elh II Ie JAARGANG - No. 124 DINSDAG 27 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE eantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leldsche Editie Telef. Adm. 20935 Tele?. Red. 20015 ='e worsteling om Cherboyrg ven en verdediglngs- laSSailes opgeblazen. duïtsch iveermachtsbericht. et Duitsche weermachtsbe- n Maandag luidt: edappere bezetting van „bourg onder bevel van den enant-generaal von Schlieben, u imen met sterke deelen van I Öuitsche marine en de lucht- Sht is sinds gisteren in de stad in het havengebied in een jitterden huizenstrijd gewik- Twee eischen van den nd, den Strijd te staken en resting over te geven, werden beantwoord. De haven en installaties die voor de oor roering van belang zijn, zijn eblazen. Voor de gevechts- ling van den vestingcomman- t an voor het arsenaal zijn vijandelijke aanvallen in het ;r van de verdedigers ineen- ;ort. )e onder het bevel van den jten luitenant der marineartil- e, Gelbharr, staande batterij amburg" heeft terwijl zij onder zwaar artillerievuur gisteren in het gebied van ■rbourg twee vijandelijke isers in den grond geboord, rendiên werden gisteren nog kruisers door marinebatte- zwaar beschadigd. Torpedo- );orbooten brachten in den af- )open nacht een vijandelijken 'aedojager ten Noorden van schiereiland tot zinken, an Ket Zuidelijke front van Normandische landingshoofd tten vijandelijke aanvallen Oosten van de Örne voor on- stellingen ineen. Een plaatse- e penetratie werd in een te- laanval weer opgeheven. Ten ten van den Orne-mond werd groot vijandelijk transpori- ip door artillerietreffers be- adigd. In het gebied van Tilly ukte het den vijand, die den ïéelen dag met sterke infan- ie- en pantserstrijdkrachten ^nviel, met uiterst zware ver en aan dooden en gewonden ruïnes der stad te bezetten. In strijd tegen drie der beste gelsche divisies heeft zich de azerlehrdivision onder het be- van luitenant-generaal Bayer - n voortreffelijk geweerd. Ten idwesten van Carentan viel de and na sterke artillerievoor- :eiding herhaaldelijk tever- ;fs aan„ h den nacht van 24 op 25 Juni rden volgens aanvullende be- hten' vier groote vijandelijke •logsschepen en een. vracht- lip door Ijomtreffers zwaar be- ladigd. Een sinds lang in den ijd tegen Engeland staand- egercorps onder bevel van ge- raal-majoor Peltz heeft zich irbij bijzonder onderscheiden. Iet storingsvuur op Zuid-En- land werd overdag en des ichts voortgezet. In Italië lag het zwaartepunt ;n den'strijd ook gisteren in den dor van de kust tot aan het 'asimeensche meer. De vijand n hier na verbitterde gevechten et onze troepen, die taai ver- t boden, slechts enkele kilo- jetens ngjar het Noorden terrein innen. Bij het zeegevecht in de olf van Genua in den nacht van op 24 Juni werden volgens ifinitieve berichten vier vijan- di.jke torpedomotorbooten tot nken gebracht en een vijfde )ot in brand geschoten. In den centralen sector van het ostelijke front duurt de afweer- 3g met onverminderde hevig- ?i<jr voort. De. bolsjewieken wer- sn in de meeste sectoren afge- agen. Ten Zuiden en Oosten an Bobruisk kon de vijand ech- P eenige penetraties bereiken, pk m het gebied ten Oosten ïn Mogilef won de vijandelijke inval na bloedige gevechten ter- ,ln naar het Westen. Aan de Una zijn eveneens verbitterde gevechten aan den gang, terwijl ten Oosten van Polozk en ten Zuidoosten van Pleskau aanval len van de bolsjewieken, die door tanks en slggvliegers werden on dersteund, mislukten. In deze ge vechten heeft zich de Saksische 24e divisie infanterie onder be vel van luitenant-generaal Ver- sock bijzonder onderscheiden.. Slagvliegers ondersteunden den afweerstrijd van het leger, ver nietigden talrijke tanks alsmede een groot aantal voertuigen en brachten den vijand zware ver liezen toe aan dooden en ge wonden. Door jagers en lucht doelartillerie werden 37 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Des nachts viel een sterke forma tie zware gevechtsvliegtuigen het spoorwegstation Smolensk aan. Er werden talrijke groote bran den waargenomen en groote hoe veelheden materiaal voor den aanvoer werden vernietigd. Op den Balkan hebben onder het opperbevel van den General- oberst Loehr staande troepen van een corps bergjagers in zware gevechten van drie weken in de bergen van Zuid-Albanië com munistische bendengroepen uit eengeslagen. De vijand verloor behalve 3000 dooden talrijke ge vangenen, vele wapenen van al lerlei aard alsmede groote op slagplaatsen" van munitie en voorraden. Een vrij zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers viel in den afgeloopen nacht het stadsgebied van Boedapest aan. Zeven vliegtuigen werden neer geschoten. Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen op het Rijnjandsch- Westfaalsche gebied. grootste deel der stad cherbourg IN ameriraansch bezit. Het Internationale Informatie bureau - meldt, dat de Duitsche nesten van verzet in het arsenaal van Cherbourg en op -de ge- vechtssfelling van den comman dant, der stad Maandagochtend nog met succes zich wisten te handhaven tegen veelvuldige Amerikaansche stormloopen. Zon dagavond ontbrandden om bei de verdedigingswerken hevige gevechten, die tot de nachtelijke uren duurden en eindigden met het bloedige afslaan der Ameri- kdtensche aanvallers. De in het arsenaal binnengedrongen Ame rikaansche tanks werden opge blazen. Amerikaansche formaties infanterie, die met het blanke wapen aan den strijd deelnamen, konden vernietigd worden. Ins gelijks ontwikkelden zich ook de gevechtshandelingen om de ge vechtstelling van den Duitschen commandant, waar met hand granaten en andere middelen voor den strijd op korten af stand alle aanvallen werden af geslagen. De Amerikanen leden in deze gevechtshandelingen zoo zware verliezen, dat zij des nachts van verdere aanvallen af zagen. Daarmede zijn de Amerikanen wel in het bezit van het grootste deel der stad gekomen, maar van de haven en de overige kustwer- ken konden zij zich nog niet "meester maken. Ook in een deel der andere buitenwijken der stad bleven Duitsche nesten van verzet zich handhaven. de strijd bij tjlly. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alexander Sehmalfuss, meldt: De aanval, waartoe de vijand na een soort trommelvuur dei- artillerie Zondag vroeg bij Tilly sur Seullés overging, heeft mo gelijk ten doel opnieuw den straatweg tusschen Villers-Bo- cage en Caen te bereiken. Tij dens den eersten pantserslag bij Tilly, die met groote verliezen voor den vijand eindigde, had de Hard tegen hard DE RADICAALSTE MAATREGELEN TE VERWACHTEN. De B-correspondent van het A. N. P. meldt uit Berlijn: In een bliksemsnel tempo schijnt de wereld de beslissing in dezen oorlog tegemoet te gaan. Drie weken geleden sprak men in Berlijn ook al over invasie, vergelding, zomeroffensief-West, zomeroffensief-Oost, zomeroffen. sief-Zuid, val van Rome en her nieuwd luchtoffensief. Maar toen wist nog niemand-het naadje van de kous, om de doodeenvoudige reden, dat al deze dingen nog geen concrete feiten waren, maar vage, in de toekomst liggende mogelijkheden, van welke nog niet eens vaststond, of zij alle werkelijkheid zouden worden of niet. Drie weken zijn verstreken en thans is het zoo ver. Rome is ge vallen, de slag in Zuid-Italië ver plaatst zich naar Midden-Italië, de invasie begon met de landing in Noordwest-Frankrijk, vergel ding V. 1 is er, en over V. 2 wórdt reeds veel gesproken. Ook het Oostelijke zomeroffensief der bolsjewisten is in vollen omvang begonnen, volgens sommigen staan 70 tot 80 Russische divisies in de gebieden van Witebsk, Ples kau en Narwa opgesteld. .Ook het Russische offensief in Finland is niet uitgebleven. Men kan thans zeggen, dat het Europeesche continent tusschen het Trasimeensche meer en Wi borg, tusschen Witebsk en Cher bourg één gigantisch slagveld geworden is, waar op onbarm hartige wijze over het lot van Europa beslist zal worden. Niets èrt-^-niemand wordt gespaard, 50.009 Fransche burgers kwamen reeds om bij de geallieerde lan dingsoperaties, het schiereiland Cotentin is een groote puinhoop. In Berlijn, dat ook in_deze da gen frontstad is, gaat het leven echter rustig verder. Die rust wordt ongetwijfeld gestimuleerd door de koelbloedigheid, de vast beradenheid en de zelfverzekerd heid, waarmede de opperste lei ding van het Rijk haar maatrege len nepmt. Men zal dan ook goed doeti bij ailes, wat in de komende weken gebeurt, en dat zal zeer veel zijn, te bedenken, dat thans alles op ailes gezet wordt. Het gaat om Duüschland en Europa's voort bestaan. Zouden de Duitschers er niet in slètgen om den stormloop hunner vijanden te weerstaan, dan zou ook alles verlogen zijn. Het eenjge oorlogsdoel van An- glo-Amenkanen en Sowjet-Rus- sen is Duitschlands absolute ver nietiging. Met Duitschland zou heel Europa ten onder gaan. Niet alleen 50.000 Franschen in Nor- mandië, maar honderdduizenden burgers zouden vallen. Niet al leen het schiereiland Cotentin, maar heel West- en Oost-Europa zou een groote puinhoop worden, waarover Stalin de knoet zou zwaaien. Daarom zal de opperste Duit- sceh leiding ook genoodzaakt zijn in de toekomst de radicaalste maatregelen te nemen, die nooöig zullen zijn om de overwinning te behalen, maatregelen, die, dat staat nu reeds vast, ten deeie zul len bestaan uit militaire verras singen van sensationeelen aard, V. 1 was slechts het begin. vijand dezen weg reeds bereikt, doch hij werd teruggeslagen. Daar er hem veel aan gelegen is een voor de operatieve ont plooiing noodzakelijke diepte van zijn. bruggenhoofd tot stand te brengen, werd deze nieuwe aanval verwacht, nadat zich de laatste dagen reeds bij Tilly een nieuw zwaartepunt had ge vormd. De strijd is over een breedte van 6 kilometer ont brand, $oCh kan zich nog uit breiden. Met steun van zware scheepsartillerie en groot ge bruik van de luchtmacht loopen 4 'A Britsche keurdivisies, waar van er 2 pantserdivisies zijn, storm" op de Duitsche afgren deling. Totdusver is hun slechts een penetratie van ongeveer een kilometer die- te tusschen Tilly en Fontanay gelukt. De Britsche aanval wordt wederom onderno men in den sector van een pant serdivisie, die zich reeds in den eersten pantserslag van Til1— bij zonder heeft onderscheiden. In- tusschen concentreert zich de aandacht van de Duitsche leiding ook op de sector tusschen Seine en Somime. Daar het daar tot een nieuwe geallieerde landingsope ratie zou kunnen komen. finsch weermachts- bericht. In het Finsche weermachtsbe- richt wordt o.a. gemeld: Op de Karelische landengte viel de vijand gisteren wederom met krachtigen Steun van artille rie en gebruik van groote pant- se»formaties onze stellingen aan tusschen de bocht van*Viipuri en Tali. Ondanks taai verzet van onze troepen gelukte het den vij andelijken pantserstrijdkrachten op twee punten door onze stellin gen te breken. Het gros van onze infanterie ^handhaafde echter de steunpunten en grendelde den -vijand van zijn pantserstrijd krachten af, die in een tegenaan val door onze pantsertroepen ver nietigd wetden. De vijand Hfeeft tot vanochtend ongeveer 40 pant serwagens en stukken stormge- schut verloren. De gevechten du ren voort Belangrijke krijgs operaties in Stillen Oceaan om het bezit van saipan. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De felle strijd, die op het oogenblik overal aan het Euro peesche front gaande is—verhin dert niet, dat hier met groot ste aandacht alle berichten wor den gevolgd, die omtrent het treffen tusschen de Amerikaan sche en Japansehe vloot in het centrale deel van den Stillen Ocean binnenkomen. Deze be langstelling is alleszins verklaar baar, want de Japansehe vloot is voor de eerste maal in volle sterkte uitgevaren, wellicht om het tot een slag te laten komen, die voor den afloop van den oor log in het Verre Oosten beslis send kan zijn. De slag ten Westen van de Marianen is de grootste en belangrijkste sedert het uit breken van "den oorlog in Oost- Azië. Tegenover de gecombineer de Japansehe vloot staat, een uit drie eskaders bestaande Ameri kaansche vloot, die 20 vliegkamp- ^hepen, minstens 10 slagsche pen, alsmede ruim 100 transport schepen omvat. Deze Amerikaan sche vloot opereert sedert den llden Juni in de wateren van het tot de Marianen behoorende eiland Saipan, waar den 16en Ju ni meer dan twee divisies lan dingstroepen werden ontscheept, die op hardnekkigen tegenstand van het Japansehe garnizoen zijn gestuit, doch doorloopend ver sterking ontvangen. Met het oog op het gevaar, dat een bezetting van het eiland Sai pan voor Japan zou beteekenen, hpt eiland ligt slechts 1268 zee mijlen van Tokio en 1500 zeemij len vm de Philipijnen. zoodat deze gebieden binnen reikwijdte der Amerikaansche bommenwer pers zouden komen te liggen is de Japarische marineleiding ge- dwongep geweest haar vloot in den strijd te werpen. Den 19en en 20sten Juni kwam het tot een zeeslag. Hoewel Japansehe be richten vertelden, dat den tegen stander in hoofdzaak door het marineluchtwapen aanmerkelijke verliezen werden toegebracht, wordt hier meteen aan toege voegd, dat het doel. „de tijdelijke en begrensde heerschapij ter zee en in de lucht van de Amerika nen te breken" in dezen eersten slag niet bereikt is en Öat nog meer slagen zullen volgen, ja, wellicht op het oogenblik reeds aan der, gang zijn. Zouden de Amerikanen er in slagen, op Sai pan een sterk luchtsteunpunt te winnen, dan zo\>, volgens de eigen Japansehe verklaring, de Japansehe heerschappij ter zee en in de lucht in het gcheele Wes- telijke deel van den Stillen Oce aan in gevaar komen, en het ligt voor de hand, dat van Japansehe zijde alles in het werk gesteld wordt, om dit te verhinderen. Volgens sommige berichten, officieele Japansehe berichten hieromtrent ohtbreken is de wederzij dsche stprkte aan slag schepen ongeveer gelijk, doch zijn de Amerikanen met hun vïiegkampschepen in de meer derheid. Daartegen beschikken de Japanners in dit gebied over tal rijke landvliegtuigen. In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. B1LDERDIJK. -i,' Jhr. Pieter van der Does 1562 1599. In 1588 vice-admiraal. Expeditie naar Spanje met een vloot van 73 schepen en 8000 koppen. Landing op Ca- narische eilanden met ver overing van Allegona. - O/H P.m. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa's vrij heid ter zee, in trouwe ver bondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve In voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger'hij de Kriegsmarine. Aanmelding stant open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marin«naahmestelle West Zweigstelle Nicderl.n le te Utrecht, alle Halen- en Urts- kommandauturen en bij de NeLcnstellen der Wallen SS, ulvtaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1