De slag sn het Westen neemt in hevigheid toe Ie JAARGANG - No. 115 VRIJDAG 16 JUNI 1944 ZUIDHOLUNDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lesdsche Editie TeleL Adm. 20935 Telef. Red. 20015 POGINGEN OM HET BRUGGENHOOFD UIT TE BREIDEN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Donderdag luidt: „De slag in Normandië neemt van dag tot dag in hevigheid toe. Nadat het den vijand in de eer ste dagen van de invasie er op was aangekomen aan de kust vasten voet te krijgen, probeert hij thans zijn bruggenhoofd naar alle kanten uit te breiden. Onder de salvo's van het zwaarste scheepsgeschut, onder onafgebro ken luchtaanvallen en onder het optreden van versch aangevoer de infanterie- en pantserstrijd krachten aan beide zijden gaat de slag zijn hoogtepunt tegemoet. Gisteren hebben zich vooral in het gebied om Tilly, Caumont en ten Zuidwesten van Balleroy he vige gevechten ontplooid; in wel ker verloop talrijke vijandelijke tanks werden stukgeschoten. De vijand leed bijzonder zware ver liezen aan dooden en gewonden. Onze troepen wisten overal hun stellingen te handhaven. Ten Oosten van Caumont hebben eigen pantserformaties verschei dene taai verdedigde plaatsen in genomen. Vijandelijke valscherm jagers, die ten Noordoosten van St. Lo achter ons front waren neergesprongen, werden vernie tigd. Alleen in het gebied ten Westen en ten Noorden van St. Mère Eglise wist de vijand een geringe terreinwinst te behalen. In den afgeloopen nacht wer den door aanvallen van sterke formaties gevechtsvliegtuigen 14 transportschepen met een geza menlijken inhoud van 101.000 brt en 2 torpedojagers door bommeri en torpedotreffers tot zinken ge bracht of zwaar beschadigd. Hier bij heeft zich een afdeeling ge vechtsvliegers onder majoor Thomsen bijzonder onderscheiden In het verloop van een fel nachtelijk gevecht van ruimings vaartuigen onzer marine met een formatie vijandelijke kruisers, die door 5 torpedojagers werd be schermd. ten Zuidwesten van het eiland Jersey, werd een torpedo jager in brand geschoten. Een eigen boot ging daarbij verloren. Kustbatterijen van het leger beschoten voor den mond van de Ome een landingsformatie, die beschermd werd door een zwaren kruiser en torpedojagers en be schadigden den kruiser, alsmede een torpedojager. De formatie werd uiteengedreven. Voor de Noordkust van het schiereiland Cherbourg plaatsten onze kust batterijen treffers op andere schepen. Groepen torpedojagers en torpedomotorbooten werden Bedwongen den steven te wen den. De felheid van de gevechten en de voorbeeldige houding onzer troepen van alle weermachtson- derdeelen komt tot uiting in de cijfers van de tot dusver behaal de resultaten. In de eerste tien dagen van den vijandelijken in vasie aanval hebben onze troe pen meer dam 400 vijandelijke tanks en meer dan l.ÓOO vlieg tuigen vernietigd. Hierin zijn niet begrepen de talrijke tanks, ka nonnen en zware wapenen van allerlei aard, die bij aanvallen van eenheden der Duitsche ma rine er. der luchtmacht op de vij andelijke landingsvloot vergin gen. In totaal hebben luchtmacht, marine, almede de kustbatterijen van het leger en de marine sinds het begin van de invasie tot zin ken gebracht: 2 kruisers, 9 tor pedojagers, 2 torpedomotorboo ten, 23 vracht- en transportsche pen met een gezamenlijken in- loud van 131.400 brt.. alsmede 12 landingsschepen voor tanks met een gezamenlijken inhoud van 18.300 brt. bovendien werden door treffers van torpedo's bom men en artillerie 2 zware krui sers, 3 andere kruisers, 16 torpe dojagers, 8 torpedomotorbooten, 58 koopvaardij- en transportsche pen met een gezamenlijken in houd van 235.000 brt., 2 landings vaartuigen met een inhoud van 4.000 brt en een schip van mid delbare grootte zwaar beschadigd. Deze cijfers worden nog aanzien- lük verhoogd door de verliezen, die de vijand geleden heeft aan oorlogs- en landingsschepen als gevolg van mijntreffers. De ver liezen van den vijand aan dooden en gewonden, vooral wat betreft zijn elite formaties, de luchtlan dingstroepen, zijn vele malen grooter dan die van ons zelf. Aan het Italiaansche front duurt de krachtige vijandelijke druk aan weerskanten van het meer van Bolsena onverminderd voort. Onze. een zwaren strijd le verende troepen, boden den vij and ook gisteren verbitterden te genstand, doch konden ten slotte niet verhinderen, dat de vijand naai- het Noorden terrein won. Nieuwe vijandelijke aanvallen ten Noorden en Noordwesten van het meer werden afgeslagen. De gevechten duren voort. Uit het Oosten worden geen bijzondere gebeurtenissen ge meld. In het hooge Noorden wer den in den sector van Louhi en van Kandelaksja verscheidene krachtige aanvallen van de bol sjewieken afgeslagen Duikboo- ten hebben op de Zwarte Zee twee Sowjet-Russische kanon- neerbooten en een zeesleepboot in den grond geboord. Formaties Amerikaansche bom menwerpers hebben gisteren aan vallen gedaan op het stadsgebied van Boedapest. Door strijdkrach ten va' de Hongaarsche en Duit sche luchtverdediging werden 18 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Enkele Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen op het Rijn landsch-Westfaalsche gebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len afzondelijke doelen in Zuid- oost-Engeland aan." AANVAL OP ST. LO AFGESLAGEN. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de ge vechten aan het invasiefront, dat de Engelschen. na de bui tengewoon zware verliezen van Woensdag, Donderdagochtend in het gebied tusschen Tilly en Caumont slechts nog in een smallen sector hun pantseraan- vallen voortzetten. Zij werden echter over de geheele linie af geslagen. Een Duitsche aanval, die in hetzelfde gebied van Pil- lers-Bocage uit in Noord-Weste lijke richting werd ondernomen, won aanzienlijk terrein. De toe stand is hier zoo, dat het plaats je Tilly zich stevig in Duitsche handen bevindt, terwijl in de plaats Caumont nog Britsche formaties zijn. In het geheele ge bied ten Noorden van Caen tot in den sector Tilly gedragen de Engelschen zich volgens de tot- idusver ontvangen rapporten kalm. Daarentegen probeerde de Amerikaansche gevechts groep, die van Balleroy uit naar St. Lo aanviel, ook gisteroch tend met vele pantserwagens en gesteund door gemotoriseer de batterijen en sterke formaties slagvliegtuigen verder terrein te veroveren. Na een lang aan houdenden verbitterden strijd ontstonden in het Duitsche af- weerfront enkele penetraties, die echter zoo doeltreffend afge grendeld konden worden, dat de voorgenomen doorbraak naar St. Lo opnieuw mislukte. DE ACHTERGROND DER INVASIE ARTIKEL VAN Dr. GOEBBELS. In het jongste aftikel van Rijksminister dr. Goebbeis in het weekblad „Das Reich", dat als titel draagt .,De achtergrond van de invasie" schrijft de Rijks minister o.a.: „De dingen hebben zich nog in geen enkel opzicht geconsoli deerd en ik ben niet geneigd aan de invasie der Westelijke mo gendheden in het huidige sta dium van haar ontwikkeling reeds een definitieve en binden de beteekenis toe te kennen. Nog is voor geen enkele partij een beslissing gevallen en een der gelijke beslissing valt voorloo- pig ook niet te verwachter Dat de Engelschen en Amerikanen zoo lang geaarzeld hebben om zich in dit avontuur te storten is een bewijs te meer voor het feit, dat zij precies zoo goed we ten als wij, waarom het gaat. Er is reeds herhaaldelijk op gewe zen, dat Churchill en Roosevelt de invasie begonnen zijn alleen als gevolg van den voortduren- den druk van het Kremlin. Sta lin zit aan den langsten hef boom ook dezen keer. Zoowel de Engelschen alsook de Amerika nen kunnen zelfs in het voor hen gunstigste geval alleen maar hopen, dat zij de Duitsche weer macht door een groote verzwak king buiten staat zullen stellen om in de toekomst den strijd te gen de Sovjet-Unie vol te hou den. Zijzelf echter zouden daar bij zoodanig verbloeden, dat ook zij od het beslissende oogenblik de kracht zouden missen om zich met eenige kans op succes te verzetten tegen het opdringen van het bolsjewisme in Europa. Te?en dezen noliti.eken achter grond speelt zich het militaire drama der invasie in het Wes ten af. Terwijl de Britsch-Amerikaan- sche plutocratie de hoop koes tert. dat de Duitsche weermacht in den strijd tegen het roode le ger en het roode leger in den strijd tegen de Duitsche weer macht zullen verbloeden en dat zij de lachende derde zal zijn, heeft deze ontwikkeling door den aanval in het Westen een sensationeelen keer genomen. Engeland en de Vereenigde Sta ten ondergaan thans aan de Ka- naalkust ee aderlating zoo groot, dat bij hen zeer spoedig de vraag zal rijzen hoelang zij zich dat kunnen permitteeren. zonder hun politieke positie m de wereld ernstig in gevaar te brengen. Het is dus de vraag of Engeland bij deze onderneming nog overwinnen kan, zelfs wan neer het. wat geenszins aan te nemen is, formeel de overwin ning zou behalen. De minister vermaant ten slot te het Duitsche volk, zich niet aan illusies over te geven, als zouden de gevechten in het Wes ten een gemakkelijke onderne ming zijn zonder risico's. Wij be hoeven niet bang t - zijn, zoo schrijft hij. Wij mogen ons ech ter ook niet in een toestand van zelfgenoegzaamheid brengen. De oorlog is nog op geen enkele wij ze beslist en wijd en zijd is er geen sprankje hoop te ontdek ken, dat hij vandaag of morgen afgeloopen zal zijn. MONTEBOURG IN DUITSCHE HANDEN. De op 14 Juni ondernomen Duitsche tegenaanval in het ge bied ten Noord-Westen van Montebourg leidde tot een vol ledig succes. De Duitsche troe pen sloegen .den vijand, die in het Oostelijke deel der stad was binnengedrongen, terug en na men de wegen van Montebourg tot Quineville weer in bezit. DRIE DUIDELIJK ZICHTBARE ZWAARTEPUNTEN. Het Internat. Informationsbue- ro meldt voorts, dat het geal lieerde opperbevel thans duide lijk zichtbaar drie voornaamste zwaartepunten heeft gevormd aan het invasiefront, waarvan het eene ligt in het gebied Tilly- Caumont, het tweede in een frontsector tusschen Bayeux en St. Lo. terwi.il het derde zich af- teekent in het gebied ten Zuid- Westen en Westen van Caren- tan. Uit den sector Tilly-Cau- mont hebben Woensdag den ge- heelen dag zware Britsche pant serformaties de Duitsche gren delstellingen aangevallen met het doel in algemeen Zuid-Oos telijke richting goed door te stooten, teneinde de sterke Duit sche positie ten Noorden van Caen te laten ineenstorten. Alle Britsche aanvallen, die in hoofd zaak bij Tilly en uit Caumont ondernomen zijn, zijn onder de zwaarste verliezen gestrand. In dezen tankslag hebben de Brit ten Woensdag alleen 71 zware en superzware gevechtswagens verloren. Tot een volledig af- weersucces voor de Duitsche wa pens zijn ook de gevechten ont wikkeld die aan weerszijden van den straatweg Bayeux-St. Lo zijn gevoerd. Hier heeft een sterke door tanks gesteunde Amerikaansche gevechtsgroep ten Noorden en ten Zuiden van den weg naar St. Lo getracht door te breken, teneinde het belangrijke knooppunt van we gen in handen te krijgen. De Amerikanen hebben daartoe zelfs een vrij sterke groep val schermjagers achter de Duitsche linies neergelaten, doch deze werd binnen zeer korten tijd door gereedstaande Duitsche re serveformaties vernietigd voor dat zij in staat was in te grij- nen in de gevechten. Alle fronta le aanvallen zijn even bloedig mislukt als herhaalde pogingen om den rechtervleugel van de Duitsche verdedigingsstelling te omvatten. Ook ten Zuid-Westen en ten Westen van Carenfan hebben de Duitsche strijdkrach ten zich met succes kunnen handhaven in afweer en tegen aanval tegenover zeer sterken Amerikaanschen druk. Zij ont rukten hier den Amerikanen na langdurige wisselvallige gevech ten op den linkervleugel van het Amerikaansche aanvalsfront een belangrijke plaats en konden daarmee het gevaar van een Amerikaanschen doorbraak naar het Westen bezweren. GEALLIEERDE DRUK IN ITALIë. Het Internationale Informatie bureau meldt omtrent de ge vechten in Italië: Aan het Ita liaansche front duurt de geal lieerde druk op den uitersten Westelijken vleugel met onver minderde hevigheid vort. Aan Amerikaansche tanks en gemo toriseerde formaties gelukte het na een vrij langdurigen strijd, uit het gebied van Orbetello tot in de streek van Grosseto door te dringen. Ten Noorden van het meer van Bolsena werd de plaats Aquapendento in de avonduren ontruimd, nadat ver scheidene aanvallen in den loop van den middag met suces wa ren afgeslagen. ïn den aangren- zenden terreinsector drongen pantservoorhoeden der geallieer den Orvieto binnen, nadat Duit sche achterhoedetroepen ten Zuiden van de stad geruimen tijd met succes weerstand had den geboden, waarbij de Engel schen en Amerikanen 13 ge vechtswagens verloren. De plaats werd eveneens in de avonduren volgens de plannen ontruimd, ten einde in harmonie met de andere operaties ook hier ach- terwaartsche stellingen kalm te kunnen innemen. FINSCH WEERMACHTSBERICHT. Het weermachtsbericht van 15 Juni meldt o.m.: Op de Karelische landengte duren de vijandelijke aanvallen met volle hevigheid voort. De druk is het sterkste bij Kuuter- selkae, Kivennapa en Siiran- maeki. Bij Kuuterselkae en Si- iranmaeki zijn onze troepen on afgebroken in zware gevechten gewikkeld en zij hebben den vij andelijken aanval, die door ster ke pantser- en luchtstrijdkrach ten werd ondersteund, met aan zienlijke verliezen afgeslagen. Negentien vijandelijke tanks werden vernietigd. Op de land engte van Aunus werden vijan- deïïjke afdeelingen ter sterkte van een compagnie, op twee plaatsen teruggeglagen. Van de overige sectoren van het land- front is niets bijzonders te mel den. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkomraando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor do Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46. Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtba taillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 19.6.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg BI] onza Vrijwilliger» Een pantserwagen Itmldden van stukgeschoten vijandalijka pantsers dringt na* «wan r PK Raudles/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1