SJI rgeefsche aanvallen in hel invasie-gebied ^JAARGANG - No. 119 'WOENSDAG 21 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD «et waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE urtUoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leldsche Edütse Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Elba ontruimd DUITS CH jEERMACHSBERICHT. o_ gevechten in Normandië Jsteren met bijzonder zwa- 5f (liezen voor den vijand ver- - a. Over een breed front prde hij in het gebied Tilly fy verscheidene malen met infanterie- en pantser krachten door ons front 'j *!te stooten. Alle aanvallen kten. Ten Zuidwesten van Iwerd daarbij een vijande- mrJataljon uiteengeslagen en ^3talj onsstaf gevangen geno- het schiereiland Cherbourg m geen belangrijke gevech- laats. De vijand tastte uit- l nd met gepantserde verken- strijdkrachten het Zuidelij- m tont van de vesting Cher- i af- gebied van Londen blijft ons stoorvuur liggen. Stbatterijen van leger en ie dwongen voor het schier- Cherbourg verscheidene lelijke schepen den steven ,nden. Batterijen vèrdragend ut van de marine schoten in jfgeloopen nacht in het Ka- verscheidene schepen yan a Westelijke richting varend gelijk konvooi in brand, jluchtmacht zette ook in den popen nacht haar operaties de scheepsconcentraties het landingshoofd met suc- Bort. Na talrijke bomtreffers n zware explosies waarge in. den reeds gemelden aanval formaties Duitsche gevechts- !5l8tuigen in den nacht van 18 615( Juni werden volgens aan- M%ide berichten nog twee vaardijschepen met een in- .rivan iS.OOO brt. en een tor- 25jager tot zinken gebracht, siaidien werden nog een tor- 4tl|ager, een tankschip van IZïbrt. en een vrachtschip van 69? brt. zwaar beschadigd. Een 78tmachtdivisie onder bevel [[generaal-majoor Korte heeft ,ff bij dit optreden bijzonder icerscheiden. Boven het lan- 28ghoofd en de bezette Weste ll gebieden werden gisteren 557tjandelijke vliegtuigen neer- 6574oten. IIa zwakke bezetting van het 904<d Elba heeft ook gisteren in Di6Roordoostelij'®e deel van het wijd dén strijd tegen den sterk [SSnachtigen vijand hardnekkig infgezet' en hem uiterst zware nitezen toegebracht. In den af- ifïlpen nacht is het garnizoen het vasteland overgebracht. Midden-Italië duurden de ge aanvallen van den vijand Sjgisteren voort, zonder dat hij in slaagde de gewenschte braak te bewerken. Bijzon- a verbitterd was de strijd in ijljebied van Perugia, waar de èfd in verscheidene, uit sterke (ftpterie- en pantserstrijdkrach- bestaande, aanvalsgroepen front aanviel. Tegenaanval- sj. onzer troepen brachten de ^idelijke aanvallen tot staan, jyt het Oosten worden buiten tj' fesvolle plaatselijke afweer- yichten ten Zuidoosten van it ibsk geen gevechtshandelin- i> j gemeld. Lichte Duitsche 1' tstrijdkrachten beschadigden j 6 Finsche Golf 2 Sowjet-tor- )motorbooten. "Bewakings- ftuigen der marine, die voor Carelische landengte opereer- 4! j schoten 5 Spwjetbommen- 1 pers neer". I STRIJD -CONCENTREERT EICH OP CHERBOURG. 1 e Amerikaansche divisies, die iet Noordwestelijke deel van I' landingshoofd opereeren, den op het oogenblik op de s St. Sauveur le Vicomte (ïeville gehergroepeerd en r nieuwe acties opgesteld. waarbij het gros van de Ameri kaansche formaties waarschijn lijk wel geconcentreerd zal wor den voor den aanval op de ves ting Cherbourg, terwijl de forma ties, die naar het Zuiden de be veiliging vormen tot taak hebben zich in te graven en het leger, dat den aanval op Cherbourg gaat ondernemen zooveel moge lijk in den rug te dekken. Van Duitsche zijde iS de ontwikkeling van den strijd in het gebied ten Westen van St. Sauveur gepa reerd door het terugtrekken op het uitgebreide vestinggebied van Cherbourg van het gros der in het gebied Montebourgt^aine- ville staande strijdkrachten, het geen reeds verscheidene dagen geleden geschied is en waarbij sterke beveiligingen voorloopig in de oude linies zijn gebleven met de taak door vertragend verzet al strijdende naar het Noorden en Noordwesten uit te wijken. De Duitsche beveiligin gen hebben gisteren een succes vol gevecht geleverd met sterke Amerikaansche aanvalstroepen tusschen Montebourg en Valog- nes in het verloop waarvan o.a. een Sherman-pantserwagen in brand geschoten werd. GESTOORD VERLOOP VAN DE INVASIE. Luitenant-generaal Dittmar kenmerkte gisteren jn zijn radio voordracht den militairen toe stand wat betreft de Anglo-Ame- rikaansche landingsoperatie aan de Normandische kust met de woorden „Gestoord verloop van de invasie". Hii zeide o.a.: Uit het verloop der invasie totdus ver is duidelijk gebleken, dat bij den vijand het plan be staat van een opeenvolging van afzonderlijke offensieve opera ties. waarbij het voornemen door een soort van afwisslend steu nen van de eene operatie door de andere,- zoo gunstig mogelij ke voorwaarden te scheppen, de leidende gedachte geweest is. Iedere storing in het verloop van de eene operatie moet derhalve ook van invloed zijn op de an dere. Het is thans de moeite waard vanuit deze gezichtshoe ken het verloop van het eerste groote partieeïe offensief, den aanval van de legergroep Mont gomery op de Normandische kust tusschen de monding van de-Seine en Cherbourg aan een beschouwing te onderwerpen. Over de hardheid van den strijd kan geen twijfel bestaan. En het resultaat? Dit blijkt - voor de Duitschers tot dusver een duide lijk afweersucces te zijn. De gevechten in de afgeloopen week gingen zonder uitzonde ring uit van de gedachte het landingshoofd uit te breiden, vooral naar het Zuid-Westen en het Zuiden, daar-het nog steeds een diepte en zoodoende de ope ratieve gebruiksmogelijkheid miste. Zij hébben den vijand nog geen belangrijke successen opge leverd. wel echter ongewoon zware verliezen. De bloedige strijd van St. Lo, waarin een ge- heele Amerikaansche pantserdi visie vernietigd weïd, is niet het eenige voorbeeld van de hoe veelheid offers, die door de# vijand gebracht worden. Zij staan in geen verhouding tot hetgeen bereikt is, vooral de nog niet gelukte verovering van de toch zoo dicht bij gelegen stad Caen, tezamen met de nederla gen ten Oosten van de Orne, vormt een ernstige verliespost op de vijandelijke rekening. De ze wordt door de doorbraak van de Amerikanen via St. Sauveur le Vicomte naar de Westkust van het schiereiland Cotentin niet gecompenseerd, zoolang de vesting Cherbourg nog niet ver overd is. Het is volkomen bevestigd, dat het tijdschema der invasie voorzag in' andere doelen dan, die welke bereikt zijn. Een ver traging beinvloedt echter dan op fun-damenteele wijze het tijd schema, wanneer daardoor den vijand tijd gelaten wordt tot te genmaatregelen en wel in een omvang, die op het verdere ver loop der operaties van belangrij ken invloed kan zijn. Ongetwijfeld, de vijand is sterk, aan deze zijde en ook zeer in hejt bijzonder nog aan gene zijde van het Kanaal. Hij is voor al sterk in de lucht en ook met de beheerschende, diep ook in het kustgebied rijkende kracht van zijn vloot. Doch zeker is ook, dat een groot gedeelte van zijn Mooi Nederland. Hel fraaie stadhuis van glundert CNF/Z/Pax m INTERVIEW MET Dr. DIETRICH. De „Neue Zuericher Zeitung" publiceert een interview, dat Reichspresseohef dr. Dietrich aan den fierlijnschen correspondent van dit blad heeft toegestaan. In dit interview heeft de Reichs- pressechef zeer belangwekkende mededeelingen gedaan. Op de vraag: „Kunt u mij iets zeggen over het verdere verloop van de vergelding?" antwoordde dr. Dietrich als volgt: „Ik ver raad geen geheim, wanneer ik zeg, dat de stroom van ontplof fende projectielen en kogels naar het militaire doel Zuid-Ëngeland I.- za' voortgaan en waarbij, naar strijdkrachten en middelen thans 1 u verzekeren kan, nog sterkere in bepaalde richtingen^ geleid strijdmiddelen gebruikt zullen Hot tweed» Ridderkruis aan het Invasie-front voor den flottlelja-chef van een voorpostenvloot, Korv. Ka- pltSn Rail PK Glado/HH/St/P m en daar vastgelegd is. Ook de belangrijke successen van de Duitsche luchtmacht, in het bij zonder die v/elke in de afgeloo pen dagen door de Duitsche tor pedovliegtuigen zijn behaald1, staan ir. nauw verband met de vergaande kanalisatie van het eerste invasieoffensief, terwijl anderzijds -de lichte Duitsche vlootstrijd'Erachten, voorname lijk in den tijd van de eerste over een breede oppervlakte on dernomen aanvalspoging. ver rassende resultaten konden be halen. Men vergisse zich echter niet, beslissend blijft in laatste instantie steeds de strijd te land, de strijd van den pantserwagen en den grenadier. De Duitschers voeren dezen strijd on het oogenblik nog voor namelijk defensief. Hoe lang dit zoo zal blijven, is een vraag, die afhankelijk is van een groot aan tal gezichtspunten, waarvan me nig nog opgehelderd moet wor den. DE STRIJD OP DE KARELISCHE LANDENGTE. Het Finsche weermachtsbericht van Dinsdag meldt: „In het Westelijke deel van de Karelische landengte was de vij andelijke druk vooral sterk ge richt op Viipuri. Johanne, Kyy- roela en Muolea werden opgege ven. Hevige gevechten werden geleverd op de kustwegen en bij het spoorwegstation Kaemaerae. waarbij zeven vijandelijke tanks vernietigd werden. Op de land1; engte tusschen Reyraepaenjaervi en Vucksen sloegen onze troepen gisteren verscheidene na hevige artillerievoorbereiding onderno men aanvallen af. Op de Aunus-landengte viel de vijand op twee plaatsen ter sterk te van -een bataljon aan. Bij Ru- kajaervi sloegen on ze troepen op drie plaatsen vijandelij ke aanvallen af De grootste vijandelij ke afdeeling was hier twee compag nieën sterk. De ves tingwerken der Koivisto-eilanden verhinderen de na deringspogingen van vijandelijke vlooteenheden. Eigen zeestrijd- krachten en Duit sche schepen namen doeltreffend aan den afweer deel". worden, tot Engeland tot het in zicht komt, dat de door hem ge propageerde luohtterreuroorlog- voering alléén een boemerang is, die Groot-Brittannie op vreese- li.jke wijze zelf treft. Daarvoor kan 'het Èngelsche volk dan man nen als Churchill, Vansittard en allen anderen bedanken, die de brutale uitroeiing van het Duit sche volk met alle middelen tot Engelsch oorlogsdoel hebben ver heven. In Duitschland heeft men jegens het Èngelsche volk nofoit dergelijke voornemens gekoes terd. Onze strijd is niet gericht tegen het Èngelsche volk doch tegen diegenen, die Engeland en de wereld in dezen oorlog gedre ven hebben". AMERIKAANSCHE BOMMENWERPERS BOVEN DUITSCHLAND. In de ochtenduren van gisteren zijn formaties Amerikaansche bommenwerpers boven Noord- Duitschland verschenen. Er ont stonden hevige luchtgevechten met Duitsche jagers De aanval len der Amerikanen waren ge richt op verschillende doelen in het gebied Hannover, Stettin en de Midden-Elbe. Een aantal vier motorige toestellen werd neerge schoten. LEVENDIGE GEVECHTEN OP SAIPAN. Van een Japansche basis in het centrale deel van den Stillen Oceaan wordt gemeld: Er ontwik kelen zich thans levendige ge vechten op het eiland Saipan tus schen onze daar gelegerde troe pen en de vijandelijke strijd krachten, die voortdurend ver sterkt worden. Men neemt aan, dat de vijand inmiddels ten min ste twee divisies aan land heeft gezet. BINNENLAND WEDEROM TERREUR- AANVALLEN IN NEDERLAND. Anglo-Amerikaansche vlie gers hebben gisteren in Neder land wederom in scheervlueht terreuraanvallen met boordwa- pens 00 verkeersmiddelen en voorbijgangers op den openba- rèn weg gedahn. Daarbij werden 9 Nederlandsche burgers gedood. 16 z'%'ar en een vrij groot aan tal licht gewond. MEDEDEELING AAN HOUDERS VAN PLEZIER VAARTUIGEN. Met de machtiging van de be voegde Duitsche autoriteiten maakt de inspecteur-generaal voor de scheepvaart bekend: Met ingang van heden is het verboden op de hieronder om schreven vaarwegen en meren, alsmede de aan deze vaarwegen of meren gelegen havens, met pleiziervaartuigen, zooals kano's, zeilbooten, roeibooten, motorboo ten enz. te varen en ligplaats te nemen. Het varen ter verwijde ring van pleiziervaartuigen uit de bedoelde vaarwegen en me ren is vooralsnog toegestaan. Tevens is het verboden de plei ziervaartuigen, welke ingevolge het bovenstaande uit de bedoelde vaarwegen en meren verwijderd moeten worden, in het gebied ten westen van het Merwedekanaal (dit kanaal inbegrepen) ligplaat3 doen nemen, op het droge te te brengen of op te slaan in lood sen, bootenhuizen enz. De vaartuigen moeten derhalve onverwijld naar het gebied ten oosten van het Merwedekanaal (bij voorkeur Loosdrechtsche plassen) worden afgevoerd. Dit voorschrift geldt eveneens voor de pleiziervaartuigen, die langs de hieronder omschreven vaar wegen en meren op het droge lig gen of in loodsen, bootenhuizen enz. zijn opgeslagen. Voorts is voor pleiziervaar tuigen tot nadere aankondiging de vaart door de Oostelijke Ringvaart, van het gemaal Leegliwater, in Oostelijke rich ting tot de Oude Wetering, ver boden. De pleiziervaartuigen. welke bij controle in de hieronder ge noemde vaarwegen en meren, op de oevers staan van of in de loodsen, bootenhuizen enz., welke aan deze vaarwegen en meren gelegen zijn, worden aangetroffen, zullen van over heidswege en op kosten van den eigenaar naar het gebied ten Oosten van het Merwede kanaal worden afgevoerd. Voor schade aan of verloren gaan van de vaartuigen neemt de overheid geenerlei aansprake lijkheid op zich. Het gevaar bestaat, dat, indien, het afvoeren van overheidswege om eenigerlei reden niet moge lijk mocht blijken, de vaartuigen in het ongereede geraken'. - De bovengenoemde bepalingen zijn niet van kracht voor de plei ziervaartuigen, welke op een werf ter reparatie liggen. Deze vaartuigen moeten echter ter stond na de reparatie naar het gebied ten Oosten van het Mer wedekanaal worden afgevoerd. De bedoelde vaarwegen en me ren zijn: De Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder vanaf het gemaal de Lijnden tot aan de Oude Wetering, met inbegrip van de Westeinder plassen, de Oude Wetering, Braassemerme'er, Pad- degat, Woudwetering, Heimans- wetering, Oude Rijn vanaf Kou dekerk tot aa'n de Gouwesluis, de Gouwe tot aan het Verbindings kanaal. het Verbindingskanaal en de Hollandsche IJssel vanaf het Verbindingskanaal tot aan de Nieuwe Maas. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1