3 i» JAARGANG - No. 122 SATERDAG 24 JUNI 1944 ZUIDHOLUNDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE kantoor: Papfengrach* 32 Giro 103003 Leïdschs Editie Te!e». Adm. 20935 Telef. Red. 20015 hiet Zomar-offensief ïn het 3 Oesten begonnen -iden verjaardag van den 'iriog tusschen Du.tsch- 2and en de Sovjet-Urne «STRIJD WOEDT RONDOM WITEBSK. Eet Internationale Informa- Esburo meldt over den toe- «hd aan het Oostelijke iront: Tet bolsjewistische zomerof- feïief, dat Donderdagmiddag m ld middensector van het Ooste- erje front is begonnen, werd leund. door talrijke verken- ges- en bindingsaanvallen van jisseiende kracht op den deliiken en Noordelijken vleu lit Het eigenlijke zwaartepunt j in het gebied ter weerszij- van den autoweg Smolensk- "Ija. Hier vielen de bolsjewis- met zeer krachtig gebruik M artillerie en onophoudelijk ruik van slag vliegers niet _jder dan 24 maal van den Idag tot den avond aan. Alle vallen stortten ineen, zelfs de pernissen in het Duitsche rterrein konden niet onder i voet geloopen worden. Een jede offensief zwaartepunt ten Zuid-Oosten van Wi fe, waar de bolsjewieken ^vielen met zeven divisies in- |\erie, sterke formaties tanks verscheidene honderden slag- gers. Des' avonds behaalden 1 een penetratie aan de rivier Obol. Vrijdagmorgen waren 'gevechten om deze penetra- üimte nog in vollen gang. Tot ver verloren de bolsjewieken enks en een groot aantal doo ien gewonden, vooral aan den >weg Smolensk-Orsja. ok op den Noordelijken Vleu ten Zuiden van het meer Pleskau, en aan het Narwa- it is het Donderdag gedeelte tot levendige gevechtshande- len gekomen, die echter hts afleidingsacties van de. ïingsaanvallen geacht moe- worden. Alle Sovietaanval- mislukten. grootendeels reeds liet voorterrein. Vrij kleine ltselijke penetraties werden j terstond aanvangende ge spten op korten afstand nog nen loop van Donderdag her- -d. Als bindingsma^oeuvres rt men ook de aanvallen zien, de bolsjewieken Donderdag verschillende plaatsen van t Zuidelijken vleugel van het lteliike front gericht heibben Se Duitscbe, Roemeensche en kgaarsche linies, k het gebied van Brodv ver- ,fn de bolsjewieken daarbij n 600 dooden en rond 300 ge- genen. .DE GROOTE PAUZE IS GEëINDIGD. Jet het begin van het bolsje- lisohe zomerofjensief over frontbreedte van voorloo- 150 kilometer in den centra sector van het Oostelijke at schijnt de door de geal- irden voorbereide algemeene icentrische aanval op Eupo- Ithans begonnen te zijn, zoo gil ft de militaire corrcspon- jt van het D.N.B., Martin tlensleben. Hij schrijft o.a.: Ie groote pauze aan het 2000 taleter lange Oostelijke front bt sedert Donderdag als ge- pigd beschouwd worden. Op Juni den derden verjaardag hejfebegin van de*krijgsope- ïus. r r les tusschen Duitschland en [Sovjet-Unie, zijn de bolsje- jten met de verwachte aan- fepperaties begonnen. Het of- Sief voor den vijand gaat van P. frontsector uit, die door de jpie wisten het meeste achter bleven is. Voorloopig gaat het Kus eerst om de gevaarlijke fit van het Duitsche front op ploffen, waarbij ongetwijfeld bedoeling voorzit om door een doorbraak het dichte ver- keersnet in de richting der Balti- sche landen te veroveren en cm zoodoende het Noordelijke Duit sche front van het front te scheiden. Het gebied van het offensief strekt zich uit van de streek rondom Mogilef tot Sirotino. dat ten Noord-Wes- ten van Witebsk ligt. Het zwaar tepunt van de bolsjewistische operatie is het gebied van Wi tebsk zelf, dat door den vliand van twee kanten bestormd wordt. Ten Zuiden van den autoweg vormt Orsja het tweede punt, waarop druk wordt uitge oefend, waardoor het grootste en breedste verkeersader in het Westen der Sovjet-Unie wederom het tooneel van een grooten veldslag belooft te worden. De bolsjewistische aanvalsope- ratie stuit op een goed georgani seerde Duitsche linie van steun punten, die van Narwa lanes het Peipusmeer via Witebsk. Mogi lef en Ro»atsief loopt, om ver volgens scherp naar h»t Westen tot in het gebied van Kowel om te buigen en dan in Zuidelijke richting via Brodv en Ternopol Tsjernowitz bereikt Vandaar gaat zij naar het voorterrein van de Karpathen, buigt vervolgens scherp naar het Oosten, bereikt den Dniestr ter hooete van de plaats Dubosnarv en vplfft ten slotte den loop van den Dniestr tot zijn uitmonding in de Zwarte Zee. De Sovfet-druk op Fin'and UIT HET FINSCHE WEERMACHTPDtRTCHT. Het Finsche weermachtsbe- richt van gisteren meldt o.m.: „Op de Karelischë landengte bleef. de druk van de vijandelij ke aanvallen gericht op het ge bied ten Noordoosten van.Viipu- ri, waar gisteren overdag de zwaarste gevechten zijn geleverd. Met steun van krachtig artille rievuur en sterke luchtstrijd krachten slaagde d,e vijand erin twee kleine penetraties tot stand te brengen, die echter beperkt zijn. Tusschen het station Talt en de Vuorkaen alsmede bij Aeyraepaeae werden de vijande lijke aanvallen deels door tegen aanvallen en taaie gevechten van man tegen man bloedig afgesla gen. Op het Oostelijke deel van de landengte probeerde de vijand op verscheidene punten over de Vu- rokaen te trekken; hij werd ech ter overal afgeslagen. Op de landengte' van Aunus zette de vijand zijn druk ten Oos ten van Loti Nanpelto voert; het bruggenhoofd van Syvaeri werd ontruimd. Op de landengte van Maesel- kae hebben onze troepen zich in de afgeloopen dagen overeen komstig de plannen op kortere verdedigingslinies teruggetrok ken. Hierbij werd de stad Po- ventaa prijsgegeven. De vijand viel gisteren na hevige voorbe reiding door de artillerie op nieuw onze stellingen bij Karm- humaeki aan. De aanval werd af geslagen. Voorbarige berichtgeving. Het Zweedsche blad „Aftonbla- det'' heeft onthuld, dat de Sovjet- Unie ultimatieve wapenstil standsvoorwaarden aan Finland heeft gesteld. Volgens deze ont hullingen eischt de Sowjetregee- ring het recht tot passage door Finland en steunpunten in Fin land, o.m. op de Aalandseilanden op om Duitschland doeltreffend te kunnen bestrijden, welke be wering te Beriijn een zuiver voorwendsel genoemd wordt. De bolsjewieken, zoo verklaart men te Berlijn, hebben het er vooral op voorzien in Finland zelf vasten voet te krijgen, teneinde van daar uit hun ver strekkende wen- schen te kunn enverweeznlijken. Daarvoor pleifook de door „Af- tipnbladet" vermelde politieke eisch, dat Finland in de toe komst zijn Noordsche oriëntee ring moet opgeven en nauwere aansluiting bij Moskou moet zoe ken. Ook gingen er geruchten, dat er een ingrijpende verandering in het Finsche kabinet had plaats gevonden. Deze berichten zijn, aldus de B.-correspondent van het A.N.P. uit Berlijn, eenigszins voorbarig gebleken. Zij deden - vooral in het neutrale buitenland de ronde en werden zonder twij fel gestimuleerd door de Anglo- Amerikaansche agitatie. Eenige dagen geleden toen onder den druk der Sowjetstrijdkrachten de Finsche legers uitweken, werd ook de politieke pressie op Fin land verhoogd, zoodat een wijzi ging in het kabinet Linkomies niet onwaarschijnlijk leek. Als opvolger van den huidigen mi nister-president werd Ramsay, de minister van buitenlandsche zaken genoemd, een man. wiens Schotsche afstamming den En- gelschen waarschijnlijk, veelbelo vend toescheen. De- laatste be richten uit Helsinki maken even wel melding van het feit. dat er tot dusver nog geen enkele aan wijzing in de richting van een ingrijpende kabinetswijziging be staat. Dit zou er dus op wijzen, dat het kabinet Linkomies zijn arbeid volgens de totdusverre ge volgde richtlijnen zou blijven voortzetten. Te Berlijn verklaart men, dat Duitschland Finland trouw ter zij de zal blijven staan en dat een volk. dat vechten wil. altijd op Duitschland's hulp zal kunnen rekenen. De strijd in Normandië CONCENTREERT ZICH OP CHERBOURG. Het Internationale Informa- tionsbureo meldt aangaande den toestand aan het invasiefront: De slag aan den Atlantischen Oceaan concentreert zich stéeds sterker op de Noordpunt van het schiereiland Cotentin. Montgo mery is bezig een aanzienlijke deel van de aanvalsstrijdkraeh- ten van zijn legergroep gereed te maken voor den stormloop op de vesting Cherbourg. Als gevolg daarvan is de activiteit van de Britsche en Amerikaansche di visies in de andere sectoren van het Normandische landingshoofd aanmerkelijk minder geworden. Ten Noorden van Caen zijn de Britten reeds sedert 14 dagen tot de verdediging overgegaan. Ook in de zone Tilly-Caumont, waar om de laatste dagen nog hevig gestreden werd. hebben de Brit ten zich na de zware pantserver- liezen van hun vergeefsche aan- valsacties thans ingegraven en zich op het defensief ingesteld. Slechts ten Oosten van de mond van de Orne legde de derde Engelsche pantsergrenadiersdivi- sie nog vrij sterke activiteit aan den dag en wel d^or de pijnlijke dwangpositie. De Britsche stel lingen aldaar werden door suc cesvolle Duitsche operaties in den loop van de vorige week zoo ver ingedrukt, dat het Britsche lan- dingsverkeer thans voortdurend onder het vuur van de zware Duitsche artillerie ligt zoodat de noodzakelijke aanvoer van troe pen, wapens en ander oorlogsma teriaal voor de Britten in dit ge bied slechts mét zeer groote ver liezen kan geschieden. Hoe aan zienlijk de Britsche verliezen aan scheëpsruimte en landingsvaar tuigen zijn geweest, blijkt onder andere uit het feit, dat de gealli eerde leiding genoodzaakt was met vrachtzweefvliëgtuigen en transportvliegtuigen de ravitail leering te doen geschieden. Het streven der Britsche leiding moet dus zijn de Duitsche linies op den Oostelüken oever van de Orne Bi} honderdei. liggen deze vernietigde vijandelijke pantserwegen* In de tel- omstreden strooken der Invasiekust Be'angstehend beziet de Unter- scha«tührer den vernielden pantsee wagen van het type .Slier man 44 PK Pachnicke/HH/St/P r» zoover in te drukken, dat de mond van de Orne met zijn naar verhouding goede landingsmoge lijkheden buiten het bereik der Duitsche houwitsers komt te lig gen.'Derhalve kan worden aan genomen. dat de gevechten hier de komende dagen nog zullen voortduren. Het geallieerde opperbevel doet nu de grootste moeite om de ha- van Cherbourg zoo snel mogelijk in handen te krijgen. Klaarblijke lijk om dan nieuwe invasietroe pen direct uit de Ver. Staten te kunnen aanvoeren. De op het oogenblik in Engeland verzamel de Amerikaansoh-Britsche divi sies daarentegen hebben vermoe delijk tot taak zich meester te maen van de Noord-Fransoh-Bel- gische kust Daar de bolsjewisten in den centralen sector van het Oostelijke front met hun zomer- offensief zijn begonnen, kan wor den verwacht, dat de .Anglo- Amerikanen binnenkort ook met de tweede phase van de invasie zullen beginnen. DE VLIEGENDE BOMMEN. Volgens den Britschen berich tendienst hebben de Duitschers in den afgeloopen nacht hun aan vallen met vliegende bommen op Zuid-Engeland voortgezet. Extra keuringen Het SS-Ereatzkommando deelt mede: wegens de zeer vele aan meldingen zal nog een extra keu ring worden gehouden op Maan dag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amster dam van 8-13 uur, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander rich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebenstellen der Waffen- SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Sarolea- straat 25; Groningen, Heerenstr. 46; Enschede. Hengcloschestraat BINNENLAND Voorloopige inschrijving als student. Van de zijde var. het departement van Opvoeding, we tenschap en Kuituurbescherming wordt het volgende ter kennis gebracht: Van de aanstaande Stu denten, die dezen zomer niet in den N. A. D. gaan. dienen: le. zii. wier 18e verjaardag valt in het tijdvak van 1 Juni 1944 tot den aanvang van het volgende studiejaar. 2e. Zii. die vóór 1 Ju ni 1944 den 18-jarigen leeftijd berroU en den arbeidsplichtigen lèeftijd niet overschreden heb- bhn. evenwel uitstel of vrijstel ling van den N.A.D. hebben ge kregen. 3e. Zij, die hun arbeids dienstplicht reeds hebben ver vuld. zich ten spoedigste te wen- deji tot het departement van Op voeding, Wetenschap en Kuituur- bescherming afd. H. O. Pasch- laan 19 te Apeldoorn. Daarbii moet worden overge legd hef getuigschrift, e.v. ge waarmerkt afschrift, dat recht geeft tot het afleggen van acade mische examens, (of het bewijs van deelneming aan staatsexa men 1944) en door de onder 2e genoemden bovendien een ver klaring van uitstel of vriistelling van den N.A.D. Zii kunnen dan na teekening van o.a. de voor studenteij voor geschreven verklaring een be wijs van voorloopige inschriiving als student in ontvangst nemen. Zij. die nu in den N.A.D. gaan. alsmede zii, die eerst na den aan vang van het komende studiejaar 18 jaar worden, dienen de ver klaring tegelijk met hun inschrij ving als student te teekenen. Kinderuren bij kappers. He^ is algemeen bekend, dat er in de kapperszaken groote drukte heerscht en dat de wachttijden voor het publiek deswege langer zijn geworden. Dientengevolge ondervindt de kapper groofe moeilijkheden bij het regelen van zijn werkzaamheden, terwijl in het bijzonder het knippen van kinderen in het gedrang dreigt te komen, hetgeen de volkshygiëne kan schaden. De vakgroep „Kappersbedrij- ven" heèft hierin aanleiding ge vonden om voor het geheele land een bindende regeling te treffen, waarin is bepaald, dat gedurende tenminste 3 uren per week voor rang moet worden verleend aan personen beneden 15 jaren, die een knipbehandeling wenschen. Tenzij deze uren door de plaatse lijke- of streekorganisatie wan de vakgroep voor één of meer ge meenten zijn vastgesteld, is de kapper verplicht, deze uren met inachtneming van de belangen zijner jeugdige clientèle zelf te kiezen en daaraan door het op hangen van een biljet op de toe gangsdeur of in de etalage, als mede in de arbeidsruimte be kendheid te geven. Op deze wijze weten ouders en kinderen dus, wanneer zij zeker bij den kapper terecht kunnen, terwijl ouderen deze kinderuren zooveel mogelijk zullen vermij den. Het behandelen van kinde ren buiten die uren blijft toege staan, indien daarvoor gelegen heid bestaat.' Eventueele klachten kan men richten tot de vakgroep „Kap- persbedrijven", postbus 599, Am- stehdam. Telefonische- oproepberichten. Telefonische oproepberichten, d. z. verzoeken aan niet-abon- né's om met den aanvrager een gesprek te voeren, zijn van 15 Juni j.l. af mede vervallen in de telefoonnetten te Amsterdam en te 's-Gravenhage. Aflevering van vlakglas. In de Staatscourant van 14 Juni '44 is een beschikking verschenen, ingevolgfe welke elke onderne ming in den zin van de bouw- materialenbeschikking voortaan verplicht is, uit haar voorraad vensterklas. gegoten en geblazen glas en gekleurd glas af te leve- ven aan een ieder, die tegen 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- i ven aan een ïeaer, aie legen komtnando, Korte Vijverberg 5, overlegging van geldige vlak- Den Haag. I glasbonnen daarom vraagt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1