Om Cherbourg is lei gestreden Ie JAARGANG - No. 123 WOENSDAG 28 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFÏSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L©sdsefie Editie Tefef. Adm. 20935 TeleJ. Red. 20015 "Witebsk prijsgegeven DUITSCH WEERMACHTS- BERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Dinsdag luidt: $!n Cherbourg werd den ge- lieelen dag in enkele steunpunten löet de grootste verbittering ge- itreden. Pas tegen den avond ge likte het den vijand, die in de jloedige straatgevechten zware rerliezen leed, zich in het bezit ran een groot deel der stad te tellen. Eenige van onze nesten ran verzet vechten daar altijd log met voorbeeldige dapperheid. het arsenaal en in een aantal jteïmpunten van de marine en [e luchtmacht houden de dappe- e bezettingen tegen alle vijan- ielijke stormaanvallen stand. )ok hier heeft de vijand zware rerliezen geleden. Land- en kustbatterijen der igen gevechtsgroep die zich op iet schiereiland ten Noordwes- en van Cherbourg bevindt, on- ersteunden de verdedigers der tad met goed gericht artillerie- uur. Marinetroepen van de kust- latterijen, van de Nachrichten- Landdienststellen, alsmede ian land opgestelde scheepsbe- anningen, hebben zich bij de levechten om Cherbourg onder et opperbevel van den comman- ant ter zee in Normandie hout-bij-nacht Hennècke en on er leiding van de'n havencom- ïandant van Cherbourg, fregat- ;nkaditein Witt, bijzonder on- erscheidéh. De marinekustbatterij „York" eeft voor Cherbourg een lichten ruiser tor zinken gebracht In et gebied van Tilly breidde de ijand zijn aanvallen tot verdere ictoren uit. Den geheelen dag uurden de zwaarste infanterie- pantsergevechten voort. De ijand, die door tegenaanvallen it staan gebracht werd, kon echts weinig terrein winnen, oor den Ornemond dwongen on- kustbatterijen verscheidene 'anspoi'tschepen den steven te enden. Den laatsten tijd werden tal- jke aan valschermen neergela- :n vijandelijke sabotage-groepen i het Ffansche, gebied in den rijd vernietigd. Het stadsgebied van Honden verder onder zwaan „V.l"- joringsvuur. In Italië zette de vijand zijn erke doorbraakaanvallen voort, 'ndanks krachtige ondersteuning )or artillerie en tanks kon hij echts op eenige plaatsen op den .tersten Westelijken vleugel en- de kilometers naar het Noorden ndringen. Aan het geheele ove- - ge front tot aan het Trasimeen- he meer behaalden onze iroe- in.in tropische hitte een volle- ig afweersucces. Bij de gevech- n ten Noorden ^yan Grosseto ieft zich een gevechtsgroep on- :r luitenant-kolonel Ziegler bij- inder geweerd. De dappere ommandeur vond hierbij den ïldendood In den centralen sector van het ostelijke front staan onze dap- ;re divisies in de sectoren van obroeisk, Mogilef en Orsja in in heftigen afweerstrijd met de owjets, die met geeoncentreer- strijdkrachten aanvallen. Ten «sten en Zuidwesten van Wi- bsk banen zij zich al strijden- een weg naar nieuwe, stallin- ;n. Ten Oosten.van Polozk zijn pijke, door tanks ondersteun- aanvallen der bolsjewieken eepgestort. Ten Zuidoosten van ■eskau hebben onze grenadiers in penetratie van den vorigen '■opgeheven en hebben zij her balde tegenaanvallen der bol- ""Twieken afgeslagen. Aan het Finsche front vernie- ■-|Eden Duitsche slagvliegtuigen vijandelijke tanks. Zware itsche .gevechtsvliegtuigen on tnamen in den afgeloppen pilt geconcentreerde aanvallen op de stations Brijanks en Klin- zyn, die uitgestrekte branden- en ontploffingen -veroorzaakten. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers viel in de och tenduren van gisteren buitenwij ken der stad Weenen aan. Er ont stond schade aan gebouwen en er werden verliezen aangericht onder de bevolking. Strijdkrach ten van de Duitsche en Hongaar - sche luchtverdediging vernietig den 54 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 46 viermotorige bom menwerpers. In den afgeloopen nacht heb ben enkele Britsche vliegtuigen bommen geworpen op landelijke gemeenten in het gebied van Goettingen". DUITSCHE TROEPEN IN STAD CHERBOURG OVERWELDIGD. Het D.N.B. meldde gistermid dag: De nog in de stad Cher bourg staande Duitsche troepen werden na een uiterst zwaren strijd door den kern der aanval lers overweldigctTRet arsenaal en de 'oorlogshaven wordt door de Duitschers nog verbitterd verde digd. Het Internationale Informa- tionsbuero vernam Dinsdag avond te 10 uur: Ofschoon de geallieerden te land en ter zee met inspanning van alle krachten den geheelen dag tegen Cherbourg storm lie pen, konden zij de stad nog steeds niet in haar geheel in be zit nemen. In het arsenaal en verschillende buitenforten wordt nog verbitterd gevochten, voor al door marinetroepen. In den nacht van 23 op 27 Juni ver plaatste de havencomimandarit met zijn staf en een handvol vastberaden, mannen door mid del van een "zeiljacht en roeiboo- ten zijn gevechtsterrein en nam hij de verdediging van de pier op. zich. Eenige marinesteunpunten en batterijen in het gebied van Cherbourg hand-have'- zich, hoe wel zij voortdurend van land en uit zee beschoten worden. De marinebatterijen „Hamburg" en „York", die de laatste dager, bii- zonderop den voorgrond ziin ge treden, hebben alle frontale aan vallen en aanvallen in d-en rug afgeslagen. Van de slagvloot van den Amerikaanschen admiraal Deyqo hebben zij twee zware en een lichten kruiser tot zinken gebracht en verscheidene ande re zwaar beschadigd. Ten Oosten van de monding van de Orne ziin bii het beschie ten van scheensconcentraties treffers waargenomen. Uit het gebied van Tilly ging de vïïan-d met massale strijd krachten tot den aanval over. Hij drong door tot Granville, Waar hij werd afgegrendeld. .Vèrdragend geschut aan het Kanaal beschoot vijandelu'ke schepen, .die een nevelaordijn legden en zich verwilderden. Bij het Kanaaleiland Jersey en voor Fecamip kwam het tot ge vechten tuss-chen D-uits'che 'pa trouillestrijdkrachten en Brit sche artiUeriemotorbooten. waar van er één in brand werd ge schoten. HET FINSCHE WEERMACHTS- BERICHT. In het Finsche weermachtsbe- richt van Dinsdag wordt o.a. me degedeeld: „Op de Karelisc-he landengte zette de vijand zijn door pant serstrijdkrachten geleide aan vallen rechtstreeks ten Noord-en van Tali voort, waarbij het hem gelukte, op een plek in de Fin sche stellingen binnen te dringen De penetratieplek werd door te genmaatregelen begrensd en den vijand werden zware verliezen toegebracht. De gevechten du ren met onverminderde hevig heid voort. Ten Noorden van Heinjoki zijn de Finsche troe pen sinds Maandagochtend in verbitterde gevechten met ster- Duitsche legerleiding niet verrast DOOR DE ONTWIKKELING VAN DEN STRIJD. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Tot oordeelen bevoegde krin gen in Duitschland, evenals in het kamp van den tegenstander, zijn het sedert maanden in één opzicht eens geweest, nl. dat de zen zomer de oorlog in een sta dium zou treden, dat voor den afloop van den strijd beslissend zou zijn. Wanneer dan ook thans het oorlogsgebeuren aan de Euro- peesche fronten een nog niet be reikt hoogtepunt tegemoet schijnt te gaan, verklaart men van Duit sche zijde hierdoor geenszins te ziin verrast. Nu het door Duitseh- lands tegenstanders aangekon digde offensief uit het Westen, Zuiden en Oosten is begonnen en van de Duitsche weermacht een schier bovenmenschelijke taak wordt verlangd, sluit men hier geenszins de oogen voor den ernst van den tofestand. Het verlies van Cherbourg wil nren hier aller minst bagatelliseeren. Wel meent men te weten, dat de verovering van de zeevesting meer tijd heeft geëischtdan in de plannen dei- geallieerden was voorzien, waar door de Duitsche legerleiding den tijd heeft gehad haar verdedi ging te organiseeren. Het bezit, van Cherbourg is evenwel voor-* de geallieerden, naai' m Duitsche militaire kringen ook wordt toe gegeven, althans in tactisch op zicht een niet te onderschatten voordeel. Meer. nog dan het verloop van den strijd in het Westen wordt de ontwikkeling aan het Ooste lijk front te Berlijn alleszins ern stig geoordeeld. De Sowjet-Rus- sen vallen hier aan op een bijna 400 Km breed front, dat zich van het gebied van Witebsk tot dat van Shlobin uitstrekt, en te Ber lijn wordt onomwonden toegege ven, dat zij reeds in de eerste da gen van hun zomeroffgjisief niet te verwaarloozen succ&fsen heb ben «behaald. Terwijl men dus te bevoegder plaatse in de Duitsche hoofdstad den ernst van den militairen toe stand geenszins wil verbloemen, legt men anderzijds vertrouwen in den afloop van de groote krachtmetig aan den dag. De Duitsche legerleiding is door de ontwikkelingen geeriszins verrast en heeft alle aan,het adres van Duitschland gerichte bedreigin gen ernstig opgevat, overtuigd als zij is, dat de tegenstander zijn materieel overwicht zal Willen uitbuiten om het land op de knieen te dwingen. Daarom heeft Duitschland, zooals reeds eenige malen van toonaangevende zijde betoogd i$, zich op de komende groote krachtmetingen voorbe reid en zijn strategie in overeen stemming gebracht met de eisohen, die in het beslissende stadium van den oorlog gesteld kunnen worden. Zoo heeft men zich de opoffering van in een vroeger stadium van den oorlog veroverde gebieden getroost, om, naar van gezaghebbende zijde werd verklaard., in het beslissen de uur sterk te zijn. Met terzijde stelling van vrijwel alle propa ganda constateert men thans in militaire kringen, dat men op de verschillende fronten terrein heeft moeten prlis gjeven, doch voegt hier teg'e'lijjkertijd aan toe, ke vijandelijke aanvalskrachten gewikkeld. De poging van den vijand, op deze plek m.et tanks op te dringen, werd verijdeld. Op de Aunus-landengte bleef de vijandelijke druk het sterkst in het kustgebied van het Lado- gameer bij Aunuksenlina, dat werd prijsgegeven. De Koivisto-eilanden, die in hun geïsoleerde oppositie vlak nabij de kust verscheidene da gen lang de vijandelijke aanval len van de landzijde èn uit de lucht hadden afgeslagen, werden ontruimd." dat dit alles slechts een begin vormt van het beslissende sta dium, dat nog geen definitieve beoordeeling toelaat. Met een treffenden werkelijk heidszin betoogt men in toonaan gevende militaire kringen, dat het thans niet meer om steden gaat, hoe smartelijk het verlies hiervan' ook moge zijn, doch dat alles gezien moet worden in het kader van het geheel der strate gie. Wat voor het Westen geldt, zoo zegt men, geldt wellicht in sterkere mate nog voor het Oos^ ten: de waarschijnlijkheid, dat de tegenstander op andere punten eveneens tot het offensief over gaat, verbiedt het in den strijd werpen van strategische reser ves, zoodat de verdedigers zon der deze versterkingen moeten zien uit te komen. Dat althans tactische overwinningen van den tegenstander hierbij niet te ver mijden zijn moet men ö'p de koop toe nemen. De strategische conceptie der Duitsche legerleiding meent de „Voelkischer Beobachter" als volgt te kunnen kenschetsen: ïn het Westen den naar een beslis sing' strevenden aanval van den tegenstander niet uit den weg gaan, doch hier den strijd opne men,-in den loop eener vermoe delijk vrij lange reeks gevechten en'slagen een beslissing, althans voor het Westelijk strijdtooneel, bewerkstellingen en pas na deze voorloopige beslissing den tegen stander m hét Oosten weder met volle sterkte tegemoet treden. Het is duidelijk, zoo schrijft het blad, dat dit besluit van den be schouwer het gemakkelijkste deel van de taak eisch, nl. dezen stand van zaken te begrijpen. Het moeilijkste deel heeft het leger in het Oosten, dat tot het berei ken van deze voorloopige beslis sing in het Westen steeds weel een tegenstander in bedwang moet houden, die numerik in de meerderheid is. DUITSCHE HULP VOOR FINLAND. De Rijksminister van buiten- landsche zaken, von Rifofoen- trop, heeft een bezoek gebracht aan de Finsche regeering. Tijdens dit bezoek werden de voor Duitschland en Finland van belang zijnde kwesties èn in het bijzonder de door de Finsche regeering naar voren gebrachte wensch naar gewapende hulp besproken. De Duitsche regeering heeft zHti bereid verklaard aan dezen wensch van de Finsche regeering te voldoen. LUCHTAANVAL OP BOEDAPEST. Anglo-Amerikaansche terreur- vliegtuigen hebben Dinsdag ochtend in verscheidene golven in hoofdzaak dichtbevolkte ar beiderswijken van Boedapest ge bombardeerd. Er vielen slacht offers onder de burgerbevol king. Er "ontstonden branden en er werd schade aangericht. AAN HET TRASIMEENSCHE MEER. Het Internationale Informa- tionsbuero verneemt nog om trent de gevechten aan het Trasi- meensche meer, dat Britsche for maties vlak bij het meer dichter bij de Duitsche verdedigingsstel lingen kwamen-, zonder dat er gevechten van grooteren om vang ontstonden. Daarentegen brachten Britsche aanvalsforma- ties ten Noord-Oosten van Peru ke, krachtig door artillerievuur gesteund, een plaatselijke pene- trafo in-de Duitsche heuvelstel ling tot stand, waarom in de-mid- daguren van Dinsdag nog steeds gestreden werd. Ten Oosten van oen Tiber vielen verscheidene Britsche infanterie-regimenten onder "bescherming van 31 zwa re pantserwagens de Duitsche stellingen over een smal front aan. De Duitsche beveiligingen m het voorterrein moesten we gens den massalen aanval wor sen teruggehaald. In de hoofd- gevechtsteliingen stortte de Brit sche aanval vervolgens met zware verliezen ineen. Zeven tien pantserwagens bleven lig gen Uit den centralen sector van het Haliagpsche front en uit den sector aan de Adriatische Zee zijn geen berichten over ge vechtshandelingen van beteeke- nis ontvangen. STERKER GEBRUIK VAN HET GEHEIME WAPEN. Het nieuwe Duitsche geheime wapen V.l is de laatste 24 uur in rog gróoter intensiteit in He bruik genomen, zoo verneemt het D.N.B. In bevoegde kringen van de Rijkshoofdstad verneemt men hieromtrent, dat dè intensi- vepring van het gebruik berust op de tot dusver gewonnen er varingen. Zoo nee ft men met na me de trefzekerheid van het nieuwe wapen aanzienlijk kun nen verbeteren. Als de zolder ontruimd is, is het brandgevaar geringer. Zorg er vo'or, dat hoeken en muren be reikbaar zijr lil het verl?den Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. BILDERillJK. Joos de Moor overieden op iii-2-1618. Vice-admiraal. Blok kade Duinkerken 1588. Spaan- sche galleien 1603. O/'H P.m. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa'? vrij heid ter zee. in trouwe ver- bondénheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahme>telle West Zweigstelie Nicderlundc te Utrecht, alle Ilafen- en Orts- kommundanturen en bij de Nebenstellen der Waffen SS, alwaar tevens alle gewcuschte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1