;araf§ers!ag ten van Tilly JAARGANG - No. 12i DONDERDAG 29 JUNI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE —Kantoor: PapengrachS 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 «tSTEN VAN VERZET J IN CHERBOURG "jüITSCHE WEERMACHTS- BERICHT. [et Duitsche weermachtbericht Woensdag luidt: Normandië lag het zwaar- nt van de gevechten weer in gebied ten Zuidoosten van Gedurende den geheelen vielen sterke vijandelijke in- ;erie- en pantserformaties, |r de zwaarste scheepsartille- ondersteund, ons front aan. ir stormloop stortte ineen als olg van den taaien tegenstand onze dappere divisies, die vijand door tegenaanvallen eeriige plaatsen het terrein, den vorigen dag was verlo gegaan, weer ontrukten. :hts in één sector kon de vij- na een harden wisselvalligén jd zijn penetratiegebiëd eeni- mate uitbreiden. Hij leed irst zware verliezen aan doo- en gewonden en verloor er dan 50 tanks. Ten Oosten de Orne wer d een vij andelij - stoottroep volkomen vernie- het gebied van Cherbourg ven zich nog altijd talrijke mpunten van het leger, van narine en de luchtmacht dap- en plichtsgetrouw verdedi- Het binnenvaren in de ha- van Cherbourg vormt daar voor den tegenstander nog id een belemmering, hoewel -puinhoopen van de stad in het t van den vijand zijn. Ook in Noordoostelijke en Noord- itelijke deel van het schier- nd Cherbourg handhaven esh nog eigen steunpunten in J, mkbare standvastigheid, 'n den afgeloopen nacht vie- zware gevechtsvliegtuigen 'indelijke soheepsconcentraties Er de Normandisohe kust aan i speciaal landingsschip werd' brand geworpen. Er ontston- ontpioffingen. De marine- itbatterij „York" dwong een Ppndelijken torpedojager en formatie torpedomotorbooten, de haven Cherbourg wilden nendringen, den steven te nden. evoor de Nederlandsche kust en s»het Kanaal beschadigden pa- uillebooten verscheidene Brit- ne torpedomotorbooten. apwaar vuur van de „V 1" blijft z ifèebroken op het gebied van ejiden liggen. >Aan het ItaliaanSche front iird ook gisteren weer in den tor tusschen de kust en het isimeensche meer verbitterd kochten. De vijand probeerde ..pieuw, met sterke infanterie- pants.erformaties, ons front te 'breken. Er ontstonden zware, sselvallige gevechten, waarin vijand echter slechts op den «ersten Westelijken vleugel ter- n kon winnen. In alle overige doren werd hij met zware ver- sen aan dooden en gewonden pPdreven. In de zware afweer- jvechten ten Westen van het j, asimeensche meer hebben de s f pantsergrenadiersdivisie on- jr bevel van luitenant-generaal ies, de 4e valsoheimjagerdivi- 1 onder bevel van kolonel Trett- i, r en 356e divisie infanterie on- r bevel van luitenant-generaal ulenbach, voortreffelijk onder- sund dQor artillerie en lucht- elgeschut, alle met overmach- [e strijdkrachten uitgevoerde orhraakpogingen- van den vij- d met bijzonder zware verliè- n voor den tegenstander in ge- ichten op korten afstand steeds eer afgeslagen. [In den centralen sector van het ostelijk front duren de verbit- rde gevechten in het gebied >bruisk 'en Mogilef voort. Na itruiming van de steden-Orsja Witebsk heeft de zware af- erslag zich verplaatst naar het bied ten Oosten van den mid den- en bovenloop van de Bere zina. Ten Zuidoosten van Polozk mislukten herhaalde doorbraak pogingen van de bolsjewieken. Ten Zuidoosten van Pleskau storten plaatselijke aanvallen van den vijand ineen Formaties slagvliegtuigen on dersteunden de afweergevechten van het leger en vernietigden tal rijke vijandelijke tanks, meer dan 100' vrachtauto's en een groot aantal stukken geschut. Zware- gevechtsvliegtuigen ondernamen overdag een aanval op het sta tion Kalinkowitsji. Ook des nachts werd het bolsjewistische ravitailleeringsverkeer met suc ces bestreden. Vooral in de sta tionsemplacementen van Smo lensk ontstonden branden en ont ploffingen. Bij verscheidene vij andelijke aanvallen op stad en haven Kirkenaes schoten jagers en luchtdoelartillerie gisteravond en in het verloop van den nacht 77 Sowjet-Russisehe vliegtuigen omlaag. In hevige luchtgevechten be haalden de eerste luitenant Dorr en luitenant Norz alleen elk 12 overwinningen in de lucht. Een sterke formatie Ameri- kaansehe bommenwerpers onder nam gisterocthend een aanval op het stadsgebied van Boedapest. Strijdkrachten der Düitsche en Hongaarsche luchtverdediging vernietigden 24 vijandelijke vliegtuigen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht afzonderlijke doelen in Zuiiioost- Engeland aan". POGINGEN OM CAEN TE OMSINGELEN. De prntserslag van Tilly breid de zich in den loop van Woens dagochtend zoowel naar het Oosten als naar het Westen ver der uit. Het Britsohe opperbe vel wierp talrijke nieuwe, ge vechtsformaties in den strijd, die thans van Caen tot aan het ge bied ten Zuiden van Bayeux over een frontbreedte van-25 tot 30 kilometer storm loopen op de Duitsche stellingen. Bijzonder verbitterd wordt op 8 kilometer ten Zuiden van Caen gevochten, waar de Britten een bijzonder aanvalszwaartepunt hebben ge vormd, in de hoop van daar uit naar de Orne ten Zuiden van Caen te kunnen ^doorbreken. De finitieve berichten over het verloop en den afloop van de gevechtshandelingen van giste ren zijn momenteel nog niet be schikbaar. Volgens de eerste be richten werden totdusver 29 Britsohe pantserwagens in brand geschoten of door wapens voor den strijd op korten afstand ver nietigd. De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Nog vóór de strijd ohi Cher bourg ten einde was, hebben strijdkrachten van het geallieer de invasieleger in Normandië een grootschen aanval geopend in den sector Caumont-Tilly- Caen in het Zuiden van het front, welke zich tot een hevi- gen slag heeft ontwikkeld, die men den slag om Caen zou kun- hen noemen. Hêt zijn de eerste landoperaties in het bruggen hoofd op srootère schaal. De in dezen sector opereerende Engel- schen en Canadee- zert van Montgo mery's leger tracht ten van het voor enkele dagen ver overde Tilly uit in Zuid-Oostelijke rich ting op te rukken naar den weg, die het 10 kilometer ten Zuiden van Til ly gelegen Villers- Bocage met Caen verbindt. Zij zijn bij Fontenay den weg gepasseerd, die van Caumont over Juvigny naar Caen leidt, doch sedert dien op sterk toe- nemenden Duit- schen tegenstand gestuit. Een van Tilly naar het Zuid Westen oprukken de colonne is bij het circa 5 kilome ter van deze stad gelegen Hotot door de Buitschers tegengehouden. De Britsch-Canadeesehe strijd krachten, welker aanvallen van een buitengewone hevigheid zijn, trachten hun aanvalsfront te ver'oreeden, teneinde zich de noo dige manoeuvreerruimte te ver schaffen. Zij ontmoeten hierbij in kracht toenemenden Duit- schen tegenstand, waardoor zij de aanvankelijk in de Duitsche linies geslagen bres slechts op één piaats konden vergrooten, terwijl zij op andere punten iets van het gewonnen terrein moes ten prijsgeven. Er heeft zich hier een omvangrijke slag van groote hevigheid ontwikkeld, waarin aan beide zijden op groo te schaal artillerie en tanks in den strijd worden geworpen. De opzet van de geallieerden schijnt te zijn. Caen in het Zuiden te overvleugelen en de verbinding tot stand te brengen met de troepen in het bruggenhoofd op den Oostelijken oever van de Orne, waardoor de stad ingeslo ten zou zijm Dit plan schijnt de Duitsche legerleiding met alle middelen te willen verhinderen en dit verklaart dan ook het ver bitterde karakter van de gevech ten. Aan Duitsche zijde wordt hieraan deelgenomen door de SS. pantserdivisie Hitler-jugend, een nieuw opgestelde formatie, die in Normandië haar vuur doop ontvangt. Aan den mond van de Orne zijn in de afgeloopen dagen ster ke strijdkrachten aan land ge zet, die in het gebied van Caen in den strijd worden geworpen. Naast deze landingen, die in di rect tactisch verband met (Je aan den gang zijnde gevechten staan, verwachten Duitsche militaire kringen nog steeds nieuwe lan dingen op groote schaal elders aan de kust. Deze verwachting is gebaseerd op het feit. dat naast het leger, dat thans vrijwel in zijn geheel naar het vasteland is overgebracht, nog twee ande re legers in Engeland en Schot land de geallieerden voor inya- siedoeleinden ter beschikking staan. De beide laatste leeers worden, volgens Duitsche ihlich- tingen. evenwel niet, zooals bet leger in Normandië. door élite regimenten gevormd. IN IIET ARSENAAL VAN CHERBOURG. De oorlogscorrespondent van het D.N.B.. in het Westen. Alex Schmalfuss, meldt: In een har 'den strijd van man tegen man is de vijand het arsenaal van Cher bourg binnengedrongen. Nog steeds handhaven zich in de stad en in het havengebied eeni- ge Duitschenesten van verzet, die den vijand nog bloedige ver liezen veroorzaken. De presta ties, die de Duitsche soldaten in deze tot een puinhoop geworden stad volbrengen, zijn boven al len lof verheven. De op het schiereiland Jo- bourg, de Noord-Westelijke punt van het schiereiland Cotentin, ingesloten Duitsche gevechts groep, heeft tot dusver alle vijandelijke aanvallen afgesla gen en den aanvaller steeds weer verliezen toegebracht. Bij Camibes, ca. 6 k.m. ten Noor den van Caen, zijn zware pant- sergeveohten aar. den gang. On danks herhaalde mislukkingen-, vallen de Engelschen hier steeds weer aan. Zij schijnen besloten te zijn, zich ook met de zwaar ste blo.edige offers in het bezit van de stad te stellen. Binnen zeer korten tijd werden hier 53 Britsche tanks vernietigd. DE VERNIELINGEN IN CHERBOURG. Van welingelichte Duitsche marinezijde verneemt het In ternationale Informationsbuero de volgende bijzonderheden over de vernielingen aan de haven en vestinginstallaties van Cher bourg. De vernielingen, die zorgvul dig voorbereid waren, waren Dinsdag vrijwel voltooid. De bijna 1000 meter lange .kade, die de groote en de kleine reede van Cherbourg scheidde, en die tal rijke schepen gelegenheid bood tót meren, en die tevens de klei ne reede naar de zeezijde be schermde.- is door mijnontplof- fingen op negen plaatsen zoo zwaar verwoest, dat hij bijna over lijn geheele lengte naar buiten werd geworpen. Nabij deze kaoe is het grootste droog dok var. Cherbourg vernield. Het arsenaal van de oorlogshaven, dat aansloot bij het droogdok en bijna even groot was als de stad Cherbourg, heeft drie groote ha venbekkens. De toegang tot de voorste haven is door een blok- keeringsschip vèfsperd, de slui zen naar de twee andere havens, de bruggen en spoorverbindin gen zijn opgeblazen, evenals ze ven vrij groote docks. Door de vernieling der sluizen loopen de havenbekkens bij eb droog. Alle overige werfinstallaties, kranen, transportmateriaal en dergelijke zijn volkomen vernield. Het zee station en de handelshaven, wel ke laatste alleen door sluizen bevaarbaar was gemaakt, zijn Amsterdam, het .Venetië ven het Noorden Een sportief bruidspaar in de hoofdstad stapta dezer dagen in letterlijken en figuurlijken zin in het huwelijksbootje De tocht naar het stadhuis trok veel belangstelling CNF/Kil/Pa» m eveneens versperd, kaden en de toegangswegen naar het zeesta tion zijn opgeblazen. Door explo sies heeft men eveneens de mo gelijkheid opgeheven om met schepen in de handelshaven aan te leggen. Het als-een vinger naar het Noorden wijzende com plex van het zeestation met een spoorweginstallatie over acht rails, is met wagonladingen springstoffen tot onherkenbaar heid toe verwoest. Ook de toe gang naar de kade aan de West zijde en de kade France zijn ver sperd ONTMOETING ROOSEVELT- CHURCHILL-STALIN-TSJANG? „Stockholms Tidningen" geeft een gerucht weer. volgens het welk Roosevelt, Churchill, Sta lin en Tsjang Kai Sjek in de ko mende weken waarschijnlijk in de hoofdstad der Ver. Staten een ontrriheting zouden hebben, om de internationale organisatie van na den oorlog te bespreken. LUCHTAANVAL OP BOEKAREST. Anglo-Amerikaansche bommen werpers hebben gisterochtend op nieuw de Roemeensohe hoofd stad in verscheidene golven aan gevallen en brisant- en brand bommen' geworpen op woonwij- ken der stad en op eenige dorpen. Denk op het platteland aan de verduistering van schuren en stallen. Ga niet niet een onafge- schermde stallantaarn naar bui ten In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. B1LDEUD1JK. Willen^, de Zoete. Lt.-admi- raal 1602. Slag tegen de Span jaarden bij Dover, Aug. 1605. Expeditie naar Spanje 1606, zeeroovers 1618, Roebelle 1625 Q/H P.m. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa's vrij heid ter zee, in trouwe ver bondenheid met hun Duitsche kameraden. O H P.m. GOED Zet ook VOORGAAN DOET GOED gij U derhalve in voor de toekomst VOLGEN! rj II UW Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaur en kon de Marineuuimbmestelle West Zweigutelle Nioderlaudc te Utrecht, alle Ha kommandanturen en bij de Nebcnstellcn der Waffcn SS,-alwaar tevens u inlichtingen worden verfltrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1