evige strijd! om Cherbourg 1D1 JAARGANG - No. 123 MAANDAG 26 JUNI 1944 ZUIDHOLUNDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE ntoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie TeleL Adm. 20935 Telel. Red. 20015 ienval in het Oosten in 9 tracht toegenomen a9 DUITS CHE ^JEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. et Duitsche weermachtsbe- °5t van Zaterdag luidt: Plaatselijke aanvallen van den 8»nd in het bruggenhoofd van mandië mislukten. Er werden angenen gemaakt, an het landfront van de ves- rai; Cherbourg ontstonden Vrij- 8 op verschillende plaatsen Sbitterde gevechten op korten and. die ook in den nacht •den voortgezet. In de middag- n gelukte het den vijand, rUige van onze steunpunten in nemen en verder naar de ves- s op te rukken. In den rug j den vijand wordt door talrij- nesten van verzet nog taai en Ibeten gevochten. In andere toren werden vijandelijke jrhoeden in het geconcentreer- vuur uiteengeslagen. Pen Oosten van den Orse- iid hebben onze kustbatterijen |anks krachtige beschieting i'r zware scheepsartillerie een andelijke landingsformatie uit- [gedreven en verscheidene fisport- en vrachtschepen in ld geschoten. - Zeestrijdkrach- hebben voor het invasiefront volgeladen landingsschip van brt. en een torpedojager in grond geboord. Bij het eiland ey brachten escortevaartui- van een ravitailleeringscon- twee booten van een aan- ende formatie Britsche tor- omotorbooten tot zinken en chadigden een derde boot zoo stig, dat zij als verloren be- ouwd moet worden. Alle an- e vijandelijke booten werden chadigd. Een eigén mijnenye- en een klein transportvaar- jg gingen verloren. Bt luchtmacht plaatste Vrijdag- lïht treffers op verscheidene jipvaardijschepen. Boven het jdingshoofd en de bezètte Wes- ijke gebieden werden 40 vijan. bjke vliegtuigen neergescho- l. Iet stoorvuur op Londen werd ïrdag en des nachts met krach- e treffers van vuur voortgezet. ,n Italië werd in het gebied ten %rden van Grosseto ook Vrijdag "aaar gestreden. Onder krachti- 0? concentratie van zijn strijd- achten kon de vijand daar on- stellingen binnendringen. ,or onmiddellijk ondernomen lenaanvallen werd het front ■ter gesloten. Aan de rest van front werden talrijke vijan- lijke verkenningsondernemin- rP.bloedig afgeslagen. .Bij de zware afweergevechten *c laatste dagen hebben zich de der leiding van den generaal r pantsertroepen Herr staande rises van het leger en de lucht- jcht, vooral het regiment gre- jjliers 145 onder kolonel Kühl, jnuntend geweerd. Tn de Golf van Genua hebben veiligings vaartuigen van de Jitsche marine een aanvallen- Britsche motortorpedoboot in ti grond geboord en drie andere pten zwaar beschadigd, in het Zuidelijke deel van het jstelijke front zijn alle aanval- 1 van de bolsjewieken mislukt, puwe concentraties van troe- p werden uiteengeslagen. Bi den centralen frontsector is bolsjèwistische groote aanval kracht toegenomen en heeft [h tot andere sectoren uitge- Bid. Terwijl tusschen de Prip- I en Tsjaussy alle aanvallen (achteloos bleven, slaagden #rke vijandelijke infanterie- en jptserstrijdkrachten er ten Oos- "n van Mogilef in, aan weers- jnten van den autoweg van jtiolensk en aan weerskanten ■n Witebsk in onze voorste stel- Jgen binnen te dringen. De af ter-slag wordt hier met toene- «nde hevigheid voortgezet. De bolsjewisten verloren Vrijdag in den centralen sector van tiet Oos telijk front 73 tanks en 53 vlieg tuigen. Ten Zuidoosten van Os- trof, in het gebied van Pleskau en ten Noord-Westen van Narwa zijn talrijke bolsjewistische aan vallen mislukt. De marinebatterij Tytters heeft in de Finsche Golf drie Sowjet- Russische mijnenvegers in den grond geboord. Bij aanvallen van et formatie Amerikaansche bommenwerpers op Servisch en Roemeensch ge beid werden woonwijken van de steden Giurgin en Ploesti ge troffen. Duitsche, Roemeensche en Bulgaarsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten vernietigden 18 vijandelijke vliegtuigen. Afzonderlijke Britsche vlieg tuigen wierpen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag bommen op Bremen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuidoost-Enge- land aan''. Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „In het gevechtsgebied van de vesting Cherbourg leed de vijand Zaterdag bij zijn aanvallen op onze verzetgroepen, die met voor beeldige dapperheid volhouden, bijzonaer zware verliezen. Eerst nadat in de avonduren ten Zuid westen en ten Zuidoosten van Cherbourg eefiige van onze steun punten na verbitterde gevechten op korten afstand verloren gin gen, kon de vijand daar de ran den der stad bereiken. In het gebied van Tilly ging. de vijand met sterke strijdkrach ten tot den aanval over. Dé ge vechten zijn daar in vollen gang. Onze kustbatterijen kwamen ondanks het zware vuur van de vijandelijke scheepsartillerie en voortdurende luchtaanvallen met goede uitwerking in de gevechten te lande tusschenbeide. Boven dien plaatsten zij verscheidene treffers op vijandelijke kruisers en torpedojagers. In het Oostelijke deel van de Seinebaai schoten kustbatterijen van het leger een transportschip van 5000 brt. in brand. Een vijan delijke monitor en verscheidene vijandelijke oorlogsschepen wer-, den gedwongen den steven te wenden. In dezelfde wateren zonk een vijandelijke torpedojager door mijntrefférs; een vrij groot transportschip geraakte in brand. Onze motortorpedobooten en bewakingsvaartuigen plaatsten in het gevecht met vijandelijke zeestrijdkrachten treffers op tor pedojagers en motortorpedoboo ten. Batterijen vèrdragend geschut der marine vernietigden in het Kanaal voor Dover een vijan delijk vrachtschip van 7000 brt. Er lag nog steeds storingsvuur op Londen en zijn buitenwijken. In Midden-Itaïië viel de vijand Zaterdag en in den Westelijken sectcu ons front opnieuw op ver scheidene plaatsen met sterke strijdkrachten aan. Na zware ge vechten, die tot den avond voortduurden kon de vijand in den kustsector onze linies enkele kilometers achteruit drukken. Op de overige plaatsen werden alle aanvallen uiteengeslagen. In het Oosten staan onze divL sies in den geheelen centralen frontsectorin zwaren afweer- strijd tegen het met sterke infan terie-, pantser- en luchtstrijd krachten gevoerde offensief der Sowjets. Het gelukte den vijand slechts ten Oosten van Mogilef, aan den autoweg van Smolensk en in het bijzonder in het gebied van Witebsk zijn penetraties te vergrooten. Op alle andere plaat sen stortte de vijandelijke storm loop na harde heen en weer gol vende gevechten bloedig ineen. 252 vijandelijke pantserwagens werden vernietigd. Jagers en luchtdoelartillerie brachten 42 Sowjetvliegtuigen Cherbourg in geallieerde handen Omtrent de gisteren geleven- de gevechten om Cherburg ver neemt het Internationale Infof- matiebur.eau nog de volgende bijzonderheden: Nadat het aan Amerikaansche pantser- en in- fanteriestrijdkrachten was ge lukt, met verpletterende over macht van het Zuiden en Oos ten uit de stad binnen te drin gen. kon het nog slechts eep kwestie "van enkele uren zijn, voordat de Duitsche verdedi ging, welker gelederen reeds sterk gedund waren, haar kruit zou hebben verschoten. De ge allieerde luchtstrijdkrachten bombardeerden alle 'verdedi gingswerken in de puinhopen der stad zonder pauze, en Ame rikaansche duikbommenwerpers mengden zich in dichte zwer men met hun boordwapens voortdurend in den strijd land, terwijl tevens geconcen treerde formaties Engelsch-Ame- rikaansche jagers elke verster king van den afweer door de Duitsche luchtmacht verhinder den. Bovendien namen talrijke oorlogsbodems der geallieerden de stad en haar havenwijken van zeer grooten afstand onder het zwaarste vuur! .Niettemin werd om elk huizenblok en elke stadswijk verbitterd gevochten. De aanvallende Amerikaansche pantser- en infanterieformaties leden buitengewoon zware ver liezen aan dooden en gewonden. Talrijke tanks liepen op mijnen of veroorzaakten het opblazen van geheele reeksen huizen, waarvar. het puin dan den weg versperde. Tegen 6 uur des avonds be reikten de Amerikanen ten slot te van de landzijde het gebied van het arsenaal, waarom ter stónd een bijzonder heftige en verbitterde strij d ontbrandde. Pas nadat verscheidene zware batterijen in stelling "waren ge bracht, konden de aanvallers zich van dit gebied meester maken. Des avonds om 8 uur begon toen de eindstrijd om Cherbourg. Op dat tijdstip stuurden de resten van het Duitsche garnizoen de volgende radiografische mede- deeling uit: „Laatste strijd om Cherbourg ontbrand. Generaal strijdt bij de troep. Leve de Fuehrer en Duitschland". Het stadsgebied van Cher bourg bevindt zich sindsdien in handen van de geallieerden, die genoodzaakt waren, een meer dan tienvoudige overmacht aan soldaten en wapens te gebrui ken om de stad ten slotte op 25 Juni in hun bezit te brengen, ter wijl zij eigenlijk reeds op 9 Juni in handen der geallieerden had moeten zijn. De Noord-Oostelij ke hoek van het schiereiland Co- tentin en het ver naar het Noord Westen uitspringende schier eiland Jobourg bliiven zich ech ter handhaven. Ook in het fort Du Roule. aan den ^eg Cher- bourg-Valognes, kon de Duitsche bezetting zich vannacht nog met succes bandhaven. Men kan der halve aannemen, dat de gevech ten op eenigen afstand van Cher bourg nog zullen voortduren. Britsche vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn. Door luchtverdedigingsstrijd- krachten werden boven bet Rijksgebied en de bezette gebie den in het Westen overdag en des nachts 59 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd. IN HET ORNE-GEBïED. Interinf. meldt omtrent den toestand aan het invasiefront: Hoewel het beeld van de ge vechten aan den Atlantiscben Oceaan Zaterdag in d eerste plaats beheerscht werd door de Amerikaansche groote aanvallen op Cherbourg, zijn er ook in de overige sectoren eenige interes sante factoren die de aandacht verdienen. De Duitsche stellingen tus schen den Oostelijken oever van den mond van de Orne en de Oostelijk daarvan in de Seine baai uitmondende Divebeek, heb- ben Zaterdag den geheelen dag te Jyan zee uit onder krachtig vuur mran de zware Anglo-Amerikaan- scbe scheepsartillerie gestaan. Dit laat de gevolgtrekking toe, dat de geallieerde leiding in dit gebied nieuwe groote acties in den eerstkomenden tijd op het oog heeft, teneinde hei landings- hoofd. dat aan den Oostelijken oever van de Ome-ver kon wor den ingedrukt, weder uit te brei den. Overigens verwacht men aan Duitsche zijde, dat he* geallieer de oppercommando opnieuw een poging zal doeh zich door mas saal gebruik van pantserwagens en gemotoriseerde formaties in de langgerekte flank Caumont- Tilly in het bezit van de stad Caen te stellen, om dan wel licht van daar uit in algemeen Oostelijke richting oprukkend de smalle zone van he* landings- hoofd vooral in de diepte te kunnen vergrooten en uitbrei den, zoodat de geallieerde lei ding in staat zou zijn, hier nieu we invasieformaties, waarvoor op het oogenblik niet voldoende ruimte bescl V baar is, in den strijd te brengen. De hevige aan vallen. die Zondagmorgen vroeg in bet gebied van Tilly over een breed front begonnen, nadat de geheele Duitsche verdedigings sector Zaterdag reeds onder een soort trommelvuur van de artil lerie had gelegen, kunnen als een aanwijzing daarvan worden be schouwd. Volgens de eerste daar over beschikbare berichten wer den de hevige 'Britsche aanval len bij Tilly, na tijdelijke pene traties in het Duitsche voorter rein. met zeer zware verliezen afgeslagen. Massale aanvallen der bolsjewisten VIER ZWAARTEPUNTEN. ten val. Tusschen Polozk en Pleskau ondernamen de bolsjewisten tal rijke vergeefsche aanvallen, waarbij nog 27 panfcerwagens stukgeschoten werden. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers viel opnieuw Roemeensch gebied aan en wierp bommen in het gebied van Ploesti. Duitsche, Roemeensche en Bulgaarsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten vernietigden 23 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 20 viermotorige bommen werpers. Amerikaansche bommenwer pers ondernamen in de middag uren van Zaterdag een terreur- aanval op Bremen, Er ontstond schade in woonwijken. De bevol king leed verliezen. Des nachts wierpen enkele Het kenmerk van het bolsje wistische zomeroffensief in den centralen sector is een gehuauik van menschen en materiaal zoo grcot als tot dusver in het ge heele Oostelijke gebied nog niet was voorgekomen, getuige het vernielen van 252 tanks. Het gebruik van materiaal door de bolsjewieken werd Zaterdag nog vergroot en versterkt met artillerieopstapelingen op de voornaamste zwaartepunten en met een gebruik van slagvlie gers in een omvang als de bolsjewieken tot dusver nog nergens hadden bereikt. Bij de zwaartepunten van den rcMwno'^N» «Sirot*h f "A" IT EB s'b' L.P,i Extra keuringen Het SS-Ersatzkommando deelt mede: wegens de zeer vele aan meldingen zal nog een extra keu ring worden gehouden op Maan dag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amster dam van 8-13 uur, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland,. Kriegsma- rine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen ete. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebenstellen der Waffen- SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 58; Heerlen, Sarolea- straat 25; Groningen. Heerenstr. 46; Enschede. Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- komirando. Korte Vijverberg 5, Den Haag. vorigen dag (nl. Witebsk, Mo- kilef en Orsja), is Zaterdag als vierde nc,g de doorbraakpoging bij Bobroeisk gekomen, maar hier werden de Duitsche linies wel eenige kilometers terugge drongen, doch de Duitsche gre nadiers wisten zich in nieuwex weerstandsfünies te nestelen en verdere aanvallen af te slaan. Ook ten Oosten van Mogilef mislukte de bolsjewistische po ging om door te breken, terwijl ter weerszijden van den auto weg van Smolensk naar Orsja een uitgesproken Duitsch af- weersucces kon worden geboekt. In de streek\ van Witebsk ver liepen de gevechten voor beide partijen met veel verliezen. Met massaal gebruik van tanks, ar tillerie en slagvliegers. Zaterdag nog versterkt met nieuwe tank- eénhden en gemotoriseerde for maties, slaagden de bolsjewie ken er in na langen, verbitter den strijd de bereikte penetra ties uit te breiden en te ver diepen. Witebsk ligt thans als een bastion dien in de bolsje wistische linies. Ten Noord-Wes ten der stad wordt op het oogen blik om den Duna-sector ge vochten. Twee vrij kleine brug genhoofden aan den Westelijken oever der rivier werden in te genaanval door de Dujtscheid opgeheven. DE STRIJD OM SAIPAN. De strijd om het eiland Sai- pan is van een invasie-opera tie geworden tot den grootsten beslissendsten zeeslag van den oorlog, aldus luidt het oordeel van militair^ kringen te Tokio. Dit is juist voor wat betreft de van weerszijden in den strijd geworpen vlootstri.jdkrachten als ook voor den grootschen op zet van de Amerikaansche stra tegische conceptie, die de af stand van Pearl Harbour naar Tokio met één slag van de Marshall-groep uit met een derde verminderd. Naar kapitein ter zee Koeri- hara van het Japansche hoofd kwartier verklaart, zou een sterk steunpunt op Saipan de vijandelijke groote bommen werpers tot een voortdurend gevaar voor Tokio, alsmede voor de Philippijnen maken. Naar Koerihare verder ver klaart, is het Japansche opper bevel bereid het hoofd te bie den aan het vijandelijke voor nemen en heeft het derhalve de sterkste land-, lucht- en vloot- strijdkrachten in deze wateren in den strijd geworpen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1