunten tegen de vijandelijke srmacht handhaven. De ha- -a is verwoest, de ingang nog ija versperd. n aanval van vijandelijke .edo jagers op de Kanaal- mden, werd door Duitsche be- igingsstrii dkrachten af gesla- Een van onze patrouilleboo- maakte daarbij het bedie- id personeel van het geschut a een torpedojager onschade- en plaatste van vlak nabij rijke artillerievoltreffers op vaartuig. De vijandelijke pedojager geraakte in .brand werd na een zware ontplof- g in zinkenden toestand ach- iffelaten. Twee eigen vaartui- a gingen tijdens het harde zee recht verloren. ïoven het landingshoofd en bezette Westelijke gebieden rden 41 vijandelijke vliegtui- neergeschoten, ronden ligt nu sinds twee we ll onder het onophoudelijke iur van de V.l. In Italië ontstonden gisteren jzonder verbitterde gevech- 1 in het gelbied ten Zuiden en "iid-Westen van Siena. waar de 9iand geringe vorderingen kon aken. Vlak ten Westen van t Trasimeensche meer behaal- m onze divisies wederom een lledig afweersucces. Herhaal- s, met eeconcenteerde infante- ï- en pantserstrijdkrachten on- Tnomen doorbraakpogingen rden hier in gevechten op irten afstand uiteengeslagen, arbij een aantal vijandelijke iks werd stuk geschoten. Een atselijke penetratie werd af- rendeld. Bij de zware afweer- echten in dezen sector heb- ii zich de eerste valsoheimja- pdivisie onder luitenant-gene- al Heidrich en de 334ste divi- infanterie onder generaal- joor Moehlke door bijzondere apperheid en standvastigheid Aderscheiden. In den centralen sector van pt Oostelijke front hebben de ilsjewieken in het verloop van in. verbitterden afweerslag ap inige plaatsen verder terrein iwonnen. De .garnizoenen van obroeisk en Moeilef boden den et overmachtige strijdkrachten pnstomienden vijand feilen, te- pnstand. Oostelijk.van den mid- pn-.en bovenloop van de Bere- [na, alsmede ten Zuiden van olozk duren de zware gevech- en met de opdringende bolsje wieken voort. Ten Zuid-Oosten van Polozk zijn nieuwe vijande lijke aanvallen met verliezen voor de bolsjewieken mislukt. Bij de gevechten ten Zuid-Oos ten van Pleskau heeft zich de Oost-Pruisisdhe 121ste divisie in fanterie onder bevel van koloneF Loehr voortreffelijk geweerd. Formaties slagvliegers mengden zich doeltreffend in de gevech ten te land en brachten den vijand zware verliezen toe aan mensohemen materiaal. Een for- fcnatie lichte Duitsche enFin- séhe zeestrijdkrachten beschoot in de Finsche Golf Sovjet-Rus sische batteri.istelilingen op het eiland Narwi en bracht een vijandelijk bewakirigsvaartuig tot zinken. Een formatie Aanerikaansche bommenwerpers deed gisteren* een aanval op het stadsgebied van Boekarest. Duitsche en Roe- meensche jagers haalden 12 vijandelijke vliegtuigen, waar onder tien viermotorige bom menwerpers omlaag. Formaties Aimerikaansche bommenwerpers ondernamen gisterochtend een terreuraanval op de stad Saarbruecken. Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het Rijn- landsch-Westfaalsdhe gebied, en op het gebied van Saarbruecken." VAN HET INVASIEFRONT. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt, dat de verbit terde tankslag, die nu al drie dagen- ten Zuid-Westen van Caen aan de beeü Oaon woeul, gasteren is voortgezet met toege-, nomen felheid. Onder gebruik making yan uiterst felle onder steuning der artillerie eri onaf gebroken optreden van talri.jke formaties slagvliegers gelukte het den Britten de puinen van het dorp Baron te bezetten, van waar uit zij met éen .deel hun ner strijdkrachten naar het Zui den, met andere formaties naar het Noord-Oosten terrein tracht ten te winnen. De aanvallen werden echter door plaatselijke Duitsche reserves opgevangen en doeltreffend afgegrendeld De Britten moesten wederom een zeer hoogen prijs betalen voor een kleine en volkomen onbe langrijke terreinwinst. In het gebied van Cherbourg is de toestand niet veranderd. De Duitsche steunpunten in het ge bied van Cherbourg handhaven zich evenals de nesten van weer stand, de steunpuntgroepen en de kustbatterijen ten Oosten en Westen van de stad. Het Ameri- kaansche opperbevel voert op het oogenblik op het Norman- disrae schiereiland, aanzienlijke hergroepeeringen uit. Ten Noorden van St. Lo heb ben de Amerikanen met sterke infanteriestrij dkrachten, die in tensief gesteund werden door artillerie en slagvliegers, in den loop van gisterochtend tweemaal een aanval ondernomen op de Duitsche ver-dedigingsinstalla- ties. Na een verbitterde worste ling van verscheidene uren, waarbij het op eenige plaatsen ook tot gevechten met de blan ke wapens kwam. werden zij met zeer zware verliezen aan dooden en gewonden op-hun uit gangsstellingen teruggeworpen. AAN HET OOSTELIJK FRONT CONCENTRISCHE OPMARSCH NAAR MINSK, De ontwikkeling van de zwa re afweergevechten, die sedert den 23sten Juni in den centralen sector van het Oostelijk front worden gevoerd, bevestigen steeds duidelijker het reeds door het Internationale Informations- .buero aangeduide plan der Sow- jet-Russische leiding om met alle middelen en met 'het grootste ge bruik van pantserwagens en ge DE „V. 1" In verband met het feit, dat de vliegende Duitsche ontploffende projectielen thans reeds veertien dagen ononderbroken Zuid-En- geland en het gebied van Londen onder storingsvuur leggen, geeft de militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben, bijzonderheden over dilv nieuwe Duitsche wapen. Hij schrijft: Weliswaar zwijgen de officieele Duitsche instanties nog steeds, doch in belanghebbende kringen maakt men toch eenige verhel derende opmerkingen. Volgens deze kan .men de „V 1" alleszins vergelijken met een radiogra fisch bestuurd klein vliegtuig zonder bemanning. Een speciale raketaandrijving geeft dit nieuw ste Duitsche toestel voor den luchtoorlog, de groote snelheid. De grootte van de aandrijving richt zich naar den afstand, dien het toestel bestrijken moet. Het kan wel als tamelijk zeker wor den aangenomen, dat het bereik van dit nieuwe Duitsche verdra gende wapen veel verder strekt dan het tegenwoordige doelge bied De uitwerking van een enkele „V 1" is enorm. Zij kan noch met die van een projectiel uit het reusachtige verdragende geschut, noch met die van vliegtuigbom men van het zwaarste kaliber vergeleken worden. Met de vraag, waar eigenlijk de bases van het „V 1" wapen liggen of drijven, is het al niet anders gesteld .Er is geen enkele bevestiging, dat de bomvrije ar senalen van dit wapen zich aan de kust van Kanaal of zelfs op Fransche bodem bevinden. Vast staat slechts, dat de weg van de ïadiogralisdi bestuurde machine over het Kanaal gaat. Ook aan gaande de snelheid krijgt men geen concrete cijfers. Men laat slechts doorschemeren, dat de snelste Britsche jachtvliegtuigen niet kunnen concurreeren tegen de snelheid van de „V V'. De vlieghoogte van het toestel schijnt overigens naar welgeval len te kunnen worden ingesteld. Deze richt zich waarschijnlijk naar het gewenschte effect, nl. of de machine steil moet neerko men of dat het doel een horizon taal naderen noodzakelijk maakt. Een deskundige, die in nauw contact staat met tiet „V 1" com mando, verklaarde, dat men tot- nutoe slechts dè eerste versnel ling heeft ingeschakeld. Spoedig zal volle kracht bevolen worden. Het storingsvuur van totdusver kan inderdaad slechts beschouwd worden als het begin van de ver gelding. Bovendien staan nog an dere wapens gereed, die wat de vijand tot op heden met de ,,V 1" heeft beleefd, nog verre overtref fen. motoriseerde formaties allereerst het gebied van Minsk te bereiken Het Sowj et-Russische opperbevel heeft daartoe twee bijzonder ster ke pantserlegers met talrijke ge mechaniseerde eenheden ge vormd, waarvan het eerste uit het gebied van Bobroeisk recht streeks naar het Westen oprukt, terwijl de Noordelijke legergroep van Witebsk uit in algemeen Zui delijke richting oprukt. Een der de aanvalsgroep is aan den groo- ten autoweg van Orsja naar Wi tebsk met Duitsche beveiligings formaties in strijd gewikkeld. Ook deze zou tot taak hebben het gebied van Minsk te bereiken al vorens de nog verder naar het Oosten standhoudende Duitsche verdedigingsformaties zich al strijdende daarheen hebben te ruggetrokken. De bolsjewitsen hopen ongetwijfeld aldus twee vliegen in één klap te kunnen slaan. In de eerste plaats willen zij aan het Duitsche centrale front een vernietigingsslag in al lergrootsten stijl leveren, in de tweede plaats verwachten zij ech ter van een dergelijke operatie ongetwijfeld, ook reacties op den' Noordelijken vleugel en meer nog op den Zuidelijken vleugel van het Oostelijk front. Tot uitvoe ring van dit een groot gebied omvattende plan hebben zij tot dusver minstens 80 infanterie-di- visies en ongeveer 15 pantser corpsen in den strijd geworpen. Van de pantsercorpsen zijn er waarschijnlijk vijf reeds vernie tigd of ten minste zoo sterk ge teisterd, dat zij geen groote ge vechtskracht meer hebben en uit den strijd genomen moeten wor den. Ook de verliezen der bolsje wistische infanterie-formaties hebben reeds een zoodanigen om vang aangenomen, dat men zeg gen kan, dat minstens vijftien in fanteriedivisies sterk geteisterd zijn. DE ONTYVIKELING IS NOG IN VOLLEN GANG. Naast de concentrische aan vallen in de richting van Minsk aldus meldt de A. N. P. cor respondent uit Berlijn oefe nen de Sovjet-Russische strijd krachten op den .Noordelijken flank van het front in Wit-Rus- land sterken druk uit langs den spoorweg van Witebsk naar Po lozk, waaruit men in Berlijnsche militaire kringen meent te kun nen concludeeien, bat zij -hun plan, door de Baltische staten naar de Oostzee door te stooten, nog niet hebben opgegeven. Voor Poiozk zijn echter tot dusverre echter al hun aanvallen tot staan •gebracht. De. ontwikkeling in het Oosten is nog in vollen gang en het is volgens Duitsche militaire krin gen moeilijk op het oogenblik het verloop van het front aan te geveh. temeer daar zich in den rug van den tegenstander nog troepen Duitsche strijdkrachten bevinden, die in de oorspronke lijke stellingen stand houden. Naar men weet, houdt men in Duitsche militaire kringen ern stig rekening met een verdere uitbreiding van den strijd in het Oosten. De bijzonder sterke troepenconcentraties in het ge bied van Kowel maken het mo gelijk, dat de Sovjet-Russen, zopdra de daar aan den gang zijnde operaties verder zijn ge vorderd en de Pripetmoerassen niet langer een beletsel voor gecoördineerde operaties vor men. hun aanvalsfront naar het Zuiden zullen uitbreiden. FINSCH YVEERMACHTS- BËRICHT. Het Finsche weermachtsbuerioht van Donderdag luidt: „In het Westelijk deel van de Karelische landengte was de vij andelijke druk het sterkst tus- schen Suomenvedenpohje en Ta- li. In ononderbroken harde ge vechten sloegen onze troepen- verscheidene aanvallen af, die met sterke vliegtuig- en pantser formaties werden ondernomen. De heen en weer golvende ge vechten, waarbij de vijand met groote verliezen slechts plaatse lijke successen behaalde, duren nog voort. Ten Noorden van Heinjoki en Aeyraepaeae werden de telkens weer herhaalde vijan delijke aanvallen afgeslagen. Ook werden aan de Vuoksen pogingen om deze te passeeren afgeslagen. Op de landengte van Aunus viel de vijand bij Vitele, na artil lerievoorbereiding, aan. Het ge lukte hem op een plaats onze stellingen binnen te dringen, doch in een tegenaanval werd hij er weder uitgeworpen Verder nar het Oosten viel de vijand met steun van pantserwagens on ze stellingen aan. In harde ge vechten werden totdusver 7 pant serwagens vernietigd. Op de landengte van Maaselkae plaatselijke afweergevechten te gen den vijand, die met -geringe strijdkrachten aanviel. Aan den oever van het Onega-meer werd bij de distancieeringsbewegingen van onze troepen Kontuphja prijs gegeven. Op de landengte van Aunus werden de operaties van onze landstrijdkrachten door onze kustbatterijen gesteund. Eigen bommenwerpers alsmede Duit sche duikbommenwerpers en jachtki uisers ondernamen de laatste 24 uur talrijke succesvolle aanvallen op vijandelijke doelen in het gebied .van Tali. Finsche en Duitsche jagers en luchtdoel artillerie schoten twee waarne mingsballons en in totaal 61 vij andelijke vliegtuigen neer. Vijf daarvan werden op de landengte van Aunus omlaaggehaald. De stem der S.S. Luistert op Zondag 2 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hil versum I op golflengte 415 me ter naar de stem der S.S. onder werp: „Ëeëediging op zonne wende." In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. bilderdijk. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa's vrij heid ter zee, in trouwe ver bondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. Jacob v. Heemskerk 1-3-1567/ 25-4-1607. Tocht naar Noord. Poolzee 1595. Overwintering op Nova Zemlbla 1596. Bevel hebber Ned. vloot in slag bij Gibraltar 25 Apr. 1607, waar hij den heldendood stierf. Monument in Oude Kerk te Amsterdam. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGENU Zet ook -gij II derhalve in voor de toekomst van Uw Volk - en meldt U als vrijwilliger l>ij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open y de Mnrineannnhmestelle 1 kommandanturen en bij oor iederen Nederlauder van 1745 jaar en kan geschieden bij i'est Zvveigstellé Niedcrlande te Utrecht, alle Hafen- eu ürts- de Nebenstellen der Waffen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1