De strijd op het schiereiland Cotentin Ie JAARGANG - No. 118 DINSDAG 20 JUNI 1944 ZUIDHO LL&NDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeidscHe EdSti© Telel. Adm. 20935 TeleL Red. 20015 De landing op Elba DUITSCH WEERMACHTSBERICHT, „Het storingsvuur op Londen rjL" zijn buitenwijken heeft ook i r' teren gedurende den geheelen 6 jag en in den afgeloopen nacht net afwisselende kracht aange houden. A Het zwaartepunt van de ge- rechten in Normandië heeft gis teren gelegen in het gebied van 5t, Sauveur le Vicomte. Hier Jaagde de vijand er in, met ijterst sterk gebruik van zijn ar- illerie en luchtwapen, door onze leveiligingen heen te stooten en jé/Westkust van het schiereiland Cherbourg te bereiken bij Barne- rille sur Mer. Het afgrendelings- 'ront onzer troepen is ten Zuiden i Noorden daarvan gevormd. Het vijandelijke bruggenhoofd n Oosten van de Orne werd rerder vernauwd. Vijandelijke egenaanvallen met tanks misluk- ;en. Ter weerszijden van Tilly leeft de vijand aangevallen op ;en breed front met vrij sterke itrijdkrachten van infanterie en tanks. Alle vijandelijke aanval len stortten zonder succes ineen. Ten Noordoosten van St. Lo is een penetratie van den vorigen Jaï in een tegenaanval opgehe- pen. Hier heeft zich de derde di visie valschermjagers onder com- nando van luitenant-generaal ichimpf bijzonder onderscheiden. Formaties gevechtsvliegers lebben voor het landingshoofd wee koopvaarders met een in- loud van 18.000 brt en een tor- ledobootjager tot zinken ge tracht. Vier andere koopvaarders net een inhoud van 29.000 brt en Irie torpedobootjagers werden waar beschadigd. Marinekust- tatterijen hebben ten Westen van iet schiereiland Cherbourg even- eens een vijandelijken torpedo- lootjager beschadigd. Op het eiland Elba versterkt ie vijand zich met nieuwe trans- lorten. Het garnizoen van het tiland biedt heroieken tegenstand inder bevel van den dapperen lommandant generaal-majoor lall en heeft den tegenstander itrare verliezen toegebracht. Te genover een verre overipachti- ;en vijand hebben zich onze roepen ten slotte moeten terug- rekken op het Noordoostelijke ieel van het eiland. De gevech- en duren voort. Ten Oosten van het eiland El- ihébben torpedobooten een Iritsche torpedomotorboot in den "grond geboord en twee an dere zwaar beschadigd. ■In den sector van Grosseto tot ■Perugia was het gisteren een bij zondere zware dag van strijd. Met geconcentreerde krachten viel de vijand den geheelen dag aan zonder dat het hem gelukte, vrij groote terreinwinst te beha len. Tot bijzonder hevige gevech ten kwam het in het gebied ten Zuidwesten en Zuiden van Peru- ïia, waar onze troepen verbeten weerstand bieden en herhaalde, door tanks gesteunde aanvallen, voor het grootste deel in gevech ten op korten afstand afsloegen. In het Oosten zijn plaatselijke aanvallen der bolsjewieken in het voorterrein der Karpathen. aan de Berezina en ter weerszijden van Witebsk met zware verliezen voor den vijand mislukt. Zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aan val ondernamen op het spoorweg knooppunt Sarny, waar groote branden en ontploffingen werden veroorzaakt Een formatie Amerikaansche bommenwerpers is naar Noord- west-Duitsch-land gevlogen en heeft terreuraanvallen gedaan op verscheidene steden. Vooral in de woonwijken van Hamburg, Bre men, Hannover en Wesermuende ontstonden schacle en verliezen aan menschenlevens. Door af weergeschut van het luchtwapen en de marine werden 16 vijande lijke vliegtuigen vernietigd. DE FORTIFICATIES VAN CHERBOURG. De toestand in Normandië wordt heden door den „Voelki- schen Beobachter" besproken. Het blad schrijft o.m.: Het Ame rikaansche eerste leger is het schiereiland Cotentin dicht ge naderd en heeft de landverbin ding van Cherbourg met het Fraasphe binnenland verbroken. Het hééft daarmede een partieel succes behaald, dat niet gebaga- teliseerd zal worden. Zij het ook aanzienlijk vertraagd, de Ameri kanen zijn ten Westen van Ste Mère Egiise gekomen, waar zij de eerste 48 uur reeds hadden willen zijn. Het is niet moeilijk te raden, wat zij nu zullen trach ten te ondernemen. Zij zullen er naar streven den voorloopig nog zwak naar het Westen uitgesto ken arm te versterken en vooral een begin te maken met de eigen lijke belegering van Cherbourg. Zij zullejj dan fortificaties ont moeten, zooals zij ze in Italië noch in Normandië hebben lee- reri kennen. De haven van Cher bourg is volgens de beginselen van de nieuwe Duitsche vesting- bouwkunde ook naar de landzij de beschermd. Hier staan forten, zoo machtig en vuursterk, als de troepen der Westelijke mogend heden nog nooit hebben ontmoet De vesting heeft ook voorraden van allerlei aard. Het oprukken der Amerikanen in deze streek had ten doel de verovering van een haven. Zij zullen spoedig merken, hoe ver zij daar nog van af zijn. BRITSCHE GROEP AFGESNEDEN. Het Internationale Informa tions buero meldt: Ten Westen van Tilly sur Seul- lès hebben de Britten Maandag voor de derde maal gepoogd uit het gebied van le Couesnay op te rukken in de richting van den weg Caumont-Juvigny. Zij had den voor dezen aanval weer zeer sterke strijdkrachten, infanterie en tanks geconcentreerd. De Duit sche troepen gingen terstond tot tegenaanvallen over. Zij drukten den vijand op zijn uit«angsstél- Het nieuwe Duitsche wapen DE WAARGENOMEN UITWERKING. De uitwerking van de slechts met geringe onderbrekingen voortgezette aanvallen op het gebied van Groot-Londen kon in den afgeloopen nacht opnieuw door snelle Duitsclle bommen werpers. die voor aanvallen op belangrijke militaire doelen bo ven Zuid-Oost-Engeland waren, waargenomen worden. Om streeks middernacht ontstonden zware ontploffingen in het ge bied van de groote bocht van de Theems. De op zichzelf heldere hemel was boven Londen door groote uitgestrekte zwarte rook wolken verduisterd. Naar uit Londen worde ge meld publiceert de „Daily Tele graph" een bericht over de uit werking' van de nieuwe" Duit sche projectielen, dat door de Britsebe censuur is goedge keurd. Sedert den nacht van Donderdag op Vrijdag, zoo meldt het blad, zijn in geheel Zuid-En- geland bergings- en opruimings troepen aan het werk om bedol- venen te redden en opruiming onder de puinhoopen te houden. Een van de „dynamiet-vliegtui- gen" is in de onmiddellijke na bijheid van een lange huizenrij gedaald en heeft door zijn ex plosie het grootste deel der hui zen doen instorten, de daken van andere huizen afgerukt en op nog onbeschadigde huizen geworpen. In de omliggende straten, waar zich vele winkels bevondc... is daarin een groote chaos aangericht. Plotseling had geen der huizen ruiten meer en de menschen op straat moesten zich een weg banen do j? bergen glasscherven en het puin van de ingestorte voorgevels der hui zen. Ook in andere deelen van Zuid-Engeland zijn projectielen neergekomen, waar zij groote schade hebben aangericht. Een van de vliegtuigen, dat op een belangrijk verkeersknooppunt te recht kwam. heeft ver in den om trek alles verwoest. In een an der geval is een groot gebouw door een voltreffer mat den grond gelijk gemaakt. De lucht druk heeft de menschen opgeno men. In hun in dr tuinen aan gelegde schuilkelders waren zij zelfs niet veilig meer. Het onbe kende Duitsche. vliegtuig heeft met een zoodanige snelheid over Engeland gevlogen, dat de Brit sche luchtmacht haar jongste'en snelste jagers liet opstijgen om het in te halen. ling en terug en sneden daarbij op het voorterrein een Britsche gftiep. ter sterkte van ongeveer een bataillon. af. bij welker ver nietiging rond 130 gevangenen, o.m. 10 officieren, in Duitsche handen vielen. Ook de bloedige verliezen der Britten waren zeer zwaar. Generaal der Amerikaansche luchtlandingstroepen gesneuveld. Naar de Britsche berichten dienst meldt is een generaal, die het bevel voerde over de Ameri kaansche luchtlandingstroepen in Frankrijk, gesneuveld. Hij vond den dood toen zijn vrachtzweef vliegtuig tegen een boom botste. r'tSïA. fcgCacrara x lira. ,.p,stoja. •nsroja* '^.•FLORENCE iw-V WlbM «Cast»!!.; j1 4® Tr&simenc FabnSno •PERUGIA yssciO Acqua penden te -■"*** BoiseneL *0rvie(o Terdrnoy-z v meer m •Terru frOrtetelto - »Rieh ~viter80 „...-fyouila^ x •Vellem ^440) 6 HET FINSCHE WEERMACHTSBEEICHT. Het Finsche weermachtsbe- richt meldt: „Op de Kareiisehc landengte waren de vijandelijke aanvallen in het gebied tusschen de Fin sche Golf en Vuoksen levendig. Bijzonder hevige gevechten wer den geleverd bij Kaukjaervi- Summa alsmede op de landengte tusschen Muolaenjaervi en Vuoksen. Koivisto, Makslathi, Valkjaervi en Rautu vmrden op gegeven. Le laatste twee dagen werd n 51 vijandelijke tanks vernietigd. Van de overige sec toren der landfronten niets bij zonders te melden. DE STRIJD BIJ DE MARIANEN. In een speciaal bericht meldt het Japansche hoofdkwartier: „De vijandelijke formaties, die de Marfianen aanvallen, hebben op 15 Juni een bruggenhoofd ge vormd en hun troepen geleide lijk versterkt. Japansche bezet tingstroepen gingen tot d'en strijd over en brachten den vijand steeds zwaardere slagen toe. De vijand concentreerde bij. de Marianen talrijke vlootstrijd- kraChten, bestaande uit vlieg kampschepen en slagschepen, zoodat vrijwel het grootste deel der Zuidzeevloot voor de Ma rianen lag. De Japansche vliegtui gen ondernemen thans dagelijks aanvallen. Volgens de tot dus verre ontvangen berichten, zijn daarbij-een slagschip, twee krui sers. een torpedojager en een duikboot tot zinken gebracht en vier vliegkampschepen, twee 'slagschepen, vier kruisers, zes transportschepen en een oor logsschip van n iet-herkend, ty- Het Residentietoonesl gaf In den Princesseschouwburg te Oen Haag de première van Shakespeare's .Leer om leer" Een scène met Mieke Flink en Paul Steenbergen CNF/Schimmèlpenningh/Pax m pe beschadigd. Meer dan 300 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Aan onze zijde eenige verliezen aan schepen en vliegtuigen." DE DIPLOMATIEKE BEPERKINGEN IN ENGELAND OPGEHEVEN, Naar de Britsche berichten dienst meldt, zijn de oo den 18en April in Engeland van kracht geworden diplomatiek beper^ kingen met ingang van 19 Juni om 24 uur weder opgeheven. Als de zolder ontruimd is. is het brandgevaar geringer. Zorg er voor, dat hoeken en muren be reikbaar zijn In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. B1LDERDIJK, Willem Bloys van Tres long overleden in 1594. Vice-admiraal. Bevel hebber der Watergeu zen. O/H. P.m. Ook thans weer strijden Nederlanders voor Euro pa's vrijheid ter zee. in trouwe verbondenheid met hun Duitsche ka meraden. O/H. P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Voik en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlandervan 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle Weet Zweigatelle Niederlonde te Utrecht, alle Halen- en Orts- kumniauduoturen cu bij de Nebenstellen der Waffen SS, alwaar te\ end alle gewensebte inlichtingen worden verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1