=)e vesting Cherbourg wordt li „afgetast" Ie JAARGANG - No. 121 VRIJDAG 23 JUNI 1944 ZUIOHOLLANDSCH DAGBLAD 1 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE h1ktUnt®or! PapengAcht 32 - Giro 103003 Leidschs Editie Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 #1' .uchtaanval op vlieg- 0-5 veld Poltawa 'g duitsch weermachts- te i BERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- tht van Donderdag luidt: nTeïn Normandië werden verschil- nde aanvallen van den vijand ictt( onzen omsingelingsrings ten ksten van de Orne afgeslagen, tt landfront van de vesting ïerbourg werd door den vijand _et vrij sterke verkenningsstrijd- gSfechten afgetast. Deze onderne mingen werden evenwel ver- leid .Bij de gevechten op het pna»hiereiland Cherbourg heeft zich t, T commandeur van de 243ste -—visie infanterie, lt.-generaal ellmich met zijn divisie bijzon- *^er onderscheiden. Hij vond op T Juni bij deze gevechten den ïldendood. Het gebied van groot Londen Mft thans sinds 160 uren met IVJechts geringe onderbrekingen ider ons storingsvuur. (De luchtmacht mengde zich Ryjet gevechts- en slag'vliegtuigen lv'i den strijd te land en plaatste den afgeioopen nacht met zwa- sdt gevechtsvliegtuigen bomtref- SArs op schepen voor het lan- jrjngshoofd. ®TA1s gevolg van de zware verlie- >n, die de vijand gisteren in „Jidden-Italië heeft geleden en I Ae hem dwongen tot vrij groote jRërgroepeeringen, is de vijand :ocps des middags met het zwaarte- unt aan weerszijden van het La- i J> Trknsimeno met sterke strijd- aTaohten tot den aanval overge- ioèan. Onze troepen sloegen op hieuw alle aanvalsgolven af en ndhaafden zich in hun stellin- n. 23 vijandeijlke tanks werden geschoten. In de wateren van ombino schoot marinelucht- ielartillerie acht vijandelijke ichtkruisers omlaag. In het Oosten zijn bij levendige jederzijdsche activiteit der artil lerie plaatselijke aanvallen der lolsjewieken ten Noord-Westen E(an Tarnopol, in het gebied aan yeerskanten van Kowel en ten er!uid-Oosten van Witebsk mis- Ifckt. Een sterke formatie zware mitsche gevechtsvliegtuigen on- lernam in den afgeioopen nacht ien geconcentreerden aanval op l_tet bolsjewistische vliegveld Pol- awa. 30 vijandelijke vliegtuigen frerden op den1 beganen grond fdrernield. Er ontstonden branden -tver vrij groote oppervlakten in ninrichtingen van het vliegveld jn in opslagplaatsen van mate riaal. 'M. Escorte vaartuigen der marine', |Jie optraden bij het afweren van jen vijandelijke landingsactie, :ericht tegen bet Finsche eiland 'iisaari, schoten alle vijandelij- :e landingsvaartuigen en één be- .Wakings vaartuig in brand. An dere escortevaartuigen namen in baai van Narwa herhaaldelijk ijandelijke formaties mijnenVe- jjers onder vuur en dwongen hen len steven te wenden. Sterke formaties Amerikaan- Jche bommenwérpers richtten i, [isteren een terreuraanval op de i vijkshoofdstad. Vooral in woon wijken werd schaae aangericht jan gebouwen en ontstonden ver lezen aaft menschenlevens. Door strijdkrachten der' luchtverdedi ging werden 67 vijandelijke [vliegtuigen, waaronder 2- vier motorige bommenwerpers, neer geschoten. Een Britsc'he formatie bom en-werpers viel in den afgeloo- n nacht plaatsen in het Rijn- ndsch-Westfaalsche gebied aan. achtjagers en luchtdoelartillerie er luchtmacht schoten 62 vier- otorige bommenwerpers neer ■n vernietigden daarmede ruim n derde deel van de binnenge togen formatie. Afzonderlijke ritsche vliegtuigen wierpen bo vendien bommen op het stadsge bied van Berlijn. Bij het afweren van de vijan delijke terreurbommenwerpers heeft zich de laatste dagen een in het gebied van Hamburg op gestelde divisie luchtdoelgeschut bijzonder onderscheiden. de luchtaanval op het vliegveld poltawa. Naar het Internationale Infor- mationsbuau van zijn lucht- machtcorrespondent aan het Oos telijk front verneemt zijn bij den grooten aanval van Duitsche ge vechtsvliegtuigen op het Sowjet- Russische vliegveld Poltawa ih den nacht van 21 op 22 Juni, naar uit de door verkenners meege brachte foto's die de correspon dent heeft gezien, blijkt, 36 vier motorige Amerikaansche bom menwerpers van het type Boeing Fortress volkomen vernield. Bo vendien werden een Lightning- jager en vier tweemotorige Dou glas-Boston bommenwerpers door bomtreffers vernietigd. Verder ontploften dertien stapels bom men. Twee Amerikaansche jagers vertoonen ernstige beschadigin gen als gevolg van in de nabij heid ingeslagen bommen. Ook zijn overal op het terrein van het vliegveld sporen waar te nemen van groote branden, vernielde vliegtuigloodsen en tankwagens. De zware Duitsche gevechtsfor maties hebben hiermede eèn zwa- ren slag toegebracht aan de Ame- rikaahsche formatie, die tijdens de zware luchtgevechten van den 21sten Juni in de nabijheid van de Rijkshoofdstad van de hoofd macht werd losgeslagen en naar Rusland vloog. hét finsche weermachtsbericht. Het -Finsche weermachtsbe- richt van gisteren luidt als volgt: •„Op de Karelische landengte zette de vijand zijn hevige aan vallen in het geheele gebied tus- schen Viipuri en Vuoksen op vele plaatsen ter sterkte van een regiment voort. De met krachti- gen steun van artillerie onder nomen vijandelijke aanvallen ■werden deels door tegenaanval len en ip gevechten van man te gen man afgeslagen. Ten Noord- Oosten van Viipuri werden 17 vijandelijke pantserwagens ver nietigd. Ten Noord-Westen van Heinjoki sloegen onze troepen talrijke vijandelijke aanvallen af, waarbij de vijand minstens 400 man aan gesneuvelden achterliet. Ook bij Aeyraepaeae werden vij andelijke aanvallen afgeslagen. In de afgeioopen 24 uur werden met zekerheid 29 pantserwagens vernietigd. Op de landengte van Aunus trokken onze troepen zich op gunstigere verdedigingsstellingen in de richting van de Swir-linie terug. Hierbij werd de electri- sche centrale van Swir en de electrische installaties van Sy- vaeriniska vrijwillig ontruimd.' Zooals verwacht werd, heeft de vijand gisteren met steun van ar tillerie en groote formaties bom menwerpers een aanval gedaan op Lotininpelto en de Swir. Bij Lotininpelto slaagde de vijand erin een bruggenhoofd te vor men; de gevechten om dit brug genhoofd duren "nog voort. Op de landengte van Maesel- kae werden vijandelijke aanval len afgeslagen. In het centrale deel van deze frontsector trok een versterkt bataljon*over een watersector. Onze troepen sloe gen den vijand terug en brachten hem een verlies van 400 man aan gesneuvelden toe. De poging van den vijand om het in het Noor delijke deel van het eiland Koi- visto gevormde bruggenhoofd uit te breiden, werd door tegenaan vallen verhinderd". DE STRIJD IN NORMANDIë. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt: De slag aan den Atlantischen Oceaan werd hedenochtend in de eerste plaats gevoerd als duel der zware wapens. Terwijl de geallieerden de Duitsche linies in de sectoren TillyCaumont Berigny verscheidene uren met hevig vuur van hun gemotori seerde houwitsers bestookten, vuurde zwaar Duitsch geschut met goed effect op scheepscon- centraties en ontschepingsver- keer in de wateren voor den mond van de Orne. Hoewel de landingsbooten der Britten zich in kunstmatigen nevel hulden konden toch talrijke treffers op verscheidene met troepen en wapens geladen vaartuigen wor den waargenomen. Verkenners constateerden, dat drie groote pantserlandingsschepen tot zin ken gebracht werden en twee andere met zware beschadigin gen op de zandbanken voor de kust gezet moesten worden. Zij werden door de opvarenden ver laten. Aan den Oostelijken oever van den mond van de Orne sloegen verscheidene hevige salvo's van zware Duitsche batterijen een Britsche pantserconcentratie uit een, die bij Escoville gereed ge houden werd voor den aanval op de Duitsche stellingen. Dertien Britsche pantserwagens bleven stukgeschoten liggen, de overige pantserwagens zochten hun heil in de vlucht. Uit het vestinggebied van Cherbourg wordt gemeld, dat het Duitsche grenadiers gelukt is aan de Oostelijke flank van het beveiligingsgebied e enige werken in het voorterrein, die gisteren tijdelijk in Amerikaan sche handen gevallen waren, door een verraisenden aanval te heroveren. De Amerikanen ver loren daarbij behalve talrijke dooden verscheidene gevange nen, die volgens hup verklarin gen opdracht hadden zich door een snellen opmarsch met lichte pantserwagens en gemotoriseer de formaties in het bezit te stel len van een zoo breed mogelü- ken sector van den binnen-ver- dedigingsgordel van Cherbourg. Nadat deze onderneming mislukt was, poogden zij zich tenminste in de werken in het voorterrein te handhaven, doch zij werden vanochtend vroeg door een vast beraden uitgevoerde stoottroep actie verdreven. Door het ach- 1 rvolgingsvuur van verscheidene in open stelling gebrachte, stuk ken infanteriegeschut leden zij bij hun overhaaste vlucht op nieuw zeer groote bloedige ver liezen In afwachting van den aanvat Panzerfusiliers der divisie „Grosz- deutschland*hebben een der talrijke aigescbotan Sovjet-pantser wagens In hat geblad ten Noordwesten van Jassy voor da verdediging Ingericht Hier wachten zij rustig da aanvallen dar Sovjets af PK GAttert/Transo/Europr/P m ARTIKEL VAN DR. GOLBBELS Dr. Goebbels schrijft in zijn artilkel in toet weekblad „Das Reich", dat het verloop van de invasie totdusver al een groot aantal der politieke en militaire prognoses heeft bevestigd, die van Duitsche zijde sedert lang waren opgesteld. Ook de vergel ding is op het voorsr :1de mili tair en psychologisch beslissen de tijdstip, ten minste in haar huidigen omvang, gekomen. Waarschijnlijk, zoo verklaart de minister, worden de verdere Duitsche voorspellingen nu se rieus opgenomen, volgens welke de thans aan de gang zijnde eer ste phase van de vergelding slechts het voorspel is van de eigenlijke actie. Wij zullen met nieuwe, nog sterker werkende wapens optreden en wel weer op het oogenblik, dat ons het ge- schikste lijkt. Voorts wijst de minister op het feit, dat met de invasie het be ginsel der Anglo-Amerikaansche oorlogvoering zooveel moge lijk vreemde volken en legers voor de eigen doelstellingen en belangen te laten verbloeden moest worden verlaten. De En- geischen en Amerikanen worden bii de invasie adergelaten, zoo als zij tot dusver, afgezien van den eersten wereldoorlog, in hun geschiedenis nog nooit hebben meegemaakt. De slachtoffers van den waan zin der Anglo-Amerikaansche leiding strijden voor een kans- looze zaak. Zij is geen fractie van het aantal offers waard, die thans door hen hiervoor gebracht worden. De Engelschen en Ame rikanen kunnen zich niet ge noeg verbazen over de levens omstandigheden, die zij aan de Fransche Westkust hebben aan getroffen. De maaltijden zijn rij ke! tiker dan in Londen, zoo ver klaren zii. Ook heerscht er over al reinheid, rechtvaardigheid en orde. Lor.den en Washington hebben het eene land van ons conti nent na het andere opgeofferd om voor de bolsjewisten den weg naar Europa te effenen. Nu offeren zij ten slotte nog hun eigen volken. De Britsche zwen del, die tot dusver nog in iede ren oorlog met ons continent ge dreven is, is al lang doorzien. Én- geland is noch de vriend, noch de bevrijder van Euroj>a. doch zijn verwoester en van haat ver vulde vijand. De Anglo-Ameri kaansche oorlog is geen oorlog meer, die gevoerd wordt om hooge mensahelijke idealen en waarvoor het derhalve de moei te waard is ook zware offers te brengen. Het is alleen nog maar massamoord, brandstichting, plundering en verkachting van de elementairste levensrechten der menschen en volken, alles met het doel om Europa en voor al zijn laatste beschermende mo gendheid, het Duitsche Rijk, on der de laagste en vernederendste heerschappij van het wereldka- pitalisme te brengen. het nieuwe wapen. Het nieuwe Duitsche wapen, wordt door den militairen cor respondent van het D.N.B., Mar tin Hallensleben, gelijkgesteld met het verschijnen van een extra luchtvloot van de zwaarste bommenwerpers. Hij schrijft Het is geenszins zooals de En gelschen het willen doen voorko men. Men krijgt veeleer van dag tot dag meer den indruk, dat hun pogen om de uitwerking van het nieuwe Duitsche wapen voorloo- pig nog te bagatelliseeren uitslui tend wordt ingegeven door de bezorgdheid: de bezorgdheid, dat de uitwerking van het thans in gebruik zijnde Duitsche wapen, zeer spoedig een graad zal kun nen bereiken, die niet meer draaglijk zal blijken, zoowel met betrekking tot het voortzetten van de invasie-zelf als ook met betrekking tot de benadeeling van andere voor den oorlog be langrijke functies. Elk van de zware, vliegende Duitsche pro jectielen heeft een uitwerking, Extra keuringen Het SS-Ersatzkommando deelt mede: wegens de zeer vele aan meldingen zal nog een extra keu ring worden gehouden op Maan dag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amster dam van 8-13 uur, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebenstellen der Waffen- SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Sarolea- straat 25; Groningen, Heerenstr. 46; Enschede. Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz kommando, Korte Vijverberg 5. Den Haag. zooals deskundigen op grond van de ontvangen fotografische be wijsstukken der luchtverkenning bevestigen, als een met bommen geladen „vliegende vesting". Het voordeel, dat een dergelijk wa pen heeft vergeleken met een zwaren viermotorigu-n bommen werper, ligt voor de hand. Het bestaat ten eerste daairn, dat dit nieuwe Duitsche projectiel, wat de fabricage betreft onvergelijke lijk veel goedkooper en rationee- ler is. Ten tweede daarin, dat hiervoor "noch prima vliegend personeel noch een omvangrijke grondorganisatie noodig is. Nog een andere' belangrijke factor verdient juist in dit verband ge noemd te worden. Terwijl n.l. de Anglo-Amerikanen in de afgeioo pen week 350 bommenwerpers met rond 3000 man geschoold personeel verloren, wordt door de met ongeregelde tusschenpoozen naar Engeland vliedende dyna- mietmonsters een steeds grooter wordend deel van het Britsche luchtpotentieel gebonden. De uit werking van het nieuwe geheime wapen zal in de eerstkomende weken ongetwijfeld zoo sterk aan den dag treden, dat de Engel schen hun totdusver gedane po gingen om de uitwerking te ver doezelen en te kleineeren nood gedwongen wel zullen moeten opgeven. Maar men is in Duitschland koelbloedig, en de leiding weegt nuchter, zeer nuchter alles tegen elkaar af. Zij heeft met het op treden van het eerste geheime wapen, ondanks allen twijfel aan zijn bestaan in kringen van bui tenstaanders, zoo lang gewacht tot haar het oogenblik juist scheen. Het gebruik van het nieu we Duitsche wapen zal, dat kan wel worden gezegd, zonder een oorlogsgeheim te verraden, onge twijfeld binnenkort nog van meer bases uit geschieden, zoodat de afweer daartegen niet alleen nog meer bemoeilijkt, doch ondanks het grootste gebruik van alle te- genmiddelen wel bijna onmoge lijk gemaakt zal worden. Want het heeft er den schijn van, alsof tot nu toe pas slechts enkele ba ses in actie gekomen, zijn Dus ook met betrekking tot de uit werking van dit eerste Duitsche geheime wapen van 1944 staat nog een aanzienlijke stijging te wachten. Het vormt echter zeer klaarblijkelijk een onderdeel van een zeer bepaald strategisch plan en moet de hoogste militaire ta ken vervullen, hetgeen zij ook doen zaL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1