X (Qf ffxdk SCHEERMESJES mengde Berichten veelbelovende knaap. eder aan den Krommeweg t kwam de hulp van de inroepen, daar zij haar zoontje, die alles kort en had geslagen, niet meer m. Bij aankomst der poli- k de jongen naar den zol- ziin gevlucht en het zol- j dat toegang tot den zolder hebben gebarricadeerd. |e politie zich ten slotte tot den zolder had ver- moest zij constateeren, jongen vergif had ingeno- Inmiddellijk werd dr. de ivaarschuwd, die evenwel i jongen geep direct le raar aanwezig achtte. Hij ledegenomen naar het po- eau en daar voorloopig -een, om herhalingen te nen. „Volk". SPORT I PB AI.. Eindstanden- itie afd. Leiden N.V.B. dagcompetitie. Ie fV 14 gesp., 24 punten, 1 14—22. KWS 12—15, 1411, Quick B. 2 12—10, fijk 2 13—8, Rijnsb. B. 2 tCL 10—3. Quick B: 3 1016, Ter 1016. Rijnsb. B. 3 10 i; [en 2 108, Alphia 106 10—2. Ter Leede 1625, Noord- t —25, Quick B. a 16—22, 18. Quick B. b 16—17, 1614. Rijnsb. B. a 15 :k B. c 15—2, Rijnsb. B. b dagcompetitie. Ie i lisse 2 14—23, UVS 4 14— i 3 3 1421, Meerburg 1 Alphen 3 148, Rooden- [4—7, LFC 3 13—5, Alph. 11. B: Lugd. 3 14—25, ASC «2 WSB 2 14—17, Forë- i i4—13, Docos 2 14—12, 'ie B, 1 14—10. Lisse 3 13 rschkw. 135. A: Lugd. 4 1330, Ka- 30, Beresteiin 1724. VV II f17, AZL 1 18—16, Do- 16, ASC 5 17—12, UVS ,ffl. Roodenburg 3 18—10, rg 2 16—1.. B: DSB 1 14—25, Docos '.17, LFC 4 14—16, Teijlin- 1 315, WLV 2 13—14, 314—11. ASC 6 14—5. VV —1. L: ASC 7 15—25. Lugd. 5 ^jLisse 4. 16—20. VVLV 3 Roodenburg 4 16—16. W -11, DSB 2 16—10. Fore- 16—4, Leidsche B. '2 -A le kl.: ASC - 14—28, loys 13—20. XJVS a 13— as 1413, Roodenburg a ASC b 14—11, LFC a Jfeerburg 12—3. Teiilingen 14—26, W 22, Rouwikoop 1419. 14. UVS b 14—13. LFC ASC c 14—6. Rooden h 14—5. 13 1ste kV: UVS a 10—20. 10—16. Roodenburg a 10 sse 1010, LFC a 1U4, ■V B-. 10—0. WLV 10—20, ASC b f, VS b 10—7. LFC b 10—7. jpurg b 10—6, Roodenburg gCRPOLO. Wedstrijden ni— Morgenavond worden 3iwerninriohting „De Zijl" eigende wedstrijden ge- LZC I—HZ en PC II, ZIAN III. 5ETIEK. Docos. training van heden- noet ieder voorzien zijn baankaart. Zij, die deze et hebben, kunnen deze en uur aan de sintelbaan angst nemen. Zij nog her- Jaan het verzoek om aan jwillige bijdrage tc willen ifGE. Brigeclub „De S". De uitslag van den én bekerwedstrijd is: lasse: 1. Casteleinv. (|i 80 m.p. fe klas groep Rood: 1. me- ukes—Smelt 46.5 m.p. klas groep Rooa-Wit: aar Bussching 46 m.p. klas groep Zwart-Wit: aar Meiners 48.5 m.p. de klas groep Gpoèn: d. Meervan Leeuwen 1} Ojde klas groep Groen-Wit: afaar—v. d. Hoeven 54 STADSNIEUWS Mij. der Ned. Letterkunde. De jaarvergadering van de Maat schappij der Nederlandsche Let terkunde. die deze maand ge houden zou worden, is bij besluit van het bestuur uitgesteld. Zilveren jubileum. Vandaag herdacht de heer W. Arnoldus, rioolruimer .bij den dienst van Gemeentewerken alhier, zijn zil veren jubileum. Hedenmorgen te 9 uur werd de jubilaris ten starhuize ontvangen door weth. Jac. Wilbrink, in het bijzijn van ir. Viestra. den heer v. Riet, wnd. hoofdopzichter der bestratingen, den oplichter Petit en den ad ministrateur. den heer v. Leeu wen. De heer Wilbrink sprak den jubilaris met hartelijke woorden toe en overhandigde hem de gebruikelijke enveloppe met inhoud. Ook van de zijde van zijn col lega's mocht de heer Arnoldus veie blijken van belangstelling ondervinden en ten zijnen huize ontving hij ook van vrienden en bekenden veel gelukwenschen. Muzieklyceum. Door de kin derkoorklassen van het Muziekly ceum werd onder leiding van me juffrouw Westendorf de operet te „Rhodia" van een onbekenden componist of componiste in den Schouwburg opgevoerd. A. H. L. is de pseudoniem van den schrij ver van dit welluidend werkje. Het verhaal is ongeveer als dat van Sneeuwwitje, alleen de booze moeder wordt hier vervangen door twee jaloersche zussen, het spiegeltje aan de wand door de zon. De Koningin van den nacht beschermt de arme Rhodia. Als zij in het bosch verdwaalt, neemt Nykteris haar op in haar paleis, en als de zon weer aan haar zus ters vertelt, dat Rhodia de schoonste is, weten zij haar te vergiftigen. Maar er is ook een Prins en een vorstelijke moeder, die Rhodia weer in 't leven zingt, en 't wordt een bruiloft waarop de elfjes en kabouters, de zon en de nachtgodin en allen, die haar in haar lijden bijstonden te gast waren en 40 dagen en nach ten werd er feest gevierd. Een voudig zijn koortjes en solopar tijen, maar wanneer het eenvou dige goed wordt uit gevoerd ligt er charme in. Bij mejuffrouw Westendorf is het instudeeren in goede handenr Alles zat er goed in, de samenzang klopte en de solopartijtjes hadden aller aan dacht, want elkeen deed z'n best zijn partijtje te acteeren. Men zorge er voor, dat een volwassen stem van achter de coulissen niet domineert. De hoofdpersonen waren in hun rol, de kabouters en elfjes hadden ruimschoots be langstelling. De costumes waren door mevrouw van der Lijke met smaak gekozen. Mevrouw Rosine Hasselbach-Gaykema "verzorgde de geslaagde regie, De heer van Wouw' gaf een welluidende be geleiding, die bescheiden en toch voldoende steunend was. Aan het slot werden er mooie bloemen aangebeden aan de directrice, mejuffrouw V/estendorf, de regis seuse. en de hoofdpersonen. 24 Juni a.s. zal er een reprise wor den gegeven, die vermoedelijk wel evenveel groot en klein pu bliek zal trekken als dezen avond gekomen was, en dat gul applau disseerde na elk bedrijf. J. Kortmann. Examens Middenstandsdiploma Gisteren was het de laatste dag van de examens. Geslaagd zijn: L. C. T. Rip, Waddinxveen; W. Scheijgrond, C. A. Soheij- grond-Brand (vr) Leiden; G. J. Versluijs, Bodegraven. G. B. J. Versteeg, Leiderdorp: D. Verzaal, Woubrugge; S P. Vink, Roelof- arendsveen; M. M. J. Vis, (vr), Alphen a. d. Rijn; C. Visser, Zoe- terwoude; P. A. van Vliet, Ha- zerswoude; A. Vonk, Sassenheim; J H, Vonk, Zevenhoven; J. Vonk Leiden; A. v ,d. Voort (vr) Noordwijkerhout; C. M. v. d. Vos sen (vr). Voorschoten; P. M. A. de Vrind (vr), C Vrisekoop, Lei den; J. Vrisekoop, J.-H. Waarden burg, Alphen a. d. Rijn; A. J. Waasdorp (vr), C. J. Waasdorp (vr), J. W. Wanninkhof, Noord- wijk; J v» Wensveen, Reeuwijk; N.' H. Wenting, E. C. v, d. Werf, Leiden; M. v. d. Werken, Nieuw koop. (vr), G. Wessel, Zceter- woude, J. J. Westgeest, Wasse naar; M. v. d. Wiel. Noordwiik Zee; G. Willems, Alkemade, B. v. Willigen, Waddinxveen; W. Wind, Leiden; J. K. v. Winsen, Warmond; H. C. de Wilt, Noord- wijk; J. M. de Wit, Valkenburg (ZH); L. de Wit, Leiden; C. M. Witsenburg, Warmond; H. J. van Woerden, Lisse; A. G. v. d. Wolf (vr), Reeuwijk; J. F. van Wijk, Leiden; R. v. d. Zwan, W. v. d. Zwan, Leiderdorp: W. J. Zwarst, Oegstgeest; L. P. Zwart-Vogelaar (vr), Haarlem; J. H. Zwetsloot, Hoogmade; P. A. Zwetsloot, Zoe- terwoude; P. F. Zwetsloot, Hoog- •made; W, v. Zwieten, Hazerswou- de; M. C. Zijerveld (vr). Nieuw koop; J. W. v. Wijnen, Leiden; J. J. v. d. Wijngaard (vr). Leider dorp; S. K v. d. Wijngaard; R. Wijstekers (vr). Leiden; B. v. d. Zaal, Lisse; F. Zandstra, Wou brugge; W. v. Zanten, Alphen a. d. Rijn; J. M. v. d. Zon (vr), Lis se; D Zuidam, Alphen a. d. Rijn. Afgewezen 14 candidaten. Aan het examen werd deelgenomen door totaal 671 candidaten. De totaal uitslag is: geslaagd 446 af gewezen 225 candidaten. Handelsregister K. v. K. Wijzigingen. 541 Tieleman en Dros. Leiden, Middelste- gracht 107117. Fabrieken van Verduurzaamde Levensmidde len. De statuten zijn gewijzigd. J671. J. A. Dieben en Zoon, Leiden, Noorüeinde 29. Rund-, varkens- en lamsslagerij. Bo vengenoemd bedrijf wordt voort gezet door J. A. Dieben (H.V.), Leiden, als eenig eigenaar, on der den naam: J. A. Dieben. 7290. ..Mercurius", Leiden, Pie terskerkgracht 2a en 2b, Rijwiel handel en reparatieinrichting. De vennooten J. A. M. van Heerin- gen Sr. en J. A. M. Heeringen Jr., beiden' te Leiden, zijn uitge treden. De zaak is overgegaan aan P. J. Gouw, Leiden, als eenig eigenaar en wordt voort gezet onder denzelfden handels naam. 9626. ,.Vita" N.V. Leiden. Hoo- gewoerd 183. N. voorzitter van den Raad van Commissarissen: H. C. MM. Baréz, Hamburg. 878. M. Blitz Co. Leiden, Haarlemmerstraat 163-163a. Win kel in kachels, haardkachels en haarden. Blijkens mededeeling van dep, Generalkommissar für Finanz 'und Wirtscliaft zijn de benoemingen van den heer L. de Vries tot Verwaltunstreuhander en van de Niederlandische Ak- tiengesellschaft für Abwicklung vonünternehmungen tot Ver- ausserungslreuhander met in gang van 13 Januari 1944 inge trokken. 6372. Eerste Leidscije Chrooim- en Metaalwaremndustrie firma C. L. van der Kwaak. Leiden, Rijn- en Schiekade 124. Wiiz. handelsnaam in: Eerste Leidsche Chroom- en Metaalwaremndus trie. 7211. N.V. „Stroomlijn" tot ex ploitatie van octrooien, Oegst geest, Nassaulaan 15: Bij besluit van de Alg. vergadering van aan deelhouders van 25 Febr. 1944 is bovengenoemde naamlooze vennootschap met ingang van 2 Febr. 1944 ontbonden. Tot li- quidateur en bewaarder der boe ken werd benoemd: J. If^Belgra- ver, Oegstgeest. Nieuwe insch r ij v i n g. 9943. Stoomiwasscherij,- ververij en chemische wasscherij „De Pauw". Leiden, Haarlemmer straat 109. Hoofdzetel: Apel doorn. Hoenderparkweg 8. Opheffing. Eerste Leid sche Begrafenis Crematie On derneming H. Lambooy. H.P.zn. Leiden, Hooge Riindijk3. Geboren: Jacob Johan nes, z. van J. J. Stouten en J. H. M. Kaapaan Willem Frederik z. van A. Leemans en E. H. Ta verne; Pieter Jacob Maria, z. van H. Buis en M. Cornelisse; Chris- tiaan Willem, z. van W. van Ve- netiën en P. van der Kwaak; Menno Andries, z. van M. A. Diehl en E. C. E J. Waijenberg; Johannes Hendrik, z. van J. H. de Vink en A. M. Schouten; Jo hanna, d. van K. L. van Duuren en P. S. van Loef; Johannes Ja cobus, z. yvan J. J. Gordijn en H J. Oolthuis; Jean Palmatius, z van A. Pont en M. C. S. de Vlees houwer; Gerardus, z. van W. Os- sevoort en M. van der Voord. Ondertrouwd: J. C. Zijde veld jm. 28 j. en W. van Beek jd. 23 j.; F. J. van O vost jm. 23 j. en A. J. H. M. Sandmann jd. 22 j.; G. C. Smoorenburg wedn. 48 j. én G. M. van Riel wed. 35 j.; M. W. Visser jm. 28 j. en M. E. van der Meel j'd. 22 j. Overleden: F. van der Voort zoon 3 dg.; B. J. M. Parlevliet zoon 7 mnd.; E. M. Wiessing dochter 9 j. HET AANSCHAFFEN VAN JONGE KONIJNEN. Koopt van een betrouwbaren fokker! Het is noodzakelijk, dat men slechts dan overgaat tot het aan schaffen van een of meer jonge konijnen, wanneer voor een goe de huisvesting is gezorgd en de zekerheid bestaat, dat er steeds voldoende voeder voor de dieren beschikbaar zal zijn. De vraag doet zich dan voor, waar men de jonge dieren zal koopen en welk ras men zal kiezen. Wil men resultaten van zijn konijnenhouderij zien, dan mag men alleen jonge dieren aan schaffen, waarvan men weet, dat zij afkomstig zijn van goede ouders, dat zij op tijd geboren en goed zijn verzorgd door de voed ster, die góed was gehuisvest in een ruim en zindelijk hok. en een goede doelmatige voeding ont ving, dat het nest niet te groot was en dat het jonge konijntje niet juist de achterblijver of de zwakste uit het nest is en dat het diertje niet te vroeg is gespeend, d.w.z. van de voedster is wegge nomen Zekerheid dienaangaande kan men alleen krijgen, als men de jonge dieren koopt- bij een be trouwbaren fokker en niet van den een of anderen willekeurigen handelaar op de markt. Koopt men de jonge dieren uit het nest bij den fokker, dan kan men in de eerste plaats controleeren, hoe de stallen bij den verkooper er uit zien. Zijn zij ondoelmatig en vuil, gaat dan liever naar een an deren fokker, want men zal dan nooit gezonde, levenskrachtige dieren koopen. De leeftijd van de jonge konijnen kan bij een fokker worden nagegaan aan de dekbewijzen, zoodat er geen ge vaar bestaat, dat de jonge konijn tjes te vróeg bij de voedster wor den weggehaald. Koopt nooit ko nijntjes, die jonger zijn dan 8 a 10 weken, want eerst op dien leeftijd kunnen zij de moeder melk geheel ontberen en dus zon der gevaar voor spijsvefterings- stoornissen, met alle gevolgen daaraan verbonden, verder wor den opgefokt op ander voeder. Als men daarentegen op de markt koopt, dan kan men on trent al deze gegevens niets te weten komen. Onder de vele ko nijntjes van uiteenloopende leef-, tijde.i, die daar bij elkaar in één kist of mand opgepropt zitten en dikwijls uit verschillende stallen bijeen zijn gegaard, bevinden zich al gauw enkele, die minder ge zond zijn en nu ook de gezonde konijntjes in de mand kunnen besmetten. Daarbij komt, dat de jonge konijntjes, die op de mark ten in massa worden aangeboden, in de meeste gevallen veel te vroeg bij de voedster zijn weg genomen, niet alleen om zoo snel mogelijk te kunnen worden ver kocht, maar vooral ook om de voedster weer zoo snel mogelijk te kunnen laten dekken en een nieuwen worp te krijgen. Het is te begrijpen, dat jongen uit der gelijke worpen van voedsters, die geen tijd hebben gekregen zich van een yoorgaanden worp te herstellen, niet al te sterk zullen zijn, temeer, wanneer dan ook nog het vaak te groote nest in zijn geheel wordt aangehouden. LITURGIE V r ij d a g 23 Jur.i. Octaafdag v. h. H. Hartfeest. Mis: Cogita- tiones. Gloria. 2e gebed en laat ste Evangelie v. d. Vigilie v. d. H. Joannes den Dooper; 3e voor den vrede. Credo. Prefatie v. h. Hf Hart. Kleur: Wit. Of: Mis v. d. Vigilie: Ne ti meas. Geen Gloria. 2e gebed v h H. Hartoctaaf3e voor der. vrede. Geen Credo. Prefatie v. h. H. Hart. Kleur: Paars. Gemeentel. Aankondiging VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD VLEESCH OPENBAAR SLACHTHUIS. Donderdag 9-11 uur de Nrs. 14431527, Dienst voor Gemeen- schapszorg Bureau Levendaal en de Nrs 35001—35286 Bureau Nieuwe Mare. Uitsluitend op spe ciale door dien dienst verstrekte bonnen; ten hoogste 1 kilo er am per bon. 7029 Legitimatiebewijzen, distribu tiebonnen, papier en gepast geld meebrengen. 7029 STEVENINCK, Burgemeester. Stetofc ub» tijungs jan 10- 12 uur.Zitdag ie Bodegraven in in Hotel r. Rossum ■y. v. Tolstraat 2, des insdags van 10—12 uur machinaal, vakkundig slijpen 10 st 60 cents, Valet- cn Starmesjes, 10 st 1.25. Mach. nat- slijperij „RENA", De pot Kloksteeg 10, Lei den. Alle postzendin- gen naar „Rena". Ra penburg 85. Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3