fóór den aanval op Cherbourg No. 120 DONDERDAG 22 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en-DE WESTERBODE aatoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leldscll® Editie TefeL Adm. 20935 Tele». Red. 20015 geallieerde scheeps- verliesen nDUITSCH WEËRMACHTSBERICHT. .{„iet Duitsche weermachtsbe- a! it van Woensdag luidt: In Normanaië is net oruggen- UU d van aen vijand ten Oosten n de Ome verder vernauwd. anaeliiKe aanvallen ten Zuid- „isten van Tilly weraen uiteen slagen. 15 tanks,werden daar- ;!as stukgeschoten. Vanvailen van den tegenstan- ten Noorden van Valognes ni slukten. Ne vijand heelt net (wie idelii'ke front van de vesting 71 erbourg met vrij zwakke ijdkrachten, die afgeslagen ü&Sftrden, afgetast. Verscheidene pantserde verkenningswagens i J rden in brand geschoten. S |j pij de gevechten in het lan- tgshoofd heef. de bemanning "'"Sn een steunpunt der luchtbe- hiniitentroep onder haar comm.an- ït eerste luitenant Egle zich SSjderscheiden door bijzondere —Ibperheid. (let storingsvuur tegen Lon- ajn wordt voortgezet. Gevechtsvliegtuigen (hebben iden nacht met bommen tref- rs geplaatst op vijandelijke heepsconcentraties voor de brmandisohe kust. Sedert 6 susjni hebben het luohtwapei de flogsmarine benevens kust- ftterijen van leger en marine jicior de Normandische kust en j het Kanaal, de vijandelijke ,5,-lrliezen tengevolge van mijnen fet meegerekend, twee krui- rs. 14 torpedoboot jagers. 4 tor- II idomotorbooten, 27 vracht- en ansportschepen met een in- SCtud van 167.400 b.r.t. en 12 lan- .Jigsschepen voor pantserwa- i—fcs met een inhoud van 18.300 Hr.t. in den grond geboord. Met Bin men, torpedo's en artillerie- Jffers werden drie zware krui- es, drie andere kruisers. 21 tor- idobootj agers, 9 motortorpedo boten, 68 handels- en trans- rtschepen met een inhoud van 7.000 b.r.t.. 2 landingsvaartui- >n met een inhoud van 4.000 r.t. en een schip van rniddel- ire grootte beschadigd. P» Over een frontbreedte van J im 140 km. heeft ook gisteren Midden-I talië met onvermin- irde kracht de groote afweer- ig gewoed. Steeds weer tracht tegenstander met scherpe ncentratie van zijn strijd- achten ons front one*1 te scheu- n. Door den harden tegen- snd van onze troepen misluk- n alle doorbraakpogingen van in vijand. Na opheffing van ÏTaatselijfce penetraties was des ponds de voornaamste ge- eohtslinie volledig in onze Scanden. Slechts in het gebeid Sn Noord-Westen van Perugia (aren de gevechten nog niet tot fcst gekomen. De bloedige ver- ;zen van den vijand waren bij- mder zwaar. Tijdens het gisteren gemelde rvoer van onze troepen van jt eiland Elba werden bij het weren van aanvallen van zee i uit de lucht 2 vijandelijke rpedon otorbooter. tot zinken ïhraoht 2 andere zwaar be- (hadigd en nog 2 jaohtkruisers ukgeschoten. Da art. ii hebben ph de onder bevel van de1 kor- 'ttenkapitein Wehrmann staan- militaire veerponten en de aripekustbatterij ..Piombino" lizonder onderscheiden. In het Zuiden van het Ooste- ke front, ten Zuiden van den itoweg van Smolensk en ten 'Uid-Oosten van Witelbsk zijn 'laatselijke aanvallen van de plsjewisten mislukt. •Beveilingsstrijdkrachten der arine hebben op 19 en 20 Juni de Finsdhe Golf in harde zee- luchtgevechten 5 Sovjet-Rus- che torpedomotorbooten tot nken gebracht en 6 andere, (an wie een deel in brand vloog, jschadi.gd, en 9 vijandelijke legtuigen neergeschoten, Een eigen vaartuig ging verloren. Sterke Amerikaansehe forma ties bommenwerpers hebben gis terochtend terreuraanvallen on dernomen op de steden Ham burg, Ilannover. Maagdenburg en Stettin. Er ontstonden scha de en verliezen aan menschen- levens. Luchtverd ed; -strijdkrach ten vernietigden 58 vijandelijke* vliegtuigen, waaronder 49 vier motorige bommenwerpers. 23 andere viermotorige boonmeiiwer pers moesten na aanvaller, van onze jagers en jachtkruisers op Zweedsch gebied een noodlan ding maken." DE AANVAL OP CHERBOURG WORDT VOORBEREID. De Amerikaansehe formaties, die op het schiereiland Cotentin opereeren. zi:n in de laatste da gen schijnbaar opnieuw aanzien lijk versterkt, meldt Interinf. Deze versterkingen zullen waar schijnlijk deels gebruikt wor den om van Carentan Uit een aanval in het algemeen Zuid- Westelijke richting te doen, doch voor het grootste d" ongetwij feld voor de bestorming van de vesting Cherbourg in den strijd geworpen zullen worden. Hier op duidt reeds het feit, dat de aangevoerde formaties uit spe ciale formaties, zooals pioniers, zware' artillerie enz. bestaan. Tot groote gevechten is het de laatste dagen in het eigen lijke vestinggebied van Cher bourg niet gekomen. Sterke Duitsche beveiligingen in het voorterrein hadden echter zoo wel bij Valogne als op de Wes telijke zijde van het schier eiland contact met de Ameri kaansehe verkenningsafdeelin- gen. waarbij zij overal met suc ces konden standhouden. Alle pogingen der Amerikanen om tot den vestinggordel zelf door te dringen, werden op bloedige wij ze afgeslagen. Naar "het Internationale Infor-- mationsbureau voorts nog ver neemt, heeft het Duitsche mili taire bestuur de Fransche bur gerbevolking van Cherbourg on middellijk na het begin der in vasie geëvacueerd om haar de Verschrikkingen en de gevaren van zware gevechten te bespa ren. AAN HET ZUIDELIJK FRONT IN NORMANDIë. Ten Oosten van dmonding van de Orne leefde Dinsdag de gevechtsactiviteit weer in aan zienlijke mate op. Het geallieer de opperbevel heeft hier in de laatste dagen zijn troepen geher groepeerd en daarbij de zwakke overblijfselen van de zesd_ En- gelsche luchtlandingsdivisie, die tusschen Orne en Dive prac- tisch in de pan gehakt werd, uit den strijd genomen. Ook de 51e Britsche infanteriedivisie, die bij de gevechten van de afgeloopen acht dagen bijzonder zwaar ge leden heeft, is voor het aanzui veren der gelederen uit den strijd genomen. Hiervoor in de plaats kwamen Dinsdag voor het eerst de formaties van de derde Canadeesche infanterie divisie in vrij sterken omvang in den strijd. Gesteund door ar tillerie en verscheidene oorlogs schepen probeerden de Cana- deezen, de sterk ingedrukte bruggen'hoofdposities dor tal- rrke aanvallen in Oostelijke en Noord-Oostelijke richting uit te breiden, om zoodoende ruimte te krijgen voor grootere bewegin gen. Al hun pogingen misluk ten echter met vele verliezen als gevolg van den doeltreffen- den D uitsehen afweer, welker goed gecamoufleerde scherp schutters de Canadeesche infan terie door handig snelvuur reeds in het voorterrein op bloedige wijze afsloegen. Ten Westen van Tilly slaagde een Britsche gepantserde gevechtsgroep er in de Duitsche stellingen binnen te dringen tot Hottot op te ruk ken, hetgeen een terreinwinst van ongeveer een kilometer be- teekent. De Engelsohen werden echter nog in den loop van den middag naar hun puilt van uit gang teruggeworpen en verloren daarbij van de in totaal 32 in den strijd geworpen tanks er 15. Ten Westen van Carentan werden de reeds den vorigen dag waargenomen Amerikaan sehe concentraties van pantser wagens nog meer versterkt. Se der Dinsdag ligt hier op de Duitsche linies ook een hevii ar tillerievuur. Alle omstandighe den duiden er op. dat de Ame rikaansehe leiding hier haar bruggenhoofdposities door het in den striid werpen van zeer ster ke strijdkrachten probeert in Westelijke en Zuid-Westelijke richting uit „e breiden om zoo doende tevens de Duitsche gren delstelling ten Zuiden van, St. Sauveur le Vicomte in te druk ken. Aangenomen kan worden, dat de Amerikaansehe aanval vooral aan weersziiden van den Framchen nationalen weg No. 171 die van Carentan uit in over het algemeen Zuid-Westelüke richting loont, zal beginnen. Ook in het gebied Bretot kunnen nieuwe aanvallen worden ver wacht. Hier is Dinsdag een tii- delüke AnWikaansche penetra tie in het Duitsche ^fweerfront door een onmiddellii'k onderno men tegenaanval weer opgehe ven. NIEUWE LUCHTAANVALLEN OP BERLIJN. In de ochtenduren van Woens dag hebben Amerikaansehe bom menwerpers een nieuwen ter- reuraanval ondernomen op de Duitsche hoofdstad. Opnieuw werden voornamelijk dicht be volkte woonwijken getroffen, waarin schade en verliezer, on der de bevolking ontstonden. Naar het Internationale Infor- mationsbuero verneemt hebben de formaties Amerikaansehe bommenwerpers minstens zeven tig vliegtuigen, waaronder 58 viermotorige - bommenwerpers, verloren. Ook vannacht hebben Anglo- Amerikaansche storingsvliegtui gen tusschen 1 en 2 uur een aan val gedaan op Berlijn. Zij stieten op zeer hevig vuur der lucht doelartillerie. DE FINNEN MOETEN VHPURI OPGEVEN. Het Finsche weermachtsbe- richt meldde gisteren: „Op de Karei ische landengte viel de vijand Dinsdag met steun van pantserwagens, artillerie en luchtstrijdkrachten onze stellin gen ten Zuiden van Viipuri he vig aan. Na hevige gevechten slaagde de vijand er in de stad binnen te dringen. Onze troepen moesten zi:h als gevolg van den vijandelijken druk op nieuwe stellingen even ten Noorden en ten Noordoosten van de stad te rugtrekken. Ten Oosten van Viipuri werden hevige aanvallen, die de vijand met steun van pantserwagens ondernam, afgeslagen. Hierbij werden twaalf pantserwagens vernietigd''. Voorts wordt in een aanvulling 'van het Finsche weermachtsbe- ïicht nog medegedeeld, dat tus schen Viipuuri en het Vuoksen- kanaal de vijandelijke druk zich sterk op Heinjoki richtte, welke plaats opgegeven werd. DE TVRRHEENSCHE ARCHIPEL. Gelijktijdig met de overbren- fing der Duitsche troepen*van lba zijn ook de kleinere garni zoenen van de andere kleine eilanden van den Tyrrheenschen archipel, Pianosa en Palmaiola, met kleine vaartuigen naar het vasteland overgebracht. Naar uit neutrale bron ver luidt is de villa, waarin Napo leon tijdens zijn verbanning op Elba verblijf hield, in de jongste hevige gevechten onbeschadigd gebleven. Nederland - De drachtige Groote- ol St Berotcerlc op de Groote Markt te Haarlem CNF/Z/Pe* m DE ZAAK-PETIGT. Uit een mededeeling in de Pa- rijsche pers blijkt, dat het on derzoek in de zaak-Petiot ook door de invasie niet wordt ge stoord. Na drie maanden van zurgvüldig onderzoek is de rech ter van instructie tot de conclu sie gekomen, dat tot dusverre 22 personen als verdwenen móeten worden beschouwd. Dezen heb ben een bezoek aan Petiot ge bracht om van hem de papieren te verkrijgen, die noodig waren om uit het land te gaan, doch zij hebben zijn thuis niet meer le vend verlaten. In deze ter be schikking van de pers gestelde mededeeling wordt niet gezegd, of met deze 22 personen de lijst van slachtoffers is uitgeput. LETTEREN EN KUNST HENRI GHéON OVERLEDEN. De Fransche tooneelschrijver Henri Ghéon is, naar „De Tele graaf' meldt, in den ouderdom van 69 jaar overleden. Meermalen is men ook in Ne derland in de gelegenheid ge weest met het tooneelwerk van dezen fijnzinnigen auteur ken nis te maken. Ghéon vestigde zijn reputatie als schrijver van tooneelstukken met het werk, dat hij voor het leekentooneel, waarnaar zijn belangstelling vooral uitging, heeft geschre ven. Ook het groote theater evenwel bracht verscheidene van zijn spelen tot opvoering. Een van Ghéon's sterkste stukken is Exira keuringen Het SS-Ersatzkommando deelt mede: wegens de zeer vele aan meldingen zal nog een extra keu ring worden gehouden op Maan dag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, West einde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amster dam van 8-13 uur, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebenstellen der Waffen- SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Sarolea- straat 25; Groningen, Heerenstr. 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- kommando. Korte Vijverberg 5. Den Haag. ziin „Génésius", dat ook in ons land ten tooneele is vertoond. Het behandelt de bekee-ing van den Romeinsohen acteur Gene- sius tijdens het spelen van zijn rol. Voor „De arme onder de trap" en voor „De klucht van den gehangene" is hier eveneens veel belangstelling aan den dag gelegd. In "ons land en meer nog in Vlaanderen waren Ghéons „lee- kespelen" steeds een geliefd re pertoire voor katholieke dilet- tantenvereenigingen. Het meest karakteristiek voor dezen schrij ver blijven echter de kortere heiligen-.,pelen voor patronaats opvoeringen. zooals zijn „Dui velsbrug". „Het gastrr.aa" der kinderen" en „De legende van Sint Nicolaas". Henri Ghéon heeft ons land verscheidene malen bezocht. Ghéon was een bekeerling, die zich tot taak gesteld had de le vens der heiligen door middel van hét tooneel weer nader tot het volk te brengen. In het verleden Ligt liet heden, In 't nu wat worden zal. UIIDERDIJK. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa's vrij heid ter zee, in trouwe ver bondenheid met hun Duitsche kameraden. O,TI P.m. Jhr. Jan van Duivenvoorde 15471610. Inneming van den Briel 1572, ontzet van Leiden 1574, Admiraal 1576, blokka de van Duinkerken 1588. Ca- dix 1596. O/H P.m. COED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U dertiaïve in voor de toekomst yfln Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij dc Kriegsinarine. Aanmelding staat open jfoor tc<leren Nederlander van 1745 jaar en kun geschieden hij da Marineannahmestelle West Zweigatelle rsicderlande te Utrecht, alle llalen- en Orta- kommaadunturen cn bij dc Nebenstellen der Wuffeu SS, alwaar tc\cn» alle ge\ven»cbte inlichtingen worden verstrekt;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1