De strijd aan de kust van Normandië Ie JAARGANG - No. 114 DONDERDAG 15 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telef. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsehe weermahhtsbe- rioht van Woensdag luidt: „In Normandië is een gepant serde gevechtsgroep in het vijan delijke bruggenhoofd ten Oosten van de Orne doorgedrongen en heeft den tegenstander zware verliezen aan menschen en ma- .teriaal toegebracht. Aan de rest van het front van liet landings- hoofd ondernam de vijand ver scheidene met tanks, zware scheepsartillerie en sterke for maties vliegers gesteunde aan vallen, die werden afgeslagen. In een tegenaanval heroverden onze troepen eenige tijdelijk verloren gegane plaatsen. Een tot in het gebied ten Zuiden van Caumont opgedrongen vijande lijke pantserverkenningsgroep werd volkomen vernietigd. Bij de gevechten op het schiereiland Cherbourg heeft een stormba- taljon onder majoor Messer- schmitt zich bijzonder onder scheiden. Eerste luitenant Ludwig. com mandant van een brigade storm- geschut, heeft op 12 Juni 16 vijandelijke tanks stukgescho ten. In den nacht van 12 op 13 Juni is het voor het invasiefront weer gekomen tot harde zeegevechten. Torpedomotorfoooten en torpedo booten plaatsten, behalve artil lerietreffers, twee torpedctref- fers op torpedobootjagers. Op den terugweg gingen drie eigen torpedomotorbooten door een massalen aanval van vijandelijke jachtkruisers verloren. Het luchtwapen heeft twee transportscheepn met een in houd van 8.000 b.r.t. benevens twee torpedobootjagers tot zin ken gebracht en nog drie vracht- schepen met een ir.houd van 25.0000 b.r.t. beschadigd. In Italië heeft de vijand ook gisteren rmet geconcentreerde strijdkrachten zijn aanvallen ter weerszijden van het meer van Bolsena voortgezet. Na zware gevechten in het met kloven doortrokken bergterrein werd de vijand ten Westen van het meer overal afgeslagen. Ook ten Oosten van het meer mislukten vooreerst de voortdurend her haalde zware aanvallen. Eerst in de avonduren kon de vijand vlak ten Oosten van het meer terrein winnen. In den afgeloopen nacht distancieerden zich onze troepen daar enkele km. naar het Noorden, terwijl de vijand op den voet volgde. In de zware afweergevechten van de vorige week hebben zich de formaties, die onder het eer ste valschermcorps staan, vooral de pantserafdeeling 103 en het pionierbataljon 3 opnieuw on derscheiden door buitengewone dapperheid. Vijandelijke jachtkruisers heb ben in de ochtenduren van 13 Juni voor de Italiaansche West- 'kust weer een Duitsch hospitaal schip aangevallen. Uit het Oosten worden geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld. Bewakingsvaartuigen van de marine hebben op het Peipusmeer Sovjet-Russische be wakingsbooten bestreden en •vijandelijke batterijen op den Oostelijken oever van het meer met succes beschoten. Amerikaansche bommenwer pers hebben in den ochtend van 13 Juni woonwijken der stad Münohen aangevallen. Er ont stond schade, de bevolking leed verliezen. Door luchtverdedi- gingsstriidkrachten werden 37 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. In den afgeloopen nacht zijn afzonderlijk vliegende vijan delijke toestellen het gebied van München en het Rijnsch-West- faalsche gebied binnengedron gen. Vijf vijandelijke vliegtuigen I f werden neergeschoten." i TOENEMEND GEBRUIK VAN MATERIAAL. Over den strijd aan het inva siefront schrijft de militaire cor respondent van het DNB, Martin Hallensleben, o.a.: De Dinsdag, de achtste dag van de invasie, bracht voor het eerst een toegenomen gebruik van materiaal door beide partijen. Op vier punten aan het front werd dit zichtbaar: 1. Bij het verkeersknooppunt Caen, waar binnenkort wel een zware botsing tusschen pantser strijdkrachten zal ontstaan. In dit gebied zijn drie zwaartepun ten te onderkennen, n.l. vlak voor Caen zelf, vervolgens bij Troarn, waar een Engelsche luchtlandingseenheid in strijd gewikkeld is met Duitsehe pant serwagens en tenslotte bij Tilly, van waar uit de Engelschen met verscheidene pantserwagens in Zuidelijke richting terrein pro- beeren te winnen. 2. In het gebied van Balleroy, waar de vijand er tot dusver niet in geslaagd is door te breken naar St. Lo. De voornaamste contingenten van den vijand probeeren echter van Isigny uit ae stad St. Lo te bereiken; zij bleven echter als gevolg van de Duitsehe versperringsmaatrege- len halverwege steken. 3. In het gebied van Carentan. waar op het oogenblik de Duit- schers opmerkelijk actief gewor den zijn, zoodat deze stad intus- schen weer in 't middelpunt van den strijd gekomen is, die zich afspeelt aan den voet van het schiereiland Cotentin. De Ame rikanen hebben daar vele troe pen geconcentreerd met het voornemen het schiereiland vf.n het overige Frankrijk los te ma ken en zoodoende Cherbourg van iedere landverbinding te be- rooven. De Duitsehe linie loopt ten Westen van de grens der stad. De stad zelf is nog steeds in handen der Amerikanen. 4. In het gebied van Cher bourg, het voornaamste operatie ve doel der Amerikanen. Het gaat hier om het veroveren van de haven zelf. Want het bezit van deze haven wordt een steeds dringender eisch, daar de aan voer voor de tot dusver gelande twintig divisies zonder haven een ernstig probleem geworden is voor Montgomery. Om deze redenen worden door den vijand nieuwe troepen en zwaar mate riaal naar dit gevechtsgebied ge zonden. De Amerikanen zijn ten koste van de zwaarste verliezen aan menschen en materiaal tot Montebourg doorgedrongen, in welke plaats op het oogenblik nog verbitterde gevechten wor den geleverd. De ontwikkeling toont echter ook hier, dat de Duitsehe posities versterkt en dat alle Duitsehe gevechtsinstal laties nog doeltreffender wor den, zoodat Montgomery zal moeten besluiten opnieuw aan zienlijke hoeveelheden strijd krachten aan te voeren. HEVIGE GEVECHTEN BIJ TILLY. Het Internationale Informa- tionsbuero verneemt inzake de poging der geallieerden om de Duitsehe linies in het gebied van Caen door een grootscheepsche flankmanoeuvre aan het wanke len te brengen, nog het volgende: De hevige pantseraanvallen der Britten Bij Tilly sur Seulles, die Dinsdag verscheidene uren heb ben geduurd, werden tot Woens dagochtend voortgezet. Zij mis lukten alle onder zeer zware, bloedige verliezen en verbazend hooge materiaalverliezen. Voor de Duitsehe linies, die ondanks alle stormloopen onwrikbaar stand hielden, werden Woens dagochtend 43 stukgeschoten of brandende Sherman-pantserwa- gens geteld, die alle in een sec tor van slechts enkele kilometers grootte het slachtoffer waren geworden van het vernietigende vuur der anti-tankkanonnen. Het succesvolle standhouden van den hoeksteen Tilly schiep de beste voorwaarden voor een plaatselijke Duitsehe aanvals- operatie in het Zuidwestelijk hieraan grenzende gebied. Nadat Dinsdag reeds pantserjagers een sterke Britsche verkenningsfor matie bij Viers-Bocage ter sterk te van 15 pantserwagens en tal rijke gepantserde verkennings wagens vernietigd hadden, gin gen Duitsehe pantsertroepen van hier uit in over het algemeen Noordwestelijke richting tot den aanval over en konden ondanks deels taai verzet verscheidene belangrijke terreinsectoren ver overen. De Britsche leiding wierp gis termiddag nieuwe pantserstrijd krachten in den strijd om op nieuw te probeeren de flank op de Duitsehe formatie te herove ren. De gevechten waren bij het opstellen van dit bericht nog gaande. Van de overige frontsectoren wordt alleen gemeld, dat giste ren de verdedigingsinstallaties van Le Havre door zware en zeer zware scheepsartillerie on der vuur genomen werden. DUITSCHE TEGENAANVALLEN BIJ MONTEBOURG. Bij Montebourg hebben de Duitsehe troepen op 13 Juni krachtige tegenaanvallen onder nomen en de Amerikanen uit hun stellingen verdreven. Zij schoven hun linies op tot ten Zuiden van den weg Monte bourgQuineville en verhinder den meer Oostelijk het verdere oprukken van de Amerikanen in het dal van de Meredet. In de inundatiegebieden ten Noord-Westen van Carentan pro beerden de Amerikanen op land- bruggen naar het Westen terrein te winnen. Zij konden weliswaar Duitsehe beveiligingen iets te rugdrukken en eenige dorpen bezetten, maar leden op het on dermijnde en moerassige terrein aanzienlijke verliezen. VIRE GEBOMBARDEERD. De in het Zuiden van het schiereiland Cotentin liggende kleine stad Vire werd den 6en Juni door Anglo-Amerikaansche vliegtuigen zwaar gebombar deerd. Binnen enkele minuten veranderden bommen van zwaar kaliber het grootste deel der plaats in puinhoopen, waaron der. naar aan het D. N. B. wordt gemeld, 2000 van de 6000 inwo ners bedolven liggen. VIJFTIEN VRACHTZWF.EF- VLIEGTUIGEN NEERGE SCHOTEN. In het luchtgebied boven het bruggenhoofd der Anglo-Aimeri- kanen in Normandië heeft één enkele afdeeling jagers en slag vliegtuigen Dinsdag overdag vijftien vijandelijke vracht zweefvliegtuigen neergeschoten. Daar vrachtzweefvliegtuigen tot op de laatste plaats bezet en volgeladen zijn met oorlogsma teriaal en ongeveer 120 passa giers tellen, slaagt er practisch niemand in uit het toestel te springen. Over het algemeen be- teekent het neerschieten van een vrachtzweef vliegtuig meestal een totaal verlies voor den vijand. LUCHTAANVAL OP HANNOVER. Naar het Internationale Infor- mationsbuero verneemt, hebben in de ochtenduren van heden for maties Amerikaansche bommen werpers onder escorte van jagers een terreuraanval ondernomen op Hannover en andere plaatsen in Noord-Duitschland. Deze aan val werd ondernomen bij zware bewolking en wisselende weers omstandigheden. Duitsehe jagers waren opgestegen en leverde gevechten tegen de Amerikaan sche formaties. Bijzonderheden ontbreken. LUCHTAANVAL OP DE MARIANEN. Naar het Japansche hoofdkwar tier bekend maakt, is op 11 Juni een sterke vijandelijke formatie schepen in de wateren ten Oos ten van de Marianen-eilanden verschenen en werden van den middag van 11 Juni tot den och tend van 13 Juni werden de Ja pansche steunpunten op de eilan den Saipan, Tinian en Omiya door vliegtuigen aangevallen. Op 12 Juni onderwierp een deel der vijandelijke schepen deze steunpunten aan een beschieting. De Japansche eenheden vielen den vijand aan, brachten een oor logschip tot zinken en schoten meer dan 121 vijandelijke vlieg tuigen neer. Omtrent de totale verliezen van de door den vijand gebruik te schepen zijn nog geen gege vens binnengekomen. De vlieg kampschepen bleven op eerbie digen afstand van de versterkte eilanden. LUCHTAANVAL OP BOEDAPEST. Het Hongaarsche telegraaf- agentschap MTI publiceert een officieel communiqué, waarin gezegd wordt, dat Amerikaan sche terreurbommeiiwerpers in de ochtenduren van Woensdag Boedapst en omgeving, benevens verscheidene steden in de pro vincie en industrieele installa ties hebben aangevallen. Er vie len dooden en er werd mate- rieele schade aangericht. Tien vliegtuigen werden neer geschoten. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN. BINNENLAND De vacantieregeling voor bouw vakarbeiders. Hoewel het bil lijk is te achten om het in de beschikking betreffende uitbeta ling van vacantiedagen neerge legde beginsel, n.l. dat de arbei der gedurende zijn vacantie aan spraak moet kunnen maken op hetzelfde loon, ais hij doorgaans verdient, ook van toepassing te doen zijn op de arbeiders in het bouwbedrijf, is dit om reden van practischen en administratieven aard niet mogelijk gebleken. De gemachtigde voor den ar beid heeft echter blijkens de Staatscourant van 14 dezer een compensatie gevonden door de in de beschikking betreffende de vacantieregeling in het bouw bedrijf vastgestelde waarde der door den werkgever te verstrek ken z.g. vacantiebonnen te ver- hoogen en het maximum aantal der in één boekjaar door een zelfden werkgever uit te reiken bonnen op 48 te stellen. In dezelfde Staatscourant komt een tweede beschikking van den gemachtigde voor den arbeid voor. waarbij deze de va- cantiebepaling in de regeling van loonen en andere arbeidsvoor waarden voor Nederlanders en in Nederland gevestigde Rijksduit- sche arbeiders van bouwonder nemingen. die bij bouwwerken en bouwterreinen van de Duit sehe weermacht (leger, lucht macht. marine, organisatie Todt, enz.) en bij het Duitsehe civiele bestuur zijn tewerkgesteld, in dien zin wijzigt, dat zij overeen stemt met bovengenoemde nieu we bepalingen van de. voor het bouwbedrijf geldende, vacantie regeling. Beide beschikkingen zijn tot stand gekomen jn overleg met het Nederlandsche Arbeidsfront. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingspliclitig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46. Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtba taillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 16.6.44 812 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg Bij onze Vrijwilligers. Vastbinden wordt de vijandelijke eenval afgewacht Iflf PK Jarollm/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1