De strijd aan de kust Normandië van Zwaartepunten bij Caen en Carentan concentratie van strijdkrachten aan weerszijden Ie JAARGANG - No. 113 WOENSDAG 14 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Wisselvallige gevechten BIJ CARENTAN. Het Internationale Informa- ionsbuero meldt: In de late middaguren van 13 Funi wam het Zuid-Westelijk van Bayeux en in het gebied van iarentan tengevolge van Britsch imerikaansche aanvallen tot he vige gevechten. Langs den straatweg BayeuxSt. Lo ope reerden Britsche formaties, crachtig gesteund door pantser- jtrijdkrachten en vliegtuigen, in £uid-Westeliike richting, om den Duitschen verdedigers het ver- teersknooppunt St. Lo te ontne- r.en. Hoewel de verbitterde ge rechten verscheidene uren duur- len, konden de Britsche troepen ilechts twee geringe plaatselijke >enetraties bewerken, waarbij ;ii echter zoo zware verliezen ■lieden, dat zij bij het vallen van den nacht gedwongen waren van glle verdere aanvallen af te zien. In het gebied van Carentan iad'den de Amerikanen aanzien lijke pantserafdeelingen geeon- entreerd, die gistermiddag in samenwerking met talrijke ge- notoriseerde formaties even- 'ens tot den aanval overgingen. Terwijl een der aanvalscolonnes rit de puinhoopen van de stad in Zuid-Westeliike richting aan viel, drong een tweede groep on middellijk ten Noorden van Ca rentan in Westelijke richting op. Ook hier kwam het tot langdu rige. wisselvallige gevechten, die met de grootste verbittering werden gevoerd. Om strijdkrach ten ts sparen werden de Duitsche (linies ten slotte op beide plaat sen eeniee kilometers teruggeno men op gunstiger heuvelstellin gen. Van de andere sectoren van het invasiefront ziin geen be richten ontvangen over belang rijke gevechten. HET BEELD VAN DEN STRIJD WEINIG VERANDERD. Omtrent den toestand aan het invasiefront meldde het Interna tionale- Informatiebureau giste ren: Het beeld van den strijd aan net invasiefront heeft de iaatste 24 uur nergens een verandering van belang ondergaan. Als de hoofdpunten van de geallieerde acties zijn nog altijd de gebieden ten Noorden en Westen van Caen alsmede het gebied aan weers kanten van den mond van de Vire, vooral Zuidwestelijk van Carentan. te beschouwen. Hoe wel de ten Noorden van Caen opgestelde Britsche formaties Maandag tegen de verwachting met tot den aanval op de stad ziin overgegaan, moeten groote ïevechten in dit gebied binnen kort verwacht worden en wel omdat zonder het bezit van de stad de Ornemond als .landings gebied onbruikbaar is. Temeer daar de Oostelijke oever der uit monding van de Orne ondanks hevige Britsche aanvallen en be schieting door zware Britsche scheepsartillerie, zich nog altijd }n Duitsche handen bevindt. Caen is ook niet alleen van zekere be- teekenis als rivierhaven, doch pok als wegen- en verkeerscen- trum. Omtrent de Britsche pogingen, de Duitsche linies ten Noorden van Caen door een sterken pant, seraanval in de flank uit Brette- mlle en Andrieu op te ruimen, wordt gemeld, dat de Britsche actie mislukte met zoo zware ver hezen aan menschen en mate riaal. dat zii Maandagavond moest worden gestaakt. Ook een aanval op de Duitsche linies in het gebied Oostelijk van Tilly bleef zonder resultaat. Het opdringen van Amerikaan- sche pantserformaties uit Caren tan naar het Zuidwesten werd door Duitsche pantsergrenadiers met zoo groot succes bedwongen, dat de Amerikanen genoodzaakt waren, zich tot hun stellingen van uitgang terug te trekken. Eveneens kon een Amerikaansche aanval van St. Mere-Eglise uit in algemeen Westelijke richting doeltreffend worden afgeslagen. Hier werd in de middaguren van Maandag door een Duitschen te genaanval een belangrijke plaats aan de invasietroepen weer ont rukt. Aan het Noordelijke front van het Amerikaansche bruggen hoofd zijn herhaalde aanvallen op Montebourg mislukt. De stad be vindt zich nog altijd stevig in Duitsche handen. Evenzoo werd de weg Montebourg-Quineville, die na een voorafgaande zuive ringsactie gisteren tijdelijk door Amerikaansche tanks was gepas seerd. weer bij de Duitsche linies betrokken. AFTASTEN DER WEDERZIJDSCHE LINIES. De correspondent van het A. N.P. meldt: Terwijl de geallieerden hun strijdkrachten in het bruggen hoofd aan de Noord-Fransche kust doorloopend door nieuwen aanvoer van zee en uit de lucht versterken en de Duitsche ope ratieve reserves zich in opmarsch naar het strijdtooneel bevinden, beperken de gevechten, die een uitgesproken plaatselijk karakter dragen, zich tot het aftasten der wederzij dsche linies, ten einde gunstige uitgangsstellingen voor grootere operaties te vinden. De Engelsche en Amerikaansche lan dingstroepen hebben het brug genhoofd nog verder kunnen ver- grooten. doch stuiten op steeds krachtiger wordenden tegen stand. Tot dusver opereeren zij nog onder de beschermmg van het geschutvuur hunner oorlogs schepen, doch bij een verder op rukken komt er een tijdstip, dat zij voor de dekking van hun op marsch uitsluitend op de lucht macht zullen zijn aangewezen. Omgekeerd kan men zich voor stellen. dat de Duitschers zich niet noodeloos binnen het bereik van de geallieerde scheepskanon- nen wagen. Het zwaarste scheeps geschut, dat der slagschepen, heeft een reikwijdte van om streeks 40 K.M. Het feit, dat het front zeer kronkelig en door het heen en weer golven van den strijd een voortdurend wisselend verloop heeft, alsmede de om standigheid. dat zich vaak ge vechten van man tegen man af spelen. verzwaart de taak vem het scheepsgeschut. Behalve het steunen van de landoperaties der geallieerden, bestaat deze in het buiten gevecht stellen van de Duitsche geschutsposities op de kust, waarbij zich vaak hevige artillerieduels ontspinnen. Tot dusver is het alleen van het op de Oostkust van het schiereiland Cotentin gelegen fort Saint Mar- couf bekend, dat het zijn vuur heeft moeten staken. Er liggen in het bruggenhoofd nog steeds Duitsche vestingwerken aan de bestrijding waarvan de landings- strijdkrachten een groot deel van hun aandacht wijden. Voortdurend laten de geal lieerden achter de Duitsche li nies luchtlandingstroepen neer, o.a. op den Oostelijken oever van de Orne ter versterking van de troepen, die daar aan hevige Duitsche aanvallen blootstaan. De Engelschen stellen krachtige pogingen in het werk zich van de kleine havenstad Caen meester te maken. Daar de kustwerken op den Oostelijken oever van de Orne een bedreiging in hun rug vormen, vallen zij in Noordelij ke richting aan, om deze verde digingswerken uit te schakelen. Inundaties. Het gebied, waarin de strijd zich op het oogenblik afspeelt, biedt den verdediger alle voor- deelen. Het wordt door talrijke slooten doorsneden en uitgestrek te gebieden hebben de Duitschers onder water kunnen zetten. De door de Amerikanen veroverde stad Carentan b.v. lag als een eiland te midden van onderge- loopen land. Verder en dit geldt met name voor het schiereiland Cotentin, is het land in ontelbare kleine perceelen verdeeld, die alle door heggen en wallen om ringd zijn zoodat de aanvaller er steeds op bedacht moet zijn dat uit den een of anderen hoek plotseling het vuur op hem ge opend wordt. Het vele struikge was en geboomte beneemt hem het zicht, doch biedt voor de tanks van den verdediger goede dekkingsmogelijkheden. Voegt men bij deze natuurlijke hinder nissen de in dit gebied ook zeer talrijke en sterke Duitsche kunst matige verdedigingswerken, dan moet men constateeren. dat de geallieerden voor hun eerste lan ding een der sterkste sectoren van de kust hebben uitgezocht. De geallieerde strijdkrachten worden geleidelijk gehergroe peerd in 'verband met de te ver wachten botsing met de uit het binnenland aangevoerde Duitsche pantserdivisies. Het geallieerde opperbevel rekent, naar het Brit sche blad „Manchester Guardian" schrijft, dat de Duitschers bin nen een week minstens 25 divi sies voor den tegenaanval zullen hebben geconcentreerd, en Eisen hower moet hiervoor een tegen wicht hebben. Hiervoor is. vol gens genoemd blad, een weke- liiksche aanvoer van "4 tot 5 mil- iioen ton materiaal noodig. De Amerikanen, die tot dusver al leen Westelijk van de Vire stre den. opereeren thans ook in der sector van Isigny Oostelijk van de monding der Vire gelegen. BESCHOUWINGEN VAN GENERAAL DITTMAR. Aan het invasiefront wegen de aanvalsuccessen der Anglo- Amerikanen tegen de afweer- successen der Duitschers op. al dus luitenant-generaal Dittmar in zijn voordracht over de eer ste week van strijd aan de Nor- mandisohe kust. Bij den slag aan de Orne en de Vire staan dingen van de grootste draagwijdte op het spel, beslissingen, die een keerpunt zullen brengen in de militaire en politieke gebeurte nissen. De gevechten aan de Nor- mandische kust vormen onge twijfeld het begin voor nog groo tere gebeurtenissen. Het staat in ieder geval thans reeds vast. dat de vijand als gevolg van de ook aan hem welbekende kracht van de versterkingen tot een gebruik van strijdkrachten en technische middelen gedwongen is ge weest, die anders met een veel grootere operatieve vrijheid ge bruikt hadden kunnen worden. Men zal steeds moeten uitgaan van het feit. dat de legergroep van Montgomery, die thans met ongeveer de helft van haar for maties aan deze zijde van het Kanaal staat, slechts een deel vormt van de op de Britsche eilanden liggende Ëngelsch-Ame- rikaansche strijdkrachten. Be keken vanuit deze gezichtshoek is de taak, die deze legergroep is gesteld, duidelijk. Zij bestaat zooals de zaken thans staan, in het veroveren van het schier eiland Cotentin, dat ongetwijfeld uitstekend geschikt is om voor een mogendheid, die de zee be- heerscht, als uitgangsbasis te dienen voor operaties in het bin nenland van Frankrijk. Dat het tot stand brengen van dit front het totdusver mislukte doel van Montgomery is, staat buiten iederen twijfel, waarb'i het dek ken van bijzondere op de ver overing van Cherbourg gerich te operaties nog bij komt. Men kan als vrijwel zeker aan nemen, dat de vijand van zijn eerste groote invasie-onderne ming veel meer heeft verwacht en ook in het kader van het ge raamde verloop der operaties moest verwachten, omdat hii an ders geen rechtvaardiging kan vinden voor den omvang der ver liezen en voor het groote aantal troepen, dat hij in den strijd ge worpen heeft. DE TOESTAND AAN HET OOSTELIJK FRONT. De Duitsche lucht verkenning heeft waargenomen, dat de bol sjewisten Maandag vooral aan den benedenloop van den Dnjestr aanzienlijke versterkingen heb ben geconcentreerd. Ook het tus- sohe Brody en Tarnopol bijeen gebrachte aanvalsleger is aan zienlijk versterkt en tenslotte komt in den centralen sector het spoorwegknooppunt Gomel dui delijk naar voren als centrum van bolsjewistische opmarschbe- wegingen op grootere schaal. Den voornaamsten stoot van het Sowjet-zomaroffensief zal men nog altijd in het Zuiden moeten verwachten, waar, in weerwil van het uiteenslaan der bolsje wistische strijdkrachten ten Noorden van Jassy, nog talrijke pantser- en gemotoriseerde for maties staan, om over den bene- den-Dnjestr in Zuidwestelijke richting en uit het gebied Brody- Tarnopol naar Lemberg aan te vallen. In ieder geval staat vast. dat het Duitsche Oostelijke front, in weerwil van de invasie in het Westen, de laatste weken aan zienlijk versterkt is door toevoer van nieuwe formaties en zware wapenen. Een offensief van het heilige In tijden van groote rampen, van apocalyptische zonden en van immen- sen geloofsafval, doet God immer een beroep op de edelmoedigheid der men schen van goeden wil, opdat de weegschaal van goed en kwaad in evenwicht blijve. Door Zijn genade beroert Hij do harten der menschen van goeden wil, opent hun oogen voor de waarachtige waarden van leven en geloof, doet hen schouwen in den nood der tijden. Maar niet rechtstreeks roepi God, want Hij gebruikt meestal menschen om menschen tot bezinning te brengen en tot inkeer. Hij die Zijn bisschoppen heeft geroepen om Zijn volk te lel den, doet dan de bisschoppen spreken in tijden van nood en zij roepen in Zijn naam op tot edelmoedigheid; zij wijzen de christenen op hun plichten; zij vermanen en prijzen, klagen en verheugen zich in den naam van den Heer van leven en dood. Verschillende malen hebben ook on ze bisschoppen in dezen benarden tijd reeds zoo hun stem verheven, onlahgs hebben zij zeer in het bijzonder op geroepen tot boete en versterving, tot een immense gebedsactie ook en voor al in den vorm van een triduum, dat morgen op den octaafdag van Sacra mentsfeest overal in den lande begin nen zal. Vergissen wij ons niet: Het geweld der wapenen zal nimmer den vrede brengen; de vrede hoort thuis in het rijk van den geest en in dat rijk meet men niet met wapens, met bombarde mentsvliegtuigen en pantsers. In dat rijk is de groote weg de weg van boete en versterving, de weg van Christus, die de heiligen zijn gevolgd en ook wij moeten gaan. En wanneer God nu bij monde van de bisschoppen ons oproept tot edel moedigheid, tot offerzin en boete, dan roept Hij ons in feite op om waarachtige christenen te zijn, bewust van onze roeping in dezen apocalyp- tlschen tijd. Door onze glorieuse da den van gebed, offer, boete, moeten wij eerherstel brengen. Zondigt de wereld, dreigt zij onder te gaan in ellende, dat dan wij edelmoediger aan de genade beantwoorden en uitdra gen in deze verscheurde wereld de eenheid der liefde en in haar de da den van goeden wil, heroïeke daden die zich weliswaar in het verborgene voltrekken, maar wier werking alle zondewerking in kracht overtreft, omdat zij genadewerking is en de genade altijd sterker is dan de dood. Zoo wachten dagen van heil katho liek Nederland, dagen die 'n offensief van het heilige brengen. ,,Roep en houd niet op met roepen" wij moe ten de roepers zijn van het goede, van het schoone en het edele in de zen tijd van apocalyptische verschrik kingen; wij moeten roepen naar Hem die vergeten wordt door een overspe lig geslacht; wij moeten roepen om genade voor een menschheid die in hoogmoed gemeend heeft alles te weten en alles te kunnen en waar staat zij nu? Kennen wij onze taak in de komen de dagen, vervullen wij als één man en één vrouw onze katholieke roe ping, een roeping tenslotte tot gebed -1ISP en offer- tot een zich volledig geven -2 in dienst van God en onze broeders ,f t 1 de menschen. Bij onze Vrijwilligers. Nauwkeurig worden da bawegingan van dan BIJ LUCHTALARM VAN DE vijand vastgesteld ctraat 44 PK KriatofariticK/O/H/P m S1KAA1' KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-VVachthataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46, Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtba- taillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 16.6.44 812 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Dnrchgangslager, Lensderweg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1