)e gevechten in Normandië ;hërbourg w, p Ijambao' Duitschland past nieuw wapen toe e JAARGANG - No. 116 ZATERDAG 17 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD B waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE -|(antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leiebche Editie Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 fjware strijd op schier eiland Cotentin TK - Ba ill DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. ,Zuid-Enj>eland en het stede- ij k gebied van Londen zijn in lén aigeloopen nacht en lieuen- „.oeiitenct bestookt met een nieuw soort projectiel van het g£waarste kaliber. De afgeloopen dag heeft in Normanaië in het teelten ge staan van succesvolle tegenaan- aXailen van onze troepen. Eant- ierformaties hebben ten Oosten ran de Orne een wig gedreven in het vijandelijke bruggen- ïooftl. Ten Westen van Cau- uont en ten Zuid-Oosten en uittwesten van Carentan heb- .en onze divisies den vijand —eruggeworpen en haar stellin- I gen verstevigd. De vijanueïijke ijverliezen waren vooral bij de ge- f Rechten in het gebied van Ca- •entan zwaar. Ook in het gebied en Westen en Noorden van Ste- Mère-Eglise duurden felle ge vechten voort. De vijand kon daar slechts geringe terrein winst behalen. De bestrijding der vijandelijke ntschepingen voor het landings- _ioofd is ook in den afgeloopen nacht door ons luchtwapen met succes voortgezet. Het plaatste bomtreffers op scheepscöncen- traties en ontschepingen. De in de gevechtsruimte van het-invasiefront in den strijd ge brachte bataljons van de vrijwil- ligersformaties uit het Oosten hebben zich bij de zware ge vechten voortreffelijk geweerd en dapper gestreden. Formaties patrouilleboolen en mijnenvegers hebben zich bij de bestrijding van de invasievloot in talrijke gevechten op zee en in de lucht evenals bij het op ruimen van vijandelijke mijn- versperringen onder moeilijke omstandigheden uitgevoerd en bij het leggen van miinen op vijandelijke soheepswegen bij zender onderscheiden. Bij een aanval vat. Britsche bommenwerpers en torpedovlieg tuigen op een Duitsch konvooi voor Borkum zijn tien vijande- ïijke vliegtuigen door beveili gingsvaartuigen en boordafweer- geschut neergeschoten. Een eigen vaartuig ging verloren. Voor de Nederlandsche kust hebben patrouillebooten een groote Britsche torpedomotor boot in den grond geboord en een tweede zwaar beschadigd. In Mid^en-Italië heeft de vijand zijn aanvallen met mas sale infanterie- en tankstrijd krachten, vooral in het gebied ten Noorden en Noord-Oosten van Orvieto, den geheelen dag voortgezet. De gevechten duren nog voort. Vijandelijke vliegtuigen heb ben op 15 Juni voor de West- Italiaansqhe kust opnieuw het Duitsohe lazaretschip „Erlan gen" aangevallen en het in brand geworpen. Aan het Oostelijke front heb ben zich ook gisteren geen ge vechtshandelingen van belang voorgedaan. In het hooge Noor den zijn in den sector van Kan- dalaks ja opnieuw aanvallen van de bolsjewieken met veel ver liezen voor den vijand mislukt. In de Finsche golf hebben bevei ligingsvaartuigen der marine een vruchteloos aanvallende Sovjet-Russische ^orpedomotor- boot beschadigd. Bewakingsvaar- tuigen hebben boven de baai van Narwa 5 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Voor het Vissehersschiereiland hebben Sovjet-Russische bommenwer- pers/en torpedomotorbooten zon der succes een Duitsch konvooi aangevallen. Ook vijandelijke kustbattejdjen hebben in het ge vecht ingegrepen. Daarbij werd een vijandelijke torpedomotor boot zwaar beschadigd. Een vrij zwakke formatie Ame rikaansche bommenwerpers is gisteren naar Noord-West- Duitschland gevlogen en jyeeft hier en daar bomfrien geworpen in het gebied van Iannover. Aanvallen van afzonderlijke Britsche vliegtuigen waren van nacht gericht op het Rijnlandsch- Westfacdsdhe gebied. Duitsche toestellen vielen weer doelen in Zuid-Oost-Engeland aan.' AANVALLEN AFGESLAGEN. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt van het invasie front: In den Amerikaansehen sector van het landingshoofd ontston den gisteren op twee plaatsen ge vechten van grooteren omvang. Ten Westen van St. Mère-Eglise vielen sterke pantserformaties met gemotoriseerde Amerikaan- sche formaties en Duitsche be- veiflgingslinies in den sector Or- glandes-Etienville aan en druk ten deze eenige kilometers naar het Westen. Een tweede Ameri kaansche aanvalsgroep viel ten Zuidoosten van Carentan tus- schen de Vire en het Vire-kanaal naar het Zuiden aan. Daar wer den de Duitsche beveiligingen in het voorterrein stelselmatig te ruggetrokken uit de kanaalstel lingen, vanwaar uit een massaal opgezette doorbraakpoging van de Amerikanen op bloedige wij ze uiteengeslagen kon worden. Aan weerszijden van den straafweg Bayeux-St. Lo kwam het gisteren aan de Elle-beek we der tot levendige gevechtshande lingen, daar ook hier de Ameri kanen pogingen in het werk stel den om de plaatsen, die hun den vorigen dag ontnomen wareij, Barfleur js ttehou^ "TA H1 TOU^S;: ftötVaastdela Hogue: Mercöuf ffBricquebeqT/A QWJEJ3QÜ - -•-r-ï/y'v rS^outteville =^QrtQi-, Mer/^wV Stm^rie d^^^rand-Camp $n1Sn\ St.JeOrTtfiaj j PEPIERS /8.l5auveur f Mariqny* 5ERISV (Percy vooral ten Noorden van den straatweg, te heroveren. De ge vechten waren bij het verzenden van dit bericht nog aan den gang Tegen dien tijd waren talrijke aanvallen afgeslagen, waarbij Duitsche antitankwapens 19 zwa re en zeer zware gevechtswagens vernietigden. Aan weerszijden van Caumont konden Duitsche pantserforma ties plaatselijke verbeteringen van de stellingen tdt stand bren gen en werden den Britschen troepen, die hier tot de verdedi ging waren overgegaan, eenige belangrijke stukken terrein ont nomen. Ook uit de lange flank van de stelling van Caen, die zich uitstrekt van het gebied ten Zui den van Caumont tot pal ten Noorden van Tilly, wordt gemeld, dat het den Duitsohen formaties gelukt is haar positie verder te verbeteren en hechter te maken. Ten Oosten van de Orne wer den in de omgeving van het bosch van Bavant belangrijk^ plaatselijke stellingverbeteringen, ondanks verbeten tegenstand der Britten, tot stand gebracht. De Britten leden hier bijzonder groo- te verliezen aan menschen en materiaal. Quinville ontruimd. In het gebied van Carenton en tenWesten zoowel als ten Zuiden van St. Mere Eglise duurde de Amerikaansche druk op de Duit sche afweerstellingen met onver minderde hevigheid voort. Een groot opgezette doorbraakactie langs den van Carentan naar het Zuidwesten, naar Perières lei denden \feg,werd afgeslagen. Daarentegen moesten ten Westen van St. Mèré Eglise twee plaat sen, die den vorigen dag door Duitsche beveiligingsstrijdkrach ten bezet waren, in handen der Amerikanen gelaten worden. De voornaam^ gevechtslinie in dit gebied loopt' op het oogenblik on geveer 'zes kilometer ten Westen van St. Mère Eglise Noordelijk daarvan staan Duitsche grena diers bij Montebourg en Quine- ville in harden, den geheelen dag voortdurenden afweerstrijd, waarin aan Amerikaansche zijde ook een slagschip met artillerie van het zwaarste kaliber ingreep. Voor een doeltreffender steunen van het Duitsche front werd de plaats Quinville ontruimd en de Duitsche afweer verplaatst achter de beek Sinope. In Mon tebourg werden felle straatge vechten geleverd. Het noordelijk deel van de plaats is in Duitsche handen. HET SOVJET-OFFENSIEF IN KARELIë. Omtrent het bolsjewistisch of fensief in Khrelië meldt de C.D.: De Sowjets zijn er in geslaagd, hun plannen tegen de Finsche stellingen op de landengte van Karelië tot het laatste oogenblik geheim te houden. Het begon in den vorm van stoottroep-onder nemingen, waardoor de Finsche verdediging echter zoodanig werd verrast, dat een plaatselijke pe netratie niet meer kon worden verhinderd. Aangemoedigd door dit succes wierpen de Sowjets versterkingen naar voren met het gevolg, dat compagnieën aan zwollen tot bataljons, bataljons tot regimenten, regimenten tot divisies. Terwijl in den vroegen ochtend van verleden week Vrij dag in totaal niet meer dan één bataljon het vuur tegen de Fin sche stellingen had geopend, stonden er aan Sovjet-Russische zijde tegen den avond reeds drie divisies in den strijd. De Finnen hadden geen gevechtsklare re serves achter hun voorste stellin gen staan, waardoor het niet te vermijden was, dat zij door de overmacht onder den voet wer den geloopen, waarop een snelle Sowjet-Russische opmarsch over een afstand vhn 20 tot 25 km volgde. Een colonne marcheert langs den oever van de Finsche golf op naar het monddngsgebied van de Vammelsuuono. Deze colonne heeft tot dusverre de grootste en i,Projectiel" of vliegtuig zonder piloot DAG- EN NACHTAANVALLEN, ONGEACHT WEERS OMSTANDIGHEDEN. De Ned. Correspondentie Dienst meldt uit Berlijn: Vrijdagmorgen orn elf uur maakte de Èngelschfe jninister van binnenlandsche zaken. Her- bert Mqjriso», in bet Lagerhuis bekend, dat de Duitseh'ers bij het aanbreken van den dag en id den loop van den ochtend aanvallen hadden gedaan op En- gelsoh gebied met ec nieuw wapen. Nog terwijl Morrison sprak verspreidde Reuter en de Engelsche radio dit nieuws over de geheele wereld. Van bevoegde Duitsche zijde bewaarde men het stilzwijgen tot in het begin van den mid dag, het tijdstip waarop de da- gêlijksche conferenties voor de Duitsche en de buitenlandsche pers plaats hebben. Er werd toen een strookje' papier ver spreid. waarop de eerste regel van 'net Duitsche weermaohts- bericht, die de eerste Twee aan vallen op Engeland met een „nieuw projectiel van he zwaar ste kaliber" 'vermeldden, stond afgedrukt. Nadere bijzonderhe den werden in de Duitsche hoofdstad officieel niet gege ven. Minister Morrisoa schilderde het geheime Duitsche wapen als een vliegtuig, dat draadloos wordt bestuurd en dus zonder bemanning vliegt. Reeds eenige maanden geleden heeft Chur chill in een rede aangekondigd, dat het wape" der vergelding een draadloos bestuurd vliegtuig was en bij Engelsche bomaan vallen op Berlijn werden sinds dien geregeld millioenen strooi biljetten met teekeningen van dit geheime wapen neergewor pen. Van Duitsohe militaire zij de weigert men nadrukkelijk, technische bijzonderheden te ge ven en op deze wijze is het niet mogelijk om een bevestiging of een ontkenning van deze Lon- densohe uitlatingen te verkrij gen. Er is echter één/punt. dat twij fel zou kunnen doen rijzen ten aanzien van de vraag, of het nieuwe Duifèche wapen geheel gebaseerd is op draadloos be stuurde vliegtuigen. Men legt er namelijk in militaire kringen zij het ook niet officieel den nadruk op, dat het wapen der vergelding juist daarfioor zoo ge vaarlijk eenerzijds en zoo funest voor het moreel der bevolking anderzijds is, dat het zóó verras send toeslaat, dat geen alarir kan worden gegeven. Op die manier kurïne* geen maatregelen geno men worden om goed en bloed te beveiligen, terwijl bovendien de bevolking der getroffen gebie den dag en nacht blootstaat aan dergelijke aanvallen, ongeacht de weersomstandigheden. Het behoeft geen betoog, dat draad loos bestuurde vliegtuigen even goed gesignaleerd kunnen wor den als normale. tenzij zij ge- ruischloos zouden vliegen en zoo hoog. dat zij noch gehoord snelste successen geboekf daar de Finnen op het vlakke terrein, dat geen enkele natuurlijke dekking biedt, en waar zij niet de beschik king hebben over versterkingen van beteekenis, slechts achter hoedegevechten kunnen leveren. Een tweede colonne rukt ver der landinwaarts op en is door de hardnekkige Finsche verdediging voorloopig tot staan gebracht bij Kivinebb, een klein plaatsje 80 km. ten Zuiden van de voor-oor- logsche Finsch-Sowjet-Russische grens. De verwoede gevechten, waarvan het Finsche legerbericht de laatste dagen melding maakt, spelen zich voornamelijk hier af. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN. noch gezien kunnen worden. Op dit punt moeten de nadere bij zonderheden worden afge dacht. Het ontbreken van al arm-zou misschien nog kunnen warden verklaard door de ont zaglijke snelheid der vergel dingsvliegtuigen. Volgens een schildering van Reuter vliegen deze toestellen n.l. onder eerf on heilspellend geraas met razen de snelheid door de lucht, ter wijl zij des nachts een roode gloed en overdag een dikke wit te rookwolk achterlaten. Engelsche tegenmaatregelen reeds ingeleid? Morrison trachtte eerst het nieuwe Duitsche wapen te ba- gatelliseeren door te zeggen, dat de uitwerking erg meeviel. La ter verklaarde hij echter, dat er op steeds meer aanvallen met toenemende scherpte moest wor den gerekend. Hij wekte het En gelsche volk op. om het nor male leven koste wat kost op gang te houden. Hij zeide\ voorts, dat de Engelsche tegen maatregelen reeds waren inge leid. Hij sprak in dit verband uitdrukkelijk van tegenmaatre gelen en niet van represailles. Niettemin bestaat in Duitsch land gemotiveerd of niet, dat zal de toekomst leeren onte genzeggelijk de verwachting, dat de geallieerden zich zullen re vancheeren met zware luchtaan vallen. We waren aldus de C. D. in de gelegenheid te bevoegder plaatse de vraag te stellen, of niet te vreezen valt. dat binnen afzienbaren tijd de geallieerden het nieuwe Duitsche wapen te gen Duitschland zelf kunnen toe passen, daar het tcch een mili tair axioma is, dat een geheim wapen weinig waarde meer heeft dan de eerste verrassing, daar geen enkel wapen, zoodra het eenmaal in gebruik is, wer kelijk geheim kan blijven. Het antwoord luidde, dat dit gevaar niet bestaat in verband met den betrekkelijk beperkten actie radius van het nieuwe wapen. De uitwerking van het nieuwe wapen. De sedert den nacht van Don derdag op Vrijdag voortdurende aanval met nieuwe projectie len op Zuid Engeland en het stadsgebied van Londen heeft naar uit luchtverkenningen blijkt reeds een vernietigende uitwer king. De Zuidkust van Engeland was in de nachtelijke uren door een van verre zichtbare vuur gloed over het Kanaal waar neembaar. Waar de nieuwe pro jectielen den grond raakten ont stonden branden van een om vang als Engeland nog niet heeft gekend. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 18 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golf lengte 415 meter naar de stem der SS, onderwerp: Een Neder landsche SS-arts over zijn erva ringen in het Oosten. De Nederlandsche Operette Speler* hebben te Dordrecht de première gegeven ven .De neef uit Batevie", Eertscène met v.l n r. i Leny v d Broek, Frani van Dordt an Joaka Mullar CNF/Noska/Pa* m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1