Lenden zonder onderbreking onder vuur Ie JAARGANG - No. 117 MAANDAG 19 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003Lefdsche Editie Telef. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 Zware strijd bij St. Spuveur DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag:. „Sedert 15 Juni om 23 uur 40 liggen Zuid-Engeland t i het ste delijk geöie^l van Londèrr met slechts geringe onderbrekingen voortdurend onder het vuur van onze zwaarste projectielen. Zeer zware vernielingen in de betrok ken gebieden kunnen verwacht worden. In Normandië is he. gisteren weer tot voor ons succesvolle aanvals- en afweergevechten ge komen. Ten Oosten van de Ome veroverde ciizé aanval, ondanks krachtigen vijandelijken afweer na felle gevechten het grootste deel van het boschgebied ten Zuiden van Bavent. Tegen den met sterke pantserstrijdkrachten den geheelen dag ten Zuid-Wes- [en van Tilly aanvallenden vijand behaalden onze pantserformaties een volledig afweersucces. Eeni- ;e door onze stellingen heen ge broken vijandelijke tanks wer- len vernietigd. Ook ter weerszijden van den veg Bayeux-St. Lo viel de Mand gisteren met sterke strijd- irachten aan. De gevechten zijn log aan den gang. Ten Zuid- Vesten van Carentan zijn ster- se aanvallen van den tegenstan der met zware verliezen voor bem mislukt. Alleen in het ge wed Ste. Mere Eglise gelukte het den vijand, naar het Westen tot St. Sauveur le Vicomie op te rakken, waar verder zwaar ge streden wordt. Rii al de gevechten op het schiereiland Cherbourg hebben lioh gevechtsgroepen onder be vel van lt.-kol. Keil en het pio- niersbataillon 191 onder bevel Fan Hauptmann Bonenkamp bij- ronder onderscheiden. In Midden-Italië heeft de ró'and gisteren zijn zwaarte bunt verplaatst naar het gebied len Noord-Oosten van het Bol- lenameer. Het gelukte hem daar ia verbitterde worsteling in de tellingen van onze achterhoede roepen eenige penetraties te be- eiken. In het gebied voor Gros- eto en ten Oosten daarvan wer- len alle vijandelijke aanvallen iloedig' uiteengeslagen. De ver- iezen van den vijand waren waar. Talrijke pantsers en vrachtauto's bleven brandend igg'en. In de vroege ochtenduren van leden is de tegenstander na zwa- e luchtaanvallen op verscheide- ïe plaatsen op het eiland Elba [eland. Felle gevechten met ie zwakke Duitsche bezettings- itrijdkrachten zijn aan den [ang. Uit het Oosten worden geen ►iizondere gevechtshandelingen [emeld. In de ochtenduren van 6 Juni vloog een Amerikaan- che formatie bommenwerpers net bescherming van jagers laar Zuid-Oost-Duitschland en vierp bommen in buitenwijken van de stad Weenen en op Pres- lurg. Er ontstond schade en ver- iezen onder de bevolking. In den afgeloopen .nacht heh- >en Britsche bommenwerpers de leden Duisburg er, Obeihausen langevallen en daar schade ver- >orzaakt_ aan gebouwen en ge- inge verliezen van mensohenle- rens. Afzonderlijke Britsche rliegtuigen wierpen bommen op ïerlijn. Boven het Rijksgebied en de lezette Westelijke gebieden wer- ien overdag en in den afgeloo- >en nacht door luchtverde'di- 'ingsstrijdkrachten 83- vijande- ijke vliegtuigen neergeschoten. Duikbooten hebben op den At- antischen Oceaan twee schepen net een inhoud van 11.000 b.r.t. en een torpedobootjager in den j kond geboord." Van Zondag. ..Bijna zonder onderbreking blijft boven Londen en zijn bui tenwijken- het zwaarste stoor- vuur liggen. Aan de Normandische kust viel de vijand ook gisteren in verscheidene sectoren met ster ke infanterie- en pantserstrijd krachten tevergeefs aan. In het gebied te. Noord-Oosten en Zuid-Westen van Tilly sloegen onze pantsertroepen alle vijan delijke aanvallen af. Een gerin ge plaatselijke penetratie werd in een onverwijlde, tegenaanval opgeheven. Ten Oosten van Caumont be reikte onze aanval naar het Noorden het heuvelterrein vlak ten Zuiden van Livry. Het zwaartepunt van de gevechten lag in het gebied ten Zuid-Wes ten van Balleroy, waar Ameri- kaansche formaties met gecon centreerde strijdkrachten in de richting van St. L-o ons front pro beerden te verbreken. Zij wer den in een verbitterden, wissel- valligen strijd met de zwaarste verliezen aan dooden en gewon den afgeslagen. Alleen in dezen sector had de vijand meer dan duizend dooden. Onder den in druk van zijn zware verliezen trok hij zich in vlucht op ziin uit gangsstelling terug. Op het schiereiland Cherbourg zette de vijand ziin aanvallen in het gebied van St. Sauveur-le- Vicomte voort, doch kon slechts geringe terreinwinst behalen. Sterke formaties van onze lucht macht mengden zich den gehee len dag doeltreffend in de ge vechten te land. Gevechts- en torpedovliegers troffen gisteren voor het lan- d-ingshoofd vier vijandelijke schepen met bommen en torpe do's. Er werden branden en ont ploffingen waargenomen. Boven dien- werd een zware kruiser zwaar beschadigd. Ten Westen van het schieland Cherbourg sloeg een Duitscii geleideschip den aanval van een vijandelijke torpedomotorboot af en bracht daarbij een der vijandelijke boo ten tot zinken. Kustbatterijen van leger en marine plaatsten in de Seinebaai treffers op vijande lijke oorlogsschepen en trans portvaartuigen. Duitsche duik booten hebben aan den Westelij ken uitgang van het Kanaal drie torpedojagers, die deel uitmaak ten van een vijandelijke forma tie in den grond geboord. Lich te en zware batterijen luchtdoel geschut van de luchtmacht heb ben sinds het begin van de in vasie 301 vijandelijke vliegtui gen, vijf vrachtzweefvliegtuigen en twintig tanks stukgeschoten en een vijandelijken kruiser zwaar beschadigd. De in het Noorden en Zuid- Oosten van het eiland Elba ge lande vijand werd in een tegen aanval weer in zee teruggedre ven. Slechts bij Marina gelukte het den vijand, in een klein brug genhoofd vasten voet te krijgen. Zware geyechten zijn hier en in de streek van Capoliveri, waar de vijand gisteren opnieuw land de, nog aan den gang. Een kust- batterij van het eiland Elba be schadigde een Engelschen krui ser van de London-klasse. Het zwaartepunt van den af- weerslag in midden-Italië lag weer in het gebied ten Zuiden van Perugia. Ondanks een mas- maal gebruik van zijn pantser- formiaties kon de vijand ons front slechts in eenige sectoren iets terugdrukken. In de Golf van Genua ontston den verscheidene gevechten tus- schen onze escorte-vaartuigen en vijandelijke torpedomotorboo- ten. Verscheidene vijandelijke booten werden daarbij zwaar beschadigd. Aan de Adriatische kust wer den bij St."Giorgio tv/ee kleine vijandelijke landingsvaartuigen Het nieuwe Duitsche wapen LONDEN WORDT GEËVACUEERD. Naar te Stockholm vernomen wordt is de uitwerking van de tegen Londen en Zuid-Engeland georuikte nieuwe Duitsche pro jectielen voor de Engelsche re- geeiing aanleiding geweest de onmiddellijke ontruiming van Londen te bevelen, daar noch de schuilkelders noch de tunnels van den ondergrondschen spoorweg bestand zijn tegen het geweld der explosies. De vlucht van de be volking uit de millioenenstad naar het platteland heeft reeds een omvang aangenomen. Duitsche verkenningsvliegtui gen hebben boven Londen "en Zuid-Engeland gevlogen om de uitwerking van de nieuwe zware projectielen waar te nemen. Zij konden ondanks de zware bewol"- King ontzaggelijk uitgestrekte branden en zeer zware verwoes tingen vaststellen. Af en toe ge lukte het het neerkomen der pro jectielen te zien. Op deze plaat sen werden de wolken eerst geel en daarna steeds donkerder rood gekleurd. Bij het vertrek was de vuurgloed tot de Noord-Fran- sche kust waar te nemen. Het Internationale Informatie bureau verneemt van welinge lichte zijde; Het feit. dat prac- tisch de geheele Engelsche Zuid kust met inbegrip van de zone van het Kanaal van Bristol bin nen het bereik van het nieuwe wapen ligt, opent interessante perspectieven voor de oorlogvoe ring tegen de Britsche eilanden. Meh mag aannemen, dat de nieu we projectielen binnen afzien- baren tijd ook tegen de belang rijkste havensteden van Zuid-En geland en de militaire installa ties aluaar gébruikt zullen wor den, d.w.z. dat dan ook Ports mouth, Southampton, Plymouth en andere toegangswegen der Engelsche Zuidkust, alsmede de havens aan het Kanaal van Bristol onder vuur genomen zul len worden. Uit berichten van neutrale, vooral Zweedsche corresponden ten kan men zich nu een tame lijk duidelijk beeld maken van hetgeen Engeland op het oogen- blik beleeft. Belangrijk is het volgende: In de eerste plaats is er geen doeltreffende waarschu wing, want de nieuwe Duitsche projectielen zijn sneller dan vliegtuigen en het alarm wordt pas gemaakt, wanneer de eerste vernielingen zijn aangericht. Daar komt bij dat Zuid-Enge land nu niet alleen des nachts, maar vooral ook overdag voorbe reid moet zijn op zulke volledig verrassend optredende aanvallen, hetgeen iets volkomen nieuws is voor de Britten. Bovendien werkt het gevoel bijzonder drukkend, dat een doeltreffende afweer tot dusver niet kon worden gevon den. Aan de hand van hetgeen men kan waarnemen, schijnt men te kunnen vaststellen, dat men nog volledig in het duister tast. Er zijn fantastische beloonin gen uitgeloofd voor dengene, die een_werkelijk goede foto van het Duitsche projectiel kan maken. Totdusver is dit niet gelukt. Een Zweedsch correspondent van de Britsche censuur heeft toestemming- gekregen het vol gende te melden: In Engelsche vakkringen wordt niet verheime lijkt, dat het nieuwe Duitsche wapen den luchtoorlog geheel nieuwe wegen wijst en dat thans de luchtoorlog een ontwikkeling moet nemen, die na alle waar schijnlijkheid even revolutionair zal zijn als destijds de uitvinding van den pantserwagen voor den oorlog te land. De tomatenplanten in de West- friesche warenhuizen moeten op geregelde tijden worden nage zien. De tomaten mogen n.l. niet •vallen Pe planten worden daarom, wanneer ze groot zijn, opgebonden CNF/Kuiper/Pax m door artillerie-voltreffers vernie tigd. Van het Oostelijke front wor den slechts plaatselijke gevech ten aan de Berezina, ten Zuid- Oosten van Witebsk en ten Zuid- Oosten van Nowosjef gemeld. Sterke formaties zware Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht de stations Go mel. Nowosybkof en Sjtsjors met ,goede uitwerking aan. In spoor wegemplacementen. opslagplaat sen van munitie en voorraden ontstonden groote branden en ontploffingen. Bij een aanval van bolsjewistische bommenwerpers op een Duitsch konvooi voor de kust van Noordelijk Noorwegen werden door jaohtvliegers en marineboordgeschut 37 vijande lijke vliegtuigen vernietigd. Der tig andere bolsjewistisch - vlieg tuigen werden bij een aanval op Kirkenes door strijdkrachten der luchtverdediging neergeschoten. In den afgeloopen nacht wier pen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het gebied van Ber lijn en in het Rijnlandsch-West- faalsche gebied. Luitenant-kolonel Lent, com modore van een eskader nacht jagers, heeft in den nacht van 15 op id Juni zijn honderdsten te genstander neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid-Oost-Ëii- geland aan." DE STRIJD IN ITAEIë. In Internationale Iiirbrmatie- bureau meldt o.a. omtrent de gevechten in Italië, dat de sterke Anglo-Amerikaansche druk ten Zuiden van het Lago Trasimeno onverminderd voortduurt. On danks massaal gebruik van tanks hier werden twee Amerikaan- sche pantserdivisies geconsta teerd gelukte het den geal lieerden échter niet tot Perugia door te dring ei# Op den Weste lijken vleugel van het Italiaan- sche vasteland hebben de Duit sche formaties gisteren de stad Grosseto ontruimd, die terstond daarna door Amerikaansche troe pen werd bezet. De Amerikanen rukten van hier naar het Noord oosten op en bezetten een brug genhoofdstelling. De landingsacties op het eiland Elba zijn uitgevoerd door Fran- sche hulptroepen. Twee landin gen werden bloedig afgeslagen. Alleen bij Marina di Campo kwamen de Franschen op het strand, waar zich hevige gevech ten ontsponnen. Ter versterking van de totale verdediging ziin de Duitsche troepen teruggenomen op een verkorte linie, die dwars over het eiland gaat, te meer daar inmiddels nieuwe landingen hebben plaats gehad. DE STRIJD AAN HET FINSCHE FRONT. Het Finsche weermachtsbe- rich van Zaterdag meldt: „Op de Karelische landengte was de vijandelijke druk in den loop van de laatste 24 uur op het spoorwegstation Perkjaervi nog steeds buitengewoon zwaar. Daarbij werden Seivaestoe, Uusi- kirkko en Kanneljaervi opgege ven. De gevechten duren voort. Dat van Zöndag meldt: „Op de Karelische landengte hebben onze troepen zich verder teruggetrokken en den in de richting van Viipuri druk uit oefenenden vijandelijken strijd krachten taaien tegenstand ge boden. In de ten Oosten van Kaukjaeri geleverde hevige ge vechten werden den vijand zwa- Overzicht van het invasiefront GEEN BESLISSENDE WIJZIGINGEN. Het Internationale Informatie bureau meldde gisteren .omtrent den toestand aan het invasie front: Het Strijdbeeld der laatste 24 uur is, geografisch gesproken, niet beslissend veranderd. Ten Oosten van de Orne zijn plaatse lijke Duitsche acties tegen de ingedrukte bruggenhoofdstellin gen der Britten met succes ver- loopen. In het strijdgebied ten Noorden van Caen heerschte i'Vt, terwijl ten Noordoosten van Tilly een met vrij sterke pantserkrachten ondernomen Britsche doorbraakpoging bloe dig werd afgeslagen. De Duit sche tegenaanval in het gebied CaumontLivry won gisteren weer eenige K.M. terrein, zoodat de Britsche veldversterkingen aan den Zuidrand van Caumont thans onder het zware vuur der Duitsche artillerie liggen. De slag om St. Lo is geëindigd met een zeer gevoelig en met zware vér liezen gepaard gaand fiasco voor de Amerikanen, ter wijl herhaalde pogingen, zich van de plaats meester te ma ken, gisteren over een breed front werden verijdeld. Men raamt de verliezen, die alleen de Amerikaansche infanterie in de gevechten om St. Lo heeff ge leden, op 1012.000 man. Ook op Cotentin valt geen in grijpende wijziging te bespeuren. Ten Westen van St. Sauveur le Vicomte waren gisteren Duitsche formaties in zwaren strijd ge wikkeld met opdringende Ame rikaansche eenheden. Hier tee kent zich de waarschijnlijkheid af. dat /iet den Amerikanen in het gebied van St. Sauveur zal gelukken, de Westkust van het schiereiland Cotentin te- berei ken. De Duitsche leiding heeft zich echter reeds door het aan voeren van troepen, oorlogstuig en andere wapens naar het ves- tinggebied van Cherbourg voor bereid op het geval, dat het den geallieerden: kan gelukken, het Noordelijke deel van het schier eiland Cotentin af te snijden van het overige operatiegebied. De eigenlijke beslissingen over de verdere ontwikkeling aan de in vasiefronten zullen ook niet hier vallen maar in den sector tus- schen Caen en St. Lo. re verliezen toegebracht, waarbij hij alleen aan dooden ca. 2.000 man verloor. Humaljoki, Kuo- laoajaervi en Perkjaervi werden opgegeven. In het gebied van Valkafaervi en Rautu, alsmede van Taipale, werd in den loop van den avond en in den nacht gevochten. Verscheidene vijan delijke tanks werden vernield" amerikaansche bommen werpers boven hamburg. Onder bescherming van jagers vlogen Amerikaansche bommen werpers Zondagochtend het ge bied van Noordwest-Duitschland binnen en lieten bommen vallen op het gebied van Hamburg. Verscheidene viermotorige bom menwerpers werden neergescho ten. duitsche vrouwen als „ixakw vffenhelfe- rinnen". De eerste proefneming om Duitsche vrouwen de zoeklichten en electrische apparaten der luchtdoelartillerie te laten be dienen, die door de luchtmacht nauw contact met de Reichs- frauenführung is gedaan, heeft een positief resultaat opgeleverd. Het gebruik .van „Flakwaffen- helferinnen" zal in aanzienlijken omvang er toe bijdragen, dat mannelijk personeel vrij komt voor den strijd a. h' front. De mi nimumleeftijd is 20 jaar, een maximumleeftijd is niet vastge steld. De „Flakwaffenhelferin- nen" zijn geen soldaten, doch be- hooren tot het Wehrmachtsge- folge.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1